Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język Java Rysowanie GUI Określanie wyglądu komponentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język Java Rysowanie GUI Określanie wyglądu komponentów."— Zapis prezentacji:

1 Język Java Rysowanie GUI Określanie wyglądu komponentów

2 2 Rysowanie GUI Rysowanie GUI w Swingu np. –przy pierwszym wyświetleniu –przy ponownym odsłonięciu –przy zmianach stanu programu Kolejność rysowania - zgodnie z hierarchią komponentów Każdy komponent rysuje się sam

3 3 Kolejność rysowania GUI Przykład - aplikacja AplikSwing –JFrame - rysuje ramkę –panel z zawartością (content pane) - rysuje tło (szary prostokąt) –JLabel - rysuje tekst etykiety –JButton - rysuje przycisk i ewentualny napis

4 4 Własności komponentu Komponent może być –przezroczysty –nieprzezroczysty (opaque) - z tłem Na komponencie można rysować Ustawianie –kolorów –wyglądu czcionki komponentu –obramowania

5 5 Kolejność rysowania komponentu

6 6 Przerysowywanie komponentu Przerysowanie komponentu - automatyczne Wymuszenie przerysowania - metoda repaint() W przypadku zmiany rozmiaru lub pozycji komponentu - wywołanie metody revalidate() przed repaint()

7 7 Grafika Podstawowe operacje graficzne np. –rysowanie linii –rysowanie figur –rysowanie znaków tekstu –wstawianie obrazów Operacje - zdefiniowane jako metody klasy java.awt.Graphics Obiekt klasy Graphics przechowuje aktualne ustawienia stanu graficznego

8 8 Grafika: rysowanie Rysowanie - na dowolnym komponencie Najczęściej - rysowanie na panelu (JPanel) Wszystkie polecenia rysowania - w metodzie paintComponent() klasy JComponent (konieczność przesłonięcia) Argument metody - obiekt klasy Graphics

9 9 (0,0) y x (szer-1, wys-1) Układ współrzędnych komponentu jednostka układu współrzędnych - piksel

10 10 Ustalanie wymiarów komponentu Określanie wymiarów komponentu (metody klasy JComponent) int getWidth() int getHeight() Rysowanie obramowania - zmniejszenie wymiaru komponentu Określenie rozmiaru obramowania - metoda getInsets(), np. Insets b = getInsets(); s = getWidth() - b.left - b.right; w = getHeight() - b.top - b.bottom;

11 11 Grafika: dostępne kształty Linia (Line) Figury –prostokąt (Rect) –prostokąt z efektem 3D (3DRect) –prostokąty o zaokrąglonych brzegach (RoundRect) –owal - okrąg lub elipsa (Oval) –łuk (Arc) Wieloboki (Polygon, Polyline)

12 12 Grafika: rysowanie kształtów Rysowanie linii void drawLine(x1, y1, x2, y2) Rysowanie figur –tylko brzegi - metoda drawXxx() –brzegi i wypełnienie - metoda fillXxx () Przykład - rysowanie prostokąta void fillRect(xlg, ylg, szer, wys) void drawRect(xlg, ylg, szer-1, wys-1) Wymiary - liczby całkowite (int)

13 13 Grafika: rysowanie kształtów Wieloboki - argument w postaci grupy par współrzędnych x i y wierzchołków Owale - argumenty –współrzędne x i y lewego górnego rogu obszaru, w który zostanie wpisany owal –szerokość i wysokość owalu Łuki - argumenty jak dla owalu oraz –kąt, od jakiego zacznie się rysowanie łuku –kąt określający rozpiętość łuku

14 14 Aplet Rysunek import javax.swing.*; import java.awt.*; public class Rysunek extends JApplet { public void init() { panelRys mojPanel = new panelRys(); getContentPane().add(mojPanel, BorderLayout.CENTER); }

15 15 class panelRys extends JPanel { public void paintComponent(Graphics g) { super.paintComponent(g); // tło Insets w = getInsets(); int X = getWidth() - w.left - w.right; int Y = getHeight() - w.top - w.bottom; int x1 = X/4; int y1 = Y/4; int szer = X/2; int wys = Y/2; g.drawRect(x1, y1, szer, wys); g.fillRect(szer, y1, x1, y1); int x2 = x1/2; int y2 = y1/2; g.drawLine(x1+x2, y2, x1+x2, y1+wys+y2) }

16 16 Obrazy Obrazy (formaty GIF i JPEG) - przechowywane jako odrębne pliki Obraz - obiekt klasy java.awt.Image Metody klasy Image zwracające wymiary obrazu - getWidth() i getHeight() Umieszczanie obrazu na komponencie –kopiowanie do komponentu –wyświetlanie

17 17 Obrazy: kopiowanie (aplikacje) Metoda getImage() klasy java.awt.Toolkit –Image getImage(URL url) –Image getImage(String plik) Przykład Toolkit tk; Image rys1, rys2; tk = Toolkit.getDefaultToolkit(); rys1 = tk.getImage("obrazek.gif"); rys2 = tk.getImage(new URL(http://www.new.pl/rys/p1.gif));

18 18 Obrazy: kopiowanie (aplety) Metoda getImage() klasy Applet –Image getImage(URL url) –Image getImage(URL url, String plik) Metody klasy Applet zwracające obiekty klasy URL –getCodeBase() - adres URL katalogu z apletem –getDocumentBase() - adres URL katalogu z dokumentem HTML Przykład Image rys = getImage(getDocumentBase,"plik.gif");

19 19 Obrazy: wyświetlanie Wyświetlanie - metoda drawImage() klasy Graphics Sposoby wyświetlania –obraz w jego oryginalnych wymiarach void drawImage(obraz, x, y, this); –obraz przeskalowany void drawImage(obraz, x, y, szer, wys, this); Argumenty metody x, y - współrzędne lewego górnego rogu obrazu

20 20 Aplet Obraz import javax.swing.*; import java.awt.*; public class Obraz extends JApplet { public void init() { Image obraz=getImage(getCodeBase(), "fotki/foto.jpg"); panelObraz mojPanel = new panelObraz(obraz); getContentPane().add(mojPanel, BorderLayout.CENTER); }

21 21 class panelObraz extends JPanel { Image obraz; public panelObraz(Image obraz) { this.obraz = obraz; } public void paintComponent(Graphics g) { super.paintComponent(g); int a = obraz.getWidth(this); int b = obraz.getHeight(this); g.drawImage(obraz, 0, 0, this); g.drawImage(obraz, a, 0, a+10, b/2, this); }

22 22 Widok apletu Obraz

23 23 Tekst Klasy z pakietu java.awt odpowiedzialne za wygląd tekstu –Font - określa rodzaj, styl i wielkość czcionki –FontMetrics - określa szczegółowo parametry czcionki - tzw. metrykę (np. wysokość i szerokość liter) Rysowanie tekstu na komponencie –komponenty Swingu –metoda drawString() klasy Graphics

24 24 Tekst: wybór rodzaju czcionki Argumenty konstruktora klasy Font –nazwa czcionki, np. "TimesRoman" ("serif"), "Courier" ("monospaced"), "Helvetica" ("sanserif") –styl czcionki, np. Font.PLAIN, Font.BOLD, Font.ITALIC (można dodawać) –wielkość czcionki Jeśli użyta czcionka nie jest dostępna, Java użyje czcionki domyślnej Ustawienie czcionki aktualnej - setFont()

25 25 Tekst: rysowanie, klasa Graphics Rysowanie tekstu o parametrach określonych aktualną czcionką void drawString("tekst", x, y) Przykład Font f = new Font("TimesRoman", Font.PLAIN, 30); g.setFont(f); s = "Java"; g.drawString(s, 50, 50);

26 26 Tekst: wymiary czcionki Xy Ascent Descent Height Leading a

27 27 Tekst: metryka czcionki Metody klasy FontMetrics –stringWidth(String) - zwraca szerokość łańcucha znaków (w pikselach) –charWidth(char) - zwraca szerokość znaku –getAscent() –getDescent() –getLeading() –getHeight()

28 28 Kolory Kolory i metody operujące na kolorach - definicje w klasie java.awt.Color Abstrakcyjne wzorzec koloru - kombinacja wartości kolorów podstawowych (RGB) - liczb z zakresu 0 ÷ 255, np. Color k = new Color(100, 50, 150); Kolor niedostępny w systemie - zastępowany podobnym

29 29 Kolory: nazwy i wartości RGB Color.black0, 0, 0 Color.white 255, 255, 255 Color.red255, 0, 0 Color.green0, 255, 0 Color.blue0, 0, 255 Color.gray128, 128, 128 Color.lightGgray192, 192, 192 Color.darkGray64, 64, 64 Color.magenta 255, 0, 255 Color.yellow255, 255, 0 Color.cyan0, 255, 255 Color.pink255, 175, 175 Color.orange255, 200, 0

30 30 Określanie wyglądu komponentu Metoda klasy JComponent ustawiająca przezroczystość komponentu - setOpaque(boolean), np. przeroczysty: komponent.setOpaque(false); Kontrola przezroczystości - getOpaque() Metoda klasy JComponent ustawiająca czcionkę komponentu - setFont(Font) Informacje o czcionce - getFont(), getFontMetrics()

31 31 Określanie wyglądu komponentu Metody klasy JComponent ustawiające kolor –setBackground(Color) - tła –setForeground(Color) - pierwszego planu Analogiczne metody zwracające ustawienia –getBackground(), getForeground() Ustawianie koloru, np. komponent.setBackground(Color.red); Ustawianie własnego koloru, np. Color c = new Color(150, 10, 150); komponent.setForeground(c);

32 32 Aplet Kolory import javax.swing.*; import java.awt.*; public class Kolory extends JApplet { public void init() { Font c = new Font("sanserif", Font.ITALIC, 40); JLabel napis = new JLabel("Java", JLabel.CENTER); Container kont = getContentPane(); kont.add(napis); napis.setOpaque(true); napis.setBackground(Color.yellow); napis.setForeground(Color.blue); napis.setFont(c); }

33 33 Widok apletu Kolory

34 34 Określanie wyglądu komponentu Metody klasy JComponent określające wymiary elementu –int getWidth() –int getHeight() –Dimension getSize() –Dimension getPreferredSize() –Dimension getMaximumSize() –Dimension getMinimumSize() Inne metody np. –void setPreferredSize(Dimension)

35 35 Obramowanie komponentu Dodawanie obramowania - metoda setBorder() klasy JComponent Typy obramowania (klasa javax.swing.BorderFactory) –Line, Etched, LoweredBevel, RaisedBevel, Empty, Matte, Titled, Compound Tworzenie obramowania - createXxxBorder() Przykład b=BorderFactory.createLineBorder(Color.black); komponent.setBorder(b);

36 36 Obramowania: rodzaje

37 37 Obramowania: rodzaje

38 38 Obramowania: rodzaje

39 39 Obramowania: rodzaje

40 40 Aplet Kropki import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.awt.*; public class Kropki extends JApplet { JLabel tekst = new JLabel("Kliknij w dowolnym miejscu białego obszaru!", JLabel.LEFT); myszPanel panel = new myszPanel();

41 41 public void init() { Container kont = getContentPane(); tekst.setOpaque(true); tekst.setBackground(Color.yellow); panel.setOpaque(true); panel.setBackground(Color.white); panel.setForeground(Color.blue); panel.setBorder( BorderFactory.createEtchedBorder()); kont.add(panel, BorderLayout.CENTER); kont.add(tekst, BorderLayout.SOUTH); }

42 42 class myszPanel extends JPanel { Point p; public myszPanel() { addMouseListener(new MouseAdapter() { public void mousePressed(MouseEvent zd) { int x = zd.getX(); int y = zd.getY(); if (p == null) p = new Point(x, y); else { p.x = x; p.y = y; } repaint(); } }); }

43 43 public void paintComponent(Graphics g) { super.paintComponent(g); if (p != null) g.fillOval(p.x-10, p.y-10, 20, 20); }

44 44 Java 2D Java 2D - zbiór dodatkowych klas dostarczających programom wysokiej jakości grafiki dwuwymiarowej Java2D umożliwia m.in. –ustalenie rodzaju wypełnienia (np. gradienty) –ustalenie szerokości i rodzaju linii –przesuwanie, obracanie, skalowanie tekstu i grafiki Współrzędne w Java2D – typu float

45 45 Java 2D: Klasa Graphics2D Operacje rysowania grafiki - klasa Graphics Java2D używa obiektu klasy Graphics2D (pakiet java.awt) konieczność rzutowania Przykład – metoda paintComponent() public void paintComponent(Graphics g) { Graphics2D g2D=(Graphics2D)g; // treść metody }

46 46 Java 2D: metody grafiki 2D Wykonywanie wszystkich operacji grafiki 2D - na obiektach klasy Graphics2D, nawet jeśli metody 2D i nie-2D sa takie same Przykład – definiowanie kolorów g2D.setColor(Color.black); Dodatkowe klasy grafiki 2D - w pakiecie java.awt.geom - np. Line2D, Line2D.Float, Point2D, Rectangle2D, Rectangle2D.Float

47 47 Java 2D: rodzaje wypełnienia Wypełnianie w Java2D – metoda setPaint() Rodzaje wypełnień –kolorem –gradientami –teksturą –własnym wzorem Interfejs Paint zawiera klasy GradientPaint, TexturePaint i Color

48 48 Java 2D: wypełnianie gradientami Konstruktory klasy GradientPaint GradientPaint(x1, y1, kolor1, x2, y2, kolor2) GradientPaint(x1, y1, kolor1, x2, y2, kolor2, true) Rysowanie gradientu –początek w punkcie x1,y1 - kolor kolor1 –koniec w punkcie x2,y2 - kolor kolor2 –true określa, czy gradient ma być rysowany cyklicznie

49 49 Aplet Gradient import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.geom.*; public class Gradient extends JApplet { public void init() { panelRys mojPanel = new panelRys(); getContentPane().add(mojPanel, BorderLayout.CENTER); }

50 50 class panelRys extends JPanel { public void paintComponent(Graphics g){ super.paintComponent(g); Dimension d = getSize(); int s = d.width; int w = d.height; Graphics2D g2D = (Graphics2D)g; GradientPaint wzor = new GradientPaint(0, 0, Color.white, s, w,Color.blue); g2D.setPaint(wzor); Rectangle2D.Float pr = new Rectangle2D.Float(0, 0, s, w); g2D.fill(pr); }

51 51 Widok apletu Gradient

52 52 Java 3D Java 3D - zbiór klas umożliwiających tworzenie rzeczywistości wirtualnej, rozszerzenie pakietu JDK Najważniejsze klasy Javy 3D - w pakietach javax.media.j3d i javax.vecmath


Pobierz ppt "Język Java Rysowanie GUI Określanie wyglądu komponentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google