Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elementy programowania63 5.Zamykamy okno Dostosowywania. Makro uruchamiamy jednym kliknięciem przycisku 4.Przypisujemy do przycisku nasze makro 3.Metodą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elementy programowania63 5.Zamykamy okno Dostosowywania. Makro uruchamiamy jednym kliknięciem przycisku 4.Przypisujemy do przycisku nasze makro 3.Metodą"— Zapis prezentacji:

1 Elementy programowania63 5.Zamykamy okno Dostosowywania. Makro uruchamiamy jednym kliknięciem przycisku 4.Przypisujemy do przycisku nasze makro 3.Metodą przeciągnij i upuść przenosimy Przycisk niestandardowy w wybrane miejsce paska narzędzi. Przypisanie makra do przycisku na pasku narzędzi 1.Wybieramy z menu Widok Paski narzędzi Dostosuj… 2. W oknie Dostosowywanie wybieramy kartę Polecenia i szukamy kategorii Makra

2 Elementy programowania64 Bezpieczeństwo makr Program Excel zapewnia ochronę przed wirusami, które mogą być przenoszone w makrach. Makra udostępniane innym użytkownikom można podpisywać za pomocą podpisu cyfrowego, aby mogli oni sprawdzić, że makra pochodzą z wiarygodnego źródła. Za każdym razem podczas otwierania skoroszytu zawierającego makra można zweryfikować źródło pochodzenia makr przed ich uaktywnieniem.

3 Elementy programowania65 Bezpieczeństwo makr poziom zabezpieczeń definiujemy na karcie Poziom zabezpieczeń w oknie dialogowym Zabezpieczenia (Narzędzia Makro Zabezpieczenia)

4 Zabezpieczanie makr wybranie tej opcji spowoduje, że przy otwieraniu pliku z makrami pojawi się okno dialogowe: po wybraniu niskiego poziomu zabezpieczeń dokument otwierany jest bez ostrzeżenia Uwaga! Po zmianie poziomu należy zamknąć plik (nie program!) i otworzyć ponownie

5 Elementy programowania67 Kod źródłowy makra Przejście do Edytora VBA (sposoby)sposoby Analiza makroprocedury: -makroprocedury zaczynają się od słowa kluczowego Sub i kończą słowem kluczowym End Sub, -po słowie Sub znajduje się nazwa makra i para nawiasów (), -pomiędzy słowami Sub i End Sub znajduje się ciąg instrukcji czytanych przez VB od góry do dołu, -linie rozpoczynające się znakiem apostrofu () i wyświetlane w kolorze zielonym to linie komentarza, -zbyt długie linie kodu, które chcemy kontynuować w następnej linii poprzedzamy spacją i dolną kreską ( _).

6 klikając ten przycisk można uruchomić makro

7 Elementy programowania69 Komentarz kolor komentarza można zmienić wybierając polecenia: Tools Options…, na karcie Editor Format poszukać kodu Comment Text i zmienić kolor na inny, komentarz można dodać w dowolnym miejscu kodu, również na końcu linii kodu, np..GridlineColorIndex = 4 ' zmienia kolor siatki linie komentarza nie wykonują żadnego zadania poza informacyjnym,

8 Opis języka VB

9 Zmienne Programy manipulują danymi, które są przechowywane w zmiennych. Zmienne mają różne atrybuty i mogą przechowywać różne typy danych (liczby, tekst, datę itd.). W Visual Basicu wszystkie zmienne są tworzone jednakowo: na przykład zmienna, która jest przechowywana w pamięci jako sekwencja bitów 01001111, reprezentuje literę O - jeżeli zmienna jest znakiem, lub liczbę 79 - jeżeli zmienna jest liczbą całkowitą. Przez zadeklarowanie zmiennej jako określonego typu danych określa się dla Visual Basic typ danych przechowywanych przez zmienną (sposób interpretacji danej przechowywanej w pamięci). Z punktu widzenia programisty zmienna jest elementem, którego wartość może ulegać zmianie podczas wykonywania programu. Z punktu widzenia komputera zmienna jest jednym obszarem w pamięci, którego zawartość może zmieniać się podczas wykonywania programu.

10 Elementy programowania72 Zmienne - nazewnictwo nazwa zmiennej może składać się z liter, cyfr i niektórych znaków przestankowych z wyjątkiem:, # $ % & @ ! musi mieć od 1 do 40 znaków, nie może zaczynać się od cyfry i nie może zawierać odstępów (spacji), VB nie rozróżnia małych i wielkich liter, nie wolno używać jako nazwy zmiennej słów kluczowych języka, nazwa powinna kojarzyć się z jej rolą.

11 Elementy programowania73 Typy danych Termin typ danych określa sposób przechowywania danych w pamięci (w postaci cyfr, napisów, dat, obiektów itd.). Typ zmiennej nadaje się podczas tzw. deklaracji zmiennej. Jeżeli nie nadamy zmiennej typu to VB przypisze typ o nazwie Variant.

12 Typ Danych Wielkość pamięci ZawartośćZakres Byte1 bajtLiczba całkowita0 do 255 Boolean2 bajtyWartość logicznaTrue lub False Integer2 bajtyLiczba całkowita-32,768 do 32,767 Long4 bajtyLiczba całkowita długa -2,147,483,648 do 2,147,483,647 Single4 bajty liczba rzeczywista (zmiennopozycyjna) Ujemne:-3.402823E38 do - 1.401298E-45 Dodatnie: 1.401298E-45 do 3.402823E38

13 Typ Danych Wielkość pamięci ZawartośćZakres Double8 bajtów liczba rzeczywista (zmiennopozycyjna) Ujemne:- 0.79769313486232E308 do - 4.94065645841247E-324 Dodatnie: 4.94065645841247E- 324 do 1.79769313486232E308 Currency8 bajtów liczba całkowita z ustaloną kropką dziesiętną -922,337,203,685,477.5808 do - 922,337,203,685,477.5807 Date8 bajtów data (miesiąc/dzień/rok) 1/1/100 do 1/31/9999 Object4 bajtyadres obiektu odesłanie do wartości obiektowej

14 Typ Danych Wielkość pamięciZawartośćZakres String 10 bajtów + długość stringu (dla zmiennej długości stringu); długość stringu (dla stringów o ustalonej długości) łańcuch znaków 0 do 2 miliardów znaków dla Windows 95 (0 do 65,400 dla Windows 3.1 i wersji wcześniejszych) Variant (z liczbami) 16 bajtówdowolne danekażda wartość numeryczna Variant (ze znakami) 22 bajty + długość stringu dowolne dane (poza stringiem o ustalonej długości i typem zdefiniowanym przez użytkownika) taki sam zakres co zmiennej typu String

15 Elementy programowania77 Deklarowanie zmiennych Sposób deklaracji zmiennej: Dim zmienna As typ gdzie zmienna jest nazwą zmiennej, a typ określa typ danych przechowywanych przez zmienną. Uwaga! Pominięcie słowa kluczowego As i typu zmiennej spowoduje, że zmienna będzie typu Variant. Przykład: Dim NazwaPliku As String Dim liczbaPi As Double Dim koszt As Integer

16 Elementy programowania78 Deklarowanie zmiennych nie jest konieczne ale zalecane, nie jest obowiązkowe na początku procedury, oszczędza pamięć, zapobiega błędom, przyspiesza wykonanie procedury.

17 Elementy programowania79 Przyrostki Używane są w deklaracji zmiennych skracając zapis tej deklaracji: Dim Wiek % - oznacza, że zmienna Wiek jest typu Integer PrzyrostekTyp danych %Integer &Long !Single #Double @Currency $String

18 Elementy programowania80 Inicjowanie zmiennych Jeżeli zmienna nie zostanie zainicjowana wartością, to: zmiennej numerycznej nadawana jest wartość 0, zmiennej łańcuchowej o stałej długości przypisywany jest łańcuch o zerowej długości (""), zmienna łańcuchowa o stałej długości zostanie wypełniona zerami, zmienna typu Variant jest inicjowana jako Empty, każdy element typu użytkownika jest inicjowany jak pojedyncza zmienna określonego typu.

19 Elementy programowania81 Stałe wartości zadeklarowane na stałe, nie zmieniają się w programie, przykładem może być liczba π = 3,1416… - nie ulega zmianie i można ją zdeklarować jako stałą, dobrym nawykiem jest deklarowanie stałych dla wartości, które nie zmieniają się (zapobiega to przypadkowym zmianom tej wartości), stałej przypisujemy nazwę, dzięki której mamy do niej dostęp (zamiast za każdym razem pisać 3,1416 piszemy nazwę stałej mającej tę wartość, np. pi), stała może być określona jako liczba lub łańcuch, reguły nazewnictwa dla stałych są identyczne jak dla zmiennych.

20 Elementy programowania82 Deklarowanie stałych Const nazwa_stałej = wartość Private Const nazwa_stałej = wartość Public Const nazwa_stałej = wartość np. Const rabat = 0.5 Const pi = 3.1416

21 Elementy programowania83 Stałe wewnętrzne Excel i VB maja długą listę stałych wewnętrznych, które nie wymagają deklaracji, można je przejrzeć w oknie Przeglądarki obiektów, stałą wewnętrzną wystarczy wpisać w odpowiednim miejscu kodu, lub dołączyć ją bezpośrednio z okienka Object Browser.

22 Elementy programowania84 Operatory operatory wykonują operacje arytmetyczne, logiczne, łańcuchowe, podstawienia lub porównania,

23 Operatory arytmetyczne operatoropisprzykład ^potęgowanie2 ^ 3 = 8 -znak liczby -5-5 *mnożenie2 * 3 = 6 /dzielenie3 / 2 = 1.5 \dzielenie całkowite3 \ 2 = 1 moddzielenie modulo3 Mod 2 = 1 +dodawanie2 + 3 = 5 -odejmowanie2 – 3 = -1

24 Elementy programowania86 Operatory porównania operatoropisprzykład =równe zwraca True gdy wartości są równe np.: 2 = 2 => True 2 = 3 => False <>różne od zwraca True gdy wartości są różne np.: 2 <> 2 => False 2 <> 3 => True >większe od Zwraca True jeżeli wartość po lewej jest większa od wartości po prawej stronie znaku, np. 3 > 2 => True { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/827805/slides/slide_24.jpg", "name": "Elementy programowania86 Operatory porównania operatoropisprzykład =równe zwraca True gdy wartości są równe np.: 2 = 2 => True 2 = 3 => False <>różne od zwraca True gdy wartości są różne np.: 2 <> 2 => False 2 <> 3 => True >większe od Zwraca True jeżeli wartość po lewej jest większa od wartości po prawej stronie znaku, np.", "description": "3 > 2 => True

25 87 Operatory porównania operatoropisprzykład >= większe lub równe Zwraca True jeżeli wartość po lewej jest większa lub równa wartości po prawej stronie znaku, np. 2 >= 2 => True <= mniejsze lub równe Zwraca True jeżeli wartość po prawej jest mniejsza lub równa wartości po lewej stronie znaku, np.: 2 True Like porównanie łańcuchów Operator ten służy do porównywania ciągów. Jeżeli ciąg pasuje do wzorca, wynikiem jest wartość True; w przypadku braku dopasowania, wynikiem jest wartość False. Jeżeli ciąg lub wzorzec ma wartość Null, wynikiem jest wartość Null.

26 Elementy programowania88 Operator znakowy (łańcuchowy) operatoropisprzykład & konkatenacja (łączenie) Przykład & zastosowania = Przykład zastosowania operator ten działa tylko na zmiennych typu String

27 Elementy programowania89 Operatory logiczne operatoropis NotnegacjaZwraca logiczną negację wyrażenia: Not True = False And iloczyn logiczny, koniunkcja Zwraca logiczną koniunkcję dwóch wyrażeń Or suma logiczna alternatywa Zwraca logiczną alternatywę dwóch wyrażeń XornierównoważnośćZwraca logiczną różnicę symetryczną dwóch wyrażeń EqvrównoważnośćZwraca logiczną równoważność dwóch wyrażeń ImpimplikacjaZwraca logiczną implikację dwóch wyrażeń

28 Elementy programowania90 Zasady pierwszeństwa operatorów jeżeli wyrażenie zawiera operatory należące do różnych kategorii, najpierw wykonywane są działania operatorów arytmetycznych, potem operatorów porównania i operatorów logicznych, wszystkie operatory porównania mają taki sam priorytet i wykonywane są w takim porządku w jakim znajdują się w wyrażeniu w kolejności od lewej do prawej, jeżeli mnożenie i dzielenie wystąpią razem wykonywane są w kolejności od lewej do prawej, jeżeli dodawanie i odejmowanie wystąpią razem wykonywane są w kolejności od lewej do prawej, kolejność operatorów można zmieniać stosując nawiasy (w pierwszej kolejności są wykonywane operacje wewnątrz nawiasów (z zachowaniem kolejności) a później operacje poza nawiasami),

29 Elementy programowania91 Zasady pierwszeństwa operatorów operatory numerycznenegacja, *, /, \, Mod, +, -(odejmowanie), = operatory znakowe&, = operatory porównania=(porównanie), <>,, =, Like, = (przypisanie) operatory logiczneNot, And, Or, Xor, Eqv, Imp, = (przypisanie) porównanie obiektówIs, = (przypisanie)

30 Elementy programowania92 Nadawanie wartości zmiennym Aby nadać zmiennej określoną wartość należy użyć operatora podstawienia oraz opcjonalnego rozkazu Let. Z lewej strony tego operatora należy podać nazwę zmiennej, której wartość ma być zmieniona. Z prawej strony należy podać wyrażenie, które zostanie przypisane zmiennej. Składnia podstawienia wartości pod zmienną: NazwaZmiennej = Wyrażenie Wyrażeniem może być liczba, ciąg znaków (w zależności od typu zmiennej), wynik operacji (logicznej, matematycznej, łańcuchowej), wywołanie funkcji, inna zmienna. Zawsze najpierw wykonywane jest to, co się znajduje po prawej stronie operatora podstawienia, a dopiero potem wynik tego działania jest podstawiany pod zmienną NazwaZmiennej.

31 Przykłady użycia operatora podstawienia Liczba = 1 Zmiennej Liczba przypisywana jest wartość 1 Wynik = 10 + 5 * Ulamek Zmiennej Wynik przypisywany jest wynik działań Komunikat = MsgBox ("To jest komunikat") Zmiennej Komunikat przypisywany jest wynik działania funkcji MSgBox lX = lY Zmiennej IX przypisywana jest wartość zmiennej IY Otwarty = True Zmiennej Otwarty przypisano wartość True

32 Elementy programowania94 Nadawanie wartości zmiennym typ danych zapisywanego wyrażenia musi być zgodny z typem danych zmiennej. Jeżeli zmienna Liczba będzie typu Single to niepoprawne będzie przypisanie: Liczba = sto dwa (Liczba jest typu Single a po prawej stronie operatora podstawienia występuje wyrażenie łańcuchowe) Visual Basic dokonuje automatycznie kilku rodzajów konwersji. Można np. użyć podstawienia: Liczba = 91.2 (zmienna Liczba jest typu Integer a więc liczbą całkowitą. Po prawej stronie wyrażenia występuje liczba 91.2 a więc liczba ułamkowa. VB automatycznie dokona konwersji do najbliższej liczby całkowitej (91) i taką wartość podstawi pod zmienną Liczba)

33 Elementy programowania95 Nadawanie wartości zmiennym jeżeli zmienna zostanie zadeklarowana jako String o określonej długości to przy próbie podstawienia pod nią łańcucha znaków o długości większej niż długość zmiennej zostanie on obcięty do liczby znaków możliwych do zapisania w tej zmiennej. Np.: Dim Tekst As String*10 Tekst = To jest jakiś długi tekst (zmienna Tekst została zadeklarowana jako zmienna łańcuchowa o długości 10 znaków. Przy podstawieniu łańcucha To jest jakiś długi tekst zostanie on obcięty do 10 znaków (To jest ja) i taki łańcuch zostanie podstawiony pod zmienną Tekst)

34 96 Nadawanie wartości zmiennym Charakterystycznym przykładem wykorzystania kolejności wykonywania operacji operatora podstawienia jest inkrementacja i dekrementacja (zwiększanie i zmniejszanie) wartości zmiennej. NazwaZmiennej = NazwaZmiennej operator Wyrażenie Operator jest operatorem matematycznym, logicznym lub łańcuchowym (w zależności od typu zmiennej). Ponieważ najpierw jest wykonywane działanie po prawej stronie, najpierw zostanie obliczona wartość tam występująca, a dopiero potem nowa wartość zostanie podstawiona pod zmienną NazwaZmiennej. Przykład: Liczba = 10 Liczba = Liczba + 5 (zmiennej Liczba przypisywana jest wartość 10. Wartość zmiennej Liczba zostanie zwiększona później o 5 (10+5) i przypisana zmiennej Liczba. Po wykonaniu podstawienia zmienna Liczba będzie miała wartość 15)


Pobierz ppt "Elementy programowania63 5.Zamykamy okno Dostosowywania. Makro uruchamiamy jednym kliknięciem przycisku 4.Przypisujemy do przycisku nasze makro 3.Metodą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google