Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji na odległo ść blisk ą i dalek ą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji na odległo ść blisk ą i dalek ą."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji na odległo ść blisk ą i dalek ą

2 Co to jest komunikacja? KOMUNIKACJA to proces przekazywania (wymiany) informacji mi ę dzy jej uczestnikami.

3 Komunikacja w czasach gdy człowiek nie potrafił jeszcze mówi ć Komunikacja w tych czasach opierała się przede wszystkim na komunikacji niewerbalnej, czyli gestach, mimice, mowie ciała, postawa ciała. Ludzie, aby wyrazić swe intencje posługiwali się monosylabami, wydawali też nieartykułowane dźwięki. Do komunikacji na odległość daleką niezbędny był ogień, dzięki któremu uzyskiwano dym, służący np. do informowania innych o swej obecności. Tworzono też rysunki naskalne.

4 Komunikacja gdy człowiek potrafił mówi ć do czasów elektryczno ś ci Ewolucja mózgu odró ż niła człowieka od zwierz ą t, gdy doprowadziła do powstania rewolucyjnego sposobu komunikacji - mowy. Mowa, zbiór wokalnych symboli opartych na logicznej strukturze, umo ż liwiła przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Do ś wiadczenia przekazywane za pomoc ą j ę zyka stawały si ę coraz bogatsze, a człowiek mógł zmienia ć si ę i przystosowywa ć si ę do otoczenia – b ą d ź przystosowywa ć otoczenie do siebie – znacznie szybciej ni ż gatunki opieraj ą ce si ę na genetycznej ewolucji. Mowa oznaczała mo ż liwo ść koordynacji i współpracy, post ę pu technicznego, nauki, in ż ynierii, powstania poj ęć abstrakcyjnych i kultury. Ulokowała człowieka na szczycie ła ń cucha pokarmowego, umo ż liwiaj ą c homo sapiens walk ę i zwyci ę stwo nad zwierz ę cymi drapie ż nikami. Po ś rednio umo ż liwiła podró ż e przez niesprzyjaj ą ce tereny (morza, pustynie) i ekspansj ę człowieka we wszystkie rejony Ziemi. Mowa nie jest jednak doskonała. Wypowiedziane słowo czy zdanie docierało tylko do osób znajduj ą cych si ę w pobli ż u mówi ą cego. Komunikacja przy pomocy głosu, b ą d ź sygnałów migowych, na odległo ś ci wi ę ksze ni ż kilometr była praktycznie niemo ż liwa Niedoskonało ś ci mowy prowadziły do prób stworzenia lepszego sposobu przekazywania i przechowywania informacji. Rozwijane techniki nale ż y podzieli ć na dwa rodzaje – te przeznaczone do komunikacji na dalsze odległo ś ci (omówione w dalszych rozdziałach) i te przeznaczone do komunikacji w czasie, czyli nadania wiedzy ludzkiej trwało ś ci. Wszystkie te techniki opierały si ę na wspólnym elemencie – symbolach.

5 Komunikacja gdy człowiek potrafił mówi ć do czasów elektryczno ś ci cd. 3300 p.n.e. - Pismo Symbole były prekursorem kolejnego wielkiego wynalazku – pisma. Zamknięty zbiór symboli, wyrażających dźwięki fonetyczne bądź pojęcia, umożliwił przechowywanie skomplikowanych, długich wiadomości i stanowił ‘graficzny zapis mowy’. Tak powstało pismo, stanowiące przełom w komunikacji na odległość daleką.

6 Komunikacja gdy człowiek potrafił mówi ć do czasów elektryczno ś ci cd. Wynalazek elektryczno ś ci oznaczał nowa er ę w technikach komunikacji, tworz ą c mo ż liwo ść prawie natychmiastowej (praktycznie z pr ę dko ś ci ą ś wiatła) komunikacji na dłu ż sze odległo ś ci. Pierwszy z elektrycznych wynalazków komunikacyjnych, telegraf, został zastosowany w 1838 r. w Anglii przez Sir Charlesa Wheatstone’a. W porównaniu z pó ź niejszymi urz ą dzeniami miał nisk ą przepustowo ść danych (to wła ś nie w celu jej przy ś pieszenia powstał kod Morse’a) Razem z telegrafem gwałtownie zacz ę ły rozwija ć si ę gazety, które mogły oferowa ć swoim czytelnikom wiadomo ś ci ju ż nie sprzed kilku dni, ale sprzed kilkunastu godzin. Gdy pierwsze kable podmorskie skróciły czas podró ż y informacji przez oceany, dawniej liczony w tygodniach lub miesi ą cach, na ś wiecie po raz pierwszy zacz ę to u ż ywa ć okre ś lenia ‘globalna wioska’. Telegrafy były uznawane za dokumenty prawnie wi ążą ce w transakcjach handlowych.

7 Komunikacja od elektryczno ś ci do komputerów 1848 - Telefon Telefon jest starszy od telegrafu tylko o dekad ę – Antonio Meucci skonstruował pierwszy telefon w 1848. W latach 70. XIX wieku wynalazek ten spopularyzował Amerykanin Aleksander Bell, popularnie lecz bł ę dnie uznawany za wynalazc ę tego urz ą dzenia. Meucii wytoczył proces o plagiat, przerwany jednak przez jego ś mier ć w 1896 roku. Faktycznie Bell dokonał pewnych ulepsze ń w projektach Meucciego, Edisona i Gray’a, jednak jego najwi ę kszy nie pozostawiaj ą cy ż adnych w ą tpliwo ś ci wkład w rozwój komunikacji to stworzenie pierwszego komercyjnego systemu telefonu – prawdziwsze jest wi ę c stwierdzenie, ż e Bell wynalazł nie telefon, ale firm ę telekomunikacyjn ą. 31 31 W dwudziestym wieku popularnym dodatkiem do telefonu był fax, oparty na wynalazku Rudolfa Hella z 1929 roku. Popularno ść faksów osi ą gn ę ła szczyt w latach 80. tego wieku, wraz ze spadkiem ich cen, jednak ju ż od nast ę pnej dekady wida ć zmierzch tej technologii na rzecz komputerów i Internetu. 1896 - Radio Ojcem teorii, które doprowadziły do stworzenia radia był fizyk James Maxwell, którego praca dotycz ą ca fal elektromagnetycznych została opublikowana w 1873 roku. Eksperymenty Heinricha Hertza z lat 1886-1888 przetarły drog ę wynalazcom radia. Wynalazcom – gdy ż, cho ć pierwszy patent otrzymał w Wielkiej Brytanii w 1896 Guglielmo Marconi, pretendentem do tego miana był te ż Mikołaj Tesla, który otrzymał patent w USA w 1897, jednak stracił go w 1907 na rzecz Marconiego. Patent ten został mu przywrócony po jego ś mierci w 1943 roku. 34 34 Pierwsza transmisja radiowa miała miejsce w 1906, gdy Guglielmo MarReginald Fessenden dokonał transmisji kol ę dy ‘Cicha noc’ z Brant Rock w USA. Pierwsza transmisja wiadomo ś ci to rok 1920, stacja 8MK w USA. Pierwsze regularne transmisje o charakterze rozrywkowym rozpocz ę ły si ę dwa lata pó ź niej, w 1922. W latach 60. wynalazek tranzystora doprowadził do powstania pierwszych przeno ś nych odbiorników radiowych. Pierwszy komunikacyjny satelita, TELESTAR, został wystrzelony w 1963 roku. Od pocz ą tku lat 90. komputery osobiste s ą w stanie odbiera ć i odtwarza ć fale radiowe. Specyficzne wła ś ciwo ś ci fal radiowych powoduj ą, ż e urz ą dzenia radiowe s ą te ż (po odpowiednich modyfikacjach) wykorzystywane zarówno jako urz ą dzenia lokalizuj ą ce. Wynalazek radaru to logiczne rozwini ę cie mo ż liwo ś ci radia.

8 Komunikacja od elektryczno ś ci do komputerów 1897 - Komputer Ju ż pod koniec XIX wieku słowo to odnosiło si ę do mechanicznych urz ą dze ń ułatwiaj ą cych obliczenia(po raz pierwszy okre ś lenie to znajdujemy w Oxford Dictionary w 1897 roku). Pierwsze komputery miały jednak istotne ograniczenie, gdy ż dana maszyna mogła wykonywa ć tylko te konkretne i nieliczne operacje, do jakich została zaprojektowana od podstaw. Znacz ą ca rewolucja w ś wiecie komputerów nast ą piła w 1941 roku, gdy Konrad Zuse zbudował Z3, pierwszy komputer ‘kompletny’ w interpretacji Teorematu Turinga, czyli taki, który mo ż e wykonywa ć ka ż de zaprogramowane mu zadanie. Od tej pory komputer umo ż liwiał coraz łatwiejszy dost ę p, bardziej skomplikowane i szybkie operacje na informacji. Komputery bez w ą tpienia przyczyniły si ę do zwi ę kszenia tempa post ę pu naukowego, jednak przez długi czas sposoby komunikacji u ż ywane przez komputer (karty perforowane, ta ś my magnetyczne, wydruki) nie miały du ż ego znaczenia dla rozwoju technik komunikacji mi ę dzyludzkich. Znaczenie komputerów dla komunikacji gwałtownie wzrosło w drugiej połowie dwudziestego wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych.

9 Komunikacja w czasach komputerów Próby stworzenia funkcjonalnych sieci komputerowych nabrały tempa w latach 60., a ich najbardziej znacz ą cym osi ą gni ę ciem w tamtej dekadzie była sie ć ARPANET w USA. Pierwsze poł ą czenie pomi ę dzy komputerami w sieci ARPANET nast ą piło 21 listopada 1969. Od 1978 wszystkie komputery wyposa ż one w modemy mogły przesyła ć mi ę dzy sob ą dane przez linie telefoniczne, wykorzystuj ą c usług ę Bulletin Board Services (BBS). 1 stycznia 1983 ARPANET zacz ą ł stosowa ć protokoły TCP/IP i to zdarzenie uznaje si ę za moment jego transformacji w Internet. Internet w poł ą czeniu z funkcjonalno ś ci ą komputera to kolejna rewolucja w technikach komunikacji. W poł ą czeniu z Internetem i peryferiami komputerowymi, takimi jak drukarka, skaner, słuchawki i mikrofon, a tak ż e z rozwijanymi technologiami, takimi jak elektroniczny papier, komputer wkrótce mo ż e poł ą czy ć w sobie wszystkie zalety poprzednich sposobów komunikacji.

10 Komunikacja w czasach komputerów cd. Oprócz smartfonów, telefonów najbardziej ulubion ą form ą komunikacji młodzie ż y i nie tylko s ą portale społeczno ś ciowe takie jak: Facebook, Twitter, Ask.fm, Tumblr, Instagram. Jednak ich fenomen jeszcze do mnie nie dotarł, poniewa ż nie mam konta na ż adnym z tych portali


Pobierz ppt "Metody komunikacji na odległo ść blisk ą i dalek ą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google