Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Automatyczne dowodzenie twierdzeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Automatyczne dowodzenie twierdzeń"— Zapis prezentacji:

1 Automatyczne dowodzenie twierdzeń

2 Plan wykładu Dowodzenie twierdzeń matematycznych Dedukcja
Logic Theorist Means-ends Analysis Rezolucja Programowanie w logice – PROLOG

3 Logic Theorist - 1956 Allen Newell Herbert Simon
Herbert Simon Newell and Simon opracowali własny język oparty na reprezentacji listowej: IPL. Nie mieli kompilatora i translację na kod maszynowy przeprowadzali „ręcznie”. Aby uniknąć błędów pracowali niezależnie i równolegle, a następnie czytali sobie nawzajem ciągi zer i jedynek i zapisywali każdą instrukcję dopiero po jej „uzgodnieniu”, gdy żaden z nich nie miał wątpliwości co do jej poprawności. (źródło: Russel i Norvig s. 17 footnote).

4 Automatyczne dowodzenie twierdzeń
Alfred N. Whitehead Bernard Russel

5 Podstawowe pojęcia Teoria
Zbiór formuł T nazywamy teorią wtw, gdy jest on zamknięty ze względu na konsekwencje logiczne. Zbiór formuł T jest zamknięty ze względu na konsekwencje logiczne wtw, gdy dla wszystkich formuł A zachodzi zależność: jeżeli A jest konsekwencją logiczną T, to AT. Reguły dowodowe Reguły generowania twierdzeń ze zbioru aksjomatów - reguły wnioskowania (np. reguła odrywania).

6 Własności teorii Teoria jest niesprzeczna - to znaczy żadne zdanie i jego negacja nie mogą być jednocześnie twierdzeniami tej teorii. Zdanie teorii nazywamy rozstrzygalnym, jeżeli ono samo, albo jego negacja, jest twierdzeniem teorii. Teoria jest zupełna, jeżeli wszystkie zdania są w niej rozstrzygalne. Teoria jest rozstrzygalna, jeżeli istnieje algorytm, który dla każdego jej zdania pozwala stwierdzić, czy jest ono twierdzeniem tej teorii. Większość teorii matematycznych, to teorie nierozstrzygalne (np. teoria liczb naturalnych).

7 1931 - twierdzenie o niezupełności
Niech NT będzie zbiorem aksjomatów teorii liczb naturalnych. Jeśli teoria T(NT) jest niesprzeczna, to nie jest zupełna*). *) Dowód można znaleźć w: [1] Smullyan R., What is the name of this book? – The riddle of Draculla and other logical puzzles. Prentice-Hall, 1978. [2] Mendelson E., Introduction to mathematical logic, Wyd. 4, Chapman and Hall, 1997. Kurt Gödel

8 Formuły rachunku predykatów
P = {p, q, r} – symbole predykatywne A = {a, b, c} – stałe V = {x, y, z} – zmienne Za pomocą zastępującej gramatyki definiuje się formuły atomowe oraz formuły rachunku predykatów: argument ::= x dla dowolnego x  V argument ::= a dla dowolnego a  A argumenty ::= argument argumenty ::= argument,argumenty atom ::= p | p(argumenty) dla dowolnego p  P form ::= atom form ::= form form ::= form  form podobnie dla  , .... form ::= x form dla dowolnego x  V form ::= x form dla dowolnego x  V

9 Słowniczek Predykat symbol (nazwa) relacji Funktor
Term Atom Formuła złożona Literał dodatni Literał ujemny Klauzula Horna symbol (nazwa) relacji symbol (nazwa) funkcji zmienna logiczna lub funktor z listą argumentów symbol relacji z argumentami będącymi termami ciąg formuł atomowych połączonych spójnikami    formuła atomowa negacja formuły atomowej dysjunkcja literałów, najwyżej jeden literał dodatni

10 Dedukcja Dedukcja jest metodą wnioskowania, w której podstawową regułą dowodową jest reguła odrywania:

11 2. na podstawie reguły odrywania:
Teoria przemijania (A1) man(X)  die(X) (A2) man(sokrates) Tw. o Sokratesie: die(sokrates) Dowód: 1. na podstawie reguły podstawiania postawiamy X/sokrates w A1 (A1’) man(sokrates)  die(sokrates) 2. na podstawie reguły odrywania: man(sokrates) , man(sokrates)  die(sokrates) ________________________________________ die(sokrates)

12 Operacje w programie Logic Theorist
Podstawienie zmiennych:: w każdym twierdzeniu, o którym wiemy, że jest prawdziwe można podstawić za zmienną dowolne wyrażenie w każdym wystąpieniu tej zmiennej. np. w wyrażeniu (ØAÚ B)  (A  B) podstawiamy ØA za B (ØA Ú ØA)  (A  ØA) (*) Zastąpienie:: operator działania można zastąpić wyrażeniem równoważnym lub jego definicją. np. w wyrażeniu (ØA Ú ØA)  ØA zastępujemy operator Ú jego definicją (*) (A  ØA)  ØA Modus ponens (reguła odrywania): [(A  B)Ù A] B

13 Algorytm: 1. Wykonanie wszystkich możliwych podstawień do bieżącego celu. 2. Zastosowanie wszystkich możliwych zastąpień i oderwań do bieżącego celu i sprawdzenie wyników za pomocą podstawień; jeżeli nie doprowadzi to do dowodu, dopisanie wyników do listy podcelów. 3. Zastosowanie reguły łańcucha a  b, b  c a  c 4. Jeżeli żadne z powyższych działań nie doprowadziło do dowodu, to jako bieżący cel przyjmij kolejny nie rozważany dotąd element z listy podcelów. 5. Zakończ jeżeli: znaleziono dowód lub lista podcelów jest pusta lub czas i pamięć zostały wyczerpane.

14 LT – PRZYKŁAD 1 Cel: p  (q  p) Zastąpienie: (q  p)  (q  p)
Podcel: p  (q  p) Podstawienie: q za q Podcel: p  (q  p) LT dowodził tego twierdzenia przez 10s, próbując 5 aksjomatów. LT znalazl kilka dowodów twierdzen, dla których epłen przegłąd był zbyt pracochłonny, ale nie wszystkie udało się rozwiązać. Potrzebna była lepsza strategia przeszukiwania. Aksjomat: p  (q  p)

15 LT – PRZYKŁAD 2 Cel: (p  p)  p Zastąpienie: (p  p)  (p  p)
Podcel: ( p  p)   p Podstawienie: p za p Podcel: (p  p)  p Aksjomat: (p  p)  p

16 Logic Theorist - podsumowanie
Program napisany przez Newella, Simona i Shawa w roku 1956, który dowodził podstawowe twierdzenia pierwszego rozdziału Principia Mathematica Reprezentacja wiedzy: rachunek predykatów Wnioskowanie: dedukcja Procedura pomocnicza: unifikacja wyrażeń Problemy: złożoność, sterowanie wnioskowaniem For one of the equations, Theorem 2.85, the Logic Theorist surpassed its inventors' expectations by finding a new and better proof. Dowód ten autorzy próbowali opublikować w czasopiśmie , ale praca została odrzucona. Są dwie wersje: jedna mówi, że recenzent uznał iż nowy dowód znanego twierdzenia nie jest dostatecznie interesujący, aby go opublikować. Druga wersja mówi,że zakwestionowano czwartego autora, którym był Logic Theorist.

17 General Problem Solver
Autorzy: Newell, Simon Dowodzenie twierdzeń, rozwiązywanie problemów geometrycznych, językowych, gier (szachy) Newell, A.; Shaw, J.C.; Simon, H.A. (1959). Report on a general problem-solving program. Proceedings of the International Conference on Information Processing. pp Newell, A. (1963). A guide to the general problem-solver program GPS-2-2. RAND Corporation, Santa Monica, California. Technical Report No. RM-3337-PR. Ernst, G.W. and Newell, A. (1969). GPS: a case study in generality and problem solving. Academic Press. (revised version of Ernst's 1966 dissertation, Carnegie Institute of Technology.)

18 1957-1963 - General Problem Solver
wykorzystuje metodę means-ends, która powstała na podstawie obserwacji sposobu rozwiązywania problemów przez człowieka (psychologia) podstawowe pojęcia: różnice i operatory operator jest opisany przez: warunki początkowe, funkcję transformacji i redukowane różnice na każdym etapie rozwiązywania problemu formułuje się różnicę między stanem bieżącym a celem następnie poszukuje się operatora, który można zastosować do zredukowania zaobserwowanej różnicy jeżeli warunki początkowe operatora nie są spełnione, to zapisuje się je na listę podcelów i przechodzi się do następnego z listy podcelów

19 Problem dzbanków 2 l ? 4 l 3 l

20 Means-ends x - ilość wody w dużym dzbanku, x  {0, 1, 2, 3, 4}
y - ilość wody w małym dzbanku y  {0, 1, 2, 3} stan zadania: (x, y) stan początkowy: (4, 3) cel: (2, y)

21 Tablica operatory-różnice

22 Tablica operatory-różnice

23 Tablica operatory-różnice

24 Tablica operatory-różnice

25 Tablica operatory-różnice

26 Tablica operatory-różnice

27 Tablica operatory-różnice

28 Rozwiązanie Stan początkowy (4,3) (0,3) (3,0) (3,3) (4,2) (0,2)
Operator (-4,0) (3,-3) (0,3) (1,-1) (2,-2) Stan końcowy (0,3) (3,0) (3,3) (4,2) (0,2) (2,0)

29 General problem solver - podsumowanie
GPS został zaprezentowany w roku 1959 Zastosowana metoda wnioskowania (means-ends analysis) była wzorowana na sposobie rozwiązywania problemów przez człowieka Metoda ta znajduje zastosowanie w robotyce i planowaniu działań (STRIPS 1971)

30 Zasada rezolucji (Alan Robinson 1965)

31 Dowód metodą nie wprost
Założenie o niesprzeczności teorii Zatem dodanie zdania, które nie jest prawdziwe powoduje powstanie sprzeczności w rozważanym zbiorze zdań Szukamy tej sprzeczności Co będzie jeżeli nie ma sprzeczności?

32 Dowód metodą rezolucji
1. Przekształć przesłanki lub aksjomaty w formę klauzul. 2. Dodaj do zbioru aksjomatów zaprzeczenie twierdzenia, które ma być udowodnione. 3. Wygeneruj nowe klauzule wynikające z tego zbioru. 4. Znajdź sprzeczność generując pustą klauzulę. 5. Warunki użyte do wygenerowania pustej klauzuli są tymi, w których zaprzeczenie celu jest prawdziwe.

33 2. na podstawie reguły podstawiania: (X/sokrates)
Teoria przemijania A1. die(X)  man(X) A2. man(sokrates) Tw. o Sokratesie: die(sokrates) Dowód: 1. zaprzeczenie tezy: Z1. die(sokrates) 2. na podstawie reguły podstawiania: (X/sokrates) A1’. die(sokrates)  man(sokrates) 3. rezolucja Z1 oraz A1’ Z2. man(sokrates) 4. rezolucja A2 i Z2 powoduje wygenerowanie klauzuli pustej, co kończy dowód. 

34 Strategie upraszczające rezolucję
Przeszukiwanie wszerz Strategia zbioru podpierającego Strategia preferencji jednostkowej Strategia liniowego wejścia

35 Przykład człowiek(X)  umrzeć(X) człowiek(X)  umrzeć(X)
filozof(sokrates) filozof(Y)  człowiek(Y) m umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(sokrates) filozof(Y)  człowiek(Y) umrzeć(sokrates)

36 Przeszukiwanie wszerz
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates) umrzeć(sokrates) filozof(sokrates) klauzula pusta klauzula pusta

37 Przeszukiwanie wszerz
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates) umrzeć(sokrates) filozof(sokrates) klauzula pusta klauzula pusta

38 Strategia zbioru podpierającego
Dla zbioru klauzul wejściowych S określa się podzbiór TS zwany zbiorem podpierającym. Strategia wymaga, aby w każdej rezolucji co najmniej jedna rezolwenta miała poprzednika w zbiorze podpierającym T. Jeżeli S jest sprzeczny i S\T nie jest sprzeczny, to strategia ta jest zupełna. Np. jeżeli T zawiera zaprzeczenie celu.

39 Strategia zbioru podpierającego
zbiór podpierający Strategia zbioru podpierającego filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

40 Strategia zbioru podpierającego
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

41 Strategia zbioru podpierającego
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

42 Strategia zbioru podpierającego
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates) umrzeć(sokrates) filozof(sokrates) klauzula pusta

43 Strategia preferencji jednostkowej
Rezolucja, w której jedna rezolwenta jest literałem prowadzi do „skrócenia” drugiej rezolwenty. Zatem preferuje się rezolucje z pojedynczymi literałami. Jeżeli nie dopuścimy innych rezolucji, jak tylko z pojedynczymi literałami, to strategia nie jest zupełna.

44 Strategia preferencji jednostkowej
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

45 Strategia preferencji jednostkowej
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

46 Strategia preferencji jednostkowej
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates) filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) klauzula pusta

47 Strategia liniowego wejścia
W pierwszej rezolucji rezolwentami są aksjomat i zanegowany cel. W kolejnych krokach jedną z rezolwent jest ostatnio otrzymana klauzula, a drugą aksjomat. Strategia nie jest zupełna.

48 Strategia liniowego wejścia
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

49 Strategia liniowego wejścia
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) X X X filozof(X)  umrzeć(X) człowiek(sokrates) człowiek(sokrates)

50 Strategia liniowego wejścia
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) człowiek(sokrates)

51 Strategia liniowego wejścia
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) człowiek(sokrates) filozof(sokrates)

52 Strategia liniowego wejścia
filozof(sokrates) umrzeć(sokrates) człowiek(X)  umrzeć(X) filozof(Y)  człowiek(Y) człowiek(sokrates) filozof(sokrates) Dowód nie najkrótszy, ale najszybciej znaleziony! klauzula pusta

53 Inne pożyteczne zasady
Uporządkowanie literałów w klauzulach. Związanie zmiennej może być korzystne na początku przeszukiwania, ale nie jest to regułą. Klauzule oczywiste należy eliminować ze zbioru. Klauzule mniej ogólne należy eliminować ze zbioru.

54 Programowanie w logice
PROLOG

55 PROLOG PROLOG jest językiem programowania w logice.
Program w PROLOGu składa się z listy stwierdzeń logicznych w postaci klauzul Horna. Wnioskowanie: - w tył - w głąb z nawrotami

56 PROLOG a logika W logice zmienne są kwantyfikowane jawnie, w PROLOGU nazwy zmiennych zaczynają się od dużej litery, a stałych od małej litery. W PROLOGU nie występuje znak dysjunkcji, dysjunkcję reprezentuje się w postaci listy alternatywnych stwierdzeń. W PROLOGU implikację zapisuje się „od końca”: pq zapisuje się q :- p.

57 Reprezentacja deklaratywna
 X man(X)  die(X) man(sokrates) die(X) :- man(X) man(sokrates) ? die(sokrates)

58 Artificial Mathematician (ok. 1976)
Autor: Douglas Lenat Język: LISP Reprezentacja wiedzy: ramy (ur. 1950) The President and CEO of CYCORP In the mid-1970s, a young computer scientist at Stanford University named Douglas Lenat created a stir by unveiling AM, a program said to discover fundamental results in mathematics. Based on the Lisp programming language, AM had been provided with a collection of very basic concepts drawn from mathematical set theory, such as 'intersection' and 'union', combined with about 200 'heuristics' - or rules - for such tasks as proposing new things to do, checking truths and spotting regularities. Once set running, AM used these heuristics to look for new concepts that emerged, and decide what constituted an 'interesting' discovery. AM discovered - or, more precisely, rediscovered - the existence of addition, multiplication, de Morgan's rules of Boolean algebra, the existence of prime numbers and the concept of unique factorisation. Perhaps most astonishing of all, AM suggested that every even number greater than 4 can be written as the sum of two prime numbers.  This is Goldbach's conjecture, a famous unproven idea in number theory first put forward by a Prussian mathematician in the 18th century. The final induction technique to be considered here is a supervised learning technique as used in systems such as AM (Artificial Mathematician) and EURISKO [Lenat in Mic83]. As to be expected they use a frame based knowledge representation scheme, but unlike other algorithms discussed these are more exploratory in terms of their rationale. Rather than produce a synopsis of some domain, they aim to discover new and innovative knowledge about their application domains. AM has no well-defined target concepts, rather it aims to qualitatively improve its inferences by finding and redefining concepts underlying the application domain. EURISKO was a development of AM but rather than use heuristics to study mathematics, it used heuristics to discover new heuristics for a wide variety of problem solving areas. Both AM and EURISKO use frames (or units) for concepts, with each field in the unit (slot) describing one feature of the concept. For example, ISA specifies subclass/super-class relationships, while WORTH slots are used to specify relative values of a unit. A unit can also be used to delineate rules and meta-rules; meta-rules are used to modify existing units to make them more meaningful or to create new units. Both systems are initialised with domain heuristics and knowledge, then set off to explore the domain using a variety of techniques. AM used three processes (Analogise, Satisfice, Remember). EURISKO extended these operations with additional techniques for generating, evaluating and modifying heuristics. One of the problems associated with this class of program, particularly EURISKO, was the generalisation of too many heuristics. While it came up with innovative and new rules, which it recognised as such, it required a human observer to filter the generated knowledge; a possibly daunting task in itself. Associated with this over-production is the specification of termination conditions. If used as an additional system, these discovery programs can provide novel knowledge about a particular problem domain. Lenat's research into discovery programs continues with THE CYC system. Lenat, D. and Brown, J. (1984). Why AM and EURISKO appear to work. Artificial Intelligence, 23, No. 3 (pp ).


Pobierz ppt "Automatyczne dowodzenie twierdzeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google