Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 Opracowanie Stanisław Stefańczyk. Egzamin maturalny w 2010 roku 2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 Opracowanie Stanisław Stefańczyk. Egzamin maturalny w 2010 roku 2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2010 Opracowanie Stanisław Stefańczyk

2 Egzamin maturalny w 2010 roku 2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów ogólnokształcących liceów profilowanych liceów profilowanych techników techników

3 Egzamin maturalny w 2010 roku 3 Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września.

4 Egzamin maturalny w 2010 roku 4 Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, http://www.cke.edu.pl nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

5 Egzamin maturalny w 2010 roku 5 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

6 Egzamin maturalny w 2010 roku 6 Egzamin maturalny przedmioty obowiązkowe: EGZAMIN USTNY język polski – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski PISEMNY przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym: język polski język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej matematyka

7 Egzamin maturalny w 2010 roku 7 Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych. w części ustnej z: 1.języka obcego nowożytnego 2.języka grupy etnicznej 3.języka regionalnego - języka kaszubskiego w części pisemnej z: 1.biologii 2.chemii 3.filozofii 4.fizyki i astronomii 5.geografii 6.historii 7.historii muzyki 8.historii sztuki 9.informatyki 10.języka łacińskiego i kultury antycznej 11.języka mniejszości etnicznej 12.języka mniejszości narodowej 13.języka obcego nowożytnego 14.języka polskiego 15.języka regionalnego – języka kaszubskiego 16.matematyki 17.wiedzy o społeczeństwie 18.wiedzy o tańcu język polski i matematyka zdawane na poziomie rozszerzonym

8 Egzamin maturalny w 2010 roku 8 Języki nowożytne, które można zdawać na egzaminie maturalnym to: Język obcy nowożytny francuskihiszpańskiniemieckirosyjskiwłoskiangielski

9 Egzamin maturalny w 2010 roku 9 Przedmioty dodatkowe zdawane są na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym.

10 Egzamin maturalny w 2010 roku 10 W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) zdaje go na poziomie rozszerzonym.

11 Egzamin maturalny w 2010 roku 11 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka.

12 Egzamin maturalny w 2010 roku 12 Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. Język polski Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny Matematyka Przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym Wybrany przedmiot Część ustna Część pisemna Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot Wybrany przedmiot

13 Egzamin maturalny w 2010 roku 13 Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Część ustna – oceniana jest w szkole Część pisemna – przez niezależnych egzaminatorów !!! UWAGA !!!

14 Egzamin maturalny w 2010 roku 14 Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części: prezentacji wybranego tematu prezentacji wybranego tematu rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej.

15 Egzamin maturalny w 2010 roku 15 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. !!! UWAGA !!! Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych zwolnienie z egzaminu przysługuje również wtedy gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania danej szkoły.

16 Egzamin maturalny w 2010 roku 16 Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego.

17 Egzamin maturalny w 2010 roku 17 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (na podstawie opinii poradni).

18 Egzamin maturalny w 2010 roku 18 Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym absolwent zdaje egzamin maturalny i nie wcześniej niż 4 lata. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym absolwent zdaje egzamin maturalny i nie wcześniej niż 4 lata. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły do Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły do 14 października. 14 października.

19 Egzamin maturalny w 2010 roku 19 Dotyczącą wyboru: 1.Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. 2.Poziomu egzaminu. 3.Tematu z języka polskiego w części ustnej wybranego z listy tematów. 4.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zdający składa deklarację pisemną do dnia 30 września. DEKLARACJE ZDAJĄCYCH

20 Egzamin maturalny w 2010 roku 20 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną

21 Egzamin maturalny w 2010 roku 21 Do deklaracji składa się oświadczenie dotyczące wyrażenia lub nie wyrażenia zgody o przetwarzaniu danych.

22 Egzamin maturalny w 2010 roku 22 Część ustną egzaminu maturalnego przeprowadzają i oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Część ustną egzaminu maturalnego przeprowadzają i oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. W skład zespołu wchodzą: W skład zespołu wchodzą: -nauczyciel danego przedmiotu (wpisany do ewidencji egzaminatorów) -drugi nauczyciel danego przedmiotu

23 Egzamin maturalny w 2010 roku 23 Spośród osób wchodzących w skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole.

24 Egzamin maturalny w 2010 roku 24 W skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającym. Część pisemną sprawdzają egzaminatorzy.

25 Egzamin maturalny w 2010 roku 25 Cześć pisemną egzaminu maturalnego przeprowadza zespół nadzorujący W skład zespołu nadzorującego wchodzi: - przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) - członkowie (co najmniej 3 nauczycieli) W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy

26 Egzamin maturalny w 2010 roku 26 Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli z części obowiązkowej uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli z części obowiązkowej uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne.

27 Egzamin maturalny w 2010 roku 27 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego dyrektor KO może wyrazić zgodę na przystąpienie w innym terminie W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego dyrektor KO może wyrazić zgodę na przystąpienie w innym terminie Wniosek składa się do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu Wniosek składa się do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu

28 Egzamin maturalny w 2010 roku 28 !!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych telefonów telefon komórkowy = unieważniony egzamin

29 Egzamin maturalny w 2010 roku 29 Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu, w okresie od sierpnia do września danego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej

30 Egzamin maturalny w 2010 roku 30 (nie dotyczy osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony)

31 Egzamin maturalny w 2010 roku 31 Zdający ten składa w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o chęci ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

32 Egzamin maturalny w 2010 roku 32 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu lub w celu podwyższenia wyniku Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego lub przerwał egzamin może ponownie przystąpić do części ustnej lub pisemnej z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu lub w celu podwyższenia wyniku Po upływie 5 lat zdający zdaje egzamin w pełnym zakresie Po upływie 5 lat zdający zdaje egzamin w pełnym zakresie

33 Egzamin maturalny w 2010 roku 33 Język polski 4 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) wtorek 170 min - pods. 180 min - rozsz. Matematyka 5 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) środa 170 min - pods. 180 min - rozsz. Język angielski 6 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) czwartek 120 min - pods. 120+70 min - rozsz. WOS7 maja, godz. 9piątek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Historia sztuki7 maja, godz. 14piątek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Biologia10 maja, godz. 9poniedziałek 120 min - pods. 150 min - rozsz.

34 Egzamin maturalny w 2010 roku 34 Historia muzyki10 maja, godz. 14poniedziałek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Język niemiecki 11 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) wtorek 120 min - pods. 120+70 min - rozsz. Język hiszpański 12 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) środa 120 min - pods. 120+70 min - rozsz. Geografia13 maja, godz. 9czwartek 120 min - pods. 150 min - rozsz. Wiedza o tańcu13 maja, godz. 14czwartek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Język rosyjski 14 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) piątek 120 min - pods. 120+70 min - rozsz.

35 Historia17 maja, godz. 9poniedziałek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Chemia17 maja, godz. 14poniedziałek 120 min - pods. 150 min - rozsz. Informatyka18 maja, godz. 9wtorek 75+120 min - pods. 90+150 min - rozsz. Język łaciński i kultura antyczna 18 maja, godz. 14wtorek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Język francuski 19 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) środa 120 min - pods. 120+70 min - rozsz. Fizyka i astronomia 20 maja, godz. 9czwartek 120 min - pods. 150 min - rozsz. Egzamin maturalny w 2010 roku 35

36 Egzamin maturalny w 2010 roku 36 Filozofia20 maja, godz. 14czwartek 120 min - pods. 180 min - rozsz. Języki włoski 21 maja, godz. 9 (podstawa) godz. 14 (rozszerzenie) piątek 120 min - pods. 120+70 min - rozsz. Egzaminy poprawkowe odbędą się 23 sierpnia 2010 (egzamin pisemny) oraz 19-25 sierpnia 2010 (egzaminy ustne).

37 Egzamin maturalny w 2010 roku 37 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 poz. 562 z późn. zm.) Podstawa prawna


Pobierz ppt "MATURA 2010 Opracowanie Stanisław Stefańczyk. Egzamin maturalny w 2010 roku 2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google