Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODMIOTOWE DETERMINANTY PROCESU UCZENIA SIĘ PROBLEMATYKA Uczenie się w zależności od indywidualnych cech człowieka- r ó żnice indywidualne jako determinanty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODMIOTOWE DETERMINANTY PROCESU UCZENIA SIĘ PROBLEMATYKA Uczenie się w zależności od indywidualnych cech człowieka- r ó żnice indywidualne jako determinanty."— Zapis prezentacji:

1

2 PODMIOTOWE DETERMINANTY PROCESU UCZENIA SIĘ

3 PROBLEMATYKA Uczenie się w zależności od indywidualnych cech człowieka- r ó żnice indywidualne jako determinanty r ó żnic w zakresie uczenia się: styl poznawczy, typ umysłowości, motywacja, zdolności specjalne, system VAKO, wiedza specjalistyczna, nastawienia; związek inteligencji z procesem uczenia się; inteligencja jako zdolność rozwiązywania problem ó w; Słowa- klucze: r ó żnice indywidualne, wprawa, szybkość uczenia się, styl poznawczy,pomiar inteligencji (test Wechslera), iloraz inteligencji (II), inteligencja przeciętna, inteligencja płynna i skrystalizowana, inteligencje wielorakie (model Gardnera) Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP. s. 275-300, 372-402, 413-421. Uczenie się w zależności od indywidualnych cech człowieka- r ó żnice indywidualne jako determinanty r ó żnic w zakresie uczenia się: styl poznawczy, typ umysłowości, motywacja, zdolności specjalne, system VAKO, wiedza specjalistyczna, nastawienia; związek inteligencji z procesem uczenia się; inteligencja jako zdolność rozwiązywania problem ó w; Słowa- klucze: r ó żnice indywidualne, wprawa, szybkość uczenia się, styl poznawczy,pomiar inteligencji (test Wechslera), iloraz inteligencji (II), inteligencja przeciętna, inteligencja płynna i skrystalizowana, inteligencje wielorakie (model Gardnera) Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP. s. 275-300, 372-402, 413-421.

4 PLAN WYKŁADU Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Co to są różnice indywidualne? Które cechy indywidualne wpływają na proces uczenia się? Co to jest inteligencja? –Definicje –Teorie inteligencji Czynnikowe teorie inteligencji Teorie czynników równorzędnych –Biologiczne i kulturowe zdeterminowanie inteligencji –Pomiar inteligencji Na czym polega własny styl uczenia się Słaby uczeń czy słaby translator? Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Co to są różnice indywidualne? Które cechy indywidualne wpływają na proces uczenia się? Co to jest inteligencja? –Definicje –Teorie inteligencji Czynnikowe teorie inteligencji Teorie czynników równorzędnych –Biologiczne i kulturowe zdeterminowanie inteligencji –Pomiar inteligencji Na czym polega własny styl uczenia się Słaby uczeń czy słaby translator?

5 Jakie czynniki wpływają na przebieg i efekty uczenia się? Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne Aktywność podmiotu Czynniki sytuacyjne Cechy osobnika a.gatunkowe b.rozwojowe c.indywidualne Aktywność podmiotu Czynniki sytuacyjne

6 Pojęcie różnicy indywidualnej Różnice indywidualne to zjawisko polegające na tym, że jednostki (ludzie i zwierzęta) należące do tej samej populacji różnią się między sobą pod względem porównnych charakterystyk fizycznych i psychicznych.

7 Cechy indywidualne Inteligencja Zdolności Niepokój o ewentualne niepowodzenia Poglądy Aktualna aktywność Styl poznawczy Zainteresowania Wiedza Poziom aspiracji Motywy i nastawienia Inteligencja Zdolności Niepokój o ewentualne niepowodzenia Poglądy Aktualna aktywność Styl poznawczy Zainteresowania Wiedza Poziom aspiracji Motywy i nastawienia

8 DEFINICJA –Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. ( Strelau )

9 ELEMENTY INTELIGENCJI Możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń Zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska Metapoznanie- zdolność człowieka do sprawowania kontroli nad własnym myśleniem Możliwość uczenia się na podstawie doświadczeń Zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska Metapoznanie- zdolność człowieka do sprawowania kontroli nad własnym myśleniem

10 TEORIE INTELIGENCJI TEORIE CZYNNIKOWE Czynnik g i czynnik s. Charles Sperman wyodrębnił on czynnik og ó lny ( g ) wartość wykonania zadań intelektualnych - czyli właściwą inteligencję - oraz czynnik odpowiedzialny za specyficzne zdolności człowieka- czynnik specyficzny ( s ). Inteligencja płynna ( gf ) i skrystalizowana ( gc ). Raymond Cattell zaproponował podział na inteligencję płynną ( gf ) i skrystalizowaną ( gc ). –inteligencja płynna- to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie) –i nteligencja skrystalizowana-to wiedza przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej;to zesp ó ł szczeg ó łowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu Czynnik g i czynnik s. Charles Sperman wyodrębnił on czynnik og ó lny ( g ) wartość wykonania zadań intelektualnych - czyli właściwą inteligencję - oraz czynnik odpowiedzialny za specyficzne zdolności człowieka- czynnik specyficzny ( s ). Inteligencja płynna ( gf ) i skrystalizowana ( gc ). Raymond Cattell zaproponował podział na inteligencję płynną ( gf ) i skrystalizowaną ( gc ). –inteligencja płynna- to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie) –i nteligencja skrystalizowana-to wiedza przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej;to zesp ó ł szczeg ó łowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu

11 TEORIE CZYNNIKÓW RÓWNORZĘDNYCH Inteligencja wieloraka- Gardner

12 INTELIGENCJA WERBALNA Cechuje się wysoko rozwiniętymi zdolnościami do czytania, mówienia pisania i myślenia przy użyciu słów. Ktoś o tym typie inteligencji lubi różnego typu literaturę, zabawę słowami, tworzy poezję i historie oraz lubi debaty, formalne przemówienia, kreatywne pisanie, opowiadanie żartów. Lubi uczyć się nowych słów, dobrze sobie radzi z pracami pisemnymi. W pracy z werbalnie uzdolnionymi. –Ćwiczyć pisanie historyjek. ( pierwsza osoba zaczyna następna kontynuuje itd.) –Stosować krzyżówki, szarady, łamigłówki. –Ćwiczyć mówienie i czytanie bez specjalnego przygotowania Nauka języka: osoby takie mogą dyskutować z innymi uczestnikami kursu, omawiając znaczenie słów i wyszukując nowe. Mogą czytać artykuły, znajdować nowe słowa i szczegółowo je opracowywać. Cechuje się wysoko rozwiniętymi zdolnościami do czytania, mówienia pisania i myślenia przy użyciu słów. Ktoś o tym typie inteligencji lubi różnego typu literaturę, zabawę słowami, tworzy poezję i historie oraz lubi debaty, formalne przemówienia, kreatywne pisanie, opowiadanie żartów. Lubi uczyć się nowych słów, dobrze sobie radzi z pracami pisemnymi. W pracy z werbalnie uzdolnionymi. –Ćwiczyć pisanie historyjek. ( pierwsza osoba zaczyna następna kontynuuje itd.) –Stosować krzyżówki, szarady, łamigłówki. –Ćwiczyć mówienie i czytanie bez specjalnego przygotowania Nauka języka: osoby takie mogą dyskutować z innymi uczestnikami kursu, omawiając znaczenie słów i wyszukując nowe. Mogą czytać artykuły, znajdować nowe słowa i szczegółowo je opracowywać.

13 INTELIGENCJA MATEMATYCZNO- LOGICZNA Osoby z taką inteligencją są często dobrze zorganizowane, nie znoszą bałaganu i chaosu, dobrze radzą sobie z liczbami, nie gubią się w skomplikowanych arkuszach kalkulacyjnych, lubią łamigłówki logiczne, szybko liczą. W pracy z matematycznie uzdolnionymi. Nauka języka: obdarzeni inteligencją matematyczno-logiczną lubią szczegółowo zajmować się gramatyką, analizować strukturę zdania, samemu je budować według zasad. Słownictwo pogrupują tematycznie, alfabetycznie. Osoby z taką inteligencją są często dobrze zorganizowane, nie znoszą bałaganu i chaosu, dobrze radzą sobie z liczbami, nie gubią się w skomplikowanych arkuszach kalkulacyjnych, lubią łamigłówki logiczne, szybko liczą. W pracy z matematycznie uzdolnionymi. Nauka języka: obdarzeni inteligencją matematyczno-logiczną lubią szczegółowo zajmować się gramatyką, analizować strukturę zdania, samemu je budować według zasad. Słownictwo pogrupują tematycznie, alfabetycznie.

14 INTELIGENCJA PRZESTRZENNO- WIZUALNA Osoby takie z łatwością posługują się mapą, łatwo znajdują drogę, nie gubią się w nowym terenie, lubią rysować, jako dzieci budują budowle z klock ó w, chętnie obrazują r ó żne zagadnienia w postaci diagram ó w, schemat ó w W pracy ze wzrokowcami –Używać rysunk ó w, fotografii i obrazk ó w –Stosować mapę myśli –Ilustroiwać poszczeg ó lne etapy czytanych historii Nauka języka: Osoby o inteligencji przestrzenno – wizualnej będą graficznie przedstawiać słówka, używać różnych kolorów, rysować diagramy, schematy gramatyczne. Osoby takie z łatwością posługują się mapą, łatwo znajdują drogę, nie gubią się w nowym terenie, lubią rysować, jako dzieci budują budowle z klock ó w, chętnie obrazują r ó żne zagadnienia w postaci diagram ó w, schemat ó w W pracy ze wzrokowcami –Używać rysunk ó w, fotografii i obrazk ó w –Stosować mapę myśli –Ilustroiwać poszczeg ó lne etapy czytanych historii Nauka języka: Osoby o inteligencji przestrzenno – wizualnej będą graficznie przedstawiać słówka, używać różnych kolorów, rysować diagramy, schematy gramatyczne.

15 INTELIGENCJA MUZYCZNA To osoby z bardzo dobrym wyczuciem rytmu i melodii – świetnie tańczą, potrafią wystukać rytm, dobrze śpiewają, nie fałszując W pracy z muzycznie uzdolnionymi uczniami –Uczyć poprzez piosenki –Stosować barokową muzykę do relaksacji na lekcjach –Stosować muzykę Mozarta do uaktywniania m ó zgu podczas uczenia np sł ó wek czy gramatyki Nauka języka: stosować piosenki,wiersze, ćwiczenia wymowy, akcentu, dużo ćwiczeń na m ó wienie, słownictwo może być ćwiczone poprzez krzyż ó wki, rozsypanki, szarady; wskazane jestnaśladowanie wymowy znanych postaci To osoby z bardzo dobrym wyczuciem rytmu i melodii – świetnie tańczą, potrafią wystukać rytm, dobrze śpiewają, nie fałszując W pracy z muzycznie uzdolnionymi uczniami –Uczyć poprzez piosenki –Stosować barokową muzykę do relaksacji na lekcjach –Stosować muzykę Mozarta do uaktywniania m ó zgu podczas uczenia np sł ó wek czy gramatyki Nauka języka: stosować piosenki,wiersze, ćwiczenia wymowy, akcentu, dużo ćwiczeń na m ó wienie, słownictwo może być ćwiczone poprzez krzyż ó wki, rozsypanki, szarady; wskazane jestnaśladowanie wymowy znanych postaci

16 INTELIGENCJA RUCHOWA Jest to świadomość swojego ciała, zamiłowanie do ruchu, sportu, aktywnego spędzania czasu. Osoby takie lubią rzeźbić, majsterkować, robić na drutach, haftować. W pracy z kinestetykami –Umożliwić uczniom ruch podczas lekcji. –Odgrywać scenki sytuacyjne. –Praca w grupach Nauka języka: Ruchowcy będą lubić odgrywanie scenek, wydawanie i wykonywanie poleceń w języku obcym; body language powinien być zastosowany do pracy nad słownictwem- pantomimika, szczególnie efektywne będzie pisanie słów długopisem na papierze, ponieważ bardzo dobrze zapamiętują ruch Jest to świadomość swojego ciała, zamiłowanie do ruchu, sportu, aktywnego spędzania czasu. Osoby takie lubią rzeźbić, majsterkować, robić na drutach, haftować. W pracy z kinestetykami –Umożliwić uczniom ruch podczas lekcji. –Odgrywać scenki sytuacyjne. –Praca w grupach Nauka języka: Ruchowcy będą lubić odgrywanie scenek, wydawanie i wykonywanie poleceń w języku obcym; body language powinien być zastosowany do pracy nad słownictwem- pantomimika, szczególnie efektywne będzie pisanie słów długopisem na papierze, ponieważ bardzo dobrze zapamiętują ruch

17 INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA Osoba o inteligencji intrapersonalnej jest świadoma siebie, swoich zalet, ale także ograniczeń, potrafi nad sobą pracować, ma bardzo dużą samodyscyplinę. Precyzyjnie określa swoje cele i potrafi je jasno zakomunikować i wyjaśnić innym osobom. Potrafi sam się zmotywować i pracować sam, bez żadnej presji z zewnątrz. W pracy z intrapersonlnymi uzdolnionymi –Pisać wypracowania typu Moje życie do dziś, Moje życie w przyszłości –Literatura powinna być interpretowana w związku z naszym obecnym życiem. –Poezja pod hasłami Kim jestem?, Dokąd zmierzam? –Uczniowie powinni wyobrazić sobie siebie jako bohaterów nowel opowiadań. Nauka języka: świetnie zaplanuje sobie naukę języka, wyznaczy sobie cele,bardzo dobrze uczy się np. z programem komputerowym czy oglądając obcojęzyczną telewizję, ale również korzysta z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności przed inną osobą. Osoba o inteligencji intrapersonalnej jest świadoma siebie, swoich zalet, ale także ograniczeń, potrafi nad sobą pracować, ma bardzo dużą samodyscyplinę. Precyzyjnie określa swoje cele i potrafi je jasno zakomunikować i wyjaśnić innym osobom. Potrafi sam się zmotywować i pracować sam, bez żadnej presji z zewnątrz. W pracy z intrapersonlnymi uzdolnionymi –Pisać wypracowania typu Moje życie do dziś, Moje życie w przyszłości –Literatura powinna być interpretowana w związku z naszym obecnym życiem. –Poezja pod hasłami Kim jestem?, Dokąd zmierzam? –Uczniowie powinni wyobrazić sobie siebie jako bohaterów nowel opowiadań. Nauka języka: świetnie zaplanuje sobie naukę języka, wyznaczy sobie cele,bardzo dobrze uczy się np. z programem komputerowym czy oglądając obcojęzyczną telewizję, ale również korzysta z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności przed inną osobą.

18 INTELIGENCJA INTERPERSONALNA Osoby o zdolności interpersonalnej to świetni przywódcy, mają dużo przyjaciół i znajomych, łatwo nawiązują kontakty. Potrafią słuchać innych, mówi się o nich, że są bardzo taktowni, potrafią się zachować. Lubią przebywać w grupach, w większej ilości osób. W pracy z uczniami o międzyludzkiej inteligencji. Uczniowie powinni: –Eksperymentować w tworzeniu historii łączonej ( pierwszy zaczyna, następni dopisują swoje części ) –Dyskutować na różne tematy na forum grup lub klasy. –Czytać poezje z różnych punktów widzenia. Nauka języka: nastawiony na język komunikacyjny, lubi odgrywać dialogi i scenki w grupie, lubi chodzić na zajęcia grupowe z danego języka. Osoby o zdolności interpersonalnej to świetni przywódcy, mają dużo przyjaciół i znajomych, łatwo nawiązują kontakty. Potrafią słuchać innych, mówi się o nich, że są bardzo taktowni, potrafią się zachować. Lubią przebywać w grupach, w większej ilości osób. W pracy z uczniami o międzyludzkiej inteligencji. Uczniowie powinni: –Eksperymentować w tworzeniu historii łączonej ( pierwszy zaczyna, następni dopisują swoje części ) –Dyskutować na różne tematy na forum grup lub klasy. –Czytać poezje z różnych punktów widzenia. Nauka języka: nastawiony na język komunikacyjny, lubi odgrywać dialogi i scenki w grupie, lubi chodzić na zajęcia grupowe z danego języka.

19 INTELIGENCJA PRZYRODNICZA Odznacza się ona zdolnością do rozumienia i czerpania wniosków i korzyści ze środowiska naturalnego. Ludzie z tą inteligencją lubią pielęgnować rośliny, często maja zwierzęta domowe, są świetnymi obserwatorami przyrody. W młodym wieku lubi zbierać okazy flory i fauny, kolekcjonować kamienie i muszle, miał zwierzątko w domu. Osoba ta okazuje szacunek względem wszystkich istot żywych.

20 Biologiczne i kulturowe zdeterminowanie inteligencji Oba czynniki współkształtują rozwój intelektualny w myśl stwierdzenia Hebba: "Proporcja obu czynników stanowi 100 procent środowiska i 100 procent dziedziczności. Nie dodają się one, ponieważ jakiekolwiek zachowanie zależy w pełni od obu czynników." Jeżeli natomiast chodzi o ilościowy wpływ, jak pokazują badania nad bliźniętami jedno- i dwujajowymi tzw. wskaźnik odziedziczalności wynosi około 52% (badania Strelaua).

21 POMIAR INTELIGENCJI Testy do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji –Test WSCI-R- test inteligencji Wechslera –Test matryc Ravena Iloraz inteligencji ( IQ i ntelligence quotient ) to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji kognitywnej czyli polegającej na umiejętności kojarzenia informacji i operacji na symbolach. –Bieguny inteligencji: talent->100 IQ= inteligencja przeciętna->upośledzenie umysłowe –efekt Flynna Krytyka pomiaru testowego Testy do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji –Test WSCI-R- test inteligencji Wechslera –Test matryc Ravena Iloraz inteligencji ( IQ i ntelligence quotient ) to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji kognitywnej czyli polegającej na umiejętności kojarzenia informacji i operacji na symbolach. –Bieguny inteligencji: talent->100 IQ= inteligencja przeciętna->upośledzenie umysłowe –efekt Flynna Krytyka pomiaru testowego

22 Własny styl uczenia podstawowe założenia –Każdy człowiek ma własny styl uczenia się i każdy ma mocne strony –Styl ten jest osobisty i charakterystyczny –Żaden ze stylów uczenia się nie jest lepszy ani gorszy niż inne –W każdej grupie można znaleźć wszystkie rodzaje stylów uczenia się czynniki kształtujące styl uczenia się –Sposób przyswajania informacji –Sposób porządkowania i przetwarzania informacji –Typ warunków potrzebnych dla skutecznego przetwarzania informacji –Sposób przypominania informacji styl myślenia podstawowe założenia –Każdy człowiek ma własny styl uczenia się i każdy ma mocne strony –Styl ten jest osobisty i charakterystyczny –Żaden ze stylów uczenia się nie jest lepszy ani gorszy niż inne –W każdej grupie można znaleźć wszystkie rodzaje stylów uczenia się czynniki kształtujące styl uczenia się –Sposób przyswajania informacji –Sposób porządkowania i przetwarzania informacji –Typ warunków potrzebnych dla skutecznego przetwarzania informacji –Sposób przypominania informacji styl myślenia

23 Słaby uczeń czy translator? Elementy NLP w nauczaniu Kanały sensoryczne: V,A,K; odbiór jednokanałowy, dwukanałowy, multisensoryczny Translatorzy- uczniowie gromadzący informacje jednym kanałem Elementy NLP w nauczaniu Kanały sensoryczne: V,A,K; odbiór jednokanałowy, dwukanałowy, multisensoryczny Translatorzy- uczniowie gromadzący informacje jednym kanałem

24 OSOBY MYŚLĄCE W SPOSÓB KONKRETNO-SEKWENCYJNY Są mocno osadzone w rzeczywistości; najlepiej przetwarzają informacje, kiedy są one podawane w uporządkowanym, liniowym ciągu. Dla nich rzeczywistość składa się z tego, co mogą wykryć za pomocą zmysłów dotyku, wzroku, słuchu smaku i węchu. Z łatwością zauważają i przytaczają szczegóły oraz bez trudu zapamiętują fakty, konkretne informacje, wzory i zasady. Dobrym sposobem uczenia się dla nich jest praktyczne doświadczenie. Powinny: rozwijać swoje zdolności organizacyjne, starać się gromadzić jak najwięcej szczegółów, rozbijać swoje projekty na konkretne etapy i dbać o to by mieć spokojne otoczenie.

25 OSOBY MYŚLĄCE W SPOSÓB KONKRETNO- LOSOWY Tkwią w rzeczywistości. Wolą podejście oparte na metodzie prób i błędów. W związku z tym często dokonują intuicyjnych przeskoków niezbędnych w prawdziwie twórczym myśleniu. Odczuwają silną potrzebę poszukiwania alternatyw i działania na własny sposób. Jeżeli należysz do tej grupy wykorzystuj swoją zdolność dywergencyjnego myślenia. Dobrze jest widzieć sprawy z różnych perspektyw. Staraj się zajmować pozycje, na których będziesz musiał rozwiązywać problemy. Zaakceptuj swoją potrzebę zmian.

26 OSOBY MYŚLĄCE W SPOSÓB ABSTRAKCYJNO- LOSOWY Porządkują informację poprzez refleksję, a najlepiej służy im otoczenie pozbawione formalnych struktur, skoncentrowane na człowieku. Dla tego typu uczniów światem realnym jest świat uczuć i emocji. Ich umysł absorbuje idee, informacje i wrażenia, a następnie porządkuje je na drodze refleksji. Najlepiej zapamiętują informcje spersonalizowane. Czują się skrępowani w otoczeniu o wyraźnych strukturach. Powinni wykorzystywć swoją natturalną zdolność do pracy z innymi. Uświadomić sobie, w jakim stopniu emocje oddziałują na ich umiejętność koncentracji. Rozwijać umiejętość uczenia się poprzez skojarzenia. Starać się najpierw zobaczyć ogólny obraz. Zostawić sobie dostatecznie dużo czasu na ukończenie pracy. Stale korzystać z pomocy wizualnych, takich jak kolorowe karteczki przyklejone w dowolnych miejscach.

27 OSOBY MYŚLĄCE W SPOSÓB ABSTRAKCYJNO- SEKWENCYJNY Lubią myśleć pojęciami i analizować sytuację. Bez trudu skupiają się na tym, co ważne np. na ważnych punktach i zasadniczych szczegółach. Ich proces myślenia jest logiczny, racjonalny i intelektualny, a ich ulubione zajęcie to czytanie. Jeżeli przedsięwzięcie, którego się podejmą, wymaga badań, wykonują je bardzo starannie. Zazwyczaj wolą pracować samodzielnie. Powinny wykonywać wiele ćwicze z logiki, aby zasilać swój intelekt. Winny dbać o to, aby znajdować się jak najczęściej w uporządkownych sytuacjach.


Pobierz ppt "PODMIOTOWE DETERMINANTY PROCESU UCZENIA SIĘ PROBLEMATYKA Uczenie się w zależności od indywidualnych cech człowieka- r ó żnice indywidualne jako determinanty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google