Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Überwachungs- Elektronik Powerlizer ein System zur Überwachung von Niederspannungs- Schaltanlagen Powerlizer System urządzeń do pomiarów, nadzoru i kontroli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Überwachungs- Elektronik Powerlizer ein System zur Überwachung von Niederspannungs- Schaltanlagen Powerlizer System urządzeń do pomiarów, nadzoru i kontroli."— Zapis prezentacji:

1 Überwachungs- Elektronik Powerlizer ein System zur Überwachung von Niederspannungs- Schaltanlagen Powerlizer System urządzeń do pomiarów, nadzoru i kontroli w rozdzielnicach niskiego napięcia 1 5

2 2

3 3 Nadzór nad urządzeniami Pomiar danych Przesyłanie danych Wizualizacja danych Analiza wyników Zadania systemu zarz ą dzania energi ą

4 4 þ kontrola odpływów energetycznych þ dokładne określanie parametrów prądu i zużycia energii þ wykrycie szczególnie kosztownych przyzwyczajeń użytkowników þ wykrycie zakłóceń w przepływie energii þ wizualizacja danych energetycznych þ archiwizacja danych i tworzenie statystyk þ wykrycie szczytów obciążenia i ich minimalizacja Zadania systemu zarz ą dzania energi ą

5 5 Zadania systemów zarz ą dzania energi ą Cel: Redukcja kosztów zaopatrzenia w energi ę przez równomierne obci ąż enie mocy Cena energii = cena zu ż ycia energii + cena mocy zg ł oszonej Cena zu ż ycia energii: podstaw ą obliczania jest rzeczywiste zu ż ycie energii Cena mocy zg ł oszonej: podstaw ą obliczania jest warto ść mocy zg ł oszonej

6 6 þ Zebranie danych dzięki odpowiednim urządzeniom pomiarowym þ Tanie i pewne przekazywanie informacji þ Zrozumiała wizualizacja danych w formie wykresów i diagramów þ Dokumentacja pomiarów þ Zarządzanie energią Wymagania wobec systemów zarządzania energią

7 7 PLMaster

8 8 þ Zbieranie danych przez 3 przekładniki N/1A þ Kontrola stanu bezpieczników þ Wskaźnik stanu załączenia rozłącznika SASIL þ Napięcie międzyfazowe i między fazą a N þ Prąd þ Moc czynna, bierna i pozorna þ Współczynnik mocy þ Zużycie energii wg taryfy PLMaster - zbieranie danych dzi ę ki PLSensor þ PLSensor (moduł EE05) wbudowany w listwę SASIL þ PLSensor jako urządzenie samodzielne instalowane na szynie montażowej

9 9 SASIL – budowa wewn ę trzna Moduł EE05/PLSensor

10 10 Moduł do montażu na szynie montażowej Do nadzorowania przełączników mocy, rozłączników listwowych i pokrywowych itp. Obsługuje 1 odpływ z 3 przekładnikami N/1A Napięcie pomocnicze DC 24V PLSensor jako urządzenie samodzielne instalowane na szynie

11 11 Przek ł adnik dla wielko ś ci 1-3 Przek ł adnik dla wielko ś ci 1-3 Prze ł o ż enie 1A Prze ł o ż enie 1A Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S Klasa 1 i 0,5 oraz 0,5S Firma MBS Typ 31.3Firma MBS Typ 31.3 PLSensor można podłączyć do listwowego rozłącznika SL wyposażonego w przekładniki

12 12 Centralna jednostka do zbierania wszelkich danych dotyczących prądu i napięcia Możliwość podłączenia do 60 modułów PLSensor Ta sama wysokość jak SASIL1 Montaż w rozdzielnicy przy użyciu prowadnic SASIL Zasilanie DC 24V przez wtyczkę kontaktową PLMaster – informacje ogólne

13 13 Przedstawianie danych na wyświetlaczu LCD Gniazdo dla karty pamięci w technologii ATA-Flash (do 440 MB) Roboczy interfejs RS 232 na płycie frontowej Zestawienie zarejestrowanych zdarzeń Opcja: podłączenie do Profibus DP i FMS Opcja: podłączenie do sieci Ethernet i adres TCP/IP Opcja: rozszerzenie modułu I/O o 8 analogowych tzw. dyskretnych wejść i wyjść PLMaster – parametry techniczne

14 14 PLMaster - i nformacje wyświetlane na ekranie modułu PL Master View Select Pfeil

15 15 PLMaster - i nformacje wyświetlane na ekranie LCD dla 1 odpływu View Select Pfeil

16 16 Przykład rozdzielnicy z rozłącznikami SASIL i PLMaster

17 17 PROFI BUS DP / FMS JM- BUS TCP/IP (Ethernet) JeanVis Serwer JeanVis/ Klient Jean Log Internet Browser PLMaster SASIL-MOT SASIL PLSensor Standalone SASIL SASIL-MOT SASIL PLSensor max. 60 Przełącznik mocy Przekładnik N/1A PLSensor Ethernet Feldbus Sensor System zarządzany przez PLMaster

18 18 Komunikacja PLMaster przez Ethernet Poziom sensorów Outlook email HTTP Server + JAVA Applets PL- Sensor SASIL- Mot PL- Master JM- Feldbus Intranet Ethernet (TCP/IP) PL-Master pracuje jako serwer w Intranecie (Internecie) obsługa i przedstawianie danych jak na stronie internetowej www użytkownik powinien mieć zwykłą przeglądarkę internetową (Explorer, Netscape) podłączenie dzięki opcji Ethernet w PL-Master dostęp wewnętrzny (Intranet) lub zewnętrzny (Internet) Internet Outlook e-mail PLMaster zapamiętuje dane Dostęp do danych jak w Internecie

19 19 PLMaster – komunikacja przez wysłanie e-maila PLMaster tworzy raporty i protokoły w formie e-mail dane (stany liczników, listę zdarzeń, wartości graniczne min/max) są regularnie wysyłane do wskazanego odbiorcy PL-Master PL - Sensor Ethernet (TCP/IP) Protokół SMTP + POP Zastosowania Raport o odpływach Stany liczników Bilans energii Protokoły zdarzeń

20 20 PLMaster generuje informację w formie SMS Uprawniony personel otrzymuje SMS przez telefon komórkowy Połączenie PLMaster przez Ethernet lub modem PL-Master PL-Sensor Ethernet (TCP/IP) SMS + Protokół WAP Zastosowania Meldunki o problemach Lista zdarzeń Krótkie raporty PLMaster – komunikacja przez wysłanie SMS

21 21 Software do analizy danych z PLMaster JeanLog JeanVis Systemy przesy ł u danych Internet / TCP-IP Ethernet Profibus DP Pentium II; min. 128MB Windows 95/98/NT PC-Card min 8MB Program do zapamiętywania danych Kontrola kosztów wg odbiorców prądu Informacja o osiągniętych wartościach maksymalnych niektórych parametrów Ustalenie przedziałów czasowych Software do analizy online Zdalne przełączanie SASIL-MOT Graficzne przedstawienie wszystkich ważnych danych dotyczących prądu i napięcia Pentium min. 64MB Windows NT

22 22 JeanLog - wybór odpływu, o którym chcemy uzyskać dane

23 23 JeanLog - wizualizacja danych pomiarowych Wartości minimalne i maksymalne pomiarów z podaniem czasu i godziny ich zarejestrowania (w tabeli)

24 24 JeanLog - Wizualizacja wartości maksymalnych niektórych parametrów

25 25 JeanLog - ustalenie przedziałów czasowych

26 26 JeanLog - wykres dla przedziału czasowego 15 minut

27 27 JeanLog - wybór okresu czasu do analizy danych

28 28 JeanLog - Wykres danych dla wybranego 1 tygodnia

29 29 JeanLog - Wybór określonego dnia 3.5.2001

30 30 JeanLog - wybór parametrów pomiarowych do wizualizacji

31 31 JeanLog - zalety zbierania i przedstawiania danych statystycznych

32 32 JeanVis - instalacja nowego urządzenia w programie

33 33 JeanVis - tworzenie grup

34 34 JeanVis - przedstawienie elementów grupy w formie tabelarycznej Włączyć SASIL-MOT

35 35 JeanVis - wizualizacja danych zebranych z 1 odpływu

36 36 JeanVis - Wizualizacja danych z 1 odpływu w formie diagramu

37 37 JeanVis - lista zarejestrowanych zdarzeń

38 38 JeanVis - Zalety wizualizacji online w połączeniu z SASIL Kontrola wszystkich odpływów energetycznych þ Klarowne przedstawienie przepływu energii þ Wykrycie najbardziej kosztownych przyzwyczajeń odbiorców þ Zebranie i przedstawienie zakłóceń þ Wizualizacja danych energetycznych þ Zdalne przełączanie SASIL-MOT

39 39 Visualisierung Online - Start Adres IP

40 40 Dostęp online Łatwy wybór funkcji

41 41 Visualisierung Online Przegląd aktualnych wyników pomiarów we wszystkich odpływach

42 42 Dostęp online Wybór odpływu

43 43 Visualisierung Online Graficzna wizualizacja wartości pomiarów

44 44 Visualisierung Online Prąd Napięcie Współczynnik mocy Moc czynna Moc bierna Wybór wartości pomiarowych

45 45 Visualisierung Online Wybór formy wizualizacji analogowa cyfrowa wykres diagram słupkowy tabela

46 46 Visualisierung Online Tabela Forma analogowa

47 47 Visualisierung Online Forma cyfrowa danych

48 48 Visualisierung Online Wykres

49 49 Visualisierung Online Jednoczesne przedstawienie kilku odpływów

50 50 Visualisierung Online Stany liczników poszczególnych odpływów Praca czynna wg zużycia Praca bierna wg zużycia

51 51 Visualisierung Online Status poszczególnych odpływów Stan bezpieczników -w porządku -uszkodzony Kierunek prądu -odpływ -doprowadzenie Sensor -w porządku -uszkodzony Stan załączenia -włączony -wyłączony

52 52 Visualisierung Online Przepalenie się bezpiecznika Przekroczenie wartości granicznych Włączenia Wyłączenia Zdarzenie wraz z datą i dokładnym czasem Lista zdarzeń zarejestrowanych we wszystkich odpływach

53 53 PLQuadro i PLView

54 54 PLQuadro - informacje ogólne Moduł do pomiaru parametrów prądu z 4 odpływów trójfazowych przez przekładniki N/1A i N/5A Umożliwia pomiar: U, I, P, Q, S, cos Pamięć wewnętrzna rejestruje wartości minimalne, maksymalne i średnie Standard: interfejs RS 485 do podłączenia do PLView i 31 innych PLQuadro, oraz interfejs serwisowy RS 232 do konfiguracji przy użyciu załączonego oprogramowania PLConfig Opcja: interfejs RS 485 do podłączenia z siecią Profibus

55 55 PLView – informacje ogólne Urządzenie do przedstawiania wyników pomiarów z 128 kanałów pomiarowych (32 PLQuadro) Prosta obsługa przy pomocy pokrętła z funcją potwierdzania przez wciśnięcie Można dowolnie zestawiać wartości pomiarowe w ramach każdego kanału pomiarowego. Na przykład: prąd z L1, współczynnik mocy i napięcie z L2-N Pokazuje zarówno wartości dla poszczególnych faz, jak i sumaryczne Podświetlany od tyłu wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD Wymiary 144 x 144 x 44 mm Zasilanie: 24 V DC

56 56 Prąd i napięcie w rozdzielnicy: zbierać dane analizować wyliczać wartości średnie zliczać zużycie energii przedstawiać dane na wyświetlaczu PLQuadro i PLView - kontrola na miejscu 4 trójfazowe odpływy

57 57 Profibus Prąd i napięcie w rozdzielnicy: zbierać dane analizować wyliczać wartości średnie zliczać przesyłać magistralą Profibus wizualizacja na urządzeniach zdalnych np. ekranie komputera PLQuadro - przesyłanie danych pomiarowych magistralą typu Profibus

58 58 Profibus Prąd i napięcie w rozdzielnicy: zbierać dane analizować wyliczać wartości średnie zliczać przesyłać magistralą Profibus wizualizacja na urządzeniach zdalnych np. ekranie komputera i PLView Profibus PLQuadro - przesyłanie danych pomiarowych oraz ich wizualizacja na PLView

59 59 Architektura systemu PLQuadro/PLView

60 60 PLMulti

61 61 PLMulti – opis produktu Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe do zabudowy w rozdzielnicach i tablicach (96 x 96 mm). Pomiary i zliczanie parametrów elektrycznych w zakresie niskiego napięcia (U, I, cos, P, S, Q, W). Zapis wyników pomiarów na kartach pamięci Przekazywanie danych - przez interfejs RS-232 Połączenie wielu aparatów - przez interfejs RS-485 Budowa modułowa (do 18 kanałów pomiarowych)

62 62 PLMulti – dane techniczne i możliwości Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy Pomiary i zliczanie wartości elektrycznych U, I, cos, P, S, Q, W Budowa modułowa Moduły pomiarowe I 6 x Prąd UI 3 x Napięcie + 3 x Prąd Moduł zasilania 230 V AC Zapis przez długi czas na karcie pamięci typu FLASH Przedstawianie danych: - Wartości chwilowe - Wartości zmierzone - Parametry konfiguracyjne Prosta obsługa przez 3 przyciski 24 V DC: 6I, 12I, 18I, 3U/3I, 3U/9I, 3U/15I, 6U/6I, 6U/12I, 9U/9I 230 V AC: 6I, 12I, 3U/3I, 3U/9I, 6U/6I 4- 20 mA Temperatura

63 63 PLMulti – zakres pomiarów U: 0....500V Możliwość dopasowania w zakresie napięcia 1:1, :100V, :10kV, :11kV, :20kV,... I: 0...1 A, 0…5A Dopasowanie przekładnika 1…9999A

64 64 PLMulti - zastosowanie Rozdzielnice niskiego napięcia

65 65 PLMulti PLMulti - Pomiar, archiwizacja danych, ich przedstawianie i analiza

66 66 PLMulti JeanLog PLMulti PLMulti - Pomiar, archiwizacja danych, ich przedstawianie i analiza

67 67 PLMulti – sposób podłączenia

68 68 PLMulti – strona czołowa Karta pamięci Wyświetlacz alfanumeryczny Przyciski 8 pozycyjny, aktywny wyświetlacz LED Wskaźnik stanu karty pamięci Przycisk do wysuwania karty pamięci typowa karta pamięci wg standardu PCMCIA 3 przyciski Strzałka do dołu Select (wybór) Strzałka do góry Użytkownik

69 69 PLMulti – strona tylna Interfejsy Moduły pomiarowe RS 232 przekazywanie danych (modem) 6 x I 3x U + 3 X I RS 485 połączenie wielu aparatów Moduł zasilania 230 V AC Moduł zasilania 24 V DC Numer seryjny

70 70 PLFuse

71 71 PLFuse - kontrola stanu bezpieczników Własne zasilanie Zakres napięcia 400-690V 1kontakt zwierny, 1rozwierny Przesyłanie informacji o przepaleniu bezpiecznika 4 diody LED: 1 zielona i 3 czerwone Stały pomiar różnicy napięć przy bezpiecznikach Brak reakcji w przypadku wyłączenia prądu Dowolny kierunek zasilania Typ ES00

72 72 400V-690V 400V-690V zasilanie w ł asne zasilanie w ł asne PLFuse – zastosowanie PLFuse zainstalowany na roz łą czniku pokrywowym LTL

73 73 400V-690V 400V-690V Zasilanie w ł asne Zasilanie w ł asne PLFuse – zastosowanie PLFuse zainstalowany na listwowym roz łą czniku bezpiecznikowym SL

74 74 PLPico – kontrola 1 odpływu Urządzenie oblicza wartości dla poszczególnych faz i sumy wartości następujących wielkości elektrycznych: - natężenie prądu - napięcie (L-N) - napięcie (L-L) - praca bierna - praca rzeczywista - moc czynna - moc bierna - moc pozorna - współczynnik mocy - częstotliwość

75 75 PLSoftware

76 76 PLConfig

77 77 PLMasterWEB

78 78 PLMultistat

79 79 JeanVis

80 80 JeanLog

81 81

82 82 þ Redukcja kosztów dzięki oszczędnościom materiałowym w takich dziedzinach jak: - przewody, złącza - urządzenia pomiarowe - rozmiary szaf þ Łatwiejsze planowanie i projektowanie þ Krótszy czas i mniejsze koszty montażu i instalacji þ Wysoka dyspozycyjność systemu - mała awaryjność dzięki mniejszej ilości części - niższe koszty konserwacji - szybka diagnoza w przypadku wystąpienia zakłócenia - dłuższy czas pracy urządzeń þ Wysoki stopień bezpieczeństwa aparatów JEAN MÜLLER Zalety systemów oferowanych przez firm ę JEAN MÜLLER

83 83 Produkty firmy JEAN MÜLLER


Pobierz ppt "Überwachungs- Elektronik Powerlizer ein System zur Überwachung von Niederspannungs- Schaltanlagen Powerlizer System urządzeń do pomiarów, nadzoru i kontroli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google