Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr5 ID grupy: 97/41_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: TP 018 RADIOAKTYWNOŚĆ Semestr/rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr5 ID grupy: 97/41_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: TP 018 RADIOAKTYWNOŚĆ Semestr/rok."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr5 ID grupy: 97/41_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: TP 018 RADIOAKTYWNOŚĆ Semestr/rok szkolny: V / 2011/2012

3 TP 018 radioaktywność

4 Budowa atomu Atom zbudowany jest z jądra w które składa się z nukleonów (protonów i neutronów) oraz orbit po których poruszają się elektrony

5 Emisja promieniowania
Atom wypromieniowuje energię w wyniku przeskoku elektronu z orbity o wyższym poziomie energetycznym na orbitę o niższym poziomie energetycznym, oddając jej nadmiar emitując foton o energii

6 Odkrycie promieniotwórczości
Przypadkowo włożył do swojego fartucha gdzie znajdowała się klisza filmowa włożył sól uranową. Po kilku dniach gdy przypomniał sobie o zawartości fartucha okazało się że film prześwietlił się w miejscu zetknięcia z sola uranową. Zjawisko to dowodziło o istnieniu nowej formy energii.

7 Henri BECQUEREL Francuski fizyk i chemik, członek francuskiej Akademii Nauk. Odkrył zjawisko promieniotwórczości. W 1903 roku razem z Marią i Pierem Curie otrzymał Nagrodę Nobla.

8 Maria Curie - SKŁODOWSKA 1867-1934
Zajmowała się fizyką i chemią. Odkryła dwa pierwiastki promieniotwórcze 1898 Polon Po 1898 Rad Ra Laureatka nagrody Nobla 1903 z Pierem Curie i Henri Becquerelem 1911 z chemii Była prekursorem leczenia raka za pomocą promieniotwórczości. „Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza jego cierpienia"

9 Właściwości promieniowania

10 Promieniotwórczość naturalna
Źródła naturalne stanowi około 70% promieniowania na Ziemi. Pierwiastki promieniotwórcze wchodzące w skład gleby (potas, tor oraz uran) dają dawkę, która zależy w dużym stopniu od typu gleby. Pierwiastkiem promieniotwórczym, który wdychamy oraz wchłaniamy z przyjmowanym pożywieniem może być radon o liczbie masowej 222. Jest on gazem powstałym w wyniku reakcji rozpadu uranu. Pierwiastkiem takim może być także potas, który gromadzi się w naszym organizmie. Uran jest metalem ciężkim występującym powszechnie w przyrodzie, nie tylko w skałach ale też w wodzie, roślinach, zwierzętach a nawet w człowieku. Dla celów wydobywczych największe znaczenie mają bloki skalne z dużą zawartością minerałów uranowych Pluton(w postaci kuli metalicznej) transuranowiec, radioaktywny metal, po raz pierwszy wytworzony i zbadany przez zespół kierowany przez amerykańskiego chemika Glenna T. Seaborga w 1941 roku. Najważniejszym jego izotopem jest 239Pu, stosowany do produkcji broni i w energetyce jądrowej. Tor(próbka) jest ważnym dodatkiem stopowym, zwiększającym wysokotemperaturową wytrzymałość metali, np. magnezu. Stosuje się go również w czujnikach fotoelektrycznych, jako dodatek stopowy (w ilości 2%).

11 Złoża Uranu Największe zasoby uranu posiadają: Kanada, Australia, Niger, Rosja, USA, Namibia i PA. Jego wydobycie na świecie w 2001 r. wyniosło 33 tys. ton, z czego najwięcej przypadło na: Kanadę, Australię, Niger, USA, Rosję, Namibię i RPA. Uran jest coraz powszechniej wykorzystywany, do produkcji energii jądrowej i w medycynie. Ma także duże zastosowanie militarne. Wykorzystywanie uranu niesie jednak wiele problemów, m. in. istnieje niebezpieczeństwo skażenia promieniotwórczego podczas jego eksploatacji oraz problem w zagospodarowaniu odpadów

12 Tor w Polsce

13 Licznik Geigera - Müllera
Urządzenie opracowane przez Hansa Geigera wraz z Walterem Müllerem w 1928 roku, służące do detekcji promieniowania jądrowego. Ponieważ jonizacja gazów wewnątrz licznika zachodzi nie tylko w wyniku promieniowania alfa, ale także innych rodzajów promieniowania jonizującego (beta i gamma), toteż licznik Geigera zlicza w istocie niemal całkowity poziom czynników jonizujących w otoczeniu.

14 Sztuczne przemiany Źródła sztuczne stanowią 30 procent promieniowania występującego na Ziemi. Źródło napromieniowania pochodzące z branży medycznej jest nieregularnie rozłożone w populacji, radioterapia i prześwietlenia rentgenowskie. W skład źródła przemysłowego wchodzi energia jądrowa.

15 D2 deuter T 3 tryt C14 węgiel O18 tlen N15 azot Wskaźniki izotopowe
Są to atomy określonego izotopu danego pierwiastka , które wprowadzone do cząsteczek jakiegoś związku chemicznego na miejsce występujących w naturalnym stosunku izotopowym atomów tego samego pierwiastka, zmieniają ten stosunek lub powodują wystąpienie nieobecnej poprzednio promieniotwórczości (wskaźniki promieniotwórcze), co pozwala na śledzenie tych atomów za pomocą analizy izotopowej, metod radiometrycznych lub NMR i wnioskowanie o zachowaniu się wspomnianego związku np. w przemianach chemicznych, procesach biologicznych i przemysłowych. D2 deuter T 3 tryt C14 węgiel O18 tlen N15 azot

16 Wskaźniki izotopowe Deuter D2, stabilny izotop wodoru występujący naturalnie. W wodzie morskiej Tryt T3(radiowodór) jest nietrwałym izotopem wodoru, w niewielkich ilościach występuje w atmosferze jednak głównym jego źródłem są reakcje jądrowe Węgiel C14 ,to promieniotwórczy izotop węgla, odkryty 27 lutego 1940 roku przez Martina Kamena i Sama Rubena. Węgiel-14 powstaje w górnych warstwach troposfery i w stratosferze w wyniku pochłonięcia neutronu przez atom azotu. Neutrony powstają w wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z atomami atmosfery.

17 Wskaźniki izotopowe Tlen O18, jest naturalnym, stabilnym izotopem tlenu i jednym z izotopów środowiskowych. Głównie występuje w rdzeniach lodowych, głównie Arktyki i Antarktydy Azot N15 jest rzadkim stabilnym izotopem azotu. Ten izotop jest często wykorzystywany w badaniach rolniczych i medycznych

18 Radiacyjne utrwalanie żywności
Jest to metoda utrwalania żywności polegająca na napromieniowaniu żywności promieniowaniem jonizującym, które niszczy drobnoustroje, szkodniki i hamuje naturalne procesy biologiczne.

19 Wady i zalety Zalety: zapobieganie zatruciom pokarmowym,
przedłużenie okresu przechowywania produktów spożywczych, eliminowanie konieczności stosowania chemicznych środków konserwujących, znaczne ograniczenie strat spowodowanych psuciem. Wady: promieniowanie jonizujące, podobnie jak inne metody utrwalania, zabija drobnoustroje, ale pozostawia ich toksyczne produkty przemiany, wydłużanie trwałości i czasu przechowywania leży wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a nie konsumenta, radiacja może powodować niszczenie witamin, składników odżywczych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.

20 Radiacyjne utrwalanie żywności a prawo
Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (DzU nr 63, poz.634) ,,..napromienianie promieniowaniem jonizującym jest dopuszczalne, jeżeli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz jest technologicznie uzasadnione ..”

21 Izotopy w medycynie – medycyna nuklearna
Medycyna nuklearna zajmuje się zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w rozpoznaniu leczenia chorób (radioterapia) oraz w badaniach naukowych dotyczących np. zastosowania znaczników radioizotopowych w testach Elisa. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w diagnostyce polega na: wprowadzeniu substancji promieniotwórczych do tkanek i narządów organizmu a następnie rejestrowaniu promieniowania za pomocą detektorów umieszczonych poza badanym obiektem scyntygrafia, PET, SPECT

22 Izotopy w medycynie – medycyna nuklearna
Wynik badania izotopowego nie może być podstawą do rozpoznania choroby, Może jednak znacznie ułatwić proces jej rozpoznania choroby, dając obraz np. stanu nerek, rozdziału krwi w łożysku naczyniowym itp. Obecnie stosuje się około 200 różnych związków znakowanymi izotopami Promieniotwórczymi. Dobieranych w zależności od tego jaki narząd będzie badany i pod jakim katem

23 Badanie układu krążenia
Szerokie zastosowanie mają izotopy promieniotwórcze w badaniu układu krążenia. Współczesne metody izotopowe pozwalają na badanie ukrwienia mięśnia sercowego oraz oceny parametrów krążenia

24 Badanie układu kostnego
W badaniu układu kostnego stosuje się związki fosforanowe. Przeprowadzane badania maja na celu wykrycie ognisk nowotworowych w przypadku Pierwotnych nowotworów kości oraz przerzutów nowotworowych w celu określenia miejsc ewentualnej resekcji chirurgicznej. Pacjentowi aplikuje się promieniotwórcze mające naturalne naturalne powinowactwo do tkanek rakowych. Bardzo dobre efekty daje Molibden 99 produkujący silne promieniotwórczy Technet 99M

25 Kardiologia Izotopy pierwiastków używane są w rozrusznikach serca. Badania kardiologiczne przy pomocy izotopów promieniotwórczych umożliwiają wykrycie np. niedokrwienia serca, zakrzepów.

26 Eliminacja bólu W medycynie izotopy również wykorzystywane są do zmniejszania lub eliminowania bólu przy przerzutach raka do kości. W tym przypadku są one jedynym w pełni zwalczającym tę dolegliwość środkiem, ponieważ tylko one potrafią trafić do odpowiedniego zakończenia nerwowego.

27 Rezonans magnetyczny - diagnostyka
Badanie rezonansem magnetycznym (w skrócie nazywane MR lub MRI) wykorzystuje oddziaływanie fal o częstotliwości radiowej na protony, które znajdują się w polu magnetycznym i rejestruje związane z tym zjawiska energetyczne. Procesy te w czasie obrazowania ciała ludzkiego, dotyczą głównie protonów wodoru. Działanie rezonansu magnetycznego opiera się na wykorzystaniu właściwości protonów wodoru, które w odpowiednio silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, pobierają impulsy fal elektromagnetycznych i wysyłają impuls podczas zaniku pobudzenia. Budowa tkanek ludzkich charakteryzuje się różnym stopniem zawartości wody, co też powoduje różne natężenie sygnału w badaniu

28 Promieniowanie X w medycynie
Badanie to umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę: ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego).

29 Rezonans magnetyczny - diagnostyka
W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego i bez użycia środka kontrastowego (w sposób nieinwazyjny) można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiając odpowiedni program w komputerze można uzyskać obraz układu tętnic lub żył organizmu.

30 Aparaty terapeutyczne
Gammatron kobaltowy – bomba kobaltowa Przyspieszacz liniowy

31 Radioterapia Polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego - na przykład promieni Roentgena, gamma, radu czy kobaltu - do niszczenia komórek rakowych. Tomograf komputerowy metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Symulator – działanie jest podobne do działania aparatu rentgenowskiego. Do symulacji można użyć specjalnych środków kontrastowych. Ma to na celu precyzyjne zlokalizowanie guza. Na skórze oznacza się za pomocą flamastrów, tuszu obszar do napromieniania- tzw. pole wlotowe.

32 Promieniowanie X w medycynie

33 Sterylizacja Izotopy służą też do szybkiej i pewnej sterylizacji aparatury, rękawiczek, strzykawek, igieł, zestawów opatrunkowych, eliminując zwłaszcza w przypadku tych jednorazowego użycia wysokich temperatur. Silne promieniowanie Gamma, dla większości bakterii i grzybów chorobotwórczych i gnilnych jest nawet bardziej zabójcze niż wysoka temperatura

34 Rozpad  Rozpad alfa (przemiana α) – rozpad reakcja jądra atomu w wyniku którego jest emitowana cząstka , (jądro helu 42He). Cząstka  jest podwójnie zjonizowany atom helu (jądro helu). W wyniku rozpadu  powstaje jądro o liczbie masowej mniejszej o 4 a atomowej mniejszej o 2.

35 Rozpad  Przemiana ta zachodzi zgodnie z zasadą zachowani
ładunku, ładunek jądra wyjściowego równy jest ładunkowi jądra pochodnego i cząstki emitowanej energii, masa jądra wyjściowego równa jest masie jądra pochodnego i masie cząstki wyemitowanej, zgodnie z równaniem Einsteina E=mc2, Cząstki alfa wydzielone w czasie rozpadu mogą następnie zderzać się z atomami ośrodka jonizując je. Efekt ten wykorzystywany był często przy wielu doświadczeniach. W końcu cząstka alfa ulega zobojętnieniu i przechodzi w atom helu.

36 Rozpad  Rozpad  – jest to przemiana jądrowa, której skutkiem jest emisja z jądra cząstki  . Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β − (beta minus) rozpad β + (beta plus). W wyniku tego rozpadu zawsze wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część energii rozpadu może pozostać zmagazynowana w jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego rozpadowi beta towarzyszy często emisja promieniowania gamma.

37 Rozpad - Reakcja jądrowa, w której emitowany jest elektron e- oraz antyneutrino elektronowe. W wyniku tej przemiany liczba masowa pozostaje bez zmian a liczba atomowa wzrasta o 1. Rozpadowi beta minus towarzyszy promieniowanie gamma oraz dla niektórych jąder emisja protonów lub neutronów.

38 Rozpad + Reakcja jądrowa, w której emitowany jest cząstka β+ (pozyton e+) oraz neutrino elektronowe. W wyniku tej przemiany liczba atomowa jądra maleje o 1, a liczba masowa pozostaje bez zmian. Rozpadowi beta minus towarzyszy promieniowanie gamma oraz dla niektórych jąder emisja protonów lub neutronów.

39 Promieniowanie  Promieniowanie  jest to fala elektromagnetyczne emitowana z wnętrza jądra o największych częstotliwościach. Przechodząc przez materię jest pochłaniane (wielkość pochłaniania zależy od energii promieniowania).

40 Rozszczepienie jadra Rozczepienie jądra atomowego - to przemiana jądrowa polegająca na rozpadzie jądra na dwa mniejsze jądra. Zazwyczaj rozszczepienie jądra atomowego nie jest jedyną możliwością rozpadu po wchłonięciu przez ciężkie jądro neutronu. Konkurują z nim inne dozwolone energetycznie procesy jądrowe takie jak emisja: kwantów gamma, emisja neutronu i inne. Przekrój czynny na rozszczepienie (prawdopodobieństwo zajścia zjawiska) w wyniku bombardowania neutronami zależy od energii neutronów oraz rodzaju jądra atomowego. Wraz ze wzrostem energii neutronów, zwykle następuje spadek wartości przekroju czynnego na rozszczepienie

41 Rozszczepienie jądra Uranu

42 Prawo rozpadu promieniotwórczego
 stała rozpadu t czas rozpadu T1/2 czas połowicznego rozpadu, jest to czas w którym rozpadowi ulegnie połowa jąder próbki radioaktywnej T1/2  0,693

43 Symulacja komputerowa – wprowadzenie danych

44 Symulacja komputerowa

45 Symulacja komputerowa

46 Symulacja komputerowa

47 Badanie prawa rozpadu promieniotwórczego

48 Reakcja łańcuchowa Pojedynczy akt rozszczepienia jądra atomowego może w sprzyjających warunkach indukować (poprzez emitowane neutrony) dalsze rozszczepienia, prowadząc do reakcji łańcuchowej.

49 Rodziny promieniotwórcze

50 Energetyka jądrowa

51 Energetyka jądrowa W latach czterdziestych w związku z powstaniem pierwszych reaktorów powstał nowy typ elektrowni - elektrownie jądrowe. Elektrownia jądrowa należy do grupy elektrowni cieplnych, w których kocioł parowy został zastąpiony reaktorem jądrowym. W odróżnieniu od rozwiązań klasycznych, w elektrowni jądrowej energię uzyskuje się nie w wyniku spalania paliw kopalnych, lecz w wyniku rozszczepiania jąder atomowych. Ciepło powstałe w reaktorze jądrowym zamieniane jest następnie na energię mechaniczną, potrzebną do generacji prądu elektrycznego

52 Budowa elektrowni jądrowej
blok reaktora komin chłodzący reaktor pręty kontrolne zbiorniki wyrównawcze generator pary zbiornik paliwa turbina prądnica transformator skraplacz stan gazowy stan ciekły powietrze wilgotne powietrze rzeka układ chłodzenia I obieg II obieg para wodna pompa

53 Działanie elektrowni jądrowej

54 Rodzaje elektrowni Reaktory ciśnieniowe wodne PWR WWER
wytworzone ciepło doprowadza się do wytwornicy pary za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem, co uniemożliwia wystąpieniu wrzenia w obiegu chłodzenia rdzenia. Lekka woda opływająca rdzeń jest jednocześnie chłodziwem, moderatorem i reflektorem. Skutecznie spowalnia neutrony, lecz ze względu na ich znaczne pochłanianie przez wodór, stosowanie jej jako moderatora narzuca konieczność użycia paliwa uranowego lekko wzbogaconego (3-4% 235U), gdyż w przypadku użycia uranu naturalnego stan krytyczny byłby niemożliwy do osiągnięcia. Wadą wykorzystania wody jest jej silne oddziaływanie korozyjne, szczególnie w wysokich temperaturach Reaktory wodne wrzące BWR woda chłodząca pełni rolę zarówno moderatora, jaki i czynnika roboczego w cyklu parowo - wodnym. Jej odparowanie następuje bezpośrednio w rdzeniu reaktora, a po osuszeniu zostaje wykorzystana do napędzania turbin generatora. Reaktor elektrowni tego typu pracują w układzie jednoobiegowy. Reaktory ciśnieniowe na ciężką wodę HWR, PHWR, CANDU, SGHWR reaktorach rolę moderatora i chłodziwa odgrywa ciężka woda, która dzięki niewielkiemu przekrojowi czynnemu na pochłanianie neutronów, pozwala na użycie w reaktorze uranu naturalnego. Reaktory gazowo – grafitowe (GCR, AGR i HTR, HTGR, HTGCR) Reaktory prędkie powielające (FBR, LMKBR, GCFR) w reaktorach prędkich, większość procesów rozszczepienia paliwa jądrowego jest wywoływana przez neutrony prędkie, tj. neutrony o energiach rzędu MeV

55 Energetyka jądrowa w Polsce 1982-1990
W Polsce nie ma elektrowni jądrowych. Jedynym działającym reaktorem jądrowym jest badawczy reaktor Maria, zarządzany obecnie przez Instytut Energii Atomowej Otwock - Świerk.

56 Żarnowiec Elektrownia jądrowa w Żarnowcu budowana była na miejscu zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad j. Żarnowieckim. Elektrownia w Żarnowcu docelowo miała się składać z czterech bloków energetycznych napędzanych reaktorami WWER-440 (zakłady Skody) o łącznej mocy ok megawatów. Zmiana warunków ekonomicznych w Polsce po 1989 r., a także długotrwałe protesty ekologów i negatywny odbiór części społeczeństwa, który wzmógł się szczególnie po katastrofie w Czarnobylu, spowodowały, że budowa została przerwana i elektrownia ostatecznie nie powstała.

57 Energetyka jądrowa w Polsce
Rząd chce w 2020 r. uruchomić pierwszą w Polsce elektrownię jądrową. Na 192 państw, członków ONZ, takie elektrownie ma jedynie 31 krajów. Plany obiektu już są. Siłownia jądrowa miałaby powstać w regionie zachodniopomorskim do 2015 roku. Naukowcy nie zaprzeczają, że największą przeszkodą w procesie budowy elektrowni jądrowej jest jej lokalizacja. Do takiej inwestycji trudno jest przekonać samorządy i lokalna społeczność. Według telefonicznych badań Millward Brown na zlecenie portalu Money.pl w dniach sierpnia 2008 na reprezentatywnej grupie 1004 osób, 48% pytanych opowiedziało się przeciw budowie w Polsce elektrowni jądrowej. 25 listopada PGE Polska Grupa Energetyczna wskazała trzy potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej: Żarnowiec, Choczewo, Gąski

58 Czarnobyl 26 kwietnia 1986

59 Czarnobyl 26 kwietnia 1986 25 kwietnia 1986 personel obsługujący czwarty reaktor w elektrowni jądrowej w Czarnobylu prowadził przygotowania do testu, który miał zostać przeprowadzony następnego dnia. Eksperyment powinien być przeprowadzony dwa lata wcześniej, przed oddaniem reaktora do eksploatacji. Jednak wówczas jego wykonanie zagrażało przedplanowemu oddaniu reaktora do eksploatacji i odłożono go na później, łamiąc jeden z przepisów eksploatacji reaktorów. Późno w nocy seria eksplozji wstrząsnęła elektrownią atomową. Słup ognia wystrzelił w górę niosąc ze sobą atomy w stanie fuzji i po chwili łuna w kolorach tęczy zabłysła nad elektrownią. Personel elektrowni utracił kontrolę nad reaktorem nr 4. Najpierw niekontrolowany wzrost mocy, potem gwałtowne rozsadzenie systemu chłodzącego i w końcu rdzenia reaktora. Do eksplozji doszło o 1:30 czasu moskiewskiego. Miała moc 1000 kg trotylu. Wybuchła panika. Personel desperacko szukał sposobu na ostudzenie skażonej topniejącej masy, ale bez skutku. Budynek reaktora płonął przez 9 dni po eksplozji, a ze zgliszcz jeszcze długo wydobywał się dym. Promieniotwórcza chmura opadła na część środkowo-wschodniej Europy i Skandynawii.

60 Czarnobyl - ofiary Liczba ofiar jest w tej chwili jest bardzo trudna do oszacowania - nie ma bowiem wiarygodnych danych. Związek Radziecki nigdy nie był zainteresowany ich ujawnianiem. Dobrze udokumentowane są jedynie zgony, które nastąpiły bezpośrednio po wypadku. Wiadomo, że w ciągu pierwszego roku umarło 28 pracowników, a w latach jeszcze 19. A więc początkowo ofiar było niewiele. Według Forum Czarnobylskiego, w skład którego wchodzą IAEA , Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), agendy ONZ oraz rządy Białorusi, Rosji i Ukrainy na raka spowodowanego katastrofą  w ostatecznym rachunku umrze 4000 osób. IAEA, która jest przecież zainteresowana promocją energii jądrowej, zastrzega jednak, że precyzyjne określenie liczby ofiar jest niemożliwe. Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada, że wiele nowotworów może się jeszcze ujawnić.

61 Czarnobyl - ofiary Greenpeace twierdzi, że ofiar będzie w sumie 93 tysiące. Ta zaciekle sprzeciwiająca się energii jądrowej ekologiczna organizacja, powołuje się na badania Białorusinów.  Grupa brytyjskich badaczy stworzyła z kolei raport, który mówi, że umrze jeszcze tys. osób (w zależności od przyjętego modelu). Jedne z autorów raportu dr Ian Fairlie uważa, że skażonych zostało  40 proc.  terytorium Europy - nie tylko państwa na Wschodzie. Konkluzja raportu brzmi – prawdziwe skutki Czarnobyla będą się dopiero ujawniać. W ciągu najbliższych lat przekonamy się, czy te ponure przewidywania są uzasadnione

62 Fukushima 12 marca 2012r Powrót

63 Choroby genetyczne Grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu. Zespół Downa - Trisomia chromosomu 21. jest przyczyną wystąpienia tzw. zespołu Downa, dawniej zwanego pospolicie mongolizmem. Osoby z tą wadą mają mongoidalne rysy twarzy, niski wzrost, szczególny układ bruzd na dłoniach, niezborność ruchów i niedorozwój umysłowy, a przy tym pogodne usposobienie. Trisomia - 13 pary chromosomów. Przykładowe skutki: niedorozwój umysłowy, niezrośnięty otwór międzyprzedsionkowy w sercu, szczelina w tęczówce, rozszczep wargi. Ok. 0,02% dzieci rodzi się z tą chorobą. Takie dzieci najczęściej umierają w pierwszym roku życia

64 Choroby genetyczne Trisomia - 18. pary chromosomów.
Powoduje niedorozwój umysłowy. Prowadzi do śmierci we wczesnym dzieciństwie z powodu poważnych nieprawidłowości w budowie wewnętrznej (m.in. Niezrośnięty otwór międzyprzedsionkowy). Zaburzenia w liczbie chromosomów, np. dodatkowy chromosom Y u mężczyzn (XYY), trisomia chromosomu X u kobiet (XXX), często ale nie zawsze nie powodują istotniejszych nienormalności: kobiety mają uwydatnione cechy płciowe i niską inteligencję, natomiast mężczyźni charakteryzują się wysokim wzrostem oraz bywają nadpobudliwi i infantylni

65 Zagrożenie środowiska naturalnego
Składowisko odpadów promieniotwórczych z elektrowni atomowej

66 Energetyka jądrowa WNIOSKI
Wykorzystanie energii atomowej budzi wiele kontrowersji. Może ułatwić nam życie, lecz powinniśmy rozważnie korzystać z naturalnych źródeł energii, np. wody czy wiatru. Każde ludzkie niedopatrzenie może spowodować klęskę żywiołową, co poniesie za sobą tragiczne konsekwencje.

67 Reakcje termojądrowe Reakcja termojądrowa, synteza jądrowa lub fuzja jądrowa – zjawisko polegające na złączeniu się dwóch lżejszych jąder w jedno cięższe, w wyniku fuzji mogą powstawać obok nowych jąder też wolne neutrony, protony, cząstki elementarne i cząstki alfa

68 Bomba Projektu Manhattan, celem Projektu Manhattan było przeprowadzenie koniecznych badań i wyprodukowanie nadającej się do praktycznego użycia bomby atomowej. W 1945 roku zakończono produkcje pierwszej bomby atomowej, 16 lipca przeprowadzono jej eksplozję na poligonie w stanie Nowy Meksyk

69 Ataki bomba atomową Bomby atomowe zostały zastosowane dwukrotnie w celach wojennych przez armię Stanów Zjednoczonych przeciwko japońskim miastom Hiroszima i Nagasaki, w trakcie II wojny światowej. Atak atomowy na Hiroszimę 6 Sierpnia 1945r. Atak atomowy na Nagasaki 9 Sierpnia 1945r.

70 Bomba atomowa - budowa

71 Bomba atomowa - działanie
Bomba atomowa czerpie swoją energię z reakcji rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze pod wpływem bombardowania neutronami. Rozpadające się jądra emitują kolejne neutrony, które bombardują inne jądra, wywołując reakcję łańcuchową. Zasada działania bomby atomowej polega na wytworzeniu/przekroczeniu w jak najkrótszym czasie masy krytycznej ładunku jądrowego.

72 Bomba atomowa - czynniki
fala uderzeniowa kula ognista i promieniowanie cieplne promieniowanie przenikliwe skażenie radioaktywne promieniowanie radioaktywne działanie na organizmy żywe choroba popromienna zima nuklearna

73 Reakcje termojądrowe w gwiazdach
proton - proton

74 Cykl CNO

75 Energetyka jądrowa za czy przeciw?
Zalety: brak emisji spalin zanieczyszczających środowisko wysoka wydajność paliw jądrowych dużo mniejsze koszty produkcji energii coraz lepsze systemy bezpieczeństwa wysoka kontrola poprawności budowy i pracy elektrowni jądrowych, regulowana dodatkowo tzw. prawem atomowym Wady: konieczność składowania radioaktywnych odpadów po produkcyjnych, których aktywność może trwać nawet miliony lat ryzyko tragicznych skutków wystąpienia awarii: choroby popromienne, ogólne skażenie środowiska naturalnego, wysokie koszty zakończenia pracy elektrowni jądrowych oraz ich rozbiórki, bez szkody dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego

76


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr5 ID grupy: 97/41_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: TP 018 RADIOAKTYWNOŚĆ Semestr/rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google