Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie Windows na przykładzie C# część 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie Windows na przykładzie C# część 1"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie Windows na przykładzie C# część 1
Jacek Matulewski WWW: Programowanie Windows na przykładzie C# część 1 Kurs realizowany jest w ramach Microsoft IT Academy wersja

2 Rynek (IDE, języki, platformy)
Borland Developer Studio (Delphi, Delphi.NET, C++Builder, PHP) Visual Studio (C++, C#, VB, F#) Windows: Win32, Win64, .NET, XNA, VJM, Cygwin, … Dlaczego warto uczyć się C# i platformy .NET: Windows Forms, XAML( WPF/XBAB/Silverlight), XNA, ASP.NET/ADO.NET Przenośność (.NET/Mono, platformy XNA)

3 .NET Framework Wersje 1.0, 1.1, 2.0 + 3.0 + 3.5, 4.0
.NET Compact Framework XNA Czym jest ASP.NET, ADO.NET, LINQ, WPF, itd.? Czy .NET jest popularne?

4 Najprostszy program C#
using System; namespace PrzestrzeńNazw { class Klasa static void Main(string[] args) Console.WriteLine("Hello World!"); Console.ReadLine(); } Nazwa C# = C sharp Podobieństwa do Pascala/Delphi – Anders Hejlsberg Kompilator w linii komend: csc Program.cs (ścieżka: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v )

5 Najprostszy program C#

6 Visual Studio (IDE) Dostępne projekty. Pliki projektu IntelliSense
Podokna VS, wbudowany debuger, edytor, kontrolki, własności/zdarzenia Zdarzeniowy model aplikacji Demo: Projekt aplikacji konsolowej Demo: Projekt aplikacji Windows Forms Demo: Projekt aplikacji XNA Komunikaty - zdarzenia

7 Zmienne i pola Nie ma typów prostych (wbudowanych w kompilator)
Wszystko jest obiektem Klasa vs. struktura Struktury: int, long, float, double, Color Klasy: tablice, listy, kolejki, itp. int i=0; double d=0.0; float f=0f; Color k1=Color.Red; Color k2=Color.FromArgb(..)

8 Typy Biblioteki platformy .NET (przestrzeń nazw System i jej podprzestrzenie) Kontrolki (WF, WPF), struktury danych, algorytmy, klasy umożliwiające do baz danych Dodatkowe biblioteki (przestrzeń Microsoft) Możliwość korzystania z kontrolek ActiveX Zgodność bibliotek ze starszymi wersjami

9 Typy Typy numeryczne i łańcuchy byte od 0 do bajt sbyte od -128 do bajt short od do bajty ushort od 0 do bajty int od do bajty uint od 0 do bajty long od do bajtów ulong od 0 do bajów bool true lub false 1 bajt float liczby rzeczywiste (pojedyncza precyzja) 4 bajty double liczby rzeczywiste (podwójna precyzja) 8 bajtów decimal 28 cyfr znaczących 12 bajtów object typ bazowy dla wszystkich innych typów char 0 and (Unicody) 2 bajty string łańcuch, operatory, klasa ale zachowuje się jak typ wartościowy StringBuilder dynamiczny łańcuch

10 Składnia C++ – Java – C# - wspólna rodzina języków
Demo: operatory arytmetyczne, warunkowy Demo: instr. sterujące (if, if..else, switch) Demo: pętle (for, foreach, while, do..while) Instrukcje: break, continue, goto Demo: wyjątki try..catch..catch..finalize Demo: tablice, sortowanie (Array.Sort) Metody (funkcje składowe), argumenty (ref, out)

11 Składnia - operatory Arytmetyczne : + - * / % Łączenie łańcuchów: + Relacyjne: == != < > <= >= Przesunięcia: << >> Logiczne i bitowe: & | ^ ~ ! && || true false Inkrementacji i dekrementacji: Przypisania: = += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= Plus (minus) jednoargumentowy: + - Dostęp do składowej: . Wyrażenie warunkowe: ?: Tworzenie obiektu: new Rzutowania: () Kontrola przepełnienia: checked unchecked Indeksowania: [] Informacje o typie: as is sizeof typeof Operacje na wskaźnikach (adresach): * -> [] &


Pobierz ppt "Programowanie Windows na przykładzie C# część 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google