Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dnia 8 września 2006 roku minister podpisał nowelizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dnia 8 września 2006 roku minister podpisał nowelizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dnia 8 września 2006 roku minister podpisał nowelizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2 2 Zmiany od sesji 2007 roku Poziomy egzaminu Uwaga: zmiany oznaczono kolorem czerwonym § 53. 1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 2. i 8. (ust. 2 – egz. ustny z j.polskiego, ust.8. – egz. ustny i pisemny z j. obcego w szkołach dwujęzycznych). Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej i pisemnej, zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 59.1. § 53 b. 3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4 (egz. ustny z języka mniejszości etnicznej i języka kaszubskiego).

3 3 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych § 56. 2a. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z: 3) przedmiotów zdawanych w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych (dotyczy tylko języka obcego)

4 4 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, c.d. § 56. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 (laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych), na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z: 1) przedmiotów, o których mowa w §53 ust. 2, zdawanych w części ustnej - 100 % punktów w tej części; 2) języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych; 3) przedmiotów zdawanych w części pisemnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych (dotyczy tylko języka obcego)

5 5 DEKLARACJE § 59. 2. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w §60 ust. 1, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego 3. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej. 4. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6 6 DEKLARACJE WSTĘPNA 30 września OSTATECZNA 20 grudnia OKE 10 stycznia § 59. Nie przewiduje się dodatkowych terminów na dokonywanie zmian w deklaracji.

7 7 Deklaracje składane po raz kolejny Uczeń zdał egzamin i otrzymał świadectwo, zatem może: podwyższać wynik z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, w tym zdawanych w części ustnej zdawać od 1-3 dodatkowych przedmiotów w każdej kolejnej sesji, pod warunkiem, że nie zdawał ich w części obowiązkowej nie może wybrać innego przedmiotu obowiązkowego

8 8 Deklaracje składane po raz kolejny Uczeń nie zdał egzaminu/ów i nie otrzymał świadectwa, zatem może: zdawać ponownie egzamin z przedmiotów, z których nie udało mu się uzyskać 30% może zmienić przedmiot, z którego nie uzyskał wymaganego zaliczenia, na inny, pod warunkiem, że nie zdawał go jako przedmiotu dodatkowego podwyższać wyniki z przedmiotów, z których uzyskał wymagane 30% zdawać egzamin z przedmiotów dodatkowych

9 9 Zespoły przedmiotowe § 64. 3. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą: - egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art.. 9c ust.2 pkt 7 ustawy – jako przewodniczący, - drugi nauczyciel danego przedmiotu – jako członek 4a. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi

10 10 Zmiany dotyczące przedmiotów maturalnych Język polski § 82. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. 2. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.

11 11 Język obcy nowożytny § 83. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego – jest zdawany na poziomie rozszerzonym. 3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części: 1) część pierwsza trwa 120 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno- gramatycznych 2) część druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno – gramatycznych;

12 12 Zmiany dotyczące przedmiotów maturalnych w roku szkolnym 2006/2007 PrzedmiotEgzaminPoziom do wyboru ZmianyPodstawa prawna historia, WOS, historia muzyki historia sztuki, WOT obowiązkowypodstawowy-§ 84 a obowiązkowyrozszerzony180 minut dodatkowyrozszerzony biologia, chemia, fizyka z astronomią obowiązkowypodstawowy-§ 86 obowiązkowyrozszerzony150 minut dodatkowyrozszerzony geografiaobowiązkowypodstawowy obowiązkowyrozszerzony150 minut§ 87 dodatkowyrozszerzony

13 13 Zmiany c.d. rok szkolny 2006/2007 PrzedmiotEgzaminPoziom do wyboru ZmianyPodstawa prawna matematykaobowiązkowypodstawowy-§ 3 obowiązkowyrozszerzony180 minut dodatkowyrozszerzony język łaciński i kultura antyczna dodatkowyrozszerzony180 minut jeden arkusz § 90 język grecki i kultura antyczna dodatkowyrozszerzony180 minut jeden arkusz § 8.2

14 14 Warunki zaliczenia egzaminu § 94. 2. Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu na danym poziomie. § 97. 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał wynik określony w § 72 ust. 2 i 3 oraz § 94 ust. 2 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zdający zdał egzamin maturalny, jeśli z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony, lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.

15 15 Amnestia Egzamin ustny PP albo PR 25% 40% Egzamin pisemny PP 52% 67% 43% Sesje: maj 2005, styczeń 2006, maj 2006 (u+u+PP+PP+PP) : 5 = 45,4% ŚWIADECTWO Nie dotyczy zdających, których egzamin został unieważniony i tych, którzy nie przystąpili do egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej. Egzamin ustny PP albo PR 30% Egzamin pisemny PP 10% 30% 45% (u+u+PP+PP+PP) : 5 = 29% BEZ ŚWIADECTWA

16 16 § 4. Rozporządzenia zmieniającego 1. Osoby, które zdawały egzamin maturalny po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 lub 2005/2006 i z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej nie spełniły warunków, o których mowa w § 72 ust. 2 i 3 oraz § 94 ust. 2 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym, a w części ustnej na wybranym poziomie, uzyskały średnią co najmniej 30% punktów, zdały egzamin maturalny. 1) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony, lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej. Warunkowe zaliczenie egzaminu

17 17 Warunki poprawy wyniku egzaminu § 98 a. 5. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od poziomu, na którym zdawał egzamin maturalny z tego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym. 6. Zdający, który zdał egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej na poziomie podstawowym, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.

18 18 Świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007 § 2. 2. W roku szkolnym 2006/2007 osobom, które przystąpiły do egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i po raz pierwszy otrzymają świadectwo dojrzałości, na świadectwie tym, oprócz wyniku uzyskanego na poziomie rozszerzonym, odnotowuje się wynik egzaminu z tego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustalony w sposób określony w załączniku niniejszego rozporządzenia.

19 19 Zmiana Podstawa prawna Zmniejszenie listy języków obcych: nie można zdawać j. słowackiego, szwedzkiego i portugalskiego § 51.2 pkt Zmniejszenie listy przedmiotów dodatkowych: nie można zdawać j. greckiego i kultury antycznej § 8 Zmiany rok szkolny 2007/2008

20 20 Zmiana Podstawa prawna Wprowadzenie obowiązkowego egzaminu z matematyki dla wszystkich zdających. § 51.2 pkt 2; § 88 a Rozszerzenie listy przedmiotów obowiązkowych o filozofię, język łaciński i kulturę antyczną, informatykę. § 51.2 pkt 2; Zmniejszenie listy języków obcych nowożytnych (można zdawać egzamin z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego). § 52.1 Zmiany rok szkolny 2008/2009

21 21 Zmiany w Procedurach prowadzenia egzaminu maturalnego dotyczą: przyjmowania deklaracji organizacji i przebiegu egzaminu ustnego organizacji egzaminu pisemnego w zakresie wyznaczonym przez rozporządzenie (rozłączność poziomów) warunków otrzymania świadectwa

22 22 Materiały dostępne na stronie internetowej część I – Procedur – Informacja dla zdającego wzory deklaracji (załącznik 1 a i 1 b) Poprawione wydanie Procedur - ukaże się około 20 października 2006 r.

23 23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dnia 8 września 2006 roku minister podpisał nowelizację Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google