Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2 Od 1 września 2012 r. we wszystkich typach szkół
udziela się uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy stosownej do indywidualnych potrzeb.

3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

4 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Potrzeby i możliwości ucznia ze SPE wynikają z: niepełnosprawności; niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym; szczególnych uzdolnień; specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej;

5 choroby przewlekłej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

7 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają:
wychowawcy grup wychowawczych; nauczyciele; specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
rodzicami uczniów; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
ucznia; rodziców ucznia; nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; asystenta edukacji romskiej; pomocy nauczyciela.

10 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
klas terapeutycznych; zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej -w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; porad i konsultacji.

11 Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół, składający się z: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. W spotkaniach zespołu mogą również brać udział: rodzice, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

12 Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych oraz integracyjnych

13 Przedszkola, szkoły i oddziały zapewniają:
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; zajęcia specjalistyczne; inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne; przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

14 Nasza szkoła Nauczanie indywidualne Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego i matematyki Rozwijanie zdolności i zainteresowań SKS indywidualne przygotowanie do konkursów Konsultacje pedagogiczne

15 Godziny pracy pedagoga
poniedziałek wtorek 13.30 ­ 14.15 czwartek

16 Dostarczenie opinii z PPP
Wyrażenie zgody na udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google