Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność"— Zapis prezentacji:

1 Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność

2 Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych (pośrednich) i płatności końcowej. Przekazanie płatności okresowych następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku Beneficjenta o płatność, zwanego dalej wnioskiem o płatność. Wzór wniosku o płatność określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń (Dz.U. nr 216 poz. 2206)

3 Finansowanie Formularze wniosków o płatność Wniosek beneficjenta o płatność + INSTRUKCJA

4 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 1/4 kopie zapłaconych faktur lub potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, [wg art ustawy o rachunkowości z dnia r. – j.t.-Dz.U.Nr 76.poz. 694 z 2002r] WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY: a) dane identyfikacyjne projektu (pełna nazwa, numer) b) numer umowy o dofinansowanie projektu c) informacja w ramach jakiego programu i z jakiego funduszu współfinansowany jest projekt + z budżetu państwa jeśli jest współfinansowany z budżetu państwa d) tryb wyboru wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych

5 cd. WYMAGANE ELEMENTY OPISU FAKTURY: e) data, podpis i pieczątka z numerem i zakresem uprawnień inspektora nadzoru f)zapis stwierdzający sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym wraz z datą, podpisem i pieczątką osoby uprawnionej do sprawdzenia g)związek wydatku z projektem (odniesienie danego wydatku do kategorii wydatków z wniosku aplikacyjnego) h)wartość faktury liczbowo i słownie i)klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział,§) j)zapis zatwierdzono do wypłaty ze środków.... k)data, podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego Beneficjenta l)pieczątka z adresem siedziby Beneficjenta

6 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 2/4 potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków; potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez upoważnioną osobę, kserokopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac (np. protokoły odbioru). W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; listę osób upoważnionych do weryfikacji zapisów wniosku o płatność oraz załączników wraz z wzorami podpisów; harmonogram płatności na dwa kolejne kwartały/6 kolejnych miesięcy

7 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 3/4 w przypadku pierwszego wniosku o płatność: potwierdzenie numeru rachunku bankowego Beneficjenta; zakres rzeczowy projektu; w przypadku wniosku o pierwszą płatność oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania VAT; w przypadku realizacji projektów dot. sieci kanalizacyjnej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci kanalizacyjnej, w przypadku realizacji projektów dot. sieci wodociągowej – Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dot. sieci wodociągowej,

8 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT W związku z ubieganiem się (nazwa beneficjenta oraz jego status prawny) o przyznanie dofinansowania ze środków (nazwa funduszu) w ramach (nazwa programu operacyjnego) na realizację projektu (nazwa projektu) (nazwa beneficjenta) oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została określona w kategorii wydatki kwalifikowalne w (nr tabeli we wniosku/pkt wniosku). Jednocześnie (nazwa beneficjenta) zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu (nazwa projektu) części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez (nazwa beneficjenta) (podpis i pieczątka) Por. z art. 91 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

9 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data) OŚWIADCZENIE dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dotyczącego sieci kanalizacyjnej Oświadczam, iż w kosztach kwalifikowalnych wykazanych w punkcie E4 wniosku o dofinansowanie projektu ……………………. (numer i nazwa projektu) nie zostały ujęte koszty budowy sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie nieruchomości gruntowych należących do indywidualnych użytkowników i służących bezpośrednio ich podłączeniu do sieci głównej, tzn. koszty budowy odcinków sieci kanalizacyjnej od studzienek, w tym także znajdujących się na posesji indywidualnych użytkowników, do budynków lub gdy brak studzienek – od granic posesji indywidualnych użytkowników do budynków (podpis i pieczątka)

10 (Nazwa i adres beneficjenta) (miejsce i data) OŚWIADCZENIE dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy realizacji projektu dotyczącego sieci wodociągowej Oświadczam, iż w kosztach kwalifikowalnych wykazanych w punkcie E4 wniosku o dofinansowanie projektu ……………………. (numer i nazwa projektu) nie zostały ujęte koszty budowy sieci wodociągowej znajdującej się na terenie nieruchomości gruntowych należących do indywidualnych użytkowników i służących bezpośrednio ich podłączeniu do sieci głównej, tzn. koszty budowy odcinków sieci wodociągowej od studzienek, w tym także znajdujących się na posesji indywidualnych użytkowników, do budynków lub gdy brak studzienek – od zaworów głównych do budynków (podpis i pieczątka)

11 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: 3/4 w przypadku wniosku o płatność końcową: sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego odbiór prac/dostarczenie usług;

12 Etapy weryfikacji wniosku o płatność przeprowadzanej przez Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności: I. WERYFIKACJA FORMALNA II. WERYFIKACJA MERYTORYCZNA

13 ETAPY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1/2 I.WERYFIKACJA FORMALNA – sprawdzenie: czy wniosek o refundację jest sporządzony na odpowiednim formularzu czy przekazano komplet niezbędnej dokumentacji w przypadku wniosku o pierwszą płatność sprawdzenie czy do wniosku dołączono stosowne oświadczenia (t.j. o możliwości odzyskania VAT oraz dotyczące kosztów kwalifikowalnych przy projektach wodociągowych i kanalizacyjnych).

14 ETAPY WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 2/2 II. WERYFIKACJA MERYTORYCZNA – sprawdzenie: czy dołączone do wniosku kopie faktur lub kserokopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem zostały zapłacone czy dokumenty te są odpowiednio opisane czy wniosek o refundację ujmuje tylko wydatki kwalifikowalne czy kwoty ujęte we wniosku są zgodne z kwotami ujętymi na fakturach czy poniesione wydatki są bezpośrednio związane z realizowanym projektem oraz zgodne z umową o przyznanie dofinansowania czy zachowany został zaakceptowany dla danego projektu procentowy udział poszczególnych źródeł współfinansowania ze środków krajowych czy dane zawarte we wniosku mają odzwierciedlenie w raportach składanych do Oddziału Monitoringu i Raportowania.

15 Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, pisemnie (w 2 egzemplarzach) i na nośniku elektronicznym. Refundacji podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2004 r. W przypadku, gdy Projekt podlega przepisom o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami.

16 Instytucja Pośrednicząca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Pośrednicząca załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie braków formalnych powoduje wstrzymanie dofinansowania.

17 Dofinansowanie jest przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi przychody na etapie realizacji, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych pomniejsza się o przychód uzyskany w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie wydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o płatność. Informacje dot. kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w poszczególnych działaniach ZPORR określa Uzupełnienie ZPORR.

18 Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Agnieszka MIKA kierownik Oddziału tel. (12) Beata PIŚKIEWICZ tel. (12) Marzena STACHURA tel. (12) Katarzyna SURMA tel. (12) Norbert BALICKI tel. (12) Agnieszka MIKULSKA tel. (12)

19 Dziękuję za uwagę Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności


Pobierz ppt "Kraków, listopad 2005r. Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Realizacja wniosków o płatność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google