Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ma ł gorzata Mierzejewska ID.  Zanim ewolucja umo ż liwi ł a ludziom mówienie, jedn ą z niewielu form komunikacji by ł a komunikacja symboliczna i sygnalizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ma ł gorzata Mierzejewska ID.  Zanim ewolucja umo ż liwi ł a ludziom mówienie, jedn ą z niewielu form komunikacji by ł a komunikacja symboliczna i sygnalizacja."— Zapis prezentacji:

1 Ma ł gorzata Mierzejewska ID

2  Zanim ewolucja umo ż liwi ł a ludziom mówienie, jedn ą z niewielu form komunikacji by ł a komunikacja symboliczna i sygnalizacja. Nasi praprzodkowie zacz ę li u ż ywa ć umownych symboli i charakterystycznych d ź wi ę ków, dzi ę ki którym mogli si ę porozumiewa ć w sposób bardzo prosty. Oprócz tego, nabycie umiej ę tno ś ci pos ł ugiwania si ę ogniem, spowodowa ł o, ż e dym, który unosi ł si ę nad paleniskiem, zosta ł wykorzystany do wysy ł ania sygna ł ów na du ż e odleg ł o ś ci.  Podsumowuj ą c: w czasach, kiedy cz ł owiek nie potrafi ł jeszcze mówi ć, komunikacja symboliczna umo ż liwia ł a porozumiewanie si ę na bliskie odleg ł o ś ci, a sygnalizacja – na dalekie.

3  Szacuje si ę, ż e 200 tysi ę cy lat p.n.e. nast ą pi ł a wyra ź na ewolucja ludzkiego mózgu, która spowodowa ł a powstanie rewolucyjnego genu FOXP2, który jest odpowiedzialny za umiej ę tno ść mowy.  Mowa, zbiór wokalnych symboli opartych na logicznej strukturze, umo ż liwi ł a przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Do ś wiadczenia przekazywane za pomoc ą j ę zyka stawa ł y si ę coraz bogatsze, a cz ł owiek móg ł zmienia ć si ę i przystosowywa ć si ę do otoczenia – b ą d ź przystosowywa ć otoczenie do siebie – znacznie szybciej ni ż gatunki opieraj ą ce si ę na genetycznej ewolucji. Mowa oznacza ł a mo ż liwo ść koordynacji i wspó ł pracy, post ę pu technicznego, nauki, in ż ynierii, powstania poj ęć abstrakcyjnych i kultury.  Mowa nie jest jednak doskona ł a. Wypowiedziane s ł owo czy zdanie dociera ł o tylko do osób znajduj ą cych si ę w pobli ż u mówi ą cego. Komunikacja przy pomocy g ł osu, b ą d ź sygna ł ów migowych, na odleg ł o ś ci wi ę ksze ni ż kilometr by ł a praktycznie niemo ż liwa. Pami ęć ludzka wraz z up ł ywem czasu cz ę sto ulega ł a zniekszta ł ceniu, istnieje tak ż e ograniczenie ilo ś ci informacji mo ż liwych do zapami ę tania przez jednostk ę.

4  Niedoskona ł o ś ci mowy prowadzi ł y do prób stworzenia lepszego sposobu przekazywania i przechowywania informacji. Najstarsze znane nam symbole przeznaczone do komunikacji na przestrzeni czasu to malowid ł a jaskiniowe. Symbole by ł y prekursorem kolejnego wielkiego wynalazku – pisma.  Zamkni ę ty zbiór symboli, wyra ż aj ą cych d ź wi ę ki fonetyczne b ą d ź poj ę cia, umo ż liwi ł przechowywanie skomplikowanych, d ł ugich wiadomo ś ci i stanowi ł ‘graficzny zapis mowy’. Najstarszym podgatunkiem pisma s ą piktogramy, czyli pismo obrazkowe, w którym obrazy lub schematyczne rysunki przedmiotów s ą symbolami tych zjawisk. Symbole te nie przedstawiaj ą d ź wi ę ków mowy – jest to alfabet semantyczny (od gr. sema, znak), a nie fonetyczny.  Pisma fonetyczne-sylabiczne (sylabariusze) to takie zespo ł y symboli fonetycznych, w których poszczególne znaki s ą znakami samog ł osek lub sylab, po łą czonych tak by przekazywa ł y s ł owo mówione. Sylabariusze istnia ł y w Europie i na Bliskim Wschodzie. Nawet obecnie u ż ywa si ę ich w niektórych kulturach, np. w Japonii korzysta si ę a ż z dwóch sylabariuszy (katakany i hiragany).

5

6  Kolejnym prze ł omowym etapem w rozwoju technik pisania by ł papirus i papier, por ę czniejszy w sk ł adowaniu i przenoszeniu. Technik ę wytwarzania papirusu datuje si ę na 3000 p.n.e. w Egipcie. Oko ł o 100 n.e. w Chinach zacz ę to wytwarza ć papier (m.in. z bawe ł ny), kilkaset lat pó ź niej dotar ł na Bliski Wschód. Masowa produkcja papieru datowana jest na XIX wiek w Europie, gdy maszyny parowe przerabia ł y miazg ę drzewn ą na papier.  W po łą czeniu z technologi ą wytwarzania coraz to praktyczniejszych materia ł ów pi ś mienniczych – od tabliczek glinianych, poprzez papirusowe zwoje po papier, pismo umo ż liwi ł o tak ż e przysy ł anie wiadomo ś ci na dalsze odleg ł o ś ci. Specjali ś ci od szybkiego i pewnego dostarczania fizycznych wiadomo ś ci – kurierzy – z pewno ś ci ą pojawili si ę wkrótce po wynalezieniu pisma. Najstarsze informacje o istniej ą cym systemie kurierskim pochodz ą z Egiptu 2400 p.n.e

7  Pierwszy z elektrycznych wynalazków komunikacyjnych, telegraf, zosta ł zastosowany w 1838 r. w Anglii przez Sir Charlesa Wheatstone’a. W porównaniu z pó ź niejszymi urz ą dzeniami mia ł nisk ą przepustowo ść danych (to w ł a ś nie w celu jej przy ś pieszenia powsta ł kod Morse’a) i mo ż na go nazwa ć ‘nowym tam-tamem’, ale w swoim czasie by ł wspania ł ym urz ą dzeniem, jednym z tych które zmieniaj ą ś wiat.  Telefon jest starszy od telegrafu tylko o dekad ę – Antonio Meucci skonstruowa ł pierwszy telefon w 1848. W latach 70. XIX wieku wynalazek ten spopularyzowa ł Amerykanin Aleksander Bell, popularnie lecz b łę dnie uznawany za wynalazc ę tego urz ą dzenia. Meucii wytoczy ł proces o plagiat, przerwany jednak przez jego ś mier ć w 1896 roku. Faktycznie Bell dokona ł pewnych ulepsze ń w projektach Meucciego, Edisona i Gray’a, jednak jego najwi ę kszy nie pozostawiaj ą cy ż adnych w ą tpliwo ś ci wk ł ad w rozwój komunikacji to stworzenie pierwszego komercyjnego systemu telefonu – prawdziwsze jest wi ę c stwierdzenie, ż e Bell wynalaz ł nie telefon, ale firm ę telekomunikacyjn ą.  Ojcem teorii, które doprowadzi ł y do stworzenia radia by ł fizyk James Maxwell, którego praca dotycz ą ca fal elektromagnetycznych zosta ł a opublikowana w 1873 roku. Eksperymenty Heinricha Hertza z lat 1886-1888 przetar ł y drog ę wynalazcom radia. Wynalazcom – gdy ż, cho ć pierwszy patent otrzyma ł w Wielkiej Brytanii w 1896 Guglielmo Marconi, pretendentem do tego miana by ł te ż Miko ł aj Tesla, który otrzyma ł patent w USA w 1897, jednak straci ł go w 1907 na rzecz Marconiego. Patent ten zosta ł mu przywrócony po jego ś mierci w 1943 roku.

8  Ju ż pod koniec XIX wieku s ł owo to odnosi ł o si ę do mechanicznych urz ą dze ń u ł atwiaj ą cych obliczenia (po raz pierwszy okre ś lenie to znajdujemy w Oxford Dictionary w 1897 roku).  Pierwsze komputery mia ł y jednak istotne ograniczenie, gdy ż dana maszyna mog ł a wykonywa ć tylko te konkretne i nieliczne operacje, do jakich zosta ł a zaprojektowana od podstaw. Znacz ą ca rewolucja w ś wiecie komputerów nast ą pi ł a w 1941 roku, gdy Konrad Zuse zbudowa ł Z3, pierwszy komputer ‘kompletny’ w interpretacji Teorematu Turinga, czyli taki, który mo ż e wykonywa ć ka ż de zaprogramowane mu zadanie.  Znaczenie komputerów dla komunikacji gwa ł townie wzros ł o w drugiej po ł owie dwudziestego wieku, wraz z rozwojem sieci komputerowych.  Pierwsza transmisja telewizji publicznej odby ł a si ę w Nowym Jorku w 1927 roku, pierwsza transmisja rozrywkowa ma miejsce w Wielkiej Brytanii w 1930 roku, a pierwsza transmisja mi ę dzykontynentalna na ż ywo to USA, 1957 rok. W tym tak ż e dziesi ę cioleciu telewizja zacz ęł a przekszta ł ca ć si ę z czarno-bia ł ej w kolorow ą. W 1980, w niespe ł na wiek po patencie Nipkowa, 98% rodzin w USA dysponowa ł o odbiornikiem telewizyjnym.

9  Od lat 90. komputery osobiste s ą w stanie odtwarza ć d ź wi ę ki oraz ruchome obrazy i transmitowa ć je, wykorzystuj ą c sie ć Internet.  Próby stworzenia funkcjonalnych sieci komputerowych nabra ł y tempa w latach 60., a ich najbardziej znacz ą cym osi ą gni ę ciem w tamtej dekadzie by ł a sie ć ARPANET w USA. Pierwsze po łą czenie pomi ę dzy komputerami w sieci ARPANET nast ą pi ł o 21 listopada 1969. Od 1978 wszystkie komputery wyposa ż one w modemy mog ł y przesy ł a ć mi ę dzy sob ą dane przez linie telefoniczne, wykorzystuj ą c us ł ug ę Bulletin Board Services (BBS). 1 stycznia 1983 ARPANET zacz ął stosowa ć protoko ł y TCP/IP i to zdarzenie uznaje si ę za moment jego transformacji w Internet.  Internet w po łą czeniu z funkcjonalno ś ci ą komputera to kolejna rewolucja w technikach komunikacji. W po łą czeniu z Internetem i peryferiami komputerowymi, takimi jak drukarka, skaner, s ł uchawki i mikrofon, a tak ż e z rozwijanymi technologiami, takimi jak elektroniczny papier, komputer wkrótce mo ż e po łą czy ć w sobie wszystkie zalety poprzednich sposobów komunikacji. Ju ż dzi ś komputer internetowy przej ął wi ę kszo ść us ł ug udost ę pnianych w poprzednich dekadach przez fax i videotext, praktycznie ca ł kowicie wch ł aniaj ą c dawne sieci, takie jak BBS.

10  Nie sposób przewidzie ć, jakie wynalazki mo ż e nie ść z sob ą przysz ł o ść. Ko ń cz ą c ten skrótowy opis historii komunikacji, warto jednak zwróci ć szczególn ą uwag ę na fakt, ż e czas dziel ą cy kolejne znacz ą ce “kamienie milowe” w komunikacji ulega drastycznemu zmniejszeniu.  Powy ż ej znajduje si ę wykres liczby domen internetowych w latach 1989-97; ź ród ł o: Hobbes’ Internet Timeline.

11 - http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do-Internetu-744http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do-Internetu-744

12


Pobierz ppt "Ma ł gorzata Mierzejewska ID.  Zanim ewolucja umo ż liwi ł a ludziom mówienie, jedn ą z niewielu form komunikacji by ł a komunikacja symboliczna i sygnalizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google