Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty 1: Nowa Matura 2005 język angielski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty 1: Nowa Matura 2005 język angielski"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty 1: Nowa Matura 2005 język angielski
Warsztaty 1: Nowa Matura język angielski * struktura i forma egzaminu * standardy wymagań egzaminacyjnych) Opracowała: Małgorzata Paszkiewicz Doradca metodyczny Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku

2 Tematyka warsztatów: 1. Informacje ogólne dot. egzaminu z języka
obcego nowożytnego 2. Struktura i forma egzaminu 3. Standardy wymagań egzaminacyjnych 4. Punktacja i kryteria oceniania 5. Analiza przykładowych zadań egzaminu ustnego 6. Analiza wypowiedzi pisemnych

3 Warsztaty zostały opracowane w oparciu o :
Informator maturalny od roku Biuletyn Maturalny Nr 3 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wybrane podręczniki do nauki języka angielskiego Prace uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

4 Przydatne adresy Internetowe:
Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

5 1. INFORMACJE OGÓLNE

6 Informatorze Maturalnym podane są:
Podstawy prawne egzaminu Struktura i forma egzaminu Wymagania egzaminacyjne Przykładowe zestawy na egzamin ustny Przykładowe arkusze i schematy oceniania Przykłady ocenionych wypowiedzi pisemnych

7 Cel wprowadzenia „Nowej Matury”
Zapewnienie: a/ jednolitości zadań i kryteriów oceniania w całym kraju, b/ porównywalności wyników, c/ obiektywizmu oceniania, Nowa Matura sprawia, iż nie istnieje konieczność zdawania egzaminu z danego przedmiotu odrębnie w szkole i na uczelni

8 z języka obcego nowożytnego:
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego: Od 2005 r. staje się obowiązkowy b) Zdający może wybrać: * jeden spośród kilku języków * poziom, na jakim przystąpi do egzaminu c) Zdający będzie oceniany za stopień przyswojenia wiedzy językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie.

9 (język obcy nowożytny) B: PRZEDMIOTY DODATKOWE
NOWA MATURA 2005 (język obcy nowożytny) A: PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE B: PRZEDMIOTY DODATKOWE Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny (inny niż w A) Egzamin ustny Egzamin ustny Egzamin pisemny Egzamin pisemny

10 Przedmioty obowiązkowe
UWAGA Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe 1. Egzamin ustny I pisemny nie muszą być zdawane na tym samym poziomie. 2. Poziom egzaminu ustnego uczeń deklaruje we wrześniu. 3. O przystąpieniu do zdawania egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym uczeń może zadecydować podczas egzaminu. 4. Uczeń nie musi zdawać na poziomie rozszerzonym (nie jest to odnotowywane na świadectwie, jeżeli uczeń nie pobrał arkusza na poziomie rozszerzonym). 5. Próg egzaminu jest tylko: na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym (30% punktów możliwych do uzyskania) na egzaminie ustnym (30% punktów możliwych do uzyskania na wybranym poziomie) 1. Egzamin z obydwu części musi być zdawany na poziomie rozszerzonym. 2. Nie ma progu zaliczeniowego. 3. Wynik egzaminu jest odnotowywany na świadectwie także, gdy zdający zrezygnował z egzaminu lub jego części. Nie można korzystać ze słowników w żadnej części egzaminu z języków obcych 2. Żadne certyfikaty językowe nie zwalniają z egzaminu na maturze od 2005 roku. 3. Wyniki z egzaminów na świadectwie podawane są w procentach (nie przelicza się ich na oceny). 4. Jeżeli otworzyło się arkusz z poziomu rozszerzonego, to jest to już przystąpienie do egzaminu. Na świadectwie będzie wtedy – przystąpił, uzyskał 0%  punktów. 5. Przedmioty dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

11 2. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

12 EGZAMIN USTNY EGZAMIN PISEMNY
* Zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym * Oceniany przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny w szkole * Zdający wykonuje zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu EGZAMIN USTNY * Zdawany na poziomie : a/ podstawowym-obowiązkowym dla wszystkich b/ rozszerzonym-dla chętnych * Oceniany przez egzaminatorów OKE * Wszyscy zdający wykonują zadania odpowiadające wymaganiom dla poziomu podstawowego, a dopiero potem zadania przewidziane dla poziomu rozszerzonego EGZAMIN PISEMNY hiperłącza

13 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1.
ROZMOWY STEROWANE Udział zdającego w 3 rozmowach sterowanych Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI * Opisanie ilustracji * Udzielenie odpowiedzi na 2 pytania Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄ CEGO * Opis/ prezentacja materiału stymulującego, * Interpretacja zawartych w nim treści * Wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA * Prezentacja jednego z dwóch tematów (wieloaspektowa, ok..3 min.) * Odpowiedzi na pytania egzaminatora (wyrażanie, uzasadnianie i obrona

14 EGZAMIN PISEMNY ARKUSZ I ARKUSZ II ARKUSZ III a/ rozumienie ze słuchu
b/ rozumienie tekstu czytanego c/ pisanie ARKUSZ II a/ rozumienie ze słuchu b/ rozumienie tekstu czytanego c/ rozpoznanie struktur leksykalno- gramatycznych ARKUSZ III a/ Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych b/ pisanie

15 ARKUSZ I a/ 2-3 teksty adaptowane rodzaje tekstów:
* komunikaty i instrukcje * rozmowy, wywiady, dyskusje * teksty narracyjne typy zadań: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór b/ 2-3 teksty adaptowane (ok.. 1,5 strony A4) rodzaje tekstów: * informacyjne * publicystyczne * literackie typy zadań: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór ARKUSZ I a/ rozumienie ze słuchu b/ rozumienie tekstu czytanego c/ pisanie c/ krótki tekst użytkowy (bez limitu słów) dłuższy tekst użytkowy ( słów)

16 ARKUSZ II a/ 2-3 teksty oryginalne (lub w
niewielkim stopniu adaptowane) rodzaje tekstów: * komunikaty i instrukcje, * rozmowy, wywiady, dyskusje, * teksty narracyjne typy zadań: prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór ARKUSZ II a/ rozumienie ze słuchu b/ rozumienie tekstu czytanego c/ rozpoznanie struktur leksykalno-gramatycznych b i c/ 2-3 teksty oryginalne (lub w niewielkim stopniu adaptowane, ok.. 2 stron A4) rodzaje tekstów: * informacyjne * publicystyczne * literackie. typy zadań: zadań: * zamknięte (prawda/fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór * test luk sterowanych

17 ARKUSZ III a/ 1-2 zadania typy zadań: * transformacje,
* tłumaczenie fragmentów zdań, * słowotwórstwo, * test luk ARKUSZ III a/ Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych b/ pisanie b/ 1 tekst o długości słów formy wypowiedzi: * opis * opowiadanie * recenzja * rozprawka

18 3. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

19 Standardy wymagań egzaminacyjnych:
określają zakres wiedzy i umiejętności, które mogą być sprawdzane na maturze (na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym); są wspólne dla wszystkich języków; zostały pogrupowane w pięciu obszarach, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Informator Maturalny ,str. 33

20 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
WIADOMOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH MEDIACJA INTERAKCJA

21 WIADOMOŚCI POZIOM PODSTAWOWY Zdający zna: 1.
proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym (zakres tematów – Informator Maturalny, str. 33, 34, zakres struktur grama- tycznych - Informator Maturalny, str ); 2. zasady konstruowania różnych form prostych wypowiedzi (ustnych i pisemnych); 3. podstawowe realia socjokulturowe danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego (wiedza o kraju, którego języka zdający się uczył) (Informator Maturalny, str. 33, 34)

22 WIADOMOŚCI POZIOM ROZSZERZONY Zdający zna: 1.
różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym (zakres tematów – Informator Maturalny, str. 33, 34, zakres struktur gramatycznych - Informator Maturalny, str ); 2. zasady konstruowania różnych form wypowiedzi (ustnych i pisemnych); 3. realia socjokulturowe danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego; 4. normy socjokulturowe pomagające w funkcjonowaniu na rynku pracy. (Informator Maturalny, str. 33, 34)

23 RECEPCJA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Z
(Informator Maturalny, str. 35) POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie: 1. rozumienia ze słuchu tekstu bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych; 2. rozumienia tekstu czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych Z Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie: 1. rozumienia ze słuchu tekstu prostego pod względem treści i o niewielkim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych; 2. rozumienia tekstu czytanego, prostego pod względem treści i stopnia zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych

24 PRODUKCJA POZIOM ROZSZERZONY POZIOM PODSTAWOWY Z
Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci: dłuższej wieloaspektowej wypowiedzi ustnej. 2. dłuższej wieloaspektowej wypowiedzi pisemnej.. Zdający wykazuje się umiejętnością tworzenia tekstu w postaci: krótkiej wypowiedzi ustnej, krótkiej wypowiedzi pisemnej. (Informator Maturalny, str. 36)

25 INTERAKCJA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Z
Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego (reagowania na usłyszany lub przeczytane tekst obcojęzyczny oraz wywołania oczekiwanej reakcji u interlokutora) w zakresie: mówienia (np. uczestniczenia w prostej rozmowie, uzyskiwaniu, i udzielaniu informacji itp..) 2. pisania prostej wypowiedzi Zdający wykazuje się umiejętnością reagowania językowego w zakresie: mówienia (np.. uczestniczenia w dyskusji, interpretowania i komentowania faktów itp..) 2. pisania wypowiedzi bogatej pod względem treści i o zróżnicowanych strukturach leksykalno-gramatycz- nym. (Informator Maturalny, str. 37)

26 MEDIACJA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Z
Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu (umiejętność przekazywania w języku obcym określonych informacji sformułowanych w języku polskim, lub zaprezentowanych w materiałach ikonograficznych) w zakresie: mówienia (np.. relacjonowania, przetwarzania tekstów przeczytanych itp.) 2. pisania (w tym relacjonowania, przetwarzania tekstów). Zdający wykazuje się umiejętnością przetwarzania tekstu w zakresie: mówienia (np.. relacjonowania, przetwarzania tekstów przeczytanych, stosowania zmiany rejestru, stylu itp.) pisania (w tym relacjonowania, przetwarzania tekstów, stosowania zmian struktur leksykalno-grama- tycznych). (Informator Maturalny, str. 37)

27 4. PUNKTACJA I KRYTERIA OCENIANIA

28 EGZAMIN USTNY albo (Informator Maturalny, str. 17-21)
POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Czas 15 minut (+ przygotowanie15 min.) PUNKTY TREŚĆ JĘZYK Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO * opis/prezentacja materiału stymulującego, interpretacja zawartych w nim treści; * wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii (4-5 pytań) 2 4 Zadanie 2. PREZENTACJA MATERIAŁU ORAZ DYSKUSJA Z EGZAMINUJĄCYM NA TEMAT PREZENTOWANYCH ZAGADNIEŃ * prezentacja tematu (wieloaspektowa) * odpowiedzi na pytania sprawdzające (wyrażanie, uzasadnianie i obrona własnej opinii związanej z tematem) 7 3 RAZEM 20 Czas 10 minut (+ przygotowanie 5 min.) PUNKTY TREŚĆ JĘZYK Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji 3 B: Relacjonowanie wydarzeń 5 C: Negocjowanie Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI (+ odpowiedzi na 2 pytania) 6 RAZEM 20 (Informator Maturalny, str )

29 EGZAMIN PISEMNY (Informator Maturalny, str. 22-24) POZIOM PODSTAWOWY
(obowiązuje wszystkich zdających) Czas trwania egzaminu 120 min. (w tym nagranie 20 min.) ILOŚĆ PUNKTÓW ARKUSZ I Rozumienie ze słuchu 15 Rozumienie tekstu czytanego 20 Wypowiedź pisemna RAZEM 50 (Informator Maturalny, str )

30 EGZAMIN PISEMNY (Informator Maturalny, str. 24-25) POZIOM ROZSZERZONY
Czas trwania egzaminu (Arkusza II i III) 180 min. (w tym nagranie 25 min.) ILOŚĆ PUNKTÓW ARKUSZ II Rozumienie ze słuchu 15 (czas 70 min) Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych 12 ARKUSZ III Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych 5 (czas 110 min.) Wypowiedź pisemna 18 RAZEM 50 (Informator Maturalny, str )

31 5. PRZYKŁADOWE ZESTAWY EGZAMINACYJNE

32 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE A: Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jesteś na imprezie urodzinowej u koleżanki i właśnie poznajesz jej znajomego – Anglika. Przeprowadź z nim krótką rozmowę zapoznawczą. * Przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz. Zapytaj go, jak ma na imię i czym się interesuje. Powiedz, jakie są twoje główne zainteresowania. (Rozmowę rozpoczyna zdający)

33 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE B: Relacjonowanie wydarzeń Będąc za granica uczestniczył-eś/aś w koncercie znanego wykonawcy lub zespołu. Opowiedz o tym zdarzeniu znajomemu Anglikowi. * Powiedz, co to był za wykonawca lub zespół i dlaczego chciałeś pójść na ten koncert. Opisz, jak przebiegał koncert i co działo się na widowni i na scenie. Wyjaśnij, dlaczego koncert ten ci się podobał/ nie podobał. (Rozmowę rozpoczyna egzaminator.)

34 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE C: Negocjowanie Przebywasz na obozie wędrownym w USA. Za dwa dni macie rozpocząć trening przygotowujący do uprawiania jednego wybranego przez was sportu ekstremalnego. Koledzy proponują skakanie na bungee. Ty wolisz trekking. * Podaj powody, dlaczego według ciebie skoki nie są dobrym pomysłem. Przedstaw kilka argumentów przemawiających za trekkingiem. Wysłuchaj opinii krytycznej na temat jednego z twoich argumentów i spróbuj go obronić. (Rozmowę rozpoczyna egzaminator.)

35 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższa ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego): 1. What are the advantages of preparing meals at home? 2. What is your favourite place to eat and why?

36 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Zdjęcie ze zbiorów prywatnych udostępnione przez uczennicę. Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego): Why do people like spending time in big shopping centres? Do you think that all the shops should be closed on Sundays? Why/Why not?

37 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
Obrazek zaczerpnięty z „New Success at First Certificate” wydawnictwa OUP Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz ilustrację i odpowiedz na pytania egzaminującego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego): Would you prefer to study at home and go to school only to take exams? Why/Why not? How can we learn effectively?

38 EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY
PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Zadanie 1. Rozmowy sterowane Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1 i 2 A Uzyskiwanie/ udzielanie informacji B Relacjonowanie wydarzeń C Negocjowanie * Opisywanie ilustracji * Wyrażanie opinii Pytanie 1 Pytanie 2 0 1 2 PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Uwaga: Jeżeli zdający nie przystąpił do realizacji jednego z zadań może otrzymać maksymalnie 3 pkt za umiejętności językowe. (Informator Maturalny, str. 19)

39 EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał . Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - dzikich zwierząt i grożby, w obliczu której stoi fauna, - ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What do you see in the pictures? 2. What information do the headings and the extract from Time provide? 3. Why are some animals in danger? 4. Should animals be kept in zoos? Why/Why not? 5. Would you consider becoming a member of an animal right group? Why/ Why not?

40 EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał . Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - zdrowego stylu życia, - troski o zdrowie. Na podstawie „Nowa Matura z języka angielskiego” Testy Wyd. Longman Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What are the people in the pictures doing? 2. What do the headlines and drawings warn us against? 3. How can unhealthy lifestyle affect your appearance? 4. What are the reasons that people don’t take enough exercise? 5. What advice would you give to a friend who is overworked?

41 EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Zadanie 1. ROZMOWA NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO Przeanalizuj przedstawiony materiał . Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: - różnych form rozrywki, - roli telewizji. EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY Na podstawie „Nowa Matura z języka angielskiego” Testy Wyd. Longman Pytania do materiału stymulującego (zamieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego) 1. What are the different forms of entertainment presented in the visuals? 2. Which ways of spending free time are most and least preferred? 3. What role does television play in people’s lives? 4. Which is the most popular form of spending free time among young people? Why? 5. Are you for or against spending free time actively?

42 EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Zadanie 2. PREZENTACJA TEMATU I DYSKUSJA 1. Inventions and how they have changed our lives. 2. Positive and negative effects of technological development.

43 EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Zadanie 1 Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1 i 2 Prezentacja materiału stymulującego Interpretowanie, wyrażanie opinii Prezentacja tematu Udział w dyskusji, wyrażanie opinii, argumentowanie 0 1 2 (Informator Maturalny, str. 20)

44 6. PRZYKŁADY ZADAŃ NA WYPOWIEDŹ PISEMNĄ

45 a/ Krótki tekst uzytkowy
ARKUSZ I POZIOM PODSTAWOWY a/ Krótki tekst uzytkowy Organizujesz bal przebierańców, który odbędzie się w najbliższa sobotę, a wszyscy uczestnicy powinni przyjść odpowiednio przebrani. Napisz zaproszenie. W najbliższy weekend organizujesz towarzyski mecz piłki nożnej. Napisz ogłoszenie, które wywiesisz na tablicy ogłoszeń w szkole języka angielskiego. * Poinformuj w nim, gdzie i kiedy odbędzie się bal. Podaj w nim datę, godzinę i miejsce meczu. Napisz, z jakiej okazji jest organizowany. Przedstaw powody, dla których organizujesz mecz. Zaznacz, w jakich kostiumach należy przyjść. Podaj cenę biletu wstępu. Napisz, jakich atrakcji można się spodziewać. Napisz, jak można się z tobą skontaktować.

46 PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA a/ Krótki tekst uzytkowy
ARKUSZ I PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ a/ Krótki tekst uzytkowy TREŚĆ POPRAWNOŚĆ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Liczba punktów 0 - 1 5 Nie ma możliwości przyznania połówek punktów. Egzaminator nie interpretuje tekstu / nie odgaduje intencji autora. Punkty za poprawność przyznaje się, gdy wypowiedź zdającego zawiera przynajmniej trzy z czterech informacji zawartych w poleceniu. Nie uwzględnia się błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. W punktacji wypowiedzi uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego. (Informator Maturalny, str. 26)

47 b/ Dłuższy tekst użytkowy
ARKUSZ I POZIOM PODSTAWOWY b/ Dłuższy tekst użytkowy Mieszkasz w Londynie. W następnym tygodniu planowałeś/planowałaś odwiedzić swoich znajomych Anglików w ich domu na wsi, ale przyjeżdża twoja rodzina z Polski i wizytę musisz odwołać. Napisz list do znajomych, w którym: W twojej szkole powstał pomysł zwrócenia się do firmy zagranicznej, która mieści się na tej samej ulicy, z prośbą o wsparcie finansowe waszego dorocznego festiwalu teatralnego. Napisz list do tej firmy, w którym zamieścisz następujące punkty: * powiadamiasz ich o sytuacji, w jakiej się znalazłeś/znalazłaś; dane na temat festiwalu (np. od kiedy się odbywa, ile klas przeciętnie uczestniczy); uzasadnisz konieczność pozostania wraz z rodziną w Londynie; Jakiego typu przedstawienia są najczęściej przedstawiane; przeprosisz za zmianę planów; Jakie są korzyści płynące z festiwalu dla uczniów i szkoły; zaproponujesz inny termin lub miejsce spotkania. Dlaczego festiwal obecnie potrzebuje wsparcia finansowego.

48 PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA b/ Dłuższy tekst użytkowy
ARKUSZ I PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ b/ Dłuższy tekst użytkowy TREŚĆ FORMA BOGACTWO JĘZYKOWE POPRAW- NOŚĆ JĘZYKOWA MAKSYMAL- NA LICZBA PUNKTÓW Inf. 1 Inf. 2 Inf. 3 Inf. 4 Liczba punktów 0-0,5-1 0-1-2 10 Jeżeli praca jest nieczytelna lub całkowicie niezgodna z tematem lub poleceniem, nie podlega ocenie. Nie uwzględnia się błędów stylistycznych i interpunkcyjnych. W punktacji wypowiedzi uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego. (Informator Maturalny, str )

49 ARKUSZ III POZIOM ROZSZERZONY
Wypowiedź pisemna 1. Czasopismo młodzieżowe ogłosiło konkurs na opowiadanie w języku angielskim rozpoczynające się od słów: When the classroom door opened, everybody went silent. Napisz swoje opowiadanie na podany temat. 2. Opisz ulubione miejsce, które pamiętasz ze swojego dzieciństwa. 3. Napisz rozprawkę przedstawiając powody, dla których warto pracować za granicą. 4. Napisz recenzję znanego ci polskiego serialu komediowego, w której omówisz jego zalety z punktu widzenia zagranicznego odbiorcy.

50 PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA
ARKUSZ III PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNEJ Wypowiedź pisemna Treść Kompozycja Bogactwo językowe Poprawność językowa Razem pkt Maksymalna liczba punktów 5 4 Poziom A B C 18 Liczba uzyskanych punktów 3 2 1 W kryterium kompozycji i poprawności językowej wyodrębnione zostały kryteria główne i drugorzędne, przy czym główne mają dwukrotnie większą wagę niż kryteria drugorzędne. Kryteria drugorzędne podane zostały w tabelach kursywą. Praca nieczytelna i całkowicie niezgodna z poleceniem nie podlega ocenie. W punktacji wypowiedzi uwzględnia się stwierdzoną i udokumentowaną dysgrafię i dysortografię zdającego. (Informator Maturalny, str )

51 EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER


Pobierz ppt "Warsztaty 1: Nowa Matura 2005 język angielski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google