Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Książę Józef Poniatowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Książę Józef Poniatowski"— Zapis prezentacji:

1 Książę Józef Poniatowski
Prince Józef Poniatowski

2 Młodość Poniatowskiego
Książę Józef Poniatowski urodził się 7.V.1763 roku. Wychowywał się pod opieką matki, Teresy Heruli z Klimskich, na przemian w Wiedniu i w Pradze. Po śmierci ojca, Andrzeja Poniatowskiego (1773r.) nad przynależnością narodową księcia czuwał stryj, który pragnął by bratanek króla polskiego był wychowywany jak Polak. Jeszcze przed ukończeniem 17 roku życia młody książę rozpoczął służbę w armii austriackiej. 7 lutego 1780 roku został mianowany podporucznikiem, a cztery lata później był już majorem. Do Polski przybył w 1781 roku, w księdze pamiątkowej Uniwersytetu Jagiellońskiego widnieje jego podpis z 17 lutego 1781 roku. Ponieważ książę zdradzał wielkie talenty wojskowe, kariera jego w armii postępowała błyskawicznie. Po upadku powstania Kościuszkowskiego otrzymał stanowisko naczelnego wodza armii Księstwa Warszawskiego, którego utworzenie obwieszczono w Dreźnie z końcem 1807 roku 19 grudnia. Zwycięstwo Napoleona w wojnie z Austrią oraz ofensywa armii polskiej pod dowództwem Księcia Józefa zdecydowały o przyłączeniu do Księstwa warszawskiego w 1809 r ziem zaboru austriackiego z Krakowem, Sandomierzem, Lublinem. Miasto Kraków ofiarowało księciu na pamiątkę oswobodzenia Galicji chorągiew ze słowami: "Hołdu, uszanowania i wdzieczności. W 1812 r brał Książe Józef udział w kampani Napoleona na Moskwę.

3 Youth of Poniatowski Prince Jozef Poniatowski was born 7.V.1763 year. He grew up with her mother, Teresa Heruli of Klimskich, alternately in Vienna and Prague. After the death of his father, Andrzej Poniatowski (1773r.) over national affiliation was watching his uncle the Duke, who wished to be the nephew of the Polish king, was raised as a Pole. Even before the age of 17 years of age the young prince began his service in the Austrian army. February 7, 1780 he was appointed second lieutenant, and four years later he was Major. For the Polish arrived in 1781, in the book, Jagiellonian University, bears his signature dated February 17, As the Duke of betraying the great talents of the military, his career has progressed rapidly in the army. After the collapse of the Kosciuszko was appointed army commander in chief of the Warsaw Duchy, which notified the establishment in Dresden at the end of 1807 years on December 19. Napoleon's victory in the war with Austria and the offensive of the Polish army under the command of Prince Joseph decided to join the Duchy of Warsaw in 1809, the Austrian partition r lands of Krakow, Sandomierz, Lublin. City of Krakow have consecrated to commemorate the liberation of the Prince of Galicia streamer with the words: "Homage, respect and gratitude. r In 1812 he took part in the Prince Joseph Napoleon's campaign in Moscow.

4 Joachim Murat marshal of France, Prince of Berg and King of Neapol 1808-1815.

5 The Death of Poniatowski

6 12 października, blisko Lipska z Joahimem Muratem, zostali przy śniadaniu zaskoczeni przez oddziały wroga. Poniatowski wskoczył na konia, przebił się i sprowadziwszy na czas kawalerię polską uratował sytuację. Zarekomendowany przez Murata, został w pierwszym dniu bitwy pod Lipskiem, 16 października, mianowany przez Napoleona marszałkiem Francji, co było jedynym takim wyróżnieniem dla cudzoziemca. W przeciągu długotrwałej bitwy prowadził ułanów i piechotę do walki, organizował z Macdonaldem ostatnie próby obrony, parokrotnie ranny. Zdołał przekroczyć rzekę Pleisse, chociaż utonął pod nim koń; na apele przybocznych aby się poddał odpowiadał odmownie. Był to 19 października i Poniatowski wykonywał swój ostatni rozkaz – osłonę odwrotu armii francuskiej. Mając za sobą przedwcześnie wysadzony most na Elsterze, znowu ciężko raniony, rzucił się z koniem do wezbranej rzeki i został omyłkowo ostrzelany przez Francuzów stojących na drugim brzegu. Tam zginął, prawdopodobnie zastrzelony przez sojuszników

7 On 12th October , near Leipzig Murat, were surprised at the breakfast table by enemy troops. Poniatowski, jumped on his horse, raised and brought up in time Polish cavalry rescued the situation. Recommended by Murata, was the first day of the Battle of Leipzig On 16th October Poniatowski was, appointed to be the Marshal of France by Napoleon, which was the only such honor for a foreigner. Over the long term battle led lancers and infantry to fight, he organized the recent attempt to defend Macdonald, several times wounded. Poniatowski showed managed to cross the river, although the horse was drowned under it, to appeals from the adjutant to suit refused to surrender. This was on 19th October and performed his last Poniatowski ordered - cover the retreat of the French army. Having been prematurely blown up the bridge over the Elster, again severely wounded, threw himself from his horse to the swollen river and was mistakenly shot by French people standing on the other side. There he died, killed by the allies.

8 Pochówek Burial Książę Józef Poniatowski, który zginął w nurtach Elstery pod Lipskiem 19 października Uroczystości pogrzebowe w Krakowie i na Wawelu odbyły się lipca Sarkofag księcia ufundowała siostra Maria Tyszkiewiczowa w 1830. Prince Jozef Poniatowski, who was killed in the depths of Elster near Leipzig on 19th Oct The funeral in Krakow at the Wawel took place in July The sarcophagus of the Duke's founded sister Maria Tyszkiewicz in 1830.

9


Pobierz ppt "Książę Józef Poniatowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google