Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBJECT PASCAL Marzena Szałas. Object Pascal2 WSTĘP Object Pascal podstawowym językiem programowania w Delphi; dostępne elementy: obsługa wyjątków; zmienne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBJECT PASCAL Marzena Szałas. Object Pascal2 WSTĘP Object Pascal podstawowym językiem programowania w Delphi; dostępne elementy: obsługa wyjątków; zmienne."— Zapis prezentacji:

1 OBJECT PASCAL Marzena Szałas

2 Object Pascal2 WSTĘP Object Pascal podstawowym językiem programowania w Delphi; dostępne elementy: obsługa wyjątków; zmienne typu Variant ; tablice otwarte; domyślne parametry procedur i funkcji; tablice dynamiczne…

3 Object Pascal3 STRESZCZENIE podstawy języka Object Pascal: zmienne, stałe, operatory, typy języka i definiowane przez użytkownika, instrukcje warunkowe, pętle, procedury i funkcje, moduły, pakiety, wykorzystanie obiektów, strukturalna obsługa wyjątków; komponenty w Delphi;

4 Object Pascal4 ZMIENNE I STAŁE zmienne: var zmienna1, zmienna2 : integer; zmienna3 : string = Napis domyślny; stałe: const ErrorString = Niebezpieczeństwo; i : integer = 10;

5 Object Pascal5 OPERATORY przypisania: := ; porównania: = <> = ; logiczne: and or not ; arytmetyczne: + - * / div mod ; bitowe: and or not xor shl shr ; zwiększania/zmniejszania: Inc() Dec() ;

6 Object Pascal6 TYPY JĘZYKA OBJECT PASCAL bezpieczeństwo typów; przykładowe typy: typy całkowitoliczbowe: Integer, Shortint, Byte … typy zmiennoprzecinkowe: Single, Double, Currency … typy logiczne: Boolean, LongBool … 3 typy reprezentujące pojedynczy znak: AnsiChar, WideChar i Char ; łańcuchy: AnsiString, ShortString, WideString … typ Variant (wartości UNASSIGNED i NULL );

7 Object Pascal7 TYPY DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA mają postać: tablic (tablice dynamiczne): type Tablica1 = array [0..5] of integer; var Tab1 : Tablica; Tab2 : array [2..5] of integer; Tab3 : array of string;

8 Object Pascal8 TYPY DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA rekordów: type MojRekord = Record pole1 : integer; pole2 : string end; wskaźników (procedury: New() Dispose() GetMem() FreeMem() ): type PInt = ^integer; PMojRekord = ^MojRekord;

9 Object Pascal9 TYPY DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA zbiorów (dostępne operacje: in <= + - *, procedury: Include() Exclude() ): type Znaki = set of Char; Liczby = set of 0..9; obiektów: type tp = procedure (a: integer); Tkl = class (TObject) i : integer; p1 : tp; procedure p2; end; typowe (składowa z danymi) bardzo nietypowe (składowa z danymi) typowe (metoda)

10 Object Pascal10 INSTRUKCJE WARUNKOWE instrukcja If : if x=5 then instrukcja1 else instrukcja2; instrukcja wyboru: case x of 1: instrukcja1; 2: instrukcja2; elseinstrukcja3; end;

11 Object Pascal11 PĘTLE pętla For : for i:=1 to 100 do x := x + i; pętla While…Do : while x<>100 do x := x + 1; pętla Repeat…Until : repeat x := x + 1; until x=100; procedura Break() ; procedura Continue() ;

12 Object Pascal12 PROCEDURY I FUNKCJE zmienna Result ; przekazywanie parametrów: przez wartość; przez adres; przez stałą; mechanizm tablic otwartych: procedure KazdaTablica (var X: array of integer)

13 Object Pascal13 PROCEDURY I FUNKCJE przeciążanie procedur i funkcji: function Divide (X, Y: Real): Real; overload; begin … end; function Divide (X, Y: Integer): Integer; overload; begin … end; domyślne parametry procedur i funkcji: procedure MyMessage (Msg: String; Line: byte = 0); MyMessage (Hello,1); MyMessage (Hello);

14 Object Pascal14 MODUŁY Budowa: dyrektywa UNIT ; część publiczna ( interface ); część prywatna ( implementation ); część inicjacyjna ( initialization ); część kończąca ( finalization ); cykliczne odwołanie do modułu;

15 Object Pascal15 PAKIETY podział ze względu na rolę pełnioną w tworzonych aplikacjach: pakiety wykonywalne; pakiety środowiskowe; pakiety uniwersalne; pakiety pomocnicze;

16 Object Pascal16 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE dziedziczenie w Object Pascalu; konstruktor Create() i destruktor Destroy() ; TMyObject = Class SomeValue : Integer; procedure SetSomeValue (AValue: Integer; property Value: Integer read SomeValue write SetSomeValue; End; pole metoda właściwość

17 Object Pascal17 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE zmienna predefiniowana Self ; typy metod obiektowych: TFoo = class procedure Statyczna; procedure Wirtualna; virtual; procedure Dynamiczna; dynamic; procedure Komunikacyjna (var M: TMessage); message wm_SomeMessage; statyczne wirtualne dynamiczne zarządzające komunikatami

18 Object Pascal18 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE przedefiniowywanie metod – override ; przeciążanie metod – overload ; redefinicja metod klasy – reintroduce ; metody zaprzyjaźnione;

19 Object Pascal19 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE widoczność elementów obiektu: private ; protected ; public ; published ; automated ;

20 Object Pascal20 INTERFEJSY numer identyfikacyjny interfejsu: globalnie unikalny identyfikator – GUID; nie mogą zawierać pól; wszystkie metody interfejsu są publiczne; interfejs IInterface klasą bazową wszystkich interfejsów; Interfejs – typ o kontrolowanym czasie życia;

21 Object Pascal21 STRUKTURALNA OBSŁUGA WYJĄTKÓW wyjątek – obiekt zawierający niezbędną informację; try…finally…end – konstrukcja gwarantująca wykonanie określonego ciągu instrukcji, niezależnie od błędu; try…except…end – narzędzie do obsługi błędów; sekcja obsługi domyślnej;

22 Object Pascal22 STRUKTURALNA OBSŁUGA WYJĄTKÓW klasa Exception – typ bazowy dla obiektów reprezentujących wyjątki (właściwość Message ); generowanie własnych wyjątków – instrukcja Raise ;

23 Object Pascal23 KOMPONENTY W DELPHI klasa każdego komponentu pochodną klasy bazowej TComponent ; kontakt ze światem w większości za pomocą właściwości (właściwość Name i właściwość Tag ); komponent-właściciel; mechanizm zdarzeń – specyfika komponentów, wyróżniająca je spośród innych klas;

24 Object Pascal24 KOMPONENTY W DELPHI podział komponentów: komponenty niewizualne; komponenty wizualne (relacja rodzicielstwa); rodzaje właściwości: właściwości proste; właściwości wyliczeniowe; właściwości zbiorowe; właściwości obiektowe; właściwości tablicowe;

25 Object Pascal25 KOMPONENTY W DELPHI strumieniowość; domyślne wartości właściwości;

26 Object Pascal26 LITERATURA A. Marciniak – Object Pascal – język programowania w środowisku Borland Delphi 2.0; S. Teixeira, X. Pacheco – Delphi 4. Vademecum profesjonalisty; A. Grażyński, Z. Zarzycki – Delphi 7 dla każdego;


Pobierz ppt "OBJECT PASCAL Marzena Szałas. Object Pascal2 WSTĘP Object Pascal podstawowym językiem programowania w Delphi; dostępne elementy: obsługa wyjątków; zmienne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google