Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia powtórzeniowe Lectio I - V. Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribam puniebant.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia powtórzeniowe Lectio I - V. Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribam puniebant."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia powtórzeniowe Lectio I - V

2 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribam puniebant narro gaudēre dabit mone discebamus

3 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribite! puniebant narro gaudēre dabit mone discebamus

4 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribite! puniuntpuniebantpunientpunirepuni! punite! narro gaudēre dabit mone discebamus

5 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribite! puniuntpuniebantpunientpunirepuni! punite! narronarrabamnarrabonarrarenarra! narrate! gaudēre dabit mone discebamus

6 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribite! puniuntpuniebantpunientpunirepuni! punite! narronarrabamnarrabonarrarenarra! narrate! gaudeogaudebamgaudebogaudēregaude! gaudete! dabit mone discebamus

7 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribite! puniuntpuniebantpunientpunirepuni! punite! narronarrabamnarrabonarrarenarra! narrate! gaudeogaudebamgaudebogaudēregaude! gaudete! datdabatdabitdareda! date! mone! discebamus

8 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribete! puniuntpuniebantpunientpunirepuni! punite! narronarrabamnarrabonarrarenarra! narrate! gaudeogaudebamgaudebogaudēregaude! gaudete! datdabatdabitdareda! date! moneomonebammonebomoneremone! monete! discebamus

9 Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scriboscribebamscribamscriberescribe! scribite! puniuntpuniebantpunientpunirepuni! punite! narronarrabamnarrabonarrarenarra! narrate! gaudeogaudebamgaudebogaudēregaude! gaudete! datdabatdabitdareda! date! moneomonebammonebomoneremone! monete! discimusdiscebamusdiscemusdisceredisce! discite!

10 Zaimek podany w nawiasie wpisz w odpowiednim przypadku i liczbie Tu ….. (ego) places. *** Ego ….. (tu) placeo. *** Vos ….. (nos) placetis. *** Tu ….. (nos) places. *** Vos ….. (ego) placetis. *** Placetne ….. (tu) puella? *** ….. (Vos) me videtis et ….. (ego) de vobis narratis. *** Puella de ….. (ego) narrat. *** Narra ….. (nos) de ….. (tu). *** ….. (nos) de ….. (nos) narramus.

11 Zaimek podany w nawiasie wpisz w odpowiednim przypadku i liczbie Tu mihi (ego) places. *** Ego tibi (tu) placeo. *** Vos nobis (nos) placetis. *** Tu nobis (nos) places. *** Vos mihi (ego) placetis. *** Placetne tibi (tu) puella? *** Vos (Tu) me videtis et mihi (ego) de vobis narratis. *** Puella de me (ego) narrat. *** Narra nobis (nos) de te (tu). *** Nos (nos) de nobis (nos) narramus.

12 Podany w nawiasie czasownik użyj w odpowiedniej liczbie i osobie: 1.Ego vos _____ (vidēre), ad vos _____ (venire), vobis de me _____ (narrare). 2.Tu nos _____ (vidēre) et _____ (gaudere), ad nos _____ (venire) et nos _____ (salutare). 3.Nos in aula _____ (sedēre), _____ (discĕre) et tibi de nobis _____ (narrare). 4.Vos me non _____ (videre), ad me non _____ (venire), me non _____ (salutare). 5.Cornelia vos in aula non _____ (videre), ad nos non _____ (venire), sed _____ (sedere) et _____ (discere). 6.Puellae libenter in aulam _____ (venire), in aula _____ (sedere), _____ (legere), _____ (scribere), et de se _____ (narrare). 7.Cornelia, _____ (venire), _____ (sedere) et nobis de te _____ (narrare)! 8.Puellae, _____ (sedere), _____ (discere) et _____ (audire)!

13 Podany w nawiasie czasownik użyj w odpowiedniej liczbie i osobie: 1.Ego vos video (vidēre), ad vos venio (venire), vobis de me narro (narrare). 2.Tu nos vides (vidēre) et gaudes (gaudere), ad nos venis (venire) et nos salutas (salutare). 3.Nos in aula sedemus (sedēre), discimus (discĕre) et tibi de nobis narramus (narrare). 4.Vos me non videtis (videre), ad me non venitis (venire), me non salutatis (salutare). 5.Cornelia vos in aula non videt (videre), ad nos non venit (venire), sed sedet (sedere) et discit (discere). 6.Puellae libenter in aulam veniunt (venire), in aula sedent (sedere), legunt (legere), scibunt (scribere), et de se narrant (narrare). 7.Cornelia, veni (venire), sede (sedere) et nobis de te narra (narrare)! 8.Puellae, sedete (sedere), discite (discere) et audite (audire)!

14 Zamień na sigularis 1.Ego puella sum. 2.Tu magistra nota es. 3.Puella audit et scribit. 4.Magistra me rogat. 5.De lingua nostra tibi narro. Zamień na pluralis 1.Magistrae de linguis variis puellis narrant. 2.Puellae linguas varias discunt. 3.De claris Europae historiis libenter audimus. 4.Linguae antiquae nobis placent. 5.Poloniae incolae sumus.

15 Zamień na sigularis 1.Nos puellae sumus. 2.Vos magistrae notae estis. 3.Puellae audiunt et scribunt. 4.Magistrae me rogant. 5.De lingua (-is) nostra (-is) tibi narramus. Zamień na pluralis 1.Magistra de linguis variis puellis narrat. 2.Puella linguas varias discit. 3.De claris Europae historiis libenter audio. 4.Lingua antiqua nobis placet. 5.Poloniae incola sum.

16 Utwórz acc. singularis i pluralis oraz przetłumacz każde wyrażenie liber pulcher vir doctus poeta noster dictum Latinum lingua nota populus victus magister narraturus

17 Utwórz acc. singularis i pluralis oraz przetłumacz każde wyrażenie liber pulcherlibrum pulchrumlibros pulchros vir doctusvirum doctumviros doctos poeta nosterpoetam nostrampoetas nostras dictum Latinumdictum Latinumdicta Latina lingua notalingam notamlinguas notas populus victuspopulum victumpopulos victos magister narraturusmagistrum narraturummagistros narraturos

18 Przetłumacz poniższe zdania na język polski i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI (słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w infinitiwie) 1.Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis et Romanis multa accipere? 2.Magister nobis dicit Romanos Graeciam occupare et litteras doctrinasque Graecorum cognoscere. 3.Romanos varias Europae terras vincere et occupare lego. 4.Pueri sciunt populos Europae a Romanis victos multa ex disciplinis litterisque Graecis haurire. 5.Videsne multa vocabula et dicta Latina in variis Europae linguis esse? 6.Viros doctos et poetas Polonorum libros suos Latine scribere scimus. 7.Scitisne nos linguam nostram intellegere cupere? 8.Discipuli dicunt se linguam suam intellegere cupere.

19 Przetłumacz poniższe zdania na język polski i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI (słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w infinitiwie) 1.Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis et Romanis multa accipere? Czy słyszysz, że wszystkie ludy Europy przejęły przez wieki wiele od Greków i Rzymian.

20 Przetłumacz poniższe zdania na język polski i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI (słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w infinitiwie) 1.Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis et Romanis multa accipere? 2.Magister nobis dicit Romanos Graeciam occupare et litteras doctrinasque Graecorum cognoscere. 3.Romanos varias Europae terras vincere et occupare lego. 4.Pueri sciunt populos Europae a Romanis victos multa ex disciplinis litterisque Graecis haurire. 5.Videsne multa vocabula et dicta Latina in variis Europae linguis esse? 6.Viros doctos et poetas Polonorum libros suos Latine scribere scimus. 7.Scitisne nos linguam nostram intellegere cupere? 8.Discipuli dicunt se linguam suam intellegere cupere.

21 Przetłumacz zdania (dativus possesivus) 1.Templo multae columnae sunt. 2.Templis antiquis fenestrae non erant. 3.Amico meo multi et pulchri libri sunt. 4.Servis Romanis agri non erant. 5.Domino Romano multi servi erant.

22 Przetłumacz zdania (dativus possesivus) 1.Świątynia ma wiele kolumn. 2.Świątynie antyczne nie miały okien. 3.Mój przyjaciel ma wiele pięknych książek. 4.Niewolnicy rzymscy nie posiadali ziemi. 5.Rzymski właściciel posiadał wiele służby.


Pobierz ppt "Zajęcia powtórzeniowe Lectio I - V. Wstaw odpowiednią formę czasownika PraesensImperfectumFuturum IInfinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribam puniebant."

Podobne prezentacje


Reklamy Google