Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji

2 ADO.NET

3 ADO.NET - wprowadzenie ADO.NET (ActiveX Data Objects.NET) – technologia Microsoft, umożliwiająca dostęp do relacyjnej bazy da- nych z poziomu kodu aplikacji –Łączenie się z bazą danych, –Wykonywanie zapytań SQL oraz pobieranie ich wyników, –Wyświetlanie danych odczytanych z bazy, –Obsługa błędów dostępu do danych.

4 ADO.NET 2.0 – dostęp do danych MS SQL SERVER (SqlConnection, SqlCommand, itp.) Oracle (OracleConnection, OracleCommand, itp.) Interfejs OLE DB (OleDbConnection, OleDbCom- mand, itp.) Interfejs ODBC (OdbcConnection, OdbcCommand, itp.)

5 Połączenie baza danych - aplikacja 6-etapowy proces: –Import potrzebnych przestrzeni nazw, –Zdefiniowanie połączenia do bazy danych (SqlConnection), –Ustawienie zapytania (obiekt SqlCommand), –Otwarcie połączenia i wykonanie zapytania SQL – wyniki zwracane do obiektu SqlDataReader, –Pobranie danych z obiektu SqlDataReader i ich wyświetle- nie, –Zamknięcie połączenia z bazą danych.

6 Przykład 1

7 Import niezbędnych przestrzeni nazw (1) Wykorzystanie bazy danych MS SQL Server – im- port przestrzeni nazw System.Data.SqlClient. Najważ- niejsze z klas SQL: –SqlConnection – udostępnienie właściwości i metod łączenia się z bazą SQL Server, –SqlCommand – przechowywanie danych o zapytaniach i procedurach składowanych uruchamianych na serwerze, –SqlDataReader – dane z bazy są zwracane do tej klasy. Za- wiera ona właściwości oraz metody przeglądania danych.

8 Definiowanie połączenia z bazą (2)

9 Ustawienie zapytania (3)

10 Wykonywanie polecenia (4) Klasa SqlCommand posiada 3 metody: –ExecuteReader – używana do zapytań (lub procedur składo- wanych) zwracających jeden (lub więcej) wierszy danych, –ExecuteScalar – używana do zapytań (lub procedur składo- wanych) zwracających pojedynczą wartość, –ExecuteNonQuery – używana do zapytań (lub procedur skła- dowanych) wstawiających lub modyfikujących dane.

11 Wykonywanie polecenia (4) cd..

12 Pobieranie i wyświetlanie danych (5)

13 Zamknięcie połączenia (6)

14 Wynik działania (Przykład 2)

15 PHP i MySQL

16 Przykład

17 PHP i MySQL - wprowadzenie Łączenie się z bazą danych: –Ustanawianie połączenia (mysql_connect), –Wybór bazy danych (mysql_select_db), –Zamykanie połączenia (mysql_close), Wyświetlanie danych odczytanych z bazy oraz obsłu- ga błędów. Wykonywanie poleceń SQL: –Wybieranie, wstawianie, uaktualnianie oraz usuwanie danych (mysql_query), Tworzenie bazy danych (PHPMyAdmin),

18 PHP – dostęp do danych MS SQL SERVER (mssql_connect, mssql_execute itp.) MySQL (mysql_connect, mysql_create_db, itp.) PostrgeSQL (pg_connect, pg_update itp.)

19 Tworzenie bazy danych (PHPMyAdmin)

20 Definiowanie połączenia z serwerem (1)

21 Wybór bazy danych (2)

22 Wykonywanie polecenia (zapytania) (3) Przykładowe polecenia: –Tworzenie tabeli, –Wybór danych z bazy, –Wstawianie danych, –Modyfikacja danych, oraz –Usuwanie danych.

23 Wyświetlanie danych na stronie (4) Kończenie połączenia: –Zwalnianie pamięci (mssql_free_result), –Zamykanie połączenia z bazą (mssql_close).

24 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, Polska Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google