Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Windows na przykładzie C# część 1 Kurs realizowany jest w ramach Microsoft IT Academy Jacek Matulewski WWW:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Windows na przykładzie C# część 1 Kurs realizowany jest w ramach Microsoft IT Academy Jacek Matulewski WWW:"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Windows na przykładzie C# część 1 Kurs realizowany jest w ramach Microsoft IT Academy Jacek Matulewski e-mail: jacek@fizyka.umk.pl WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka wersja 18-04-2009

2 Rynek (IDE, języki, platformy) Borland Developer Studio (Delphi, Delphi.NET, C++Builder, PHP) Visual Studio (C++, C#, VB, F#) Windows: Win32, Win64,.NET, XNA, VJM, Cygwin, … Dlaczego warto uczyć się C# i platformy.NET: Windows Forms, XAML( WPF/XBAB/Silverlight), XNA, ASP.NET/ADO.NET Przenośność (.NET/Mono, platformy XNA)

3 .NET Framework Wersje 1.0, 1.1, 2.0 + 3.0 + 3.5, 4.0.NET Compact Framework XNA Czym jest ASP.NET, ADO.NET, LINQ, WPF, itd.? Czy.NET jest popularne?

4 Najprostszy program C# using System; namespace PrzestrzeńNazw { class Klasa { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); Console.ReadLine(); } Nazwa C# = C sharp Podobieństwa do Pascala/Delphi – Anders Hejlsberg Kompilator w linii komend: csc Program.cs (ścieżka: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727)

5 Najprostszy program C#

6 Visual Studio (IDE) Dostępne projekty. Pliki projektu IntelliSense Podokna VS, wbudowany debuger, edytor, kontrolki, własności/zdarzenia Zdarzeniowy model aplikacji Demo: Projekt aplikacji konsolowej Demo: Projekt aplikacji Windows Forms Demo: Projekt aplikacji XNA Komunikaty - zdarzenia

7 Zmienne i pola Nie ma typów prostych (wbudowanych w kompilator) Wszystko jest obiektem Klasa vs. struktura Struktury: int, long, float, double, Color Klasy: tablice, listy, kolejki, itp. int i=0; double d=0.0; float f=0f; Color k1=Color.Red; Color k2=Color.FromArgb(..)

8 Typy Biblioteki platformy.NET (przestrzeń nazw System i jej podprzestrzenie) Kontrolki (WF, WPF), struktury danych, algorytmy, klasy umożliwiające do baz danych Dodatkowe biblioteki (przestrzeń Microsoft) Możliwość korzystania z kontrolek ActiveX Zgodność bibliotek ze starszymi wersjami

9 Typy Typy numeryczne i łańcuchy byte od 0 do 255 1 bajt sbyte od -128 do 127 1 bajt short od -32768 do 32767 2 bajty ushort od 0 do 655352 bajty int od -2147483648 do 2147483647 4 bajty uint od 0 do 4294967295 4 bajty long od -9223372036854775808 do 92233720368547758078 bajtów ulong od 0 do 18446744073709551615 8 bajów bool true lub false 1 bajt float liczby rzeczywiste (pojedyncza precyzja)4 bajty double liczby rzeczywiste (podwójna precyzja)8 bajtów decimal 28 cyfr znaczących12 bajtów object typ bazowy dla wszystkich innych typów char 0 and 65535 (Unicody)2 bajty string łańcuch, operatory, klasa ale zachowuje się jak typ wartościowy StringBuilderdynamiczny łańcuch

10 Składnia C++ – Java – C# - wspólna rodzina języków Demo: operatory arytmetyczne, warunkowy Demo: instr. sterujące (if, if..else, switch) Demo: pętle (for, foreach, while, do..while) Instrukcje: break, continue, goto Demo: wyjątki try..catch..catch..finalize Demo: tablice, sortowanie (Array.Sort) Metody (funkcje składowe), argumenty (ref, out)

11 Składnia - operatory Arytmetyczne : + - * / % Łączenie łańcuchów: + Relacyjne: == != = Przesunięcia: > Logiczne i bitowe: & | ^ ~ ! && || true false Inkrementacji i dekrementacji: ++ -- Przypisania: = += -= *= /= %= &= |= ^= >= Plus (minus) jednoargumentowy: + - Dostęp do składowej:. Wyrażenie warunkowe: ?: Tworzenie obiektu: new Rzutowania: () Kontrola przepełnienia: checked unchecked Indeksowania: [] Informacje o typie: as is sizeof typeof Operacje na wskaźnikach (adresach): * -> [] &


Pobierz ppt "Programowanie Windows na przykładzie C# część 1 Kurs realizowany jest w ramach Microsoft IT Academy Jacek Matulewski WWW:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google