Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na dzień dzisiejszy jedyną instytucją szkolną reprezentującą uczniów jest senat. Więc jak zwykły uczeń może decydować o losach szkoły? Wybierając swojego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na dzień dzisiejszy jedyną instytucją szkolną reprezentującą uczniów jest senat. Więc jak zwykły uczeń może decydować o losach szkoły? Wybierając swojego."— Zapis prezentacji:

1

2 Na dzień dzisiejszy jedyną instytucją szkolną reprezentującą uczniów jest senat. Więc jak zwykły uczeń może decydować o losach szkoły? Wybierając swojego reprezentanta do senatu uczniowskiego. Tworząc stowarzyszenie powołując się na Artykuł 15 Konwencji o Prawach Dziecka, który brzmi następująco:

3 Artykuł 15 1. Państwa-Strony uznają prawa dziecka do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń. 2. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek ograniczenia z wyjątkiem tych, które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego ochrony zdrowia bądź moralności społecznej lub ochrony praw i wolności innych osób.

4 Według statutu szkoły oraz ustawy o systemie oświaty samorząd (senat) ma prawo do: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5

6 Na podstawie statutu X LO uczeń ma obowiązek: 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły; 2. starannie przygotować się do zajęć; 3. przestrzegania ustalonych zasad zachowania w czasie lekcji, uzupełnienia braków wynikających z absencji; 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 5. odpowiedzialności za życie, zdrowie, higienę własną; 6. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 7. godnego reprezentowania Szkoły; 8. stosowania się do wewnętrznych procedur dotyczących zasad BHP, zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i użycia substancji psychoaktywnych; 9. stosowania się do wewnętrznych procedur dotyczących korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń służących do zapisu obrazu i dźwięku

7 Ale ma za to prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 3. poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej; 4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych, w tym religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych uczniów i pracowników Szkoły; 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 8. pomocy w przypadku trudności w nauce; 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 11. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole; 12. swobodnego wyboru zajęć fakultatywnych liceum lub zajęć nadobowiązkowych zależności od zainteresowań, uzdolnień i potrzeb, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów bhp i możliwości organizacyjnych Szkoły; 13. wysłuchania przed wymierzeniem kar określonych w § 45; 14. korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych w celach prywatnych tylko w czasie przerw międzylekcyjnych; 15. w przypadku naruszenia jego praw, złożyć skargę do Dyrektora Szkoły, która winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni.

8 Czy znasz i wykorzystujesz swoje prawa na codzień? Czy znasz i w pełni spełniasz swoje obowiązki?

9 Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszej debaty za przybycie i aktywny udział !


Pobierz ppt "Na dzień dzisiejszy jedyną instytucją szkolną reprezentującą uczniów jest senat. Więc jak zwykły uczeń może decydować o losach szkoły? Wybierając swojego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google