Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność"— Zapis prezentacji:

1 Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność

2 Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych (pośrednich) i płatności końcowej. Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku Beneficjenta o płatność, zwanego dalej wnioskiem o płatność. Wzór wniosku o płatność określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216 poz. 2206)

3 www.zporr.gov.pl Finansowanie Formularze wniosków o płatność Wniosek beneficjenta o płatność + INSTRUKCJA

4 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 1/4 kopie zapłaconych faktur lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, [wg art. 21.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. – j.t.-Dz.U.Nr 76.poz. 694 z 2002r] WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY: a) dane identyfikacyjne projektu (pełna nazwa, numer) b) numer umowy o dofinansowanie projektu c) informacja w ramach jakiego programu i z jakiego funduszu współfinansowany jest projekt + z budżetu państwa jeśli jest współfinansowany z budżetu państwa d) tryb wyboru wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych

5 cd. WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY: e) data, podpis i pieczątka z numerem i zakresem uprawnień inspektora nadzoru f)zapis stwierdzający sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym wraz z datą, podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do sprawdzenia g)związek wydatku z projektem (odniesienie danego wydatku do kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego) h)wartość faktury liczbowo i słownie i)klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział,§) j)zapis zatwierdzono do wypłaty ze środków.... k)data, podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego Beneficjenta l)pieczątka z adresem siedziby Beneficjenta

6 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 2/4 potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków; potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (np. protokoły odbioru). W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; listę osób upoważnionych do weryfikacji zapisów wniosku o płatność oraz załączników wraz z wzorami podpisów; harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały/6 kolejnych miesięcy

7 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 3/4 w przypadku pierwszego wniosku o płatność: potwierdzenie numeru rachunku bankowego Beneficjenta; zakres rzeczowy projektu; w przypadku wniosku o pierwszą płatność oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania VAT; w przypadku realizacji projektów dot. sieci kanalizacyjnej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci kanalizacyjnej, w przypadku realizacji projektów dot. sieci wodociągowej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci wodociągowej,

8 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT W związku z ubieganiem się.......(nazwa beneficjenta oraz jego status prawny)...... o przyznanie dofinansowania ze środków.........(nazwa funduszu)........w ramach........(nazwa programu operacyjnego)........ na realizację projektu........(nazwa projektu).........(nazwa beneficjenta)................. oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne w..............(nr tabeli we wniosku/pkt wniosku). Jednocześnie.........(nazwa beneficjenta).............. zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu.............(nazwa projektu).............. części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez..............(nazwa beneficjenta)..................................................... (podpis i pieczątka) Por. z art. 91 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

9 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data) OŚWIADCZENIE dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dotyczącego sieci kanalizacyjnej Oświadczam, iż w kosztach kwalifikowalnych wykazanych w punkcie E4 wniosku o dofinansowanie projektu ……………………. (numer i nazwa projektu) nie zostały ujęte koszty budowy sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie nieruchomości gruntowych należących do indywidualnych użytkowników i służących bezpośrednio ich podłączeniu do sieci głównej, tzn. koszty budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od studzienek, w tym także znajdujących się na posesji indywidualnych użytkowników, do budynków lub gdy brak studzienek – od granic posesji indywidualnych użytkowników do budynków..................................... (podpis i pieczątka)

10 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data) OŚWIADCZENIE dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dotyczącego sieci wodociągowej Oświadczam, iż w kosztach kwalifikowalnych wykazanych w punkcie E4 wniosku o dofinansowanie projektu ……………………. (numer i nazwa projektu) nie zostały ujęte koszty budowy sieci wodociągowej znajdującej się na terenie nieruchomości gruntowych należących do indywidualnych użytkowników i służących bezpośrednio ich podłączeniu do sieci głównej, tzn. koszty budowy odcinków sieci wodociągowej od studzienek, w tym także znajdujących się na posesji indywidualnych użytkowników, do budynków lub gdy brak studzienek – od zaworów głównych do budynków..................................... (podpis i pieczątka)

11 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 3/4 w przypadku wniosku o płatność końcową: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego odbiór prac/dostarczenie usług;

12 Etapy weryfikacji wniosku o płatność przeprowadzanej przez Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności: I. WERYFIKACJA FORMALNA II. WERYFIKACJA MERYTORYCZNA

13 ETAPY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1/2 I.WERYFIKACJA FORMALNA – sprawdzenie: czy wniosek o refundację jest sporządzony na odpowiednim formularzu czy przekazano komplet niezbędnej dokumentacji w przypadku wniosku o pierwszą płatność sprawdzenie czy do wniosku dołączono stosowne oświadczenia (t.j. o możliwości odzyskania VAT oraz dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy projektach wodociągowych i kanalizacyjnych).

14 ETAPY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 2/2 II. WERYFIKACJA MERYTORYCZNA – sprawdzenie: czy dołączone do wniosku kopie faktur lub kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem zostały zapłacone czy dokumenty te są odpowiednio opisane czy wniosek o refundację ujmuje tylko wydatki kwalifikowalne czy kwoty ujęte we wniosku są zgodne z kwotami ujętymi na fakturach czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem oraz zgodne z umową o przyznanie dofinansowania czy zachowany został zaakceptowany dla danego projektu procentowy udział poszczególnych źródeł współfinansowania ze środków krajowych czy dane zawarte we wniosku mają odzwierciedlenie w raportach składanych do Oddziału Monitoringu i Raportowania.

15 Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, pisemnie (w 2 egzemplarzach) i na nośniku elektronicznym. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku, gdy Projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

16 Instytucja Pośrednicząca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie dofinansowania.

17 Dofinansowanie jest przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność. Informacje dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w poszczególnych działaniach ZPORR określa Uzupełnienie ZPORR.

18 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Agnieszka MIKA kierownik Oddziału amika@malopolska.uw.gov.pl tel. (12) 61 60 278 Beata PIŚKIEWICZ bpis@malopolska.uw.gov.pl tel. (12) 61 60 552 Marzena STACHURA msta@malopolska.uw.gov.pl tel. (12) 61 60 552 Katarzyna SURMA ksur@malopolska.uw.gov.pl tel. (12) 61 60 552 Norbert BALICKI nbal@malopolska.uw.gov.pl tel. (12) 61 60 553 Agnieszka MIKULSKA amik@malopolska.uw.gov.pl tel. (12) 61 60 553

19 Dziękuję za uwagę Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności


Pobierz ppt "Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google