Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników pomocniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników pomocniczych."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników pomocniczych II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Liczba prac opublikowanych w 2009 r. – 22; Sumaryczna liczba punktów MNiSW (KBN) = 234; Sumaryczny Impact Factor (wg 2008) = 22,071; Liczba plakatów i komunikatów ustnych na konferencjach w 2009 r. - 19; Liczba konferencji na których prezentowano uzyskane wyniki – 13; *Odkrycie nowego enzymu – beta laktamazy GES-15 u P. aeruginosa, zgłoszenie (acc. No GU208678) unikatowej sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej do banku NCBI: (The National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) – dr Agnieszka E. Laudyhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/ *Odkrycie plazmidu pPM 18 u E. coli, zgłoszenie (acc. No GU214746) unikatowej sekwencji nukleotydowej do banku NCBI – dr Renata Wolinowska, mgr Piotr Celejewski-Marciniak

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Studenckie Koło Naukowe: Wykład o biofilmie 2 studentów: Paweł Stasieńko, Piotr Wojnarowski Prezentacje plakatowe: Ewa Rurarz: 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Helsinki, Finlandia, 16-19.05.2009; Maciej Borkowski: 6th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, Budapeszt, Węgry, 24-27.06.2009; Edyta Kuchta: 3rd Congress of European Microbiologists FEMS 2009, Gothenburg, Szwecja, 28.06-02.07.2009; Martyna Kulas: II Konwersatorium Chemii Medycznej - Lublin 08, 10.09.2009; Liczba realizowanych grantów – 4 (3 z IBB i 1 z IP-CZD)

3 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nowe (zmodernizowane) programy dydaktyczne – skrypty, podręczniki: Nagrody, wyróżnienia i medale uzyskane przez pracowników i studentów: Dr Joanna Stefańska – Nagroda Naukowa Rektora WUM III stopnia Dr Agnieszka E. Laudy i dr Joanna Stefańska odznaczone za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z okazji 200-lecia WUM Praca mgr Ewy Rurarz pt.: Udział pomp MDR występujących u pałeczek Gram- ujemnych w aktywnym usuwaniu z komórki leków z grupy non-antibiotics - II miejsce w grupie tematycznej Bioanaliza w finale XLV Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM w Warszawie w 2009r. S. Tyski: Antyseptyka. W: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Red.: P.B. Heczko, J. Wójkowska-Mach. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 184-202, Warszawa 2009.

4 Poszukiwanie nowych substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych Ośrodki naukowe, z którymi współpracuje Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM: Katedra i Zakład Chemii Medycznej WUM, Katedra i Zakład Chemii Medycznej WUM, Katedra i Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Zakład Biochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Biochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Dr n. farm. JOANNA STEFAŃSKA adiunkt w ZMF II Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

5 Grupy związków przebadanych w ramach realizacji tematu: nowe pochodne tiosemikarbazydów nowe pochodne mocznika i tiomocznika nowe pochodne triazoli nowe pochodne antybiotyków jonoforowych: monenzyny A, kwasu lasalowego i josamycyny nanocząstki srebra

6 Szczepy wzorcowe, na których prowadzone są badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej: Staphylococcus aureus: NCTC 4163, ATCC 25923, ATCC 6538, ATCC 29213; Staphylococcus epidermidis ATCC 12228; Bacillus subtilis ATCC 6633; Bacillus cereus ATCC 11778; Enterococcus hirae ATCC 10541; Micrococcus luteus: ATCC 9341, ATCC 10240; Escherichia coli: ATCC 10538, ATCC 25922, NCTC 8196; Proteus vulgaris NCTC 4635; Pseudomonas aeruginosa: ATCC 15442, ATCC 27853, NCTC 6749; Bordetella bronchiseptica ATCC 4617; Candida albicans: ATCC 10231, ATCC 90028; Candida parapsilosis ATCC 22019.

7 Metoda krążkowo-dyfuzyjna do wstępnej oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych substancji chemicznych pochodne 1,2,4-triazolino-5-onu (stężenie związku 400µg/krążek) 1. 4-fenylo-1-(N,N-dietyloaminometylo)- -1,2,4-triazolin-5-on 3. 1-piperydylometyloamid kwasu 4-fenylo- 1,2,4- triazolino-5-ono-1-octowego 1,2,4- triazolino-5-ono-1-octowego Strefy zahamowania wzrostu szczepu Bordetella bronchiseptica ATCC 4617

8 2. 3,4-difenylo-1- 4morfolinometylo)- 1,2,4-triazolin-5-on 5. 1-piperydylometyloamid kwasu 4,4-difenylo-1,2,4- triazolino- 5-ono-1-octowego Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus aureus ATCC 25923

9 Przeciwdrobnoustrojowa aktywność nowych pochodnych tiosemiksarbazydu 40. 4-(2,4-dichlorofenylo)-1-(4-metylo -1,2,3-tiadiazolo-5-ylokarbonylo)- tiosemikarbazyd Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 41. 4-(4-chlorofenylo)-1-(4-metylo-1,2,3- tiadiazolo-5-ylokarbonylo)-tiosemikarbazyd

10 Przeciwdrobnoustrojowa aktywność nowych pochodnych tiomocznika DBr3A N-(2-bromofenyl)-N'-(1-izopropyl-7- methyl-3,5-diokso-4- azatricyklo[5.2.2.02,6]undek-8-en- 4-yl)tiomocznik Strefy zahamowania wzrostu szczepu Staphylococcus aureus ATCC 29213

11 Antybiotyk jonoforowy - Monenzyna A Struktura kompleksu soli sodowej monenzyny A

12 Pochodne monenzyny ze zmodyfikowaną grupą karboksylową – estry monenzyny [A. Huczyński]

13 Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej, ocenianej wielkością stref zahamowania wzrostu (mm) oraz wartością minimalnego stężenia hamującego (MIC µg/ml) wzrost szczepów wzorcowych dla monenzyny A i jej estrów 7a-c badany związek badany związek szczep testowy Monenzyna MIC MIC7a 7b 7c S. aureus NCTC 4163 22 2 13 100 19 100 23 12.5 S. aureus ATCC 25923 22 1 11 100 19 50 20 6.25 S. aureus ATCC 6538 20 2 13 100 17 100 23 12.5 S. aureus ATCC 29213 18 1 13 100 17 50 25 6.25 S. epidermidis ATCC 12228 15 2 na 100 13 100 24 12.5 B. subtilis ATCC 6633 22 1 15 12.5 20 25 27 6.25 B. cereus ATCC 11778 18 2 14 12.5 19 50 25 6.25 E. hirae ATCC 10541 na 12.5 na >400 13 50 M. luteus ATCC 9341 12 4 na 100 11 200 22 25 M. luteus ATCC 10240 12 2 11 50 13 50 18 12.5 C. albicans ATCC 10231 nanana 18 200 C. albicans ATCC 90028 nanana 17 200 C. parapsilosis ATCC 22019 nanana 14 400 na–brak aktywności przeciwdrobnoustrojowej (no activity) w metodzie krążkowo-dyfuzyjnej

14 związek szczep kliniczny MO N AM2 S. epidermidis 289/08 MR26,25 S. epidermidis 290/08 MR212,5 S. epidermidis 291/08 MR26,25 S. epidermidis 292/08 MR212,5 S. epidermidis 293/08 MR16,25 S. epidermidis 311/08 MR16,25 S. epidermidis 315/08 MR16,25 S. epidermidis 316/08 MR16,25 S. epidermidis 317/08 MR16,25 S. epidermidis 318/08 MR425 Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej, ocenianej wartością minimalnego stężenia /w µg/ml/ hamującego (MIC) wzrost metycylinoopornych szpitalnych szczepów S. aureus i S. epidermidis dla monenzyny A (MON) i jej amidu (AM2) związek szczep kliniczny MONAM2 S. aureus 307/08 MR26,25 S. aureus 308/08 MR26,25 S. aureus 309/08 MR26,25 S. aureus 329/08 MR26,25 S. aureus 330/08 MR16,25 S. aureus 331/08 MR16,25 S. aureus 332/08 MR16,25 S. aureus 333/08 MR16,25 S. aureus 334/08 MR16,25 S. aureus 335/08 MR16,25

15 Prace dotyczące badań przeciwdrobnoustrojowej aktywności nowych związków chemicznych opublikowane w 2009 roku 1.Wujec M., Stefańska J., Siwek A., Tatarczak M.: Synthesis, lipophilicity and antimicrobial activity of new derivatives of thiosemicarbazides and 1,2,4-triazoline-5-thione. Acta Poloniae Pharmaceutica, 66(1): 73-82 (2009) 2. Stefańska J., Bielenica A., Struga M., Tyski S., Kossakowski J., Loddo R., IbbaC., Collu D., Marongiu E., La Colla P.: Biological evaluation of 10-(diphenylmethylene)-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione derivatives. Central European Journal of Biology 4(3): 362-368 (2009) – IF=0.662 3. Przybylski P., Pyta K., Stefańska J., Ratajczak-Sitarz M., Kartusiak A., Huczyński A., Brzezinski B.: Synthesis, crystal structures and antibacterial activity studies of Aza-derivatives of phytoalexin from cotton plant gossypol. European Journal of Medicinal Chemistry 44: 4393-4403 (2009) – IF=2.882 4. Siwek A., Wujec M., Stefańska J., Paneth P.: Antimicrobial properties of 4-aryl-3-(2-methyl-furan-3-yl)-Δ2-1,2,4-triazoline-5-thiones. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184 (12), 3149-3159 (2009) – IF = 0.692

16 5. Kossakowski J., Ostrowska K., Struga M., Stefańska J.: Synthesis of new derivatives of 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-7-benzo[b]furanol with potential antimicrobial activity. Medicinal Chemistry Research 18: 555-565 (2009) – IF=0.731 6. Łowicki D., Huczyński A., Stefańska J., Brzezinski B.: Synthesis, structural and antimicrobial studies of a new N-allylamide of monensin A and its complexes with monovalent metal cations. Tetrahedron 65, 7730-7740 (2009) – IF=2.897 7. Huczyński A., Janczak J., Rutkowski J., Łowicki D., Pietruczuk A., Stefańska J., Brzezinski B., Bartl F.: Lasalocid acid as a lipophilic carrier ionophore for allylamine: spectroscopic, crystallographic and microbiological investigation. Journal of Molecular Structure 936: 92-98 (2009) – IF=1.594 8. Łowicki D., Huczyński A., Ratajczak-Sitarz M., Kartusiak A., Stefańska J., Brzezinski B.: Structural and antimicrobial studies of a new N-phenylamide of Monensin A complex with sodium chloride. Journal of Molecular Structure 923: 53-59 (2009) – IF=1.594 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników pomocniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google