Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA POWSZECHNA XVI – XIX WIEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA POWSZECHNA XVI – XIX WIEK."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA POWSZECHNA XVI – XIX WIEK

2 Wielkie odkrycia geograficzne
XVI WIEK Wielkie odkrycia geograficzne

3 XVI WIEK Henryk Żeglarz – Wyspy Kanaryjskie, Azory, Zielony Przylądek;
1488 – Bartłomiej Diaz – Przylądek Dobrej Nadziei; 1498 – Vasco da Gama – dopłynięcie do Indii wokół Afryki; 1492 – Krzysztof Kolumb – odkrycie Ameryki; 1519 – 22 – wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata

4 WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

5 WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

6 Skutki wielkich odkryć
zakładanie kolonii i rozwój niewolnictwa; wzrost znaczenia Hiszpanii, Portugalii; wyniszczenie Indian; potwierdzenie tezy o kulistości Ziemi; napływ do Europy kruszców – spadek wartości pieniądza; nowe rośliny: kukurydza, ziemniaki, pomidory

7 Skutki wielkich odkryć
Kompanie handlowe – wielkie spółki, które przerwały monopol Hiszpanów i Portugalczyków na handel z koloniami

8 Skutki wielkich odkryć
Podział Europy wzdłuż Łaby: na zachód od Łaby – handel i rzemiosło; na wschód – rolnictwo Powstanie manufaktur – zakłady ręcznej produkcji (bez maszyn!) – zwiększenie produkcji i narodziny kapitalizmu

9 REFORMACJA Reformacja – proces odnowy Kościoła, który doprowadził do jego rozłamu i powstania wyznań protestanckich 1517 – początek reformacji – wystąpienie Marcina Lutra – 95 tez przeciw odpustom, krytyka niemoralnego życia duchownych, handlowania odpustami, symonii i nepotyzmu

10 SKUTKI REFORMACJI powstanie wyznań protestanckich: - luteranizm,
- kalwinizm - anglikanizm odejście od Kościoła Katolickiego 1/3 wiernych przetłumaczenie Biblii na języki narodowe i rozwój tych języków

11 SKUTKI REFORMACJI Wojny religijne:
- Niemcy: 1555 – pokój w Augsburgu – wprowadzenie zasady „czyj kraj, tego religia” – panujący narzuca religię poddanym; Francja – 1572 – noc św. Bartłomieja – rzeź hugenotów (kalwinów francuskich) dokonana przez katolików ( 1598 – edykt nantejski – wolność wyznania dla hugenotów poza Paryżem) - rozpad Królestwa Niderlandów na katolicką Belgię i protestancką Holandię

12 KONTRREFORMACJA Kontrreformacja – dążenie Kościoła Katolickiego do reformy i walka z protestantyzmem inkwizycja indeks ksiąg zakazanych; powołanie zakonu jezuitów (Ignacy Loyola) – misje i zakładanie szkół

13 KONTRREFORMACJA Sobór Trydencki 1545 -1563:
potępienie protestantów i uznanie ich za heretyków; przypomnienie, że „poza Kościołem nie ma zbawienia”; potwierdzenie wszystkich dogmatów katolickich; nakaz celibatu dla księży i nauki w seminariach duchownych

14 KULTURA ODRODZENIA zainteresowanie życiem, światem, człowiekiem;
hasło „Carpe diem” (Horacy) i „nic co ludzkie nie jest mi obce” (Terencjusz); -wzorem człowiek – humanista (wszechstronnie wykształcony); humanizm; wynalazek druku –Gutenberg; indywidualizm jednostek (antropocentryzm – człowiek w centrum zainteresowania);- umiłowanie piękna

15 PRZEDSTAWICIELE RENESANSU
Michał Anioł (rzeźby: Mojżesz, Pieta, Dawid; freski i Sąd Ostateczny w kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie; projekt kopuły Bazyliki św. Piotra w Rzymie)

16 PRZEDSTAWICIELE RENESANSU
Rafael Santi (obrazy: Madonna sykstyńska, Szkoła ateńska)

17 PRZEDSTAWICIELE RENESANSU
Leonardo da Vinci (obrazy: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, Dama z gronostajem)

18 Wojna trzydziestoletnia 1618 – 1648
Walka w Niemczech między katolikami a protestantami; 1648 – pokój westfalski: podtrzymanie politycznego i religijnego rozdrobnienia Niemiec; ograniczenie prawa władców do narzucania religii poddanym

19 Anglia w XVII wieku Dążenia Karola I Stuarta do absolutyzmu – 1642 wybuch wojny domowej między królem a parlamentem (Izba Lordów i Izba Gmin) – stracenie monarchy – Anglia republiką dyktatura Olivera Cromwella – dowódca armii ponowne rządy Stuartów i kolejny konflikt z parlamentem – Anglia monarchią parlamentarną 1689: o armii i finansach decyduje parlament, (realna władza) ,król pełni funkcje reprezentacyjne

20 Francja w XVII wieku reformy kardynała Richelieu – Francja potęgą gospodarczą i militarną absolutne rządy Ludwika XIV – „państwo, to ja” : król samodzielnie decyduje o sprawach kraju; Bastylia symbolem absolutyzmu

21 Francja w XVII wieku - reforma gospodarki francuskiej – Jean Colbert – merkantylizm: państwo więcej eksportuje niż importuje - Wersal wzorem budowli barokowej

22 XVIII wiek – oświecenie:
Absolutyzm oświecony – władca zapewnia szczęście poddanym narzucając im reformy i nie pytając ich o zdanie Rosja – rządy Piotra I i Katarzyny II – rozwój gospodarczy, militarny i kulturalny Reformy: Stolica w Petersburgu; 200 – tys. armia, rozwój floty; obowiązek szkolny; podział kraju na gubernie i prowincje zarządzane przez podporządkowanych carowi urzędników; europeizacja obyczajów i strojów (golenie bród)

23 Rosja – rządy Piotra I i Katarzyny II – rozwój gospodarczy, militarny i kulturalny
Reformy: Stolica w Petersburgu; 200 – tys. armia, rozwój floty; obowiązek szkolny; podział kraju na gubernie i prowincje zarządzane przez podporządkowanych carowi urzędników; europeizacja obyczajów i strojów (golenie bród)

24 Absolutyzm w Rosji Piotr I Wielki Katarzyna II

25 Absolutyzm w Prusach Prusy (Brandenburgia i Prusy Książęce) - dynastia Hohenzollernów – Fryderyk Wilhelm I Fryderyk II Reformy: obowiązek szkolny dla chłopców; obsadzanie stanowisk w administracji zaufanymi mieszczanami i szlachcicami; budowa manufaktur; wysokie cła na towary importowane;

26 Absolutyzm w Austrii Austria ( Austria, Czechy, Śląsk, Węgry, Belgia, płn. Włochy, część Niemiec) – dynastia Habsburgów – Maria Teresa i Józef II Reformy: merkantylizm w gospodarce; ograniczanie importu; wolność religijna; likwidacja klasztorów, państwowe pensje dla księży)

27 WOJNA PÓŁNOCNA 1700 – 1721 – wojna północna: wojna sasko – szwedzka o Inflanty 1709 – klęska Szwedów z Rosjanami pod Połtawą 1721 – pokój w Nystad: utrata pozycji mocarstwa przez Szwecję, wzrost znaczenia Prus i Rosji

28 WOJNA SIEDMIOLETNIA 1756 – 1763 – wojna siedmioletnia: największe znaczenie w Europie zdobyło 5 państw: Francja, Austria, Wielka Bryt., Rosja i Prusy („koncert pięciu mocarstw”)

29 AMERYKA traktowanie kolonii amerykańskich przez Anglików jako zaplecza surowcowego i rynku zbytu; podnoszenie ceł i podatków, „bostoński picie herbaty”, ustawa stemplowa

30 WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ USA
4 lipca 1776 – Deklaracja niepodległości: Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams czyli ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki – wybuch wojny z Anglią Jerzy Waszyngton dowódcą armii amerykańskiej; pomoc francuska i polska (Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski – bitwa pod Savannah)

31 WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ USA
1777 – bitwa pod Saratogą (sukces Amerykanów); – kapitulacja Anglików pod Yorktown 1783 – pokój paryski – Anglia uznała niepodległość USA 1787 – konstytucja USA – trójpodział władzy, państwo federacyjne; Jerzy Waszyngton pierwszym prezydentem

32 Druga połowa XIX wieku:
WOJNA SECESYJNA Druga połowa XIX wieku: - podział USA na przemysłową Północ i rolnicze Południe - nastroje abolicjonistyczne na Północy (ruch dążący do zniesienia niewolnictwa) i sprzeciw Południa – wybór na prezydenta Abrahama Lincolna (zwolennik zniesienia niewolnictwa) przyczyną secesji (odłączenia się) stanów południowych

33 WOJNA SECESYJNA początek wojny secesyjnej : Południe (Konfederacja) contra Północ (Unia, jankesi) – atak Konfederacji na Fort Sumter – dekret Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa – kapitulacja Konfederacji i zakaz opuszczania unii przez poszczególne stany

34 REWOLUCJA BURŻUAZYJNA WE FRANCJI
Przyczyny: niezadowolenie z absolutnych rządów Ludwika XVI dążenie burżuazji (stan III) do udziału we władzy sprzeciw wobec uprzywilejowania stanu I (duchowni) i II (szlachta)

35 REWOLUCJA BURŻUAZYJNA WE FRANCJI
1789 – wybuch rewolucji burżuazyjnej we Francji 14 lipca 1789 – zburzenie Bastylii – symbol absolutyzmu

36 REWOLUCJA BURŻUAZYJNA WE FRANCJI
sierpień 1789 – Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (wolność, równość, braterstwo, prawo przeciwstawiania się uciskowi monarchy) 1791 – I konstytucja francuska: Francja monarchią konstytucyjną

37 REWOLUCJA BURŻUAZYJNA WE FRANCJI
1793 – ścięcie Ludwika XVI – Francja republiką

38 REWOLUCJA BURŻUAZYJNA WE FRANCJI
rządy jakobinów (Maksymilian Robespierre) : terror rewolucyjny, prześladowanie rojalistów (zwolenników monarchii)

39 NAPOLEON BONAPARTE 1799 – zamach stanu i przejęcie władzy przez Napoleona 1804 – kodeks cywilny i koronacja cesarska Napoleona

40 NAPOLEON BONAPARTE 1805 rok – bitwa pod Austerlitz i utrata znaczenia Austrii blokada kontynentalna Anglii 1807 – pokój w Tylży i utworzenie Księstwa Warszawskiego 1812 – wyprawa do Rosji ( Borodino) i klęska Napoleona 1813 – bitwa pod Lipskiem i klęska Napoleona – zsyłka na Elbę ucieczka z Elby – 100 dni Napoleona – marsz na Paryż 1815 rok – ostateczna klęska Napoleona pod Waterloo

41 KONGRES WIEDEŃSKI

42 WIOSNA LUDÓW 1848 – wiosna ludów – powstania i rewolucje w Europie
Przyczyny: żądania chłopów dot. zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia; żądania robotników dot. poprawy warunków życia i pracy; dążenie do zjednoczenia Niemiec i Włoch ; dążenie Polaków i Węgrów do odzyskania niepodległości

43 WOJNA KRYMSKA Wojna krymska 1853 – 1856: Przyczyny:
dążenie Rosjan do odebrania Turkom cieśnin czarnomorskich - Bosfor i Dardanele; Skutki: pokój paryski: Morze Czarne uznane za obszar neutralny, ukazanie słabości militarnej i gospodarczej Rosji

44 ZJEDNOCZENIE WŁOCH 1861 – zjednoczenie Włoch
(pomoc francuska; bitwy pod Magentą i Solferino z Austriakami) „wyprawa tysiąca czerwonych koszul Giuseppe Garibaldiego na Sycylię i przyłączenie jej do Włoch) władca Piemontu Wiktor Emanuel II królem Włoch, Camillo Cavour – premierem

45 ZJEDNOCZENIE NIEMIEC 1871 – zjednoczenie Niemiec i powstanie II Rzeszy Niemieckiej (rywalizacja Prus z Austrią o hegemonię; – Niemiecki Związek Celny bez Austrii; klęska Austriaków pod Sadową w 1866 r; utworzenie związku Północnoniemieckiego pod przewodnictwem Prus; wojna francusko – pruska: zwycięstwo Prus pod Sedanem) Wilhelm I cesarzem; Otto von Bismarck kanclerzem

46 KULTURA OŚWIECENIA XVIII wiek – oświecenie: posługiwanie się rozumem, odkrycia naukowe, rozwój techniki: Izaak Newton – prawo powszechnego ciążenia; Anders Celsjusz – skala pomiaru temperatury

47 FILOZOFIA OŚWIECENIA empiryzm – zmysły; (John Lock – wiedza płynie z doświadczenia) racjonalizm – rozum (Wolter, Denis Diderot)

48 OŚWIECENIE Krytyka: absolutyzmu, religii, Kościoła, zabobonów,
nietolerancji,

49 FILOZOFIA OŚWIECENIA Jan Jakub Rousseau – umowa społeczna: ludzie powierzają królowi władzę, aby rządził dla ich dobra; jeśli król jest zły, naród ma prawo go zdetronizować i wybrać innego

50 FILOZOFIA OŚWIECENIA Monteskiusz: trójpodział władzy

51 WYNALAZKI Wynalazki: maszyna parowa, balon, mechaniczna przędzarka,
ciągnik

52 ROKOKO Sztuka- rokoko – bogate zdobnictwo

53 KLASYCYZM klasycyzm – budowle wzorowane na rzymskich świątyniach

54 REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Początek XIX wieku – rewolucja przemysłowa (Anglia) – przechodzenie od pracy ręcznej do mechanicznej powstawanie fabryk industrializacja – uprzemysłowienie; urbanizacja; powstanie nowych warstw społecznych – kapitaliści i proletariusze; rewolucja agrarna – rolnicza

55 Wynalazki I połowy XIX Michael Faraday – indukcja magnetyczna;
Samuel Morse – telegraf; Louis Daguerre – dagerotyp (aparat foto); Robert Fulton – parostatek,; George Stephenson – parowóz;

56 Nowe ideologie Liberalizm – wolność, własność, indywidualizm
Konserwatyzm – niechęć do zmian, przywiązanie do tradycji, religii Socjalizm – dążenie do poprawy losu robotników Komunizm – dążenie do rewolucji i przejęcia władzy przez robotników Nacjonalizm – naród jest najważniejszy

57 Społeczeństwo industrialne
Społeczeństwo industrialne – przemysłowe; poddani zmieniają się w obywateli Powstają systemy republikańskie; Rozwija się ruch robotniczy – I i II Międzynarodówka (Karol Marks)

58 Kultura i sztuka XIX wieku
Realizm – dokładne odzwierciedlanie życia codziennego; Naturalizm – przedstawianie biedy, brzydoty, marginesu społecznego; Agencje informacyjne – Reutera Koniec XIX – secesja; kultura masowa – kino, sport

59


Pobierz ppt "HISTORIA POWSZECHNA XVI – XIX WIEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google