Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek."— Zapis prezentacji:

1 Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego dr inż. Krzysztof Symela – Koordynator merytoryczny Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia Konferencja System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Katowice, 29.10.2009 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 I. Projektowanie modułowego programu kształcenia zawodowego i pakietów edukacyjnych II. Wdrożenie i realizacja modułowego programu kształcenia zawodowego III. Ewaluacja i aktualizacja modułowego programu kształcenia zawodowego Systemu wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Jakiego wsparcia oczekują szkoły/placówki? ETAPY FUNKCIONOWANIA PROGRAMU

3 Tradycyjne kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym nie jest dostosowane do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Oferta edukacyjna szkół zawodowych, CKP oraz CKU wymaga uatrakcyjnienia oraz skorelowania z potrzebami rynku pracy. Istniejące regulacje prawne stwarzają podstawy do wdrażania modułowych programów nauczania dla zawodów. W Polsce nie udało się powszechnie wprowadzić do praktyki szkolnej modułowych programów kształcenia zawodowego. Uzasadnienie realizacji projektu jako przedsięwzięcia systemowego

4 Działania związane z wdrażaniem programów modułowych do praktyki szkolnej mają charakter przedsięwzięć podejmowanych przez najbardziej aktywnych i poszukujących innowacyjnych rozwiązań dyrektorów. Nie jest zapewnione wsparcie metodyczne i organizacyjne pojmowane jako ciągły proces umożliwiający szkołom i placówkom oświatowym sprawne przygotowanie do wdrożenia programów nauczania dla zawodów o strukturze modułowej. Aktualnie nie funkcjonuje zintegrowany system informatyczny zapewniający dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego w oparciu o programy o strukturze modułowej. Uzasadnienie realizacji projektu jako przedsięwzięcia systemowego cd.

5 Podnieść rangę kształcenia zawodowego i spopularyzować wdrożenie modułowych programów nauczania dla zawodów. Zapewnić wsparcie umożliwiające szkołom i placówkom oświatowym sprawne przygotowanie do wdrażania programów o strukturze modułowej. Przeciwdziałać trudnościom organizacyjnym, merytorycznym i metodycznym powiązanych z projektowaniem, realizacją i ewaluacją modułowych programów kształcenia zawodowego. Przygotować certyfikowanych ekspertów do wspierania szkół/placówek we wdrażaniu modułowych programów nauczania. Wypełnić lukę informacyjną dotyczącą kształcenia zawodowego w oparciu o podejście modułowe. Upowszechniać kształcenie modułowe oraz promować przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Dostosować regulacje prawne i wprowadzić inne zachęty motywacyjne do tworzenia i realizacji modułowej oferty kształcenia zawodowego. Jakie działania w obszarze kształcenia zawodowego należy uruchomić?

6 Cele ogólne projektu Wypracowanie systemu wsparcia dla szkół zawodowych, kadry dydaktycznej, JST, organów nadzorujących przygotowujących się do powszechnego wdrażania programów modułowych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kształceniu zawodowym Utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwiającego dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego 1 2

7 Cele szczegółowe projektu 1. Przygotowanie ekspertów - kadry dla systemu wsparcia szkół i placówek wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego 2. Przygotowanie poradników: Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego dla: kadry zarządzającej szkół zawodowych i placówek oświatowych, kadry dydaktycznej, przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego 3. Przeprowadzenie konsultacji ekspertów z kadrą dydaktyczną odpowiedzialną za kształcenie zawodowe w szkołach i placówkach oświatowych wdrażających programy modułowe 4. Udostępnienie kadrze dydaktycznej szkół zawodowych i placówek oświatowych dostępu do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w obszarze kształcenia zawodowego 6. Zweryfikowanie narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie oferty programowej w oparciu o podejście modułowe 7. Zidentyfikowanie przykładów dobrych praktyk w kształceniu zawodowym realizowanym z wykorzystaniem programów o strukturze modułowej 5. Promowanie rezultatów projektu wśród nauczycieli szkół zawodowych, przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących szkoły, poprzez organizację konferencji; informacje dostępne w Internecie, artykuły w prasie

8 Uczniowie i słuchacze szkół i placówek kształcenia zawodowego Beneficjenci projektu Dyrektorzy szkół zawodowych i placówek oświatowych (CKU, CKP, ODDZ) Kierownicy kształcenia praktycznego Nauczyciele odpowiedzialni za kształcenie zawodowe Nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni Pracownicy organów prowadzących (JST) Pracownicy nadzoru pedagogicznego (KO) Członkowie Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego Pracodawcy uczestniczący w kształceniu zawodowym

9 Zadania realizowane w projekcie 1. Zarządzanie 1. 1. Zarządzanie i obsługa projektu 1. 2. Upowszechnianie rezultatów i promocja 2. Przygotowanie ekspertów do wspierania organizacyjnego, merytorycznego i metodycznego szkół i placówek wdrażających programy modułowe 3. Przygotowanie poradników – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego oraz produkcja 6 filmów 4. Organizacja konferencji wojewódzkich i regionalnych 5. Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego kształcenie zawodowe w oparciu o podejście modułowe 2.1. Przygotowanie kadry (ok. 300 trenerów i ekspertów kształcenia modułowego) 2.2. Konsultacje ekspertów w szkołach i placówkach oświatowych oraz debata ekspertów, członków PSKM, przedstawicieli MEN, pracodawców i innych zainteresowanych środowisk (w tym 4 spotkania regionalne) 3.1. Opracowanie koncepcji poradników 3.2. Popularyzację i wdrożenie poradników do praktyki szkolnej 3.3. Redakcja merytoryczna i techniczna, druk i dystrybucja poradników 3.4. Nagranie filmów służących jako przykłady dobrych praktyk - wdrożenia kształcenia modułowego 4.1. Organizacja 16 konferencji wojewódzkich otwierających projekt (1600 osób) 4.2. Organizacja 5 konferencji regionalnych podsumowujących projekt 5.1. Opracowanie koncepcji struktury i zawartości portalu 5.2. Stworzenie i instalacja portalu 5.3. Testowanie portalu i utrzymanie w ruchu 05.2009 –12.2013 07.2009–06.2011 10.2009–03.2013 10.2009–12.2013 01.2010–12.2013 09-10.2009 10-11.200912.2009 (5)03.2010 (11) 01.2010–12.2011 01.2010–12.2012 01.2010–12.2011 01.2010–12.2012 01.2013–06.2013 01.2010–06.2010 06.2010–12.2010 01.2011–12.2013

10 Przygotowanie 300 ekspertów wspierających szkoły we wdrażaniu programów modułowych. Przygotowanie poradników: Jak wdrażać programy modułowe dla: nauczycieli – w 16 grupach zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących (JST), przedstawicieli organów nadzorujących (KO) i doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów - (publikacje zwarte - łącznie 21 wydane w postaci segregatora). Nagranie 6 filmów służących jako przykłady dobrych praktyk - wdrożenia kształcenia modułowego w wybranych szkołach lub placówkach oświatowych; Konsultacje ekspertów z nauczycielami 256 szkół i placówek (CKU, CKP) wdrażających programy modułowe (łącznie ok. 3072 spotkań). Organizacja 16 konferencji wojewódzkich promujących projekt (1600 osób) oraz 5 konferencji regionalnych podsumowujących projekt i upowszechniający rezultaty projektu (ok. 500 osób). Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wypracowanie i wdrożenie systemu wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego i informatycznego szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego. Rezultaty twarde

11 Podniesienie rangi i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie modułowych programów. Poprawa jakości kształcenia zawodowego z uwagi na ukierunkowanie programów modułowych na uzyskiwanie konkretnych efektów kształcenia. Zapewnienie decydentom oświatowym (MEN, JST, KO) zweryfikowanych narzędzi i rozwiązań pozwalających na tworzenie i aktualizację oferty programowej w oparciu o podejście modułowe. Zmiana postaw kadry kierowniczej i nauczyciel względem stosowania w praktyce dydaktycznej modułowych ofert programowych. Spopularyzowanie w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządów bardziej efektywnego niż tradycyjny modelu kształcenia zawodowego. Efektywniejsze przygotowane absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Zwiększenie zaufania społecznego do kwalifikacji i kompetencji uzyskiwanych z wykorzystaniem kształcenia modułowego. Rezultaty miękkie

12 Szkolenia trenerów i ekspertów Zjazd 1 Grupa I Grupa II 36 Trenerów TRENERZY 23-25.X.2009 Zjazd 2 TRENERZY 06-08.XI.2009 288 Ekspertów EKSPERCI 20-22.XI.2009 EKSPERCI 27-29.2009

13 Planowane konferencje wojewódzkie - 2009 Konferencja 1 Konferencja 2 Konferencja 3 Konferencja 4 Konferencje 5-17 Warszawa13.X Katowice29.X Szczecin18.XI Kielce08.XII Pozostałe 13 I-III.2010

14 System informatyczny – moduły funkcjonalne (założenia) Informacje dla uprawnionych użytkowników (wymagany login i password) Informacje dla wszystkich użytkowników Internetu (nie wymaga logowania) 1. INSTYTUCJE Szkoły/placówki wdrążające kształcenia modułowego w Polsce 1. INSTYTUCJE Szkoły/placówki wdrążające kształcenia modułowego w Polsce 2. OFERTA PROGRAMOWA 2. OFERTA PROGRAMOWA Rekomendowana oferta programowa dla kształcenia zawodowego 2. OFERTA PROGRAMOWA 2. OFERTA PROGRAMOWA Rekomendowana oferta programowa dla kształcenia zawodowego 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Filmy promujące kształcenie modułowe 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 3. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Filmy promujące kształcenie modułowe 4. PORADNIKI 4. PORADNIKI Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego 4. PORADNIKI 4. PORADNIKI Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego 5. PROGRAM SZKOLENIA 5. PROGRAM SZKOLENIA Pakiet szkoleniowy dla trenerów i ekspertów kształcenia modułowego 5. PROGRAM SZKOLENIA 5. PROGRAM SZKOLENIA Pakiet szkoleniowy dla trenerów i ekspertów kształcenia modułowego 6. PUBLIKACJE Rekomendowane publikacje dot. kształcenia modułowego 6. PUBLIKACJE Rekomendowane publikacje dot. kształcenia modułowego 7. EKSPERCI 7. EKSPERCI Informacje o certyfikowanych trenerach i ekspertach kształcenia modułowego 7. EKSPERCI 7. EKSPERCI Informacje o certyfikowanych trenerach i ekspertach kształcenia modułowego

15 Realizacja Ewaluacja Projektowanie Co będzie zawierał system wsparcia szkół/palcówek? PROGRAM Wsparcie organizacyjne, merytoryczne i metodyczne dla różnych interesarjuszy kształcenia zawodowego Wsparcie informatyczne procesów projektowania, wdrażania i ewaluacji modułowej oferty programowej

16 Wprowadzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej skorelowanej z potrzebami rynku pracy Modernizacja treści i metod kształcenia Podniesienie jakości kształcenia Przygotuje absolwentów do wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach pracy Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać?

17 Koordynator merytoryczny: dr inż. Krzysztof Symela, kom.602 150 829, ksymela@koweziu.edu.pl Asystent koordynatora: mgr Nina Janiak, njaniak@koweziu.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt - System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Projekt - System wsparcia szkół i placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google