Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL"— Zapis prezentacji:

1 Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL
Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

2 ADO.NET

3 ADO.NET - wprowadzenie ADO.NET (ActiveX Data Objects .NET) – technologia Microsoft, umożliwiająca dostęp do relacyjnej bazy da-nych z poziomu kodu aplikacji Łączenie się z bazą danych, Wykonywanie zapytań SQL oraz pobieranie ich wyników, Wyświetlanie danych odczytanych z bazy, Obsługa błędów dostępu do danych.

4 ADO.NET 2.0 – dostęp do danych
MS SQL SERVER (SqlConnection, SqlCommand, itp.) Oracle (OracleConnection, OracleCommand, itp.) Interfejs OLE DB (OleDbConnection, OleDbCom-mand, itp.) Interfejs ODBC (OdbcConnection, OdbcCommand, itp.)

5 Połączenie baza danych - aplikacja
6-etapowy proces: Import potrzebnych przestrzeni nazw, Zdefiniowanie połączenia do bazy danych (SqlConnection), Ustawienie zapytania (obiekt SqlCommand), Otwarcie połączenia i wykonanie zapytania SQL – wyniki zwracane do obiektu SqlDataReader, Pobranie danych z obiektu SqlDataReader i ich wyświetle- nie, Zamknięcie połączenia z bazą danych.

6 Przykład 1

7 Import niezbędnych przestrzeni nazw (1)
Wykorzystanie bazy danych MS SQL Server – im-port przestrzeni nazw System.Data.SqlClient. Najważ-niejsze z klas SQL: SqlConnection – udostępnienie właściwości i metod łączenia się z bazą SQL Server, SqlCommand – przechowywanie danych o zapytaniach i procedurach składowanych uruchamianych na serwerze, SqlDataReader – dane z bazy są zwracane do tej klasy. Za- wiera ona właściwości oraz metody przeglądania danych.

8 Definiowanie połączenia z bazą (2)

9 Ustawienie zapytania (3)

10 Wykonywanie polecenia (4)
Klasa SqlCommand posiada 3 metody: ExecuteReader – używana do zapytań (lub procedur składo- wanych) zwracających jeden (lub więcej) wierszy danych, ExecuteScalar – używana do zapytań (lub procedur składo- wanych) zwracających pojedynczą wartość, ExecuteNonQuery – używana do zapytań (lub procedur skła- dowanych) wstawiających lub modyfikujących dane.

11 Wykonywanie polecenia (4) cd..

12 Pobieranie i wyświetlanie danych (5)

13 Zamknięcie połączenia (6)

14 Wynik działania (Przykład 2)

15 PHP i MySQL

16 Przykład

17 PHP i MySQL - wprowadzenie
Tworzenie bazy danych (PHPMyAdmin), Łączenie się z bazą danych: Ustanawianie połączenia (mysql_connect), Wybór bazy danych (mysql_select_db), Zamykanie połączenia (mysql_close), Wykonywanie poleceń SQL: Wybieranie, wstawianie, uaktualnianie oraz usuwanie danych (mysql_query), Wyświetlanie danych odczytanych z bazy oraz obsłu-ga błędów.

18 PHP – dostęp do danych MySQL (mysql_connect, mysql_create_db, itp.)
MS SQL SERVER (mssql_connect, mssql_execute itp.) PostrgeSQL (pg_connect, pg_update itp.)

19 Tworzenie bazy danych (PHPMyAdmin)

20 Definiowanie połączenia z serwerem (1)

21 Wybór bazy danych (2)

22 Wykonywanie polecenia (zapytania) (3)
Przykładowe polecenia: Tworzenie tabeli, Wybór danych z bazy, Wstawianie danych, Modyfikacja danych, oraz Usuwanie danych.

23 Wyświetlanie danych na stronie (4)
Kończenie połączenia: Zwalnianie pamięci (mssql_free_result), Zamykanie połączenia z bazą (mssql_close).

24 Dziękuję za uwagę… Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, Polska Dziękuję za uwagę… 24


Pobierz ppt "Aplikacje bazodanowe ADO.NET PHP i MySQL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google