Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienne i Typy. Deklaracje zmiennych Każda nazwa w C++ zanim zostanie użyta, musi zostać zadeklarowana. Deklaracja informuje kompilator, że dana nazwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienne i Typy. Deklaracje zmiennych Każda nazwa w C++ zanim zostanie użyta, musi zostać zadeklarowana. Deklaracja informuje kompilator, że dana nazwa."— Zapis prezentacji:

1 Zmienne i Typy

2 Deklaracje zmiennych Każda nazwa w C++ zanim zostanie użyta, musi zostać zadeklarowana. Deklaracja informuje kompilator, że dana nazwa reprezentuje obiekt określonego typu, ale nie rezerwuje dla niego miejsca w pamięci. Definicja zaś - dodatkowo rezerwuje miejsce. Definicja jest miejscem, gdzie powołuje się obiekt do życia. Oczywiście, definicja jest zawsze również deklaracją. Deklarować obiekt w programie można wielokrotnie, natomiast definiować można tylko raz.

3 Przykład: int licznik;// definicja + deklaracja extern int licznik;// deklaracja ( tylko!)

4 Systematyka typów w C++ Typy języka C++ można podzielić dwojako: Pierwszy podział: typy fundamentalne; typy pochodne, które powstają na bazie typów fundamentalnych. Drugi podział : typy wbudowane, czyli takie, w które język C++ jest wyposażony; typy zdefiniowane przez użytkownika.

5 Typy fundamentalne: Typy reprezentujące liczby całkowite: short int int long int Typ reprezentujący obiekty zadeklarowane jako znaki alfanumeryczne: char

6 Wymienione typy mogą być w dwóch wariantach - ze znakiem i bez znaku. Do wybrania wariantu posługujemy się odpowiednio modyfikatorami: signed unsigned Przykłady: signed int x; unsigned int x; Przez domniemanie przyjmuje się, że zapis int a; oznacza typ signed int a, czyli typ ze znakiem.

7 Typy reprezentujące liczby zmiennoprzecinkowe: float double long double Typy te umożliwiają pracę na liczbach rzeczywistych z różną dokładnością.

8 Pamięć zajmowana przez zmienne różnych typów: typaplikacje 32-bitowe char1 bajt short2 bajty int4 bajty long int4 bajty float4 bajty double8 bajtów long double10 bajtów bool1 bajt

9 Zakres wartości różnych typów danych: typaplikacje 32-bitowe unsigned char 0 do 255 short-32768 do 32767 int-2147483648 do 2147483647 long int -2147483648 do 2147483647 float1.2 10 -38 do 3.4 10 38 double 2.2 10 -308 do 1.8 10 308 long double 3.4 10 -4932 do 1.1 10 4932 booltrue lub false

10 Wewnętrzne reprezentacje danych: 015 031 int long int 16-bitowe całkowite 32-bitowe całkowite 015 short int 031 int long int

11 Wewnętrzne reprezentacje danych: Typy zmienoprzecinkowe 031 float 22 long double 79064 double 06351 - znak wykładnika- wykładnik- znak liczby- mantysa

12 Wewnętrzne reprezentacje danych: Typy zmienoprzecinkowe 031 float 22 long double 79064 double 06351 - znak wykładnika- wykładnik- znak liczby- mantysa 1e35 + 2 2 0. 34(0) 2e35; 34*3b = 102 b 1e35 + 1e15 1e15 0. 19(0)1e35; 19*3b = 57 b

13 #include int main() { float x; clrscr(); x = 0; x = x + 0.1; x = x - 0.1; cout << "x = " << x << endl; getch(); return 0; } 0.1 – long double (80 bitów) x – float (32 bity) Koprocesor wykonuje obliczenia na 80 bitach 0.1 10 = 0001100110011... 2

14 Definiowanie obiektów w biegu #include int main () { float x; //… cout << Podaj współczynnik kierunku ; float a; cin >> a; cout << Podaj współczynnik przesunięcia ; float b; cin >> b; //… dalsze obliczenia }

15 Stałe dosłowne W programach często posługujemy się stałymi. Mogą to być liczby, znaki albo ciągi znaków. Przykłady: x = 12.34; k = k + 14; znak = * ; ciag_znakow = język C++ ;

16 Stałe będące liczbami całkowitymi 1739- 54 010- 8 w systemie dziesiętnym 014- 12 w systemie dziesiętnym (8 + 4 = 12) 091- błąd, bo w systemie ósemkowym liczba 9 jest nielegalna. Liczby całkowite ósemkowe: Liczby całkowite szesnastkowe: 0x10- 16 w systemie dziesiętnym (1*16 + 0 = 16) 0xa1- 161 w systemie dziesiętnym (10*16 + 1 = 161) 0xff- 255 w systemie dziesiętnym (15*16 + 15 = 255)

17 Znaki a, b, c, d, e, f w liczbach oznaczają odpowiednio 10, 11, 12, 13, 14, 15 w systemie dziesiętnym. W zapisie można posługiwać się zarówno małymi literami, jak i wielkimi. Stałe całkowite traktuje się jako typ int, chyba że reprezentują tak wielkie liczby, które nie zmieściłyby się w int. Wówczas stała taka jest typu long. Można zmienić typ nawet niewielkiej liczby z typu int na typ long. Robi się to przez dopisanie na końcu liczby litery L lub l: 0L123L Jeśli chcemy by liczba miała typ unsigned, należy dopisać na końcu literę u. Przykłady: 213u34uL

18 main () { int i; int k, n, m, j; clrscr (); i = 5; k = i + 010; cout << "k= " << k << endl; m = 100; n = 0x100; j = 0100; cout << "m+n+j= " << (m+n+j) << endl; cout << "wypisujemy: " << 0x22 << " " << 022 << " " << 22 << endl; return 0; } k = 13 m+n+j = 420 wypisujemy: 34 18 22

19 Stałe zmiennoprzecinkowe Przykłady: 12.33.1416-123.45-17. 5e2oznacza 5 * 10 2, czyli 500 32.5e4oznacza32.5 * 10 4, czyli 325000 7.3e-3oznacza7.3 * 10 -3, czyli 0.0073 Stałe znakowe a oznacza literę a 8 oznacza cyfrę 8 (nie liczbę 8) char znak; znak = A;

20 Znaki sterujące: \b - cofacz(ang. Backspace) \f -nowa strona(ang. Form feed) \n -nowa linia(ang. New line) \r -powrót karetki(ang. carriage Return) \t -tabulator poziomy(ang. Tabulator) \v -tabulator pionowy(ang. Vertical tabulator) \a -sygnał dźwiękowy(Alarm) Znaki specjalne: \\-ukośnik lewostronny \-apostrof \-cudzysłów \0-NULL, znak o kodzie 0 \?-znak zapytania

21 Stałe tekstowe Stała tekstowa to ciąg znaków ujęty w cudzysłów Przykłady: Programowanie komputerów język C++ Łańcuchy są przechowywane w pamięci jako ciąg znaków, a na samym końcu tego ciągu dodawany jest znak o kodzie 0, czyli znak NULL. Jeżeli cudzysłów ma stanowić jeden ze znaków ciągu, należy go poprzedzić ukośnikiem.

22 Przykładowo: cout << Polecam książkę J.Grębosza << \ Symfonia C++\ ; Polecam książkę J.Grębosza Symfonia C++

23 Typy pochodne Typy pochodne są budowane na bazie typów fundamentalnych. Przykładem typu pochodnego może być tablica lub wskaźnik. Możemy mieć kilka luźnych obiektów typu int, ale możemy je powiązać w tablicę obiektów typu int. Tablica obiektów typu int jest typem pochodnym od typu int. Typy pochodne oznacza się stosując nazwę typu podstawowego i operator deklaracji typu pochodnego.

24 Przykład: int a;// obiekt typu int int b[10];// tablica obiektów typu int (10-elementowa) Operatory tworzące obiekty typów pochodnych: [ ]-tablica obiektów danego typu; *-wskaźnik do pokazywania na obiekty danego typu; ( )-funkcja zwracająca wartość danego typu; &-referencja (przezwisko) obiektu danego typu.

25 Przykład: int b;// definicja obiektu typu int short int c;// definicja obiektu typu short float x;// definicja obiektu typu float int t[20];// tablica 20 elementów typu int float *p;// wskaźnik obiektu typu float char funk();// funkcja zwracająca wartość typu char Typy fundamentalne: Typy pochodne:

26 Typ void void *p;- oznacza, że p jest wskaźnikiem do wskazywania obiektu nieznanego typu. void fun();- deklaracja ta mówi, że funkcja fun nie będzie zwracać żadnej wartości.

27 Zakres ważności obiektu Zakres ważności nazwy obiektu, to ta część programu, w której nazwa znana jest kompilatorowi. Czas życia obiektu jest to okres od momentu, gdy zostaje on zdefiniowany do momentu, gdy przestaje istnieć, a jego miejsce w pamięci zostaje zwolnione. Różnica między zakresem ważności nazwy a czasem życia obiektu jest taka, że w jakimś momencie obiekt może istnieć, ale nie być dostępny, ponieważ chwilowo znajdujemy się poza zakresem jego ważności. W zależności od tego, jak zdefiniowany jest obiekt, zakres jego ważności może być różnego rodzaju.

28 Zakres lokalny #include int main () { int x; … } … } Zakres - blok funkcji Zakres ważności ograniczony do bloku funkcji ma etykieta.

29 Zakres - obszar pliku Nazwa zadeklarowana na zewnątrz jakiegokolwiek bloku, jest nazwą globalną. Ma ona zakres ważności pliku. Przykład: float x;// nazwa x jest globalna int main () { // treść funkcji } Jednakże taka nazwa nie jest od razu automatycznie znana w innych plikach. Jej zakres ważności ogranicza się tylko do tego pliku, w którym ją zdefiniowano.

30 Zasłanianie nazw Przykład: #include int k =33; //zmienna globalna - PROG14.CPP int main () { clrscr (); cout << "Jestem w pliku głównym, k = " << k << endl; { //---------------------------------------------- int k = 10; //zmienna lokalna cout << "Po lokalnej definicji k = " << k << endl; } //---------------------------------------------- cout << "Poza blokiem k = " << k << endl; return 0; } Jestem w pliku głównym, k = 33 Po lokalnej definicji k = 10 Poza blokiem k = 33

31 Istnieje możliwość odniesienia się do zasłoniętej zmiennej globalnej za pomocą operatora zakresu :: (dwa dwukropki). #include int k =33; //zmienna globalna - PROG15.CPP int main () { clrscr (); cout << "Jestem w pliku głównym, k = " << k << endl; { //---------------------------------------------- int k = 10; //zmienna lokalna cout << "Po lokalnej definicji k = " << k << ", " << endl << "ale obiekt globalny k = " << ::k; } //---------------------------------------------- cout << "\nPoza blokiem k = " << k << endl; return 0; } Jestem w pliku głównym, k = 33 Po lokalnej definicji k = 10, ale obiekt globalny k = 33 Poza blokiem k = 33

32 Modyfikator const float pi = 3.14; const float pi = 3.14; Inicjowaniem nazywamy nadanie obiektowi wartości w momencie jego definicji. Przypisaniem nazywamy podstawienie do obiektu wartości w jakimkolwiek późniejszym momencie. Obiekty const można inicjować, ale nie można do nich nic przypisać.

33 Instrukcja typedef Instrukcja typedef pozwala na nadanie dodatkowej nazwy już istniejącemu typowi. typedef int cena; cena x;// co odpowiada:int x; cena a, b, c;// co odpowiada:int a, b, c; Instrukcja typedef nie wprowadza nowego typu, a jedynie synonim do typu już istniejącego.

34 Typ wyliczeniowy enum Wyliczenie deklaruje się słowem kluczowym enum, po którym następuje wykaz stałych całkowitych oddzielonych przecinkiem i zamkniętych w nawiasy klamrowe. Wymienionym stałym są przypisywane wartości domyślne: pierwszej z nich wartość 0, a każdej następnej - wartość o 1 większą od poprzedzającej. enum { pn, wt, sr, czw, pt, sob, nd } const pn = 0; const wt = 1; … const nd = 6;

35 Stałym typu wyliczeniowego można również przypisywać wartości jawnie, przy czym wartości te mogą się powtarzać. enum { poczatek, koniec = 0, dalej=1, cofnij = 1 }; W wyliczeniach można po enum umieścić identyfikator, który staje się od tego momentu nazwą nowego typu, np.: enum dni_tygodnia {pn, wt, sr, czw, pt, sob, nd};

36 Typ wyliczeniowy jest podobny do typów char oraz int. Nie można jednakże na jego wartościach wykonywać żadnych operacji arytmetycznych. Gdy wartość typu wyliczeniowego pojawia się w wyrażeniach arytmetycznych, to jest niejawnie (ostrzeżenie) przekształcana do typu int przed wykonaniem operacji.


Pobierz ppt "Zmienne i Typy. Deklaracje zmiennych Każda nazwa w C++ zanim zostanie użyta, musi zostać zadeklarowana. Deklaracja informuje kompilator, że dana nazwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google