Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE
Lokalny serwer WWW Win'2000,XP – składnik IIS (Internet Information Services) (PWS WIN98): - lokalne publikowanie własnych stron platforma projektowa dla witryn przed ich przekazaniem do dostawcy serwer FTP (przesył plików) SMTP (poczta elektroniczna) obsługa ASP, dostępu do baz danych, współpraca z FrontPage IIS - instalacja Dodaj programy/składniki Windows + Internetowe usługi informacyjne

2 Organizacja stron WWW Katalog macierzysty punkt początkowy dla gości witryny szczyt drzewa katalogów publikacji - lokalnie - lokalnie - lokalna sieć - świat domyślny katalog macierzysty: C:\Inetpub\wwwroot Drzewo katalogów wirtualnych - tworzą strukturę logiczną - mają alias, nazwy wykorzystywane w przeglądarkach - fizycznie mogą być w różnych miejscach ( katalog, inny komputer – URL ) Narzędzia administratora: Menedżer usług internetowych przeglądanie katalogów wirtualnych oraz plików tworzenie nowych katalogów wirtualnych

3 Dodawanie katalogów wirtualnych
- Menedżer Usł. Int. + Nowy katalog + Kreator alias + katalog + zezwolenia - Eksplorer  Właściwości + Udostępnianie w sieci Web + Udostępnij folder Opcje działania 1) Udostępnianie / nie przeglądania zawartości danego katalogu 2) Typy dokumentów domyślnych, wybieranych Katalog + Właściwości + Dokumenty +Włącz i jakie 3) Eksplorer  Właściwości + Udostępnianie w sieci Web + Udostępnij folder Dodawanie dokumentu np. FrontPage + zapis w katalogu pod nazwą domyślną: default.htm, index.htm, default. asp, iisstart.asp

4 DYNAMICZNE STRONY WWW - TECHNOLOGIA ASP
Wprowadzenie do ASP (Active Server Pages) - technologia generowania dynamicznej zawartości strony WWW działa po stronie serwera rozwiązanie Microsoftu, dla jego serwerów WWW może działać pod innymi systemami operacyjnymi i z innymi serwerami mogą być skrypty wykonywane po stronie klienta normalny kod HTML w nim program (skrypt) między znacznikami <SCRIPT> - najczęściej język JavaScript S. Wolek Wst. do Inf.

5 przykład 1: przykład 2: <SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript">
alert( "Okno ostrzeżenia" ); </SCRIPT> document.write( "Pierwszy skrypt <BR>"); document.write( "Data: " + Date() ); S. Wolek Wst. do Inf. document.write( Pierwszy skrypt
); document.write( Data: + Date() ); S. Wolek Wst. do Inf.", "width": "800" }

6 struktura dokumentu ASP
- kod HTML (statyczny) program w języku skryptowym (wykonywany przez serwer) między znacznikami <% ... %> - j. skryptowe: VBScript (główny) PHP JScript (jak JavaScript) PerlScript S. Wolek Wst. do Inf.

7 przykład 3: <%@ language = "VBScript" %> <HTML>
<BODY> <font size="5"> Mój przykład 1 </font> <p> </p> Aktualna godzina to: <% Response.Write Time() %> </BODY> </HTML> S. Wolek Wst. do Inf.

8 Podstawy języka programowania VBScript
struktura skryptu - <% ... %> deklaracje, instrukcje: osobne wiersze kontynuacja wiersza: na końcu podkreślenie "_" komentarz: ' treść typy wartości (rozpoznawane jako VARIANT) - numeryczna całkowite: integer, long, byte numeryczna rzeczywiste: single, double tekstowe: string "..." logiczne: boolean false, true data: date # # (# wartość a nie wyrażenie) walutowa: currency tablicowa: array obiektowa: object empty - zmienna jest niezainicjalizowana, numerycznie zero, znakowo pusty napis null - zmienna nie zawiera żadnej wartości S. Wolek Wst. do Inf.

9 deklaracja Dim nazwy, ... (bez typu) domyślny typ: variant (zmienny)
stałe Const PODATEK = 0.22 Response.Write "<BR> PODATEK = " & PODATEK zmienne deklaracja Dim nazwy, (bez typu) domyślny typ: variant (zmienny) nie jest konieczna, wygodnie wymusić przez: <% Option Explicit %> Dim iK iK = 100 Response.Write "<BR> Liczba = " & iK iK = "Kowalski" Response.Write "<BR> iK = " & iK tablice - deklaracja np.: Dim arrDays(6) indeksy rozmiar przypisywanie wartości  funkcja Array np: arrDays = Array( "pon", "wto", "sro", "czw", "ptk", "sob", "ndz" ) S. Wolek Wst. do Inf.

10 arytmetyczne: + - * / ^ \ (dziel. całk.) tekstowe: + lub &
wyrażenia stałe, zmienne funkcje operatory nawiasy ( ) operatory przypisanie = arytmetyczne: + - * / ^ \ (dziel. całk.) tekstowe: + lub & relacji: = <> < > <= >= logiczne: not, and, or, xor, eqv imp false eqv false  true (równość logiczna) imp - implikacja przykład 4: iK = 100 Response.Write "pierwistek( " & ik & " ) = " & sqr(iK) & "<BR>" S. Wolek Wst. do Inf.

11 obiekty typ opisany : właściwościami (różnych typów) metodami
kojarzony ze zdarzeniami obiekty standardowe - Response przesyłanie danych od serwera do klienta Request pobieranie danych w serwerze od klienta S. Wolek Wst. do Inf.

12 Instrukcje języka VBScript
warunkowa if Przykład: if warunek_1 then . . . [else] [elseIf warunek_2 then ] end if if DatePart( "h", Time()) >= 19 _ then Response.Write( "<BR> Dobry wieczór")_ else Response.Write( "<BR> Dzień dobry") wyboru select case select case wyrażenie_selektor case wartość_1 instrukcje_1 case wartość_2 instrukcje_2 [case else instrukcje_inne] end select S. Wolek Wst. do Inf.

13 przykład – tabela pierwiastków:
iteracje for przykład – tabela pierwiastków: for zm_ster=w1 to w2 [step w3] . . . [ if ... exit for ] next For iK = 1 to 10 Response.Write iK & ": " & sqr(iK) & "<BR>" Next for each zm_ster in tablica . . . [ if ... exit for ] next For iK = 0 to 7 arrdays(ik) = 2*iK Next For each iK in arrdays Response.Write "<BR>"& iK & ": " & sqr(iK) S. Wolek Wst. do Inf.

14 iteracje warunkowe do while warunek . . . loop do until warunek . . .
loop until warunek do . . . loop while warunek do . . . if ... exit do loop until warunek S. Wolek Wst. do Inf.

15 UWAGA poprawnie pętla nieskończona <% dim x x=1 do while x<100 response.write x&"<BR>" x=x+1 loop %> <% dim x x=1 do response.write x&"<BR>" x=x+1 loop while x>1 %>

16 podprogramy: procedury i funkcje
Definicja Wykonanie sub nazwa( parametry ) . . . end sub nazwa( argumenty ) function nazwa( parametry ) . . . end function nazwa( argumenty ) call nazwa( argumenty ) S. Wolek Wst. do Inf.

17 Komunikacja do klienta
obiekt Response - Response.Write( wyrażenie ) - Response.Write wyrażenie - <%= %> - musi być w jednym wierszu - Response.Redirect URL S. Wolek Wst. do Inf.

18 Komunikacja od klienta
formularz z polami Input <FORM METHOD=... ACTION="skrypt_obsługi.asp" > 'zawartość: teksty... pola </FORM> GET – przeglądarka przesyła dane jawnie jako kolekty par nazwa=wartość POST – podobnie bez wyświetlania w pasku adresu pole tekstu jednowierszowego - INPUT typu TEXT <INPUT NAME =nazwa TYPE=TEXT [VALUE=domyślna_wartość] > <form method="GET" action="obsluga.asp"> Podaj nazwisko: <input type="text" name="nazwisko" value="Nowak"> </form> S. Wolek Wst. do Inf.

19 przycisk wysłania SUBMIT- wysyła wartości pól całego formularz
<INPUT TYPE= "SUBMIT" VALUE="tytuł" NAME="nazwa" > <input type="submit" value="Wyślij" name="W1"> przycisk zerowania RESET - zeruje pola całego formularza (do wartości domyślnych) <INPUT TYPE=RESET VALUE="tytuł"] > <input type="Reset" value="Zeruj" name="Z1"> projektowanie formularza w FrontPage - pola - pole  właściwości nazwa wartość początkowa czcionka warunki poprawności Tab Order - Insert  Form Form + właściwości On-Line Text Box Push Button (typ: normal, submit, reset) S. Wolek Wst. do Inf.

20 - Request.QueryString( "nazwa pola" ) – wysłanego metodą GET
obiekt Request - odczytywanie przez serwer - Request.QueryString( "nazwa pola" ) – wysłanego metodą GET - Request.Form( "nazwa pola" ) – wysłanego metodą POST skrypt odczytu danej i pokazania jej: <% sN = Request.QueryString( "nazwisko" ) Response.Write "Podałeś nazwisko: " & sN & "<BR>" %> Przycisk powrotu do dialogu: <form method="GET" action="formularze.asp"> <input type="submit" value="Powrót" name="B1"><br> </form> S. Wolek Wst. do Inf.

21 - opcji <INPUT NAME =nazwa TYPE=CHECKBOX [VALUE=YES/NO] > tytuł
Inne pola - opcji <INPUT NAME =nazwa TYPE=CHECKBOX [VALUE=YES/NO] > tytuł - Insert  Form  Check Box lista wartości < SELECT NAME =nazwa > <OPTION VALUE ="wartość_1"> tytuł_1 <OPTION VALUE ="wartość_2"> tytuł_2 <OPTION VALUE ="wartość_3"> tytuł_3 </ SELECT > - Insert  Form Drop-Down Menu – rozwijana lista przyciski radiowe <INPUT NAME =nazwa TYPE=RADIO VALUE=wartość_1 > tytuł_1 <BR> <INPUT NAME =nazwa TYPE=RADIO VALUE=wartość_2 > tytuł_2 <BR> <INPUT NAME =nazwa TYPE=RADIO VALUE=wartość_3 > tytuł_3 <BR> - Insert  Form  Radio Button S. Wolek Wst. do Inf.

22 obszar tekstowy <TEXTAREA =nazwa COLS = "liczba" ROWS= "liczba">
zawartość początkowa </TEXTAREA> - Insert  Form  Scroling Text Box S. Wolek Wst. do Inf.


Pobierz ppt "INTERNETOWE USŁUGI INFORMACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google