Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim ID grupy: 97/27_mf Opiekun: Krystyna Chmielewska Kompetencja: Matematyczno- fizyczna Temat projektowy: Statystyczny uczeń naszej szkoły Semestr/rok szkolny: 2010/2011

3 STATYSTYCZNY UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY

4 Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy ankietę, która pozwoliła nam zebrać informacje na ich temat. Uczniowie z sześciu klas odpowiadali na pytania dotyczące: nauki, czasu wolnego, rozrywki tudzież sportu. Zebrane dane wraz z wnioskami przedstawiamy w niniejszej prezentacji. Przy opracowywaniu danych korzystaliśmy z podstawowych pojęć statystycznych.

5 Dominanta (zwana też modą) jest to liczba, która powtarza się najwięcej razy w danym zbiorze. Rozstęp jest najprostszą miarą rozproszenia (zmienności). Jest niczym innym jak różnicą między wartością maksymalną a minimalną naszego zbioru obserwacji. Jeżeli dane statystyczne zapisane są kolejno od najmniejszej do największej to mówimy, że zostały przedstawione w szeregu statystycznym prostym, inaczej szeregu szczegółowym. Mediana to wartość środkowa danych statystycznych, liczba, którą dla zestawu danych uporządkowanych od wielkości najmniejszej do największej obliczamy ze wzoru. Mediana ustala miarę tendencji centralnej danych. Mediana nie musi być liczbą należącą do zestawu danych.

6 Wariancja jest podstawową miarą zmienności obserwowanych wyników. Wariancja informuje o tym, jak duże jest zróżnicowanie wyników w danym zbiorze wyników (zmiennej). Inaczej mówiąc, czy wyniki są bardziej skoncentrowane wokół średniej, czy są małe różnice pomiędzy średnią a poszczególnymi wynikami czy może rozproszenie wyników jest duże, duża jest różnica poszczególnych wyników od średniej. Odchylenie standardowe jest podstawową miarą zmienności obserwowanych wyników. Informuje o tym, na ile wyniki się "zmieniają", tzn. czy rozrzut wyników wokół średniej jest niewielki czy wielki. Aby obliczyć odchylenie standardowe możemy skorzystać z wcześniej obliczonej wariancji

7 JAK SPĘDZAMY WOLNY CZAS PO SZKOLE? Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 58% uczniów naszej szkoły spędza swój wolny czas czynnie, natomiast 42% biernie.

8 Uczniowie w bierny sposób najwięcej czasu spędzają następująco:

9 Natomiast czynnie: uprawiając sport, spotykając się ze znajomymi bądź w inny sposób.

10 Ponad połowa uczniów naszej szkoły uczęszcza na zajęcia dodatkowe, treningi itp.

11 Powodem do zmartwienia jest to, że aż 39% ankietowanych uczniów uważa swój wolny czas za źle wykorzystany. Natomiast 61% ankietowanych dobrze wykorzystuje swój wolny czas.

12 Zadowalającą informacją jest fakt, że aż 20% ankietowanej młodzieży należy do takich organizacji jak harcerstwo, wolontariat. Wiąże się z tym praca na rzecz innych ludzi i niesienie im pomocy. UczęszczającyNieuczęszczający 32128 20%80%

13 JAK WYKORZYSTUJEMY KOMPUTER? Co najczęściej robisz przy komputerze? Dominantą jest: Kontaktowanie się ze znajomymi

14 Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem?

15 A oto przedstawienie danych w tabeli: Poniżej 1hok. 24% 1-2h36% 2-3h27% 3-5h6% Powyżej 5h7%

16 29 95 34 Czy posiadasz w domu pirackie oprogramowania? Rozstęp: R = X max – X min = 95 – 29 = 66

17 Czy masz konto na NK/FACEBOOKu bądź innym portalu społecznościowym?

18 60 uczniów 41 uczniów 45 uczniów Zadanie Na podstawie diagramu oblicz, ile procent uczniów odpowiedziało, że posiada konto na Facebook-u i NK? Obliczenia: 166 - 100% 92 - x % x = 55,42% Odpowiedź: 55,42% uczniów odpowiedziało, że posiada konto na obu portalach.

19 W przeprowadzonej ankiecie brało udział 166 licealistów. Prawie połowa z nich najczęściej spędza czas przy komputerze kontaktując się ze znajomymi oraz słuchając muzyki. Aż 55% ankietowanych uczniów posiada konto na Facebook-u oraz na NK. Tylko 13 osób nie posiada konta na żadnym portalu społecznościowym. ¾ licealistów spędza powyżej 1h dziennie przed komputerem. Niestety ponad 60% uczniów posiada pirackie oprogramowania w swoim domu. Wnioski

20 ILE CZASU POŚWIĘCAMY NA NAUKĘ, ROZRYWKĘ, SPORT? Ile czasu dziennie poświęcamy na naukę? Średnia arytmetyczna: około 1 godzina i 30 min Dominanta: około 2h - 64 ankietowanych

21 Ile czasu dziennie poświęcamy na rozrywkę? Średnia arytmetyczna: około 2 godzin Dominanta: około 2h - 65 ankietowanych

22 Ile czasu dziennie poświęcamy na sport? Średnia arytmetyczna: około 1 godzina i 20 minut Dominanta: około 1h - 70 ankietowanych

23 JAK SPĘDZAMY WAKACJE? Co głównie robimy w wakacje?

24 Obliczenia procentowe Spotykamy się z przyjaciółmi 44% Wyjeżdżamy na wypoczynek 29% Pracujemy15% Siedzimy w domu12%

25 Jeśli w czasie wakacji wyjeżdżamy, to na jak długo?

26 Obliczenia procentowe 1 tydzień35% Więcej niż 2 tygodnie 30% 2 tygodnie29% Mniej niż 1 tydzień6% Nie wyjeżdżam0%

27 Wnioski Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 100% uczniów naszej szkoły wyjeżdża na wypoczynek w wakacje, a najchętniej spędzamy czas z przyjaciółmi.

28 JAK SIĘ UCZYMY I SKĄD CZERPIEMY POTRZEBNE INFORMACJE? SKĄD NAJCZĘŚCIEJ CZERPIESZ POTRZEBNE INFORMACJE ODRABIAJĄC PRACĘ DOMOWĄ ? źródło: wykorzystanie Internet58% notatki z lekcji18% Podręczniki38% Prasa0%

29 Z KTÓRYCH ŹRÓDEŁ KORZYSTASZ NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO PRACY KLASOWEJ? źródło: wykorzystanie Internet5% notatki z lekcji50% Podręczniki45% Prasa0%

30 CZY KORZYSTASZ Z METOD SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ?

31 JAK UCZYSZ SIĘ NAJCHĘTNIEJ ? rodzaj: wykorzystanie samemu75% z kolegą/koleżanką10% z korepetytorem5% podczas lekcji9% metoda e- learningową1%

32 Dominanta: W powyższych danych nie jesteśmy w stanie wskazać wartości dominanty, gdyż występujące dane nie powtarzają się w żadnym z pytań.

33 1. Odrabiając pracę domową 58% ankietowanych szuka rozwiązań na stronach internetowych, natomiast nikt nie sięga do prasy. 2. 50% uczniów na których została przeprowadzona ankieta przygotowując się do pracy klasowej korzysta z notatek z lekcji, natomiast tylko 5 % korzysta z Internetu. 3. Bardzo mało osób korzysta z metod szybkiego uczenia się, gdyż jest to zaledwie 22%. 4. 75% badanych uczniów najchętniej uczy się samemu. Liczba osób ucząca się z kolegą/koleżanką jak i podczas lekcji wynosi około ~ 10%.

34 Jak oceniamy Samorząd Uczniowski?

35 Jak oceniasz pracę Samorządu Uczniowskiego? Po zadaniu powyższego pytania większość ankietowanych pozostaje bez zdania, 40 % osób ocenia pracę SU dobrze, natomiast 5% osób nie jest zadowolonych z pracy SU. WNIOSEK: Większość społeczności uczniowskiej nie interesuje się życiem szkolnym lub nie jest odpowiednio poinformowana.

36 Ile osób z Samorządu Uczniowskiego jesteś w stanie wymienić? Z wykresu odczytać można, że dominantą jest wartość 4, czyli odpowiedź pozytywna, Po obliczeniach wynika, że uczeń średnio zna w przybliżeniu 3 osoby z SU, co także jest zadowalającym wynikiem, Po zastosowaniu odpowiedniego wzoru możemy się dowiedzieć, że medianą jest wartość 3,

37 CZY LUBIMY SWOJĄ SZKOŁĘ, JAK OCENIAMY SWOICH NAUCZYCIELI? Na pytanie odpowiedziało 159 uczniów. Czy masz w szkole grono przyjaciół?

38 Na pytanie odpowiedziało 170 uczniów. Czy czujesz się w szkole bezpieczny?

39 Na pytanie odpowiedziało 170 uczniów. Chętnie wracasz do szkoły po wakacjach?

40 Na pytanie odpowiedziało 160 uczniów. Czy są w szkole nauczyciele, których podziwiasz?

41 Na pytanie odpowiedziało 160 uczniów. Czego boisz się ze strony uczniów?

42 Na pytanie odpowiedziało 159 uczniów. Co Ci się najbardziej nie podoba w zachowaniu nauczycieli?

43 45 uczniów 41 uczniów 60 uczniów 13 uczniów Zadanie Na podstawie diagramu oblicz, ile procent ankietowanych odpowiedziało, że najbardziej nie podoba im się w zachowaniu nauczycieli brak wyrozumiałości. Obliczenia: 159 - 100% 60 - x % x = 37,74% Odpowiedź: 37, 74 % spośród ankietowanych uważa, że najbardziej nie podoba im się w zachowaniu nauczycieli brak wyrozumiałości.

44 Zadanie W przeprowadzonej przez nas ankiecie na pytania odpowiedziało: w zadaniu 1 - 159; w zadaniu 2 - 63; w zadaniu 3 - 170; w zadaniu 4 - 160 uczniów. Oblicz odchylenie standardowe liczby odpowiedzi: = 50,246061 Odp. Odchylenie standardowe wynosi 50,246061

45 Wnioski: Tylko 0,07% uczniów nie ma przyjaciół w szkole. Aż 69% spośród ankietowanych ma wśród nauczycieli ludzi, których podziwia i są dla niego autorytetem. Prawie co szósty uczeń naszego liceum lubi wracać do nauki po wakacjach. 64% naszych kolegów i koleżanek nie boi się niczego z naszej strony. Ankietowanym najbardziej nie podoba się w zachowaniu nauczycieli brak wyrozumiałości.

46 TAK145 NIE8 NIE MAM ZDANIA 10 Czy akceptujesz odmienność innych ludzi? PROBLEM SUBKULTUR WŚRÓD MŁODZIEŻY

47 TAK28 NIE96 NIE WIEM 36 Czy uważasz się za osobę należącą do jakiegoś kręgu subkultury?

48 Z JAKĄ SUBKULTURĄ SIĘ UTOŻSAMIASZ ?

49 TAK29 NIE96 NIE WIEM 33 Czy uważasz, że fakt występowania subkultur jest problemem ?

50 Wnioski: Młodzież charakteryzuje się dużą tolerancyjnością, czego dowodem jest 89 % poparcie dla odmienności innych uczniów. Z drugiej strony wielu z nas samemu nie przyznaje się do przynależności do jakiegokolwiek kręgu subkulturowego. Dowodem tego jest około 60–70 % określenie się za byciem osobą nie przynależną! Pozytywnym przejawem jest również fakt, iż ponad 60 % z nas nie uważa faktu występowania subkultur jako problemu.

51 PREFERENCJE MUZYCZNE Dominanta: inna - 77 ankietowanych

52 Ulubioną przez uczniów stacją radiową jest: Dominanta: ESKA – 69 ankietowanych

53 Najchętniej bawimy się przy muzyce: Dominanta: Disco-polo – 75 ankietowanych

54 WZROST UCZNIÓW W NASZEJ SZKOLE Wzrost uczniów jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych klasach naszej szkoły, dlatego dział tej prezentacji ma za zadanie zobrazować różnice we wzroście uczniów poprzez wykresy oraz dane statystyczne. Średnia arytmetyczna wzrostu uczniów we wszystkich klasach wynosi: 172,7cm. Obliczamy wariancję za pomocą wzoru: Zatem wariancja wynosi 14,5.

55 WYKRES ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ WZROSTU UCZNIÓW KLAS I-III

56 WYKRES ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ WZROSTU KOBIET I MĘŻCZYZN

57 Odchylenie standardowe Aby obliczyć odchylenie standardowe możemy skorzystać z wcześniej obliczonej wariancji. Zatem odchylenie standardowe wynosi: 3,8 Mediana i dominanta Mediana spośród uczniów wszystkich klas ankietowanych wynosi: 173cm, natomiast dominanta 170cm.

58 ŚREDNIA WAGA UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

59 ŚREDNIA WAGA STATYSTYCZNEGO UCZNIA Z PODZIAŁEM NA KLASY

60 ŚREDNIA WAGA STATYSTYCZNEGO UCZNIA NASZEJ SZKOŁY

61 Średnia arytmetyczna waga wśród ankietowanych wynosi 64,03, zatem obliczamy wariancję ze wzoru: Wariancja wynosi 17,5 Odchylenie standardowe wynosi 4,18 Mediana spośród wszystkich ankietowanych wynosi: 50kg Dominanta wynosi: 60kg

62 Czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły? Większość ankietowanych jest zadowolona z wyboru III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp.

63 Czy jesteś zadowolony z wyboru profilu swojej klasy? Na wykresie kołowym można zauważyć że większość ankietowanych bo aż 49% jest zadowolona z wyboru profilu.

64 BIBLIOGRAFIA W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część 2. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN, 2006, s. 48. ISBN 83-01-14292-8. L.Filist, A.Malina, A.Solecka; Słownik encyklopedyczny – Matematyka; Wydawnictwo Europa; Wrocław 1998 Lech Chańko, Wojciech Babiański, podręcznik Nowa Era Matematyka, Warszawa 2009 - http://www.matematyka.pl - http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka - http://www.pomocstatystyczna.pl/rozstep.html - http://megamatma.com/uczniowie/szkola-srednia/statystyka-opisowa.pl - http://statystyka.tangens.pl/ - http://matematyka.pisz.pl/ - http://jakubas.pl/matematyka/01-statystyka/statystyka-opisowa.html

65


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google