Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Novell SUSE Linux Enterprise Server

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Novell SUSE Linux Enterprise Server"— Zapis prezentacji:

1 Novell SUSE Linux Enterprise Server
Novell Netware Novell SUSE Linux Enterprise Server Novell SUSE Linux Enterprise Desktop

2 Novell NetWare NetWare – sieciowy system operacyjny firmy Novell przeznaczony dla serwerów pełniących funkcje serwera plików. Pełni funkcje serwera baz danych, routera i innych serwisów internetowych (tunelowanie, NAT, DHCP, mail, FTP, WWW, DNS, HTTPS, TFTP i inne). Od początku był zaprojektowany w celu wykonywania wielu usług na PC, a jego protokoły sieciowe bazowały na Xerox Network Systems. Serwery NetWare cieszyły się największą popularnością we wczesnych latach 90. Obecnie zostały częściowo zastąpione głównie w małych sieciach przez systemy Linux i Microsoft Windows. Systemy NetWare numerowane są od wersji Największą popularność zdobyły systemy w wersji 4.x, z których ostatni nosił numer Każdy serwer NetWare w wersji poniżej 4 posiadał własną bazę kont użytkowników

3 Cechy Novell Netware Od wersji 4.00 (rok 1993) wprowadzono system katalogowy NDS (Netware Directory Services), później przekształcony w Novell Directory Services, a obecnie znany jako eDirectory. Obecna wersja systemu nosi numer 6.5. Jądro NetWare jest nadal dostępne, obok jądra Linuksa (do wyboru), w produkcie pod nazwą Open Enterprise Server lub Open Enterprise Server 2 na który składa się NetWare 6.5 i Linux. NetWare jako protokołów komunikacyjnych może używać IPX/SPX lub TCP/IP. Wczesne wersje pozwalały na komunikację opartą tylko na rodzinie protokołów IPX/SPX. Od wersji 3.x można używać protokołów TCP/IP jak i IPX/SPX

4 Ogólne zasady pracy w sieci Novell Netware 3.11, 3.12
Na sieć Novell Netware składają się następujące grupy urządzeń: jeden lub więcej wyspecjalizowanych komputerów pełniących funkcje tzw. Serwerów plikowych (file servers), których zadaniem jest udostępniane użytkownikom sieci swoich zasobów, tzn. danych lub programów zapisanych na dyskach twardych serwera lub innych nośnikach (np. płytach CD.-ROM) komputery typu IBM PC lub MackIntosh, na których pracują użytkownicy i które przez karty sieciowe i okablowanie komunikują się z serwerem i pobierają stamtąd potrzebne programy czy dane specjalne komputery do innych zadań, takich jak np. obsługa wspólnych drukarek (serwery drukowania - print servers) drukarki podłączone bezpośrednio do serwera lub do komputerów użytkowników inne urządzenia służące do komunikacji w sieci

5 Supervisor (administrator w Novellu)
Nad całą siecią czuwa administrator (supervisor) oraz ewentualnie upoważnione przez niego osoby nazywane administratorami sieci.  Aby pracować w sieci trzeba mieć przydzielone konto (user account) na jednym z serwerów plikowych. Można mieć wiele kont na różnych serwerach. Każde konto powinno być zabezpieczone hasłem, które należy trzymać w tajemnicy i okresowo zmieniać.  Nie wszystkie konta są równe. Administrator ma specjalne konto SUPERVISOR i ma nieograniczone możliwości dostępu do zasobów sieciowych. Może przydzielać prawa użytkownikom, przypisywać użytkowników do grup, nadawać uprawnienia. Z faktu przynależności do określonej grupy mogą wynikać dodatkowe uprawnienia lub ograniczenia.

6 Rozpoczynanie pracy - LOGIN
LOGIN [/opcje] serwer /użytkownik np. LOGIN KK/Maciek [Enter]  LOGIN Enter Password Jeśli jest jeden serwer lub chcemy się zalogować na tzw. Serwerze domyślnym to nie trzeba podawać nazwy serwera: LOGIN użytkownik lub LOGIN i serwer - serwer każe podać nazwę konta. Aby zarejestrować się także na innych serwerach, należy użyć polecenia ATTACH Lista dostępnych serwerów - polecenie SLIST

7 Polecenia: SESSION, WHOAMI
Rejestrowanie się na serwerach - program SESSION Wyświetlanie informacji o sobie - polecenie WHOAMI Dzięki temu poleceniu można sprawdzić na jakich serwerach jesteśmy zalogowani WHOAMI [Enter] Na ekranie ukaże się komunikat podobny do poniższego: You are user MACIEK attached to server WODNIK, connection 3, Server WODNIK is running Netware v3.11 (50 user). Login time: Thursday March 9, :22 pm Zmiana hasła – SETPASS

8 Pliki i katalogi w sieci
Każdy serwer plikowy ma jeden lub wiele dysków, które podzielone są na tzw. wolumeny (vulumes). Zwykły użytkownik widzi tylko podział na wolumeny, bez względu na ilość dysków serwera. Wolumen dzieli się na katalogi, te na podkatalogi - jak w DOS. Pełna nazwa ścieżki: serwer/wolumen:katalog\podkatalog1\podkatalog2 lub serwer\wolumen:katalog\podkatalog1\podkatalog2...

9 Polecenie MAP przyporządkowanie wolumenów katalogów do liter alfabetu F do Z MAP - sprawdza przyporządkowanie dysków literom Na ekranie ukaże się np. taka informacja: Drive A: maps to a local disk. Drive B: maps to a local disk. Drive C: maps to a local disk. Drive D: maps to a local disk. Drive E: maps to a local disk. Drive F: = WODNIK\SYS: \PUBLIC - przypisanie dyskowi F: katalogu PUBLIC na wolumenie SYS serwera Wodnik Drive G: = WODNIK\APP: \ Drive H: = WODNIK\USR: HOME\MACIEJ \ SEARCH1: = Z:. [WODNIK\APP: \UTIL] - napęd do poszukiwań SEARCH2: = Y:. [WODNIK\SYS: \PUBLIC] SEARCH3: = X:. [WODNIK\SYS: \PUBLIC\V5.00\DOS] MAP napęd: - wypisanie przyporządkowania do napędu, np. MAP G: MAP ścieżka - przyporządkowanie domyślnemu napędowi logicznemu danej ścieżki, np. MAP \PUBLIC MAP litera: = ścieżka - przyporządkowanie podanemu napędowi (literze) podanej ścieżki dostępu, np. MAP H: = KADRY/USR1:PERSONEL\JUREK\LT (serwer KADRY, wolumen USR!, katalog PERSONEL\JUREK\LT MAP I:= SYS:LOGIN - wolumen SYS, katalog LOGIN Po komendzie DIR ukaże się podobny wydruk: Volume in drive I is SYS Directory of I:\LOGIN LOGIN EXE :09p.

10 Operacje na plikach i katalogach
NCOPY - kopiowanie w Novellu. Podobne do XCOPY z DOS, ale jest przystosowane do pracy z siecią. Zapewnia lepszy dostęp do zasobów serwera oraz zachowuje wszystkie informacje o kopiowanych plikach.   Przykład: NCOPY F:\MAIL H:\ /s /e - kopiuje katalog F:\MAIL z podkatalogami (też pustymi) do katalogu H:\ FILER - program narzędziowy do tworzenia i zarządzania katalogami  Odzyskiwanie skasowanych plików - SALVAGE Kasując pliki z katalogów sieciowych nie usuwamy ich trwale z dysków serwera. Prawie zawsze możemy je odzyskać posługując się programem SALVAGE. SALVAGE <Enter> Definitywne kasowanie plików - PURGE lub PURGE plik opcje PURGE bez argumentów - trwałe usunięcie wszystkich skasowanych plików w bieżącym katalogu PURGE *.bak - pliki z podaną maską, tu .bak PURGE /A - wszystkie podkatalogi!!

11 Drukowanie w sieci Gotowe zadanie wydruku zostaje przekazane do kolejki wydruku (print queue). Napływające do kolejki zadania są obsługiwane w kolejności zgłoszenia przez program zwany serwerem wydruku (print server). Drukarki sieciowe nie muszą być podłączone bezpośrednio do serwera. Sprawdzenie kolejek wydruku - PCONSOLE Z menu Available Options wybieramy Print Queue Information Pozwala też m. in. skasować zadania wydruku Polecenie NPRINT - drukowanie poprzez drukarki sieciowe bezpośrednio z DOS Nprint nazwa_pliku opcje np. Nprint d.txt Q=Printq_3 NB Polecenie Capture - przechwytywanie wydruku

12 Wysyłanie komunikatów do innych użytkowników
Polecenia SEND, CASTOFF, CASTON SEND "Informacja" użytkownik [uzytk2 uz3] SEND "informacja" EVERYONE - do wszystkich CASTOFF - możliwość zablokowania przyjmowania komunikatów od innych osób. Powrót do poprzedniego stanu przez CASTON. SESSION - też jest możliwość wysłania komunikatu

13 Prawa dostępu do plików i katalogów
W odniesieniu do katalogów Uprawnienie Inicjał Co można robić Read - czytanie R Otwierać pliki w katalogu, czytać je, uruchamiać programy Write - zapis W Zmieniać zawartość plików w katalogu Create - tworzenie C Tworzyć nowe pliki i podkatalogi w katalogu Erase - kasowanie E Kasować katalog, pliki, podkatalogi i pliki w podkatalogach File scan - przeglądanie plików F Wyświetlać zawartość katalogu Modify - modyfikacja M Zmieniać atrybuty katalogu lub plików, zmieniać nazwy katalogów i podkatalogów Access control - kontrola dostępu A Nadawać wszystkie powyższe prawa innym osobom Supervisory - nadzór S Wszystkie możliwe prawa do katalogu i podkatalogów. Prawa można scedować na inne osoby

14 Polecenia RIGHTS, GRANT, TLIST
Przeglądanie uprawnień -RIGHTS Nadawanie i odbieranie pełnomocnictw GRANT pełnomocnictwa FOR katalog TO użytkownik Np. GRANT R F FOR TEST TO EVERYONE GRANT C W FOR TEST TO ADAM TLIST - sprawdzenie pełnomocnictw TLIST TEST Odwołanie praw - REVOKE REVOKE C FOR TEST FROM ADAM

15 Dziedziczenie uprawnień
O uprawnieniach w podkatalogu decyduje Maska Dziedziczenia Uprawnień (Inherited Rights Mask - IRM) Maska dziedziczenia [SRWCEMFA] pozwala na przejęcie wszystkich praw, z kolei [ RWC F] tylko praw R, W, C i F w katalogu podrzędnym. Efektywne prawa w katalogu są sumą pełnomocnictw do tego katalogu oraz uprawnień z katalogu nadrzędnego. ALLOW [sciezka] [TO INHERIT] [lista_praw] - ustawianie i wypisywanie praw do katalogu lub pliku ALLOW - wyświetlenie maski praw w aktualnym katalogu ALLOW KADRY/SYS:PUBLIV\*.COM - wyświetlenie maski do plików *.COM w podanym katalogu serwera KADRY ALLOW R W F E - ustawienie maski praw na prawa czytania, pisania, czytania nazw i kasowania w aktualnym katalogu ALLOW R W F - usuniecie z maski prawa do kasowania

16 Polecenia WHOAMI, NDIR, CHKDIR, VERSION, USERLIST
WHOAMI /R - sprawdzenie wszystkich praw jakie mamy na serwerze NDIR - informacje o plikach i użytkownikach – Np. NDIR /SORT SIZE - pliki posortowane wg rozmiaru NDIR /SIZE NOT GR 3000 SUB - pliki nie większe od 3000 B CHKDIR - informacja o dostępnym miejscu w bieżącym katalogu VERSION program - wersja programu, np. VERSION PSERVER  USERLIST - lista użytkowników w sieci, na tym samym serwerze co my USERLIST /A - pełna lista

17 Aktualnie popularne oprogramowanie firmy Novell
Novell oferuje rozwiązania linuksowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Produkty przeznaczone dla użytkowników korporacyjnych – Open Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10) zostały opracowane z myślą o spełnieniu wymagań użytkowników biznesowych w zakresie konserwacji, zarządzania systemami oraz certyfikacji aplikacji i sprzętu, a także dostępności usług konsultingowych, szkoleń i wsparcia klasy korporacyjnej. Wydawany dwa razy w roku, przeznaczony dla klientów indywidualnych SUSE LINUX (aktualnie w wersji 10.0) zapewnia miłośnikom systemu Linux i użytkownikom domowym dostęp do najpopularniejszych na rynku dojrzałych rozwiązań linuksowych, zaopatrzonych w dokumentację i 90-dniowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej instalacji.

18 Aktualnie popularne oprogramowanie firmy Novell
Novell SUSE Linux Enterprise Server SUSE LINUX Enterprise Server (SLES) jako pierwszy system sieciowy wykorzystuje zmiany i ulepszenia zastosowane w nowym jądrze w wersji 2.6.x, co pozwala na znaczne zwiększenie możliwości przetwarzania i poprawę wydajności. Jest także pierwszym systemem uniwersalnym, o wielkiej skalowalności, szybkości i stabilności, który może pracować w każdym środowisku - od firm MSP aż po systemy sieciowe wielkich korporacji. SUSE Linux Enterprise Server jako jedyny na rynku jest systemem niezwykle uniwersalnym. Może pracować w sieciach heterogenicznych i obsługiwać niemal każdy typ sprzętu IT - od serwerów opartych na architekturze Intel/AMD z procesorami 32- i 64-bitowymi (Itanium, Opteron) po serwery zintegrowane, w tym mainframe. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowe oszczędności, np. przy szkoleniu działu IT czy zapewnieniu wsparcia technicznego. Ma to następnie przełożenie na jeszcze większe zredukowanie wskaźnika TCO (Total Cost of Ownership) i jednocześnie zwiększenie ROI (Return On Investment). Nowe systemy serwerowe SUSE mają bardzo wiele zastosowań. Są wyposażone w potężne i stabilne narzędzia do administracji, mogą więc pracować jako serwer wydruków, plików, web oraz bezpieczeństwa. Z uwagi na bezpieczeństwo i wydajność SLES może być platformą dla korporacyjnych aplikacji krytycznych - serwerów aplikacji, rozwiązań bazodanowych lub e-commerce. Wersja Standard idealnie nadaje się do obsługi małych sieci firm z sektora MSP.


Pobierz ppt "Novell SUSE Linux Enterprise Server"

Podobne prezentacje


Reklamy Google