Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologia i ekologia Podstawowe definicje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologia i ekologia Podstawowe definicje"— Zapis prezentacji:

1 Biologia i ekologia Podstawowe definicje
Inżynieria środowiska Wykład

2 Metodologia W większości wypadków poznawanie naukowe jest pośrednie, a więc wymaga wnioskowania. Wynika stąd konieczność przestrzegania praw logiki oraz postępowania metodycznego. Metodologia gr. – mówienie o chodzeniu wzdłuż drogi. Metodologia jest teorią metody.

3 Metody myślenia metoda fenomenologiczna – poznanie bezpośrednie
poznanie pośrednie metoda semiotyczna – analiza języka, układu znaków metoda aksjomatyczna – dedukcja metody redukcyjne

4 Schemat postępowania redukcyjnego
Wyjaśnianie na drodze redukcji regresywnej – tworzenie zdań wyjaśniających (stawianie hipotez). Weryfikacja poprzez redukcję progresywną – potwierdzenie (konfirmacja) lub odrzucenie (falsyfikacja). Przyjęcie bądź odrzucenie zdania wyjaśniającego.

5 Falsyfikacja a konfirmacja
Falsyfikacja jest logicznie konkluzywna, a konfirmacja nigdy nie jest ostateczna gdyż wnioskowanie z następnika o poprzedniku nie jest niezawodne, podczas gdy negacja poprzednika wywiedziona z negacji następnika jest logiczna i obowiązuje ogólnie. Schemat falsyfikacji: Jeżeli A to B nie B, a więc nie A.

6 Miejsce eksperymentu w naukach przyrodniczych
Utworzenie hipotezy pozwala wyprowadzać zdania obserwacyjne, których prawdziwość da się ustalić przy pomocy odpowiednich eksperymentów lub obserwacji. Hipoteza staje się wtedy Prawem, gdy zostaje w wielu wypadkach potwierdzona i gdy w żadnym wypadku nie została sfalsyfikowana.

7 Postęp w nauce XX w. Okres dogmatyczny Okres indukcjonistyczny
Okres falsyfikacjonistyczny Okres relatywistyczny Okres programów

8 Okres dogmatyczny (scjentystyczny)
Przedmiotem badania jest pojedyncze zdanie. Indukcja naukowa jako narzędzie logiczne daje pewność absolutną.

9 Okres indukcjonistyczny
Przedmiotem badania jest pojedyncze zdanie. Indukcja naukowa jako narzędzie logiczne nie daje pewności ale jedynie pewne prawdopodobieństwo. Przedstawiciel: Rudolf Carnap

10 Okres falsyfikacjonistyczny
Przedmiotem badania są pojedyncze zdania i struktury (teorie). Odrzucenie indukcji jako narzędzia logicznego. Tylko falsyfikacja pozostawia efekt pozytywny. Twórca i główny przedstawiciel: Karl Popper

11 Okres relatywistyczny
Przedmiotem badania są struktury (teorie – paradygmaty). Nie ma indukcji ani falsyfikacji, przyjęcie teorii następuje „zgodą wspólnoty naukowców” lub ich „smakiem”. Główni myśliciele: „banda czworga” – T. Kuhn, P. Feyerabend, S. Toulmin, N. Hanson.

12 Okres programów Przedmiotem badania są struktury (programy badawcze).
O wartości programu badawczego decydują obiektywne kryteria (spójność logiczna, zdolność wspierania postępu w nauce). Główny myśliciel: Imre Lakatos

13 Znaczenie falsyfikacjonizmu
Konfirmacja nie jest konkluzywna. Aby uznać teorię za naukową musi myć obalalna, tzn. muszą istnieć możliwości formalne i teoretyczne do jej falsyfikacji. Teorie niefalsyfikowalne są pozbawione wartości naukowej i powinny być odrzucane.

14 Znaczenie falsyfikacjonizmu
Nauka rozwija się metodą prób i błędów, drogą stawiania śmiałych hipotez i obalania ich lub poszukiwania sposobu falsyfikacji.

15 Biologia (z gr. bios - życie i logos słowo, nauka) – gałąź nauki zajmująca się badaniem życia
Biofizyka Biochemia Genetyka molekularna Cytologia Histologia Anatomia Morfologia Fizjologia Toksykologia Genetyka Ewolucjonizm Ekologia Autekologia Synekologia Sozologia Fitosocjologia Protozoologia Parazytologia Mikrobiologia

16 Neonatologia Gerontologia Botanika Algologia Briologia Antropologia Systematyka Taksonomia Paleontologia Paleozoologia Paleobotanika Archeobotanika Zoologia Malakologia Entomologia Ichtiologia Herpetologia Ornitologia Teriologia Histogeneza Organogeneza Ontogeneza Embriologia

17 Historia biologii Starożytność –powiązanie botaniki i zoologii z medycyną Arystoteles – IV w. p.n.e. – jako pierwszy rozważa rośliny i zwierzęta jako obiekty badawcze a nie tylko surowce lecznicze Franciszek Bacon XVI\XVII w – wnioskowanie na podstawie spostrzeżeń Rene Descartes XVI\XVII w – zasada przyczynowości Harvey Wiliam XVI\XVII w – badania fizjologiczne

18 Historia biologii Linneusz Karol XVIII – klasyfikacja biologiczna
Cuvier Georges XVIII\XIX – początki anatomii porównawczej Darwin Karol XIX w. – badania systematyczne, teoria doboru naturalnego 1859 Gottfried Reinhold Treviranus XVIII\XIX – termin biologia dla określenia ogólnej nauki o życiu Jean-Baptiste de Lamarck XVIII\XIX – zdefiniowanie i określenie zakresu biologii Theodor Schwann, Matthias Schleiden – komórkowa teoria budowy organizmów 1839 Heackel Ernst 1869 – nazwa ekologia

19 Ekologia – nauka zajmująca się wzajemnymi powiązaniami między organizmami oraz między organizmami a ich środowiskiem życia.

20 Ekofilozofia jako filozofia ekologii, ekologia człowieka, ekologia humanistyczna, ekologia głęboka, filozofia ekologiczna, filozofia kryzysu ekologicznego, składowa filozofii przyrody

21 Ekoetyka (etyka środowiskowa, etyka ekologiczna) dział bioetyki, obejmujący zagadnienia związane ze stosunkiem człowieka do przyrody ożywionej i nieożywionej. Jej przedmiotem są wartości, zasady, imperatywy i normy, które regulują lub mogłyby regulować ten stosunek.

22 Organizm i jego środowisko
Inżynieria środowiska Wykład

23 Czynniki ograniczające rozwój organizmów. Zakres przeżywalności
Czynniki abiotyczne temperatura – 200 C do ok C. w większości 0 C do + 30 C. woda – zawartość od 70 do 80 %. światło skład i ciśnienie atmosfery wiatr gleba, jej struktura skład chemiczny.

24 Prawo minimum Liebiga. Justus von Liebig II połowa XIX w Prawo tolerancji Ernesta Victora Shelforda 1913

25

26

27

28

29

30 Eurybionty Stenobionty (temperatura, zasolenie, kwasowość, natlenienie) mezobionty higrobionty hydrobionty helofity halofity

31

32 Kserofity (termofilne)
sklerofity sukulenty

33 Zależność od natężenia światła
skiofity heliofity

34 Formy życiowe Raunkiaer’a
Geofity Hydrofity Terofity Liany Epifity Fanerofity Chamefity Hemikryptofity Kryptofity

35 Współzależność działania czynników środowiska działanie synergiczne.
Zasada malejących efektów.


Pobierz ppt "Biologia i ekologia Podstawowe definicje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google