Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna Piasecka Serock, 18 maja 2009 Planowanie wypłat według nowej instrukcji sporządzania i weryfikacji Planu Płatności

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Instrukcja sporządzania i weryfikacji Planu Płatności załącznik nr 8 do Instrukcji Przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie/ porozumienia o realizacji projektu FS oraz zmiany niewymagające aneksu Zmiana z dnia 27.04.2009r. http://www.nfosigw.gov.pl/site/images/ zal.8_Instr_sporziweryfPlanu_platn_05.05.09.pdf

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Plan Płatności (PP) załącznik nr 6 do Instrukcji Przygotowanie i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie/porozumienia o realizacji projektu FS oraz zmiany niewymagające aneksu Zmiana z dnia 27.04.2009r. http://www.nfosigw.gov.pl/site/images/ plan_wyplat_i_plan_wystapien_5.05.09.zip

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Plan Płatności (PP) I – Plan Wypłat (PWP) realizowanych przez POZR Cel: monitoring płatności do wykonawców planowanych i realizowanych przez POZR II - Plan Wystąpień (PWS) POZR do NFOŚiGW o środki FS oraz NFOŚiGW Cele: podstawa wypłaty środków NFOŚiGW; podstawa tworzenia prognoz wnioskowania o środki FS do KE

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wzór Planu Płatności (PP) I - Plan Wypłat (PWP) – bez zmian II - Plan Wystąpień (PWS) – dodano: planowanie dopłat do kredytów (gdy dotyczy) automatyczne naliczanie bieżącego salda pożyczek płatniczych

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Plan Wystąpień (PWS) po zmianie Lp nr umowy, wniosku Finansowanie Kwota, Suma zrealizowanych/ zaplanowanych wystąpień Zrealizowane wystąpienia do 31 grudnia 2008 roku Rok 2009 stylutmarkwi 1234456789 I Plan wystąpień BK o śr. NF … 1/2010/P poż. na zapewnienie ciągłości finansowania płatność końcowa w EURO/PLN I.2.7 wypłaty 100,00200,00300,000,00 I.2.8 spłaty 0,00 100,000,00 I.2.9 saldo 100,00200,00 0,00 … I.2.9.A 1/2010/P saldo narastająco (cała umowa) w EURO/PLN 1000,00100,00200,00400,00600,00

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Terminy - bazowe Plany Płatności Bazowy PWS na następny rok kalendarzowy: wersja elektroniczna – do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, na który został przygotowany bazowy PWS wydruk – po akceptacji wersji elektronicznej przez koordynatora w NFOŚiGW, nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który został przygotowany bazowy PWS

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Terminy – aktualizacja Planu Płatności OBOWIĄZKOWA aktualizacja na koniec każdego kwartału kalendarzowego wersja elektroniczna - do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału wydruk - po zaakceptowaniu wersji elektronicznej przez koordynatora w NFOŚiGW, najpóźniej do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Jednak… nie ulega zmianie …w sytuacji, gdy na koniec kwartału Plan (PWS lub PWP) nie ulega zmianie, POZR może o tym fakcie poinformować NFOŚiGW pismem, bez konieczności składania nowego Planu

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Liczba egzemplarzy PP 2 oryginały Planu Wypłat (PWP) 3 oryginały Planu Wystąpień (PWS) W przypadku projektów grupowych możliwe zwiększenie liczby przekazywanych wydruków

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podpisy pod PP POZR (PWP i PWS): Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu/Z-ca Pełnomocnika lub osoba reprezentująca POZR na podstawie pełnomocnictwa oraz osoba odpowiedzialna za finanse POZR (Skarbnik Gminy, Główny Księgowy) NFOŚiGW (tylko PWS): Koordynator DP/DZ/DA, Dyrektor DP/DZ/DA, kierownik DKR, Główny Księgowy NFOŚiGW

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ponadto… (1) W piśmie przewodnim POZR podaje kwoty pożyczek, jakie wynikają z umów z BOŚ SA i WFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięcia FS Kwoty należy podać w rozbiciu na umowy zawarte i planowane, wraz z planowanym poziomem wystąpień do BOŚ SA i WFOŚiGW o wypłatę środków w roku objętym planem

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ponadto…(2) przeznaczone na pokrycie wydatków niekwalifikowanych do każdego 5 dnia roboczego po zakończeniu kwartału kwartalne zestawienie poniesionych wydatków niekwalifikowanych Jeżeli pożyczka inwestycyjna lub kredyt z dopłatami NFOŚiGW są częściowo przeznaczone na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (lub w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek NFOŚIGW), do każdego 5 dnia roboczego po zakończeniu kwartału POZR przekazuje do koordynatora NFOŚiGW kwartalne zestawienie poniesionych wydatków niekwalifikowanych

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Realizacja zaplanowanych wystąpień o środki NFOŚiGW (1) Brak wniosku wyklucza możliwość wypłaty tych środków w danym kwartale Brak wniosku o środki NFOŚiGW w miesiącu wskazanym w zaakceptowanym PWS zasadniczo wyklucza możliwość wypłaty tych środków w danym kwartale. wypłata środków może zostać przesunięta na kolejny kwartał W takim przypadku wypłata środków może zostać przesunięta na kolejny kwartał, pod warunkiem zaktualizowania planu

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Realizacja zaplanowanych wystąpień o środki NFOŚiGW (2) wyjaśnienie dotyczące przyczyn niewykonania planu, a także wskazać termin, w którym środki te zostaną wypłacone W przypadku niezrealizowania Planu w zakresie wnioskowania o środki NFOŚiGW w danym kwartale, przy kolejnej aktualizacji Planu, POZR jest zobowiązany dołączyć wyjaśnienie dotyczące przyczyn niewykonania planu, a także wskazać termin, w którym środki te zostaną wypłacone

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Realizacja zaplanowanych wystąpień o środki NFOŚiGW (3) wypłaty kwoty płatności zaliczkowej ratach NFOŚiGW rezerwuje prawo do wypłaty kwoty płatności zaliczkowej zaplanowanej na dany okres w PWS w ratach (wyjątkowe sytuacje) W takim przypadku NFOŚiGW: uzgadnia z POZR wysokości rat i terminy wypłat wypłaca kolejne raty (poza pierwszą) na podstawie informacji od POZR stanowiących załączniki do Wniosku o wypłatę

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zasady sporządzania Planu Wypłat (PWP) PWP wypełniany w EUR; wskazówki co do kursów przeliczeniowych podano w instrukcji kwoty bez zaokrągleń, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zasady sporządzania Planu Wystąpień (PWS) Pożyczki inwestycyjne i dopłaty do kredytów: obowiązująca waluta – PLN częstotliwość wystąpień o zaliczki – zgodnie z umową (raz na miesiąc, raz na kwartał, etc.) Pożyczki na zapewnienie ciągłości finansowania: obowiązująca waluta - EUR lub PLN, jeśli pożyczki udzielono w tej walucie planowanie spłaty płatności końcowej - w drugim roku po dacie zakończenia projektu Wystąpienia do Komisji Europejskiej o środki FS: obowiązująca waluta - EUR

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę NFOŚiGW


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google