Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sylwia Wieczorek Göteborg 24.11.2007. Według prawa szwedzkiego do nauczania języków ojczystych mają prawo: dzieci, które używają w domu, na co dzień innego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sylwia Wieczorek Göteborg 24.11.2007. Według prawa szwedzkiego do nauczania języków ojczystych mają prawo: dzieci, które używają w domu, na co dzień innego."— Zapis prezentacji:

1 Sylwia Wieczorek Göteborg 24.11.2007

2 Według prawa szwedzkiego do nauczania języków ojczystych mają prawo: dzieci, które używają w domu, na co dzień innego języka, niż szwedzki, z co najmniej jednym z rodziców (opiekunów) dzieci adoptowane, również w przypadku, gdy ich rodzice nie mówią z nimi w danym języku (kraju pochodzenia) nauczanie rozpoczyna się w wieku przedszkolnym i może być kontynuowane do liceum

3 musi być co najmniej 5 uczniów w gminie odpowiedni nauczyciele zainteresowanie wśród uczniów

4 1.język dodatkowy ucznia (språkval) 2.kurs wybrany przez ucznia (elevens val) 3.kurs w ramach planu szkoły 4.zajęcia pozalekcyjne

5 W Göteborgu jest zatrudnionych 6 nauczycieli języka polskiego, jako ojczystego, którzy pracują w różnych wymiarach czasowych, z dziećmi, które reprezentują różne poziomy językowe i wiekowe. Do mnie na naukę języka polskiego uczęszcza 45 uczniów w wieku od 3 do 15 lat, którzy uczą się w 17 różnych szkołach. W roku szkolnym 2007/2008 prowadzę zajęcia w 9 różnych szkołach i mam 14 grup. Wytyczną do podziału na grupy był dla mnie wiek uczniów i stopień znajomości języka polskiego. Tak, więc proponuję zajęcia w grupach od kl. 0 do kl. 3, od kl. 4 do 5, od kl. 5 do 7 i od kl. 6 do 9. Zajęcia w każdej grupie trwają 80 minut.

6 nowoprzybyłym do Szwecji potrzebującym pomocy w nauce

7 w tym przypadku jest bardzo ważna, ponieważ nierzadko jesteśmy osobą kontaktową, między rodzicami, uczniami i nauczycielami w szkole szwedzkiej. Nasza pozytywna postawa i otwartość w stosunku do nowego kraju są ważne dla uczniów i ich rodziców. Dobra współpraca nas wszystkich przyczynia się do szybszej i skuteczniejszej pomocy uczniom.

8 To jak utworzone są grupy zależy w dużej mierze od nas nauczycieli. W Szwecji nauczyciel ma dużo swobody w tworzeniu i organizowaniu swojej pracy w ramach swojego etatu (dotyczy to również wyboru podręczników, które zakupujemy z budżetu, przeznaczonego na każdego ucznia na rok kalendarzowy).

9 Język polski jak inne języki ojczyste wchodzi w skład programu nauczania szkoły szwedzkiej. W programach, które zostały przygotowane dla poszczególnych języków, znajdują się wytyczne, które powinien spełnić uczeń po ukończeniu każdego roku nauki. Ocena z języka ojczystego umieszczona jest od 8 klasy szkoły podstawowej na świadectwie ucznia (w Szwecji otrzymują uczniowie oceny od 8 klasy szkoły podstawowej). Nauka języka ojczystego nie skupia się jedynie na samym języku, jako elemencie służącym do komunikacji. Na lekcjach polskiego dyskutowane są tematy z historii, literatury i geografii.

10 Nauczyciele języków ojczystych zatrudniani są przez gminy. W Göteborgu znajdują sie trzy centra językowe Språkenheten, które zatrudniają ok. 160 nauczycieli uczących 65 języków. Praca nauczycieli języków ojczystych regulowana jest ustawami, które regulują pracę wszystkich nauczycieli w szkole szwedzkiej. Tak, więc z 45 godzin zegarowych tygodniowo - 35 godzin zegarowych jest przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne, przygotowanie zajęć, kontakty w sprawach ucznia i dojazdy między szkołami. 10 godzin zegarowych to godziny zaufania. Wynagrodzenie nauczycieli języków ojczystych w Szwecji jest indywidualne, podobnie jak innych nauczycieli.

11 Szkolenia organizowane są kilka razy w roku. Mają one różny charakter i oferta jest bardzo zróżnicowana. Są one organizowane przez gminy, przez szefów, którzy są odpowiedzialni za nauczanie języków ojczystych czy przy współpracy z Myndigheten för Skolutveckling (Urząd do Spraw Rozwoju Szkolnictwa). Są to konferencje, które są poświęcone językom ojczystym. 16 – 17 listopada b.r. miałam okazję być współorganizatorem III. Konferencji nauczycieli języka polskiego, którą wspólnie z Magdaleną Busk zorganizowałyśmy w Göteborgu.

12 Sama jestem mamą 6 letniego chłopca, który jeszcze nie tak dawno był trzyjęzyczny, ponieważ urodził sie w Niemczech w Stuttgarcie. Od 3 lat używa dwóch języków polskiego i szwedzkiego. Wiem, co to znaczy dla wielu rodziców polskojęzycznych, pragnienie komunikowania się ze swoimi dziećmi w swoim języku ojczystym. Szwedzki system edukacyjny jest wielokrotnie wzorcem w różnych krajach europejskich. Myślę, iż również w tej sprawie, dla której się tu wszyscy spotkaliśmy, inne kraje mogą brać przykład z tego kraju, który stara się wyjść naprzeciw wielokulturowości i wielojęzyczności.

13 Das Unterrichten der polnischen Sprache in Schweden Sylwia Wieczorek Göteborg 24.11.07

14 Laut schwedischem Recht haben folgende Personen Anspruch auf Muttersprachenunterricht: Kinder, die täglich eine andere Sprache als Schwedisch mit mindestens einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigtem sprechen adoptierte Kinder, auch dann, wenn ihre Eltern mit ihnen nicht die Sprache ihres Herkunftlandes sprechen der Muttersprachenunterricht beginnt im Vorschulalter und kann bis zum Gymnasium fortgesetzt werden

15 es muss mindestens fünf Schüler in der Gemeinde geben es müssen geeignete Lehrer zu Vefügung stehen das Interesse der Schüler muss vorhanden sein, da der Unterricht ausserhalb des regulären Unterrichts stattfindet

16 zusätzliche Sprache des Schülers (språkval) vom Schüler ausgewählter Kurs (elevens val) ein Kurs im Rahmen des Lehrplans ausserschulischer Unterricht

17 In Göteborg sind 6 Lehrer für Polnisch als Muttersprache eingestellt. Sie haben unterschiedliche Stundendeputate und arbeiten mit Kindern unterschiedlichen Alters und Sprachniveaus zusammen. Meinen Unterricht besuchen 45 Schüler im Alter von 3 bis 15 Jahren, die 17 verschiedene Schulen besuchen. Im Schuljahr 2007/2008 unterrichte ich 14 Gruppen in 9 unterschiedlichen Schulen. Massgeblich für die Gruppeneinteilung war für mich das Alter und die Kentnisse der polnischen Sprache. Ich biete Unterricht für folgende Gruppen an: Stufe 0 bis 3, 4 bis 5, 5 bis 7 und 6 bis 9. Der Unterricht dauert in jeder Gruppe 80 Minuten.

18 neuen Zuwanderern Schülern, die Hilfe beim Lernen brauchen

19 Die Rolle der Lehrer ist in diesem Fall sehr wichtig, weil sie oft Kontaktperson zwischen den Eltern, den Lehrern und den Schülern sind. Unsere positive Einstellung und Offenheit bezüglich des neuen Landes sind wichtig für die Schüler und ihre Eltern. Eine gute Zusammenarbeit zwischen uns allen trägt zur schnellen und wirksamen Hilfeleistung für die Schüler bei.

20 Wie die Gruppen gestaltet sind, hängt im grossen und ganzen von uns Lehrern ab. In Schweden haben die Lehrer eine recht freie Hand beim Gestalten und Organisieren ihrer Arbeit im Rahmen ihres Etats (es betrifft auch die Auswahl der Schulbücher, die wir vom Budget für jedes Schuljahr pro Schüler finanzieren).

21 Die polnische Sprache sowie andere Muttersprachen ist ein Teil des Schulprogramms der schwedischen Schule. Die Lehrpläne, die für die jeweiligen Sprachen vorbereitet wurden, beinhalten Richtlinien dafür, was jeder Schüler nach dem Beenden eines jeden Schuljahres können sollte. Die Note im Fach Muttersprache steht ab der 8 Klasse der Grundschule auf dem Zeugnis des Schülers (in Schweden werden die Schüler erst ab der 8 Klasse der Grundschule benotet). Der Unterricht der jeweiligen Muttersprache konzentriert sich nicht nur auf die Sprache als Kommunikationsmittel. Im Unterricht werden auch Themen aus der Geschichte, Literatur und Geografie behandelt.

22 Die Lehrer für Muttersprachen sind bei den Gemeinden eingestellt. In Göteborg befinden sich 3 Sprachzentren Sprakenheten, die insgesamt 160 Lehrer für 65 Sprachen einstellen. Die Arbeit der Lehrer für Muttersprachen unterliegt den gleichen Regeln wie die Arbeit aller übrigen Lehrer. Das Deputat beträgt 45 Stunden (eine Stunde sind 60 Minuten). Davon sind 35 Stunden für den Unterricht selbst, für die Vorbereitung, für Kontakte in Schüler-angelegenheiten und für den Weg zwischen den Schulen vorgesehen. 10 Stunden sind sogenannte Vertrauensstunden. Der Gehalt der Lehrer für Muttersprachen in Schweden ist individuel, genauso wie das aller anderer Lehrer.

23 Mehrmals im Jahr werden Schulungen organisiert. Sie haben unterschiedlichen Charakter und das Angebot ist sehr vielfältig. Die Gemeinden und die Chefs, die für die Muttersprachenbildung verantwortlich sind, organisieren die Schulungen in Zusammenarbeit mit Myndigheten för Skolutveckling (Schulamt). Es sind Konferenzen, die den Muttersprachen gewidmet sind. Im Jahre 2005 fand z. B. die I. Konferenz der Lehrer für polnische Sprache mit Hilfe von Frau Magdalena Busk und in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Schulamt. Vom 16. bis 17. Oktober fand die III. Konferenz für Polnische Sprache, die ich mit Frau Magdalena Busk in Göteborg mitgestaltet habe, statt.

24 Ich bin selber Mutter eines 6 jährigen Jungen, der vor kurzem noch dreisprachig war, weil er in Stuttgart, Deutschland geboren wurde. Seit drei Jahren benutzt er nur noch zwei Sprachen, Polnisch und Schwedisch. Ich weiss, was es für viele polnischsprachige Eltern bedeutet, mit ihren Kindern in der eigenen Muttersprache kommunizieren zu können. Das schwedische Schulsystem ist oft ein Maßstab für viele europäische Länder. Ich denke, dass auch in der Angelegenheit, in der wir uns hier alle versammelt haben, sich andere Länder ein Beispiel an diesem Land, das das Multikulturelle und die Mehrsprachigkeit in solchem Maße fördert, nehmen können.

25

26 www.modersmal.net/polska www.skolutveckling.se www.polska-szkola-goteborg.com www.poloniainfo.se

27 www.modersmal.net modersmal.skolutveckling.se/projekt Zapraszam do odwiedzenia stron Język Ojczysty, których celem jest wspieranie nauczania języka polskiego poza granicami kraju oraz krzewienie naszej narodowej kultury i tradycji. Witryna Język Ojczysty powstaje dzięki projektowi Tema Modersmål przy urzędzie państwowym, Szwedzkiej Narodowej Agencji Rozwoju Edukacji (Myndigheten för skolutveckling).

28 www.modersmal.net/polska Adresowany przede wszystkim do nauczycieli języka ojczystego pracujących poza Polską oraz dzieci i rodziców, którzy zainteresowani są nauką języka polskiego. Ambicją zespołu redaktorów jest stworzenie dobrego zbioru materiałów, pomocy naukowych, zabaw językowych czy porad dla rodziców.

29 Polska wersja językowa jest witryną aktywną, współtworzoną przez gości. Portal, poza materiałami wyprodukowanymi samodzielnie lub nadesłanymi przez osoby współpracujące z redakcją, zawiera linki do stron leżących w Internecie.

30 Dzisiaj witrynę budują 33 grupy językowe. Polska wersja miała swoją premierę 6 grudnia 2004 roku i zawiera obecnie kilkaset stron. konferencji języka ojczystego. Do zadań redaktorów Języka Ojczystego należy również organizowanie corocznie konferencji języka ojczystego. III konferencja nauczycieli języka polskiego, jako ojczystego, którą współorganizowały redakcja portalu Język Ojczysty i Polska Szkoła Sobotnia w Göteborgu. W zeszłym tygodniu odbyła się III konferencja nauczycieli języka polskiego, jako ojczystego, którą współorganizowały redakcja portalu Język Ojczysty i Polska Szkoła Sobotnia w Göteborgu.

31 W zeszłym roku, w konferencjach 21 języków, udział wzięło ponad 800 osób. W ostatniej III konferencji uczestniczyło ponad 3 razy więcej polskich nauczycieli niż w pierwszej... Zapraszamy wszystkich za rok do Szwecji! Zapraszamy wszystkich za rok do Szwecji!

32


Pobierz ppt "Sylwia Wieczorek Göteborg 24.11.2007. Według prawa szwedzkiego do nauczania języków ojczystych mają prawo: dzieci, które używają w domu, na co dzień innego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google