Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PowerShell dla każdego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PowerShell dla każdego"— Zapis prezentacji:

1 PowerShell dla każdego
Paweł Zdziarski

2 AGENDA Wprowadzenie do PowerShell
Podstawowe możliwości i sposoby rozwiazywania problemów PsProviders i PSDrives Przetwarzanie potokowe Filtrowanie Zdalny dostęp Skrypty i bezpieczeństwo Co nowego w PowerShell 3.0?

3 Wprowadzenie do PowerShell
Pierwsza wersja 2006 rok Obecnie wersja 3.0 (dostępna od Visty w górę) Dostęp przez konsolę Komendy – Cmdlets Główny sposób dostępu Integrated Scripting Environement Edytor skryptów Coraz fajniejszy

4 Jak zacząć zabawę z PowerShell
PowerShell szanuje przyzwyczajenia użytkowników (ale trzeba uważać) Polecenie Get-Help (-ShowWindow, -Example, -Online) Konwencja poleceń jest spójna, przewidywalna czasownik – rzeczownik Get-Process Znajdowanie poleceń Get-Command, help about* Interpretacja wyników polecenia Get-Help Aktualizacja pomocy Update-Help Save-Help

5 Uruchamia poleceń Polecenia mają swoje skrócone nazwy, aliasy
Polecenia posiadają parametry Polecenie Show-Command Przełączniki –Confirm i –Whatif ratują życie Zestawy poleceń są łączone w moduły Moduły są dynamicznie ładowane (tylko w wersji 3.0) Get-Module, Import-Module

6 PSProviders i PSDrives
Mechanizmy pozwalające na spójny, przewidywalny dostęp do zasobów systemu i aplikacji Dane składowane są na odpowiednio nazwanych dyskach (PSDrives) Get-PSProviders Get-PSDrive New-PSDrive

7 Polecenia do zarządzania zasobami
Cmdlets PowerShell Dir Get-ChildItem Move Move-Item Ren Rename-Item Del, RmDir Remove-Item Copy Copy-Item MkDir New-Item Cd Set-Location Get-Location Get-ItemProperty Set-Item Set-ItemProperty

8 Przetwarzanie potokowe (pipeline)
Przetwarzanie potokowe pozwala na przekazywanie wyników jednego polecenia jako parametrów do drugie polecenia Get-service | out-file services.txt Polecenia PowerShell generują obiekty Obiekty mają właściwości, metody, i zdarzenia Polecenie Get-Member i już jestem specjalistą od PowerShella

9 Konwertowanie, Eksportowanie i Importowanie obiektów
Konwertowanie do formatów CSV, HTML, XML (ConvertTo, Export) Importowanie danych (Import-CSV, Import-CliXML) – próba rekonstrukcji obiektów Polecenie Get-Content tylko czyta zawartość bez rekonstrukcji obiektów ConvertFrom stara się zrekonstruować obiekty

10 Filtrowanie obiektów Polecenie Where-Object
Get-Service | Where-Object Status –eq Running – proste filtrownie Get-SMBShare | Where Name –like '*$*' Get-PhysicalDisk | Where-Object –FilterScript { $PSItem.HealthStatus –eq 'Healthy' } Get-Volume | Where { $PSItem.DriveType –eq 'Fixed' –and $PSItem.FileSystem –eq 'NTFS' } Pamiętajmy o wydajności – filtrujmy jak najwcześniej

11 Formatowanie wyników Format-List, Format-Table, Format-Wide
Domyślne zasady formatowania Grupowanie wynikow –GroupBy Przekierowanie wyników Out-Host (ekran), Out-File (plik tekstowy), Out- Printer (drukarka) Polecenie Out-GridView ułatwia filtrowanie i wysukiwanie

12 Zmienne Zmienne posiadają własny PSDrive VARIABLE:
Nazwa rozpoczyna się od symbolu $ $serv = get-services, $liczba = 5, $nazwa = „jakiś tekst” Zmienne mają swoje zakresy

13 Zdalny dostęp Protokół WS-MAN, domyślnie HTTP (może być HTTPS)
Zarządzany przez usługę WinRM Domyślnie włączony w Windows Server 2012 Dostępny na dowolnym systemie z PowerShell 2.0 lub 3.0 Musi być włączony na każdym komputerze którym chcemy zarządzać zdalnie

14 Włączenie zdalnego dostępu
Ręcznie: polecenie Enable-PSRemoting z uprawnieniami administrator Centralnie: za pomocą Group Policy Problem z komputerami mającymi ustawiony profil „public” na interfejsie sieciowym Windows 2012 domyślnie włączony

15 Dostęp zdalny: Jeden do jednego
Rozpoczęcie Enable-PSSession –computername Praca w zdalnej sesji Wyjście z sesji Exit-PSSession

16 Zdalny dostęp: Jeden do wielu
Polecenie Invoke-Command wysyła polecenie, skrypt do wielu systemów Rezultat zawiera właściwość PSComputerName

17 Tworzenie stałych sesji
PSSession – nawiązanie stałej sesji W sesji można wykonywać polecenia, skrypty, można się od niej odłączyć, podłączyć, zamknąć Tworzenie sesji New-PSSesion (można utworzyć zmienną) Wejście do sesji Enter-PSSession Uruchomienie polecenia w sesji przełącznik –Session w poleceniu Invoke- Command Disconnect-PSSession (odłączenie), Get-PSSession (wyświetlenie sesji) Connect-PSSesion (ponowne podłączenie się do sesji)

18 Skrypty i bezpieczeństwo
Skrypt ma rozszerzenie .ps1 Domyślnie nie można skryptu uruchomić Skrypt może zrobić krzywdę Poziomy polityk wykonywania skryptów m.in.: Restricted, AllSigned, RemoteSigned, Unrestricted Polecenie Set-ExecutionPolicy Paramentr do PowerShell.exe –executionPolicy Można zarządzać przez GroupPolicy

19 Profile Profil to skrypt, który uruchamia się automatycznie przy otwarciu nowej konsoli PowerShell Fajne, ale trzeba uważać bo może boleć Zmienna $profile Konsola i ISE oraz użytkownicy mogą mieć różne profile

20 Zadania w tle Uruchomienie poleceń w tle (konsola dostępna w tym czasie) Lokalna zadania – Start-Job –ScriptBlock {Dir} Zdalne zadania Invoke-Command – ScriptBlock {Get-Service} – ComputerName LON-DC1 –AsJob Zadania WMI Get-WmiObject – Class Win32_BIOS –computername LON- DC1 –AsJob Wyświetlanie zadań Get-Job Stopowanie, usuwanie zawieszanie Receive-Job wyciąganie wyników zadań

21 Paweł Zdziarski pzdziarski@cts.com.pl
Co nowego w PowerShell 3.0 Paweł Zdziarski

22 Agenda Historia Zarządzanie Windows 2012 i Windows 8
Ułatwienia w pracy z poleceniami Sesje zdalne PowerShell Web Access Zaplanowane zadania w tle Nowości w Integrated Scripting Environment (ISE) Workflow Podsumowanie

23 Historia Wersja rok Wersja 2.0 – 2009 rok wiele nowości (PowerShell Remoting, Background Jobs, Modules, Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE) Wersja 3.0 – 2012 rok

24 Zarządzanie Windows 2012 i Windows 8
Ok poleceń Nowe moduły Możliwość zarządzania rolami, cechami, ustawieniami (no prawie wszystkim )

25 Ułatwienia w pracy z poleceniami
Automatyczne ładowanie modułów Uproszczona składnia v2.0 – get-service | where {$_.status -eq 'running'} v get-service | where status -eq 'running’ v Get-Process Notepad |foreach {$_.Kill()} v Get-process Notepad |foreach kill

26 Ułatwienia w pracy z poleceniami
Nowe parametry Get-ChildItem (Directory, File, Hidden, ReadOnly, System Polecenie Show-Command Możliwość aktualizacji Pomocy (Update-Help, Save-Help)

27 Sesje zdalne Możliwość podłączenia się do wcześniej stworzonej sesji
Zostają zachowane dane w sesji nawet jeśli mamy kłopoty z połączeniem sieciowym Możliwość połączenia się z innego komputera Disconnect-PSSession, Connect-PSSession, Receive-PSSession

28 PowerShell Web Access Dostęp do konsoli PowerShell za pomocą przeglądarki (nie tylko IE, nie tylko Windows) Windows PowerShell Web Access Gateway – cecha Windows 2012 Dostęp do poprzez bramkę do innych systemów z Powershell i dostępem zdalnym

29 PowerShell Web Access - wdrożenie
Instalacja cechy PowerShell Web Access (GUI, PowerShell - Install-WindowsFeature –Name WindowsPowerShellWebAccess) Konfiguracja bramki (Install-PswaWebApplication) Konfiguracja reguł autoryzacyjnych (m.in. Add-PswaAuthorizationRule) Dostęp PowerShell Web Access (https://nazwahosta/pswa

30 Zaplanowane zadania w tle
Możliwość wywołania operacji w tle w danym czasie lub po danej akcji (New-JobTrigger) Rejestracja zaplanowanych zadań (Register-ScheduledJob) Wyświetlanie zaplanowanych zadań (Get-ScheduledJob)

31 Nowości w Integrated Scripting Environment (ISE)
InteliSense Snippets (wzorce poleceń, składni, możliwość tworzenia własnych – New- IseSnippet) Okno Show Command Możliwość pobrania i załadowania dodatków

32 Workflow Pozwala na automatyzację skomplikowanych operacji wymagających czasu Pozwala zarządzać wieloma komputerami Zaplonowane, uruchamiane w określonym czasie, po danych operacjach np. logowanie

33 Certyfikacja MTA - Microsoft Technology Associate

34 Certyfikacja MTA - Microsoft Technology Associate

35 Oferta dla uczestników
Promocja na szkolenie Automating Administration with Windows PowerShell. Termin 26 – 30 sierpnia 2013 Miejsce CTS Warszawa Filipinki 20 Cena z rabatem 1990 netto PLN

36 Warsztaty online Dostęp do na stronie – za darmo, wymagana tylko rejestracja. Nowości i archiwum Aktualne nowości

37 wpisz tekst (wstaw obrazek)
3/28/2017 Podsumowanie wpisz tekst (wstaw obrazek)

38 Pytanie i odpowiedzi


Pobierz ppt "PowerShell dla każdego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google