Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników pomocniczych Liczba prac opublikowanych w 2009 r. – 22; Sumaryczna liczba punktów MNiSW (KBN) = 234; Sumaryczny Impact Factor (wg 2008) = 22,071; Liczba plakatów i komunikatów ustnych na konferencjach w 2009 r ; Liczba konferencji na których prezentowano uzyskane wyniki – 13; *Odkrycie nowego enzymu – beta laktamazy GES-15 u P. aeruginosa, zgłoszenie (acc. No GU208678) unikatowej sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej do banku NCBI: (The National Center for Biotechnology Information – dr Agnieszka E. Laudy *Odkrycie plazmidu pPM 18 u E. coli, zgłoszenie (acc. No GU214746) unikatowej sekwencji nukleotydowej do banku NCBI – dr Renata Wolinowska, mgr Piotr Celejewski-Marciniak II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Liczba realizowanych grantów – 4 (3 z IBB i 1 z IP-CZD) Studenckie Koło Naukowe: Wykład o biofilmie 2 studentów: Paweł Stasieńko, Piotr Wojnarowski Prezentacje plakatowe: Ewa Rurarz: 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Helsinki, Finlandia, ; Maciej Borkowski: 6th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Budapeszt, Węgry, ; Edyta Kuchta: 3rd Congress of European Microbiologists FEMS 2009, Gothenburg, Szwecja, ; Martyna Kulas: II Konwersatorium Chemii Medycznej - Lublin 08, ; II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Nowe (zmodernizowane) programy dydaktyczne – skrypty, podręczniki: S. Tyski:  Antyseptyka. W: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Red.: P.B. Heczko, J. Wójkowska-Mach. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, , Warszawa 2009. Nagrody, wyróżnienia i medale uzyskane przez pracowników i studentów: Dr Joanna Stefańska – Nagroda Naukowa Rektora WUM III stopnia Dr Agnieszka E. Laudy i dr Joanna Stefańska odznaczone za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z okazji 200-lecia WUM Praca mgr Ewy Rurarz pt.: „Udział pomp MDR występujących u pałeczek Gram-ujemnych w aktywnym usuwaniu z komórki leków z grupy ‘non-antibiotics’”  II miejsce w grupie tematycznej Bioanaliza w finale XLV Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM w Warszawie w 2009r. II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

4 Dr n. farm. JOANNA STEFAŃSKA adiunkt w ZMF
Poszukiwanie nowych substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych Ośrodki naukowe, z którymi współpracuje Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM: Katedra i Zakład Chemii Medycznej WUM, Katedra i Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakład Biochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

5 Grupy związków przebadanych w ramach realizacji tematu:
nowe pochodne tiosemikarbazydów nowe pochodne mocznika i tiomocznika nowe pochodne triazoli nowe pochodne antybiotyków jonoforowych: monenzyny A, kwasu lasalowego i josamycyny nanocząstki srebra

6 Szczepy wzorcowe, na których prowadzone są badania
aktywności przeciwdrobnoustrojowej: Staphylococcus aureus: NCTC 4163, ATCC 25923, ATCC 6538, ATCC 29213; Staphylococcus epidermidis ATCC 12228; Bacillus subtilis ATCC 6633; Bacillus cereus ATCC 11778; Enterococcus hirae ATCC 10541; Micrococcus luteus: ATCC 9341, ATCC 10240; Escherichia coli: ATCC 10538, ATCC 25922, NCTC 8196; Proteus vulgaris NCTC 4635; Pseudomonas aeruginosa: ATCC 15442, ATCC 27853, NCTC 6749; Bordetella bronchiseptica ATCC 4617; Candida albicans: ATCC 10231, ATCC 90028; Candida parapsilosis ATCC

7 Metoda krążkowo-dyfuzyjna do wstępnej oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych substancji chemicznych pochodne 1,2,4-triazolino-5-onu (stężenie związku 400µg/krążek) 1. 4-fenylo-1-(N,N-dietyloaminometylo)- -1,2,4-triazolin-5-on Strefy zahamowania wzrostu szczepu Bordetella bronchiseptica ATCC 4617 3. 1-piperydylometyloamid kwasu 4-fenylo- 1,2,4- triazolino-5-ono-1-octowego

8 Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus aureus ATCC 25923
2. 3,4-difenylo-1-4morfolinometylo)- 1,2,4-triazolin-5-on Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus aureus ATCC 25923 5. 1-piperydylometyloamid kwasu 4,4-difenylo-1,2,4- triazolino- 5-ono-1-octowego

9 Przeciwdrobnoustrojowa aktywność nowych pochodnych tiosemiksarbazydu
40. 4-(2,4-dichlorofenylo)-1-(4-metylo -1,2,3-tiadiazolo-5-ylokarbonylo)- tiosemikarbazyd Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 41. 4-(4-chlorofenylo)-1-(4-metylo-1,2,3-tiadiazolo-5-ylokarbonylo)-tiosemikarbazyd

10 Przeciwdrobnoustrojowa aktywność nowych pochodnych tiomocznika
DBr3A N-(2-bromofenyl)-N'-(1-izopropyl-7-methyl-3,5-diokso-4-azatricyklo[ ,6]undek-8-en- 4-yl)tiomocznik Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus aureus ATCC 29213

11 Antybiotyk jonoforowy - Monenzyna A
Struktura kompleksu soli sodowej monenzyny A

12 Pochodne monenzyny ze zmodyfikowaną grupą karboksylową – estry monenzyny [A. Huczyński]

13 Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej, ocenianej wielkością stref zahamowania wzrostu (mm) oraz wartością minimalnego stężenia hamującego (MIC µg/ml) wzrost szczepów wzorcowych dla monenzyny A i jej estrów 7a-c badany związek szczep testowy Monenzyna  MIC 7a  MIC 7b  MIC 7c S. aureus NCTC 4163 S. aureus ATCC 25923 S. aureus ATCC 6538 S. aureus ATCC 29213 S. epidermidis ATCC 12228 na B. subtilis ATCC 6633 B. cereus ATCC 11778 E. hirae ATCC 10541 na na >400 na > 400 M. luteus ATCC 9341 M. luteus ATCC 10240 C. albicans ATCC 10231 na C. albicans ATCC 90028 C. parapsilosis ATCC 22019 na–brak aktywności przeciwdrobnoustrojowej (no activity) w metodzie krążkowo-dyfuzyjnej

14 i S. epidermidis dla monenzyny A (MON) i jej amidu (AM2)
Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej, ocenianej wartością minimalnego stężenia /w µg/ml/ hamującego (MIC) wzrost metycylinoopornych szpitalnych szczepów S. aureus i S. epidermidis dla monenzyny A (MON) i jej amidu (AM2) związek szczep kliniczny MON AM2 S. aureus 307/08 MR 2 6,25 S. aureus 308/08 MR S. aureus 309/08 MR S. aureus 329/08 MR S. aureus 330/08 MR 1 S. aureus 331/08 MR S. aureus 332/08 MR S. aureus 333/08 MR S. aureus 334/08 MR S. aureus 335/08 MR związek szczep kliniczny MON AM2 S. epidermidis 289/08 MR 2 6,25 S. epidermidis 290/08 MR 12,5 S. epidermidis 291/08 MR S. epidermidis 292/08 MR S. epidermidis 293/08 MR 1 S. epidermidis 311/08 MR S. epidermidis 315/08 MR S. epidermidis 316/08 MR S. epidermidis 317/08 MR S. epidermidis 318/08 MR 4 25

15 Prace dotyczące badań przeciwdrobnoustrojowej aktywności nowych związków chemicznych opublikowane w 2009 roku Wujec M., Stefańska J., Siwek A., Tatarczak M.: Synthesis, lipophilicity and antimicrobial activity of new derivatives of thiosemicarbazides and ,2,4-triazoline-5-thione. Acta Poloniae Pharmaceutica, 66(1): (2009) 2. Stefańska J., Bielenica A., Struga M., Tyski S., Kossakowski J., Loddo R., IbbaC., Collu D., Marongiu E., La Colla P.: Biological evaluation of (diphenylmethylene)-4-azatricyclo[ ,6]dec-8-ene-3,5-dione derivatives. Central European Journal of Biology 4(3): (2009) – IF=0.662 3. Przybylski P., Pyta K., Stefańska J., Ratajczak-Sitarz M., Kartusiak A., Huczyński A., Brzezinski B.: Synthesis, crystal structures and antibacterial activity studies of Aza-derivatives of phytoalexin from cotton plant gossypol. European Journal of Medicinal Chemistry 44: (2009) – IF=2.882 4. Siwek A., Wujec M., Stefańska J., Paneth P.: Antimicrobial properties of aryl-3-(2-methyl-furan-3-yl)-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thiones. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184 (12), (2009) – IF = 0.692

16 5. Kossakowski J. , Ostrowska K. , Struga M. , Stefańska J
5. Kossakowski J., Ostrowska K., Struga M., Stefańska J.: Synthesis of new derivatives of 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-7-benzo[b]furanol with potential antimicrobial activity. Medicinal Chemistry Research 18: (2009) – IF=0.731 6. Łowicki D., Huczyński A., Stefańska J., Brzezinski B.: Synthesis, structural and antimicrobial studies of a new N-allylamide of monensin A and its complexes with monovalent metal cations. Tetrahedron 65, (2009) – IF=2.897 7. Huczyński A., Janczak J., Rutkowski J., Łowicki D., Pietruczuk A., Stefańska J., Brzezinski B., Bartl F.: Lasalocid acid as a lipophilic carrier ionophore for allylamine: spectroscopic, crystallographic and microbiological investigation.   Journal of Molecular Structure 936: (2009) – IF=1.594 8. Łowicki D., Huczyński A., Ratajczak-Sitarz M., Kartusiak A., Stefańska J., Brzezinski B.: Structural and antimicrobial studies of a new N-phenylamide of Monensin A complex with sodium chloride. Journal of Molecular Structure 923: (2009) – IF=1.594 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab"

Podobne prezentacje


Reklamy Google