Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia powtórzeniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia powtórzeniowe"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia powtórzeniowe
Lectio I - V

2 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribam puniebant narro gaudēre dabit mone discebamus

3 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribite! puniebant narro gaudēre dabit mone discebamus

4 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribite! puniunt puniebant punient punire puni! punite! narro gaudēre dabit mone discebamus

5 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribite! puniunt puniebant punient punire puni! punite! narro narrabam narrabo narrare narra! narrate! gaudēre dabit mone discebamus

6 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribite! puniunt puniebant punient punire puni! punite! narro narrabam narrabo narrare narra! narrate! gaudeo gaudebam gaudebo gaudēre gaude! gaudete! dabit mone discebamus

7 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribite! puniunt puniebant punient punire puni! punite! narro narrabam narrabo narrare narra! narrate! gaudeo gaudebam gaudebo gaudēre gaude! gaudete! dat dabat dabit dare da! date! mone! discebamus

8 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribete! puniunt puniebant punient punire puni! punite! narro narrabam narrabo narrare narra! narrate! gaudeo gaudebam gaudebo gaudēre gaude! gaudete! dat dabat dabit dare da! date! moneo monebam monebo monere mone! monete! discebamus

9 Wstaw odpowiednią formę czasownika
Praesens Imperfectum Futurum I Infinitivus Imperativus (sg. i plur.) scribo scribebam scribam scribere scribe! scribite! puniunt puniebant punient punire puni! punite! narro narrabam narrabo narrare narra! narrate! gaudeo gaudebam gaudebo gaudēre gaude! gaudete! dat dabat dabit dare da! date! moneo monebam monebo monere mone! monete! discimus discebamus discemus discere disce! discite!

10 Zaimek podany w nawiasie wpisz w odpowiednim przypadku i liczbie
Tu ….. (ego) places. *** Ego ….. (tu) placeo. *** Vos ….. (nos) placetis. *** Tu ….. (nos) places. *** Vos ….. (ego) placetis. *** Placetne ….. (tu) puella? *** ….. (Vos) me videtis et ….. (ego) de vobis narratis. *** Puella de ….. (ego) narrat. *** Narra ….. (nos) de ….. (tu). *** ….. (nos) de ….. (nos) narramus.

11 Zaimek podany w nawiasie wpisz w odpowiednim przypadku i liczbie
Tu mihi (ego) places. *** Ego tibi (tu) placeo. *** Vos nobis (nos) placetis. *** Tu nobis (nos) places. *** Vos mihi (ego) placetis. *** Placetne tibi (tu) puella? *** Vos (Tu) me videtis et mihi (ego) de vobis narratis. *** Puella de me (ego) narrat. *** Narra nobis (nos) de te (tu). *** Nos (nos) de nobis (nos) narramus.

12 Podany w nawiasie czasownik użyj w odpowiedniej liczbie i osobie:
Ego vos _____ (vidēre), ad vos _____ (venire), vobis de me _____ (narrare). Tu nos _____ (vidēre) et _____ (gaudere), ad nos _____ (venire) et nos _____ (salutare). Nos in aula _____ (sedēre), _____ (discĕre) et tibi de nobis _____ (narrare). Vos me non _____ (videre), ad me non _____ (venire), me non _____ (salutare). Cornelia vos in aula non _____ (videre), ad nos non _____ (venire), sed _____ (sedere) et _____ (discere). Puellae libenter in aulam _____ (venire), in aula _____ (sedere), _____ (legere), _____ (scribere), et de se _____ (narrare). Cornelia, _____ (venire), _____ (sedere) et nobis de te _____ (narrare)! Puellae, _____ (sedere), _____ (discere) et _____ (audire)!

13 Podany w nawiasie czasownik użyj w odpowiedniej liczbie i osobie:
Ego vos video (vidēre), ad vos venio (venire), vobis de me narro (narrare). Tu nos vides (vidēre) et gaudes (gaudere), ad nos venis (venire) et nos salutas (salutare). Nos in aula sedemus (sedēre), discimus (discĕre) et tibi de nobis narramus (narrare). Vos me non videtis (videre), ad me non venitis (venire), me non salutatis (salutare). Cornelia vos in aula non videt (videre), ad nos non venit (venire), sed sedet (sedere) et discit (discere). Puellae libenter in aulam veniunt (venire), in aula sedent (sedere), legunt (legere), scibunt (scribere), et de se narrant (narrare). Cornelia, veni (venire), sede (sedere) et nobis de te narra (narrare)! Puellae, sedete (sedere), discite (discere) et audite (audire)!

14 Zamień na pluralis Zamień na sigularis Ego puella sum.
Tu magistra nota es. Puella audit et scribit. Magistra me rogat. De lingua nostra tibi narro. Zamień na sigularis Magistrae de linguis variis puellis narrant. Puellae linguas varias discunt. De claris Europae historiis libenter audimus. Linguae antiquae nobis placent. Poloniae incolae sumus.

15 Zamień na pluralis Zamień na sigularis Nos puellae sumus.
Vos magistrae notae estis. Puellae audiunt et scribunt. Magistrae me rogant. De lingua (-is) nostra (-is) tibi narramus. Zamień na sigularis Magistra de linguis variis puellis narrat. Puella linguas varias discit. De claris Europae historiis libenter audio. Lingua antiqua nobis placet. Poloniae incola sum.

16 Utwórz acc. singularis i pluralis oraz przetłumacz każde wyrażenie
liber pulcher vir doctus poeta noster dictum Latinum lingua nota populus victus magister narraturus

17 Utwórz acc. singularis i pluralis oraz przetłumacz każde wyrażenie
liber pulcher librum pulchrum libros pulchros vir doctus virum doctum viros doctos poeta noster poetam nostram poetas nostras dictum Latinum dictum Latinum dicta Latina lingua nota lingam notam linguas notas populus victus populum victum populos victos magister narraturus magistrum narraturum magistros narraturos

18 Przetłumacz poniższe zdania na język polski i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI (słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w infinitiwie) Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis et Romanis multa accipere? Magister nobis dicit Romanos Graeciam occupare et litteras doctrinasque Graecorum cognoscere. Romanos varias Europae terras vincere et occupare lego. Pueri sciunt populos Europae a Romanis victos multa ex disciplinis litterisque Graecis haurire. Videsne multa vocabula et dicta Latina in variis Europae linguis esse? Viros doctos et poetas Polonorum libros suos Latine scribere scimus. Scitisne nos linguam nostram intellegere cupere? Discipuli dicunt se linguam suam intellegere cupere.

19 Przetłumacz poniższe zdania na język polski i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI (słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w infinitiwie) Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis et Romanis multa accipere? Czy słyszysz, że wszystkie ludy Europy przejęły przez wieki wiele od Greków i Rzymian.

20 Przetłumacz poniższe zdania na język polski i podkreśl w nich 3 elementy konstrukcji ACI (słowo rządzące, podmiot w acc, orzeczenie w infinitiwie) Auditisne cunctos Europae populos per secula a Graecis et Romanis multa accipere? Magister nobis dicit Romanos Graeciam occupare et litteras doctrinasque Graecorum cognoscere. Romanos varias Europae terras vincere et occupare lego. Pueri sciunt populos Europae a Romanis victos multa ex disciplinis litterisque Graecis haurire. Videsne multa vocabula et dicta Latina in variis Europae linguis esse? Viros doctos et poetas Polonorum libros suos Latine scribere scimus. Scitisne nos linguam nostram intellegere cupere? Discipuli dicunt se linguam suam intellegere cupere.

21 Przetłumacz zdania (dativus possesivus)
Templo multae columnae sunt. Templis antiquis fenestrae non erant. Amico meo multi et pulchri libri sunt. Servis Romanis agri non erant. Domino Romano multi servi erant.

22 Przetłumacz zdania (dativus possesivus)
Świątynia ma wiele kolumn. Świątynie antyczne nie miały okien. Mój przyjaciel ma wiele pięknych książek. Niewolnicy rzymscy nie posiadali ziemi. Rzymski właściciel posiadał wiele służby.


Pobierz ppt "Zajęcia powtórzeniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google