Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE : Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE : Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE : Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Nazwa szkoły: ZSM w Świnoujściu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ID grupy: 97/80_P_G1 Opiekun: p. Maria Paluszkiewicz Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny: Semestr II/ Rok : 2010/2011

3 Jak założyć działalność gospodarczą?
Krok po Kroku Jak założyć działalność gospodarczą?

4 KROKI PROWADZĄCE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Pomysł na działalność Wybór formy organizacyjno-prawnej działalności Przygotowanie biznesplanu Rejestracja działalności

5 Działalność gospodarcza To zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, czy też usługowa. Jak i również poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zawodowy i ciągły. Warunkiem uznania danej działalności za działalność zawodową jest więc jej zarobkowy charakter oraz fakt, że jest ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Źródło :

6 Przedsiębiorca – to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, może być osobą fizyczną, osobą prawną, a także nie mającą osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Źródło : www. wikipedia.pl

7 PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
-Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

8 FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE DZIAŁALNOŚCI

9 Z ograniczoną odpowiedzialnością
RODZAJE SPÓŁKEK Spółki Cywilne Handlowe Osobowe Kapitałowe Jawne Z ograniczoną odpowiedzialnością Partnerskie Akcyjne Komandytowe Komandytowo - Akcyjne Źródło : www. wikipedia.pl

10 SPÓŁKA JAWNA Osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. SPÓŁKA PARTNERSKA Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Źródło : www. wikipedia.pl

11 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Źródło : www. wikipedia.pl

12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W Polsce spółka tego typu jest spółką prawa handlowego, czyli taką której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. SPÓŁKA AKCYJNA Rodzaj spółki kapitałowej. W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej regulował ją Kodeks handlowy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej wartości. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie. Źródło : www. wikipedia.pl

13 PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU

14 BIZNESPLAN Przyszły przedsiębiorca, aby przekonać się, czy zaplanowane przez niego przedsięwzięcie ma szansę powodzenia, a następnie czy odniesie sukces, powinien je odpowiednio zaplanować. Podstawowym narzędziem planowania jest dokument zwany BIZNESPLANEM. Biznesplan to dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie. Przedstawia cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów. Źródło:

15 BIZNESPLAN POWINIEN ZAWIERAĆ:
Szczegóły dotyczące firmy Cel działalności Rynek, na którym zamierza działać firma Produkt (usługa), który zamierza firma zaoferować Planowaną strategię marketingową Program sprzedaży

16 BIZNES PLAN KAFEJKI INTERNETOWEJ „ Internet C@fe ”
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 2. 1. Nazwa przedsiębiorstwa i forma prawna Kafejka Internetowa „ ”. Zakład prowadzony przez osoby fizyczne – uczniów ZSM Świnoujście 2. 2. Przedmiot działalności Możliwość przeglądania zasobów internetowych, wyszukiwanie niezbędnych informacji, rozrywka oraz uczestnictwow kanałach dyskusyjnych. Klienci mogą również korzystać z drukarki, skanera, a także mają możliwość nagrania na płytę CD pobranych z Internetu plików. 2. 3. Siedziba Ulica Armii Krajowej 2 w Świnoujściu ( centrum Świnoujścia ) 2. 4. Charakterystyka właścicieli Uczniowie ZSM w Świnoujściu w wieku od 16 do 20 lat. Wykształcenie Informatyczne. Dyplom Asa Kompetencji. 3. Analiza SWOT 3. 1. Mocne strony Bardzo dobra lokalizacja – centrum Świnoujścia Nowoczesne wyposażenie Pomocny i miły personel Przytulne i estetyczne wnętrze Przystępne ceny oferowanych usług 3. 2. Słabe strony Mała powierzchnia użytkowa lokalu Brak bufetu z podstawowymi artykułami spożywczymi 3. 3. Szanse Szybki i ciągły rozwój komputeryzacji i Internetu Możliwość powiększenia powierzchni użytkowej lokalu poprzez wykup sąsiedniego pomieszczenia Mała ilość tego typu działalności w Świnoujściu 3. 4. Zagrożenia Zbyt szybki rozwój Internetu domowego Wzrost liczby konkurencyjnych przedsiębiorstw

17 4. Cele przedsiębiorstwa
4. 1. Cele krótkoterminowe W I roku działalności wykreować wizerunek Kafejki Internetowej „ Internet jako firmy nowoczesnej, oferującej usługi po przystępnych cenach. Do IV 2011 r. pozyskać miano najlepszej Kafejki Internetowej w Świnoujściu 4. 2. Cele długoterminowe Zapewnienie długotrwałych zysków w przyszłości i ich maksymalizacja Oferowanie usług zaspokajających i satysfakcjonujących klientów Stała rozbudowa potencjału kafejki, w celu ciągłego uatrakcyjniania i ulepszania oferowanych usług 5. Plan marketingowy 5. 1. Asortyment usług Dostęp do Internetu zapewnia dostarczenie informacji. Zapewnia też korespondowanie z inną osobą. Kafejka Internetowa zapewnia też rozrywkę po przez korzystanie z gier sieciowych. Umożliwia także z kopiowanie lub zeskanowanie na komputer dokumentu lub zdjęcia. Klienci Klientami naszej firmy będą głównie osoby płci męskiej w wieku od 12 – 25 lat. Z czego osoby do lat osiemnastu są zainteresowane głównie grami sieciowymi. Preferencje osób starszych dotyczyć będą głownie wykorzystywania możliwości stwarzanych przez Internet. W mniejszym stopniu kafejkę odwiedzać będą osoby płci żeńskiej. Ich przedział wiekowy będzie oscylował od około 16 do 25 lat. Zainteresowania dziewcząt skoncentrowane będą głównie przy możliwościach wykorzystania Internetu np. pogawędki w sieci -  na kanałach irc-a,  wysyłanie sms - ów itp.       Większość wymienionych osób znajduje się na utrzymaniu swoich rodziców jednakże osoby starsze mogą posiadać własne źródło dochodu. Obszar w którym potencjalni klienci są skłonni przebyć, w celu korzystania z oferowanych przez naszą firmę usług obejmuje głównie obszar w centrum Świnoujścia , jednakże duży popyt, a mała ilość tego typu firm może powodować korzystanie z kafejki osób zamieszkałych w całym mieście. Szacowna ilość potencjalnych klientów objętych obszarem działania firmy jak i bliskiej konkurencji szacujemy na 4000 osób. Przypuszczalna dzienna liczba klientów to 25 – 35 osób dziennie, z czego każda poświeci średnio  2 godziny czasu na korzystanie z komputera. Konkurencja Badania i analiza rynku wykazały wzrost popytu na usługi internetowe. Na rynku Świnoujskim działa obecnie niewiele firm zaspokajających tego typu potrzeby, co stanowi doskonałe możliwości i perspektywy rozwoju spółki. W obrębie działania naszej firmy możemy wyróżnić dwóch głównych konkurentów, są to kafejki internetowe powstałe w 2000 i w 2002 roku. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że skuteczną formą rywalizacji z konkurentami będą nowocześniejsze wyposażenie stanowisk komputerowych. Spowodowane to jest brakiem systematycznej wymiany ważnych podzespołów komputerowych w danych firmach. Dużą przewagą nad konkurencją będzie serwer skonfigurowany na bazie systemu Linux, co pozwala na świadczenie dodatkowych usług takich jak: - hosting stron WWW, - shellowe konta pocztowe. Jedynym minusem w stosunku do jednej z konkurencyjnych firm jest lokalizacja naszej kawiarenki w mniej widocznym punkcie. Wymagać to będzie dodatkowego działania związanego z uwidocznieniem (szyldy itp.). W przyszłości planujemy poczynić pewne zmiany które zwiększa nasz atrakcyjność w szczególności zwiększenie liczby stanowisk.

18 5. 4. Ceny Firma zamierza ustalić ceny na poziomie cen konkurencji, lecz poprzez profesjonalną obsługę, fachowość i  przedstawione powyżej zalety nasza oferta będzie bardziej zachęcająca dla potencjalnych klientów. Tabela I Ceny głównych usług świadczonych przez Kafejkę Internetową „ Internet ” (w zł) 5 .5 Dystrybucja Usługi Internetowe będą świadczone na miejscu w Kafejce przy ul. Armii Krajowej 2 w Świnoujściu. 5. 6. Promocja Na początku naszej działalności zamierzamy zastosować następujące działania promocyjne w zakresie reklamy: rozpowszechnienie ulotek reklamowych w szkołach na uczelniach a także rozpowszechnianie ich losowym przechodniom na ulicach  reklama internetowa (własna strona) Lp. Rodzaj usługi Ceny (zł) „ Internet konkurenci 1. Korzystanie z komputera (1 godzina) 6 5 2. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) cz-b 1,00 Kolor 1,50 Kolo r 2,00 3. Płyta CD 0, 50 0,75 4. Korzystanie z aparatu 3 brak 5. Sklepik (gorące/zimne napoje, słodycze) Napoje -2 – 5 Słodycze – 2-6

19 6. Plan działalności operacyjnej
6. 1. Technologia W Kafejce będzie stosowany najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, narzędzia i akcesoria. Internet będzie miał szybkość 4Mbit/s. Komputery będą miały oprogramowanie Windows 7. 6. 2. Nakłady inwestycyjne Remont lokalu wraz z instalacją szyldu i wystrojem okien Wyposażenie Kafejki ( biurka, krzesła akcesoria komputerowe, komputery, Internet, oprogramowanie „ Windows 7 ”) Szczegółowy wykaz nakładów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i wartościowym zawiera tabela XVIII. 6. 3. Źródła finansowania inwestycji Nakłady na uruchomienie Kafejki będą pochodziły ze środków własnych uczniów (szkoły). 6. 4. Plan ilościowy sprzedaży Plan ilościowy sprzedaży na kolejne lata zawiera tabela II Tabela II Plan ilościowy sprzedaży usług na kolejne 3 lata  6. 5. Zaopatrzenie W sprzęt Kafejka będzie się zaopatrywała w hurtowniach, zlokalizowanych w Szczecnie: „ Comp - Art ” Sp. Z o.o. (Szczecin ul. Księcia Bogusława X 16)

20 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

21 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI
Urząd gminy – wpis do ewidencji działalności gospodarczej (spółki jednoosobowe) Sąd rejonowy – wpis do rejestru przedsiębiorców (spółki prawa handlowego) 2. Wojewódzki Urząd Statystyczny - numer REGON 3. Urząd Skarbowy – numer NIP 4. Pieczątka firmy 5. Bank – założenie rachunku 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zgłoszenie do ubezpieczenia 7. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna

22 WPIS OD EWIDENCJI

23 WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

24 REGON

25 NIP

26 ZUS ZFA ZUS ZUA

27 ZUS ZPA ZUS ZZA

28 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zakres działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają art ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz statut ZUS.

29 PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
Zwyczajowa nazwa: Sanepid Wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

30 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI JEDNOOSOBOWEJ
1. Urząd Gminy – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej 2. Urząd Statystyczny – w celu uzyskania numeru REGON 3. Urząd Skarbowy - w celu uzyskania numeru NIP 4. Bank –założenie rachunku bankowego 5. ZUS - Ubezpieczenie społeczne zawiera: Część obowiązkową (ubezpieczenie emerytalne i rentowe i ubezpieczenie wypadkowe) Część dobrowolną (ubezpieczenie chorobowe) 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna Po uwzględnieniu wszystkich etapów założenia firmy, działalność może zacząć funkcjonować.

31


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE : Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google