Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2014 roku.1 Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r. Aktualizowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2014 roku.1 Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r. Aktualizowała:"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2014 roku.1 Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r. Aktualizowała: Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 12 września 2013 r.

2 Egzamin maturalny w 2014 roku.2 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 Egzamin maturalny w 2014 roku.3 Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września.

4 Egzamin maturalny w 2014 roku.4 Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.

5 Egzamin maturalny w 2014 roku.5 Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE.

6 Egzamin maturalny w 2014 roku.6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

7 Egzamin maturalny w 2014 roku.7 2 osoby w zespole - nauczyciele danego przedmiotu, w tym: co najmniej jeden egzaminator co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

8 Egzamin maturalny w 2014 roku.8 Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. CZĘŚĆ PISEMNA

9 Egzamin maturalny w 2014 roku.9 CZĘŚĆ PISEMNA SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) członkowie (co najmniej 3 nauczycieli) co najmniej jedna osoba zatrudniona w innej szkole. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy

10 Egzamin maturalny w 2014 roku.10 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA

11 Egzamin maturalny w 2014 roku.11 Przedmioty obowiązkowe !!! POZIOM PODSTAWOWY !!! EGZAMIN USTNY 1.język polski – nie określa się poziomu egzaminu 1.język obcy nowożytny – nie określa się poziomu egzaminu PISEMNY przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym: 1.język polski 1.język obcy nowożytny– ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej 3.matematyka

12 Egzamin maturalny w 2014 roku.12 Języki nowożytne, które można zdawać na egzaminie maturalnym to: Język obcy nowożytny francuskihiszpańskiniemieckirosyjskiwłoskiangielski

13 Egzamin maturalny w 2014 roku.13 Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka.

14 Egzamin maturalny w 2014 roku.14 Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. od 0 do 6 PRZEDMIOTY DODATKOWE:

15 Egzamin maturalny w 2014 roku.15 Przedmioty dodatkowe zdawane są na dowolnym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

16 Egzamin maturalny w 2014 roku.16 1.języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy 1. biologii 2. chemii 3. filozofii 4. fizyki i astronomii 5. geografii 6. historii 7. historii muzyki 8. historii sztuki 9. informatyki 10. języka łacińskiego i kultury antycznej 11. języka mniejszości etnicznej 12. języka mniejszości narodowej 13. języka obcego nowożytnego 14. języka polskiego 15. języka regionalnego – języka kaszubskiego 16. matematyki 17. wiedzy o społeczeństwie 18. wiedzy o tańcu CZĘŚĆ USTNACZĘŚĆ PISEMNA PRZEDMIOTY DODATKOWE:

17 Egzamin maturalny w 2014 roku.17 W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy to zdaje go na poziomie rozszerzonym. W przypadku języka obcego nowożytnego absolwent zdaje go tylko w części pisemnej. Język polski, matematyka, język obcy nowożytny

18 Egzamin maturalny w 2014 roku.18 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Matematyka Język obcy (jeżeli wybrano jako przedmiot dodatkowy drugi język obcy) Przedmiot dodatkowy (0-6) STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO OD 2010 ROKU OBOWIĄZKOWE DODATKOWE

19 Egzamin maturalny w 2014 roku.19 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

20 Egzamin maturalny w 2014 roku.20 Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. WYNIKI

21 Egzamin maturalny w 2014 roku.21 Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole i jest dostępna na szkolnej stronie internetowej Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. CZĘŚĆ USTNA

22 Egzamin maturalny w 2014 roku.22 Egzamin maturalny z JĘZYKA POLSKIEGO składa się z dwóch części: prezentacji wybranego tematu rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej – do 4 kwietnia 2014r.

23 Egzamin maturalny w 2014 roku.23 Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: * tylko jeden dla wybranego środowiska ŚrodowiskoJęzyk programowania (kompilator) * Program użytkowy * Windows z systemem plików NTFS - Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy, darmowy) - MS Visual Studio C++ - Dev C++ 4.9.9.2 -Code Blocks 10.05 lub nowszy - Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy -MS Office 2003 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -MS Office 2007 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy (darmowy3

24 Egzamin maturalny w 2014 roku.24 Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: ŚrodowiskoJęzyk programowania (kompilator) * Program użytkowy * Linux z KDE -Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy, darmowy) -GCC/G++ 4.5 lub nowszy -Code Blocks 10.05 lub nowszy - Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy (darmowy) * tylko jeden dla wybranego środowiska

25 Egzamin maturalny w 2014 roku.25 !!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin

26 Egzamin maturalny w 2014 roku.26 dotyczącą wyboru: 1.Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym zokreśleniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowei dodatkowe. 2.Poziomu egzaminu. 3.Tematu z języka polskiego w części ustnej wybranego z listy tematów dostępnej na stronie internetowej szkoły 4.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zdający składa deklarację pisemną do dnia 27 września, DEKLARACJE ZDAJĄCYCH

27 Egzamin maturalny w 2014 roku.27 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja złożona do 27 września jest deklaracją wstępną, w której można jeszcze dokonać zmian najpóźniej do 17 stycznia Po tym terminie : nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji Deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej (w przypadku braku zmian w deklaracji wst ę pnej) deklaracja wstępna staje się automatycznie deklaracją ostateczną

28 Egzamin maturalny w 2014 roku.28 ZMIANY W DEKLARACJI Wszelkie zmiany w deklaracji wstępnej dokonuje się na pisemny wniosek do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w dwóch kopiach. Zmiany w deklaracji zgodnie z wnioskiem dokonuje się u nauczyciela Edyty Łyczko-Siller w sali 306, na długiej przerwie (11.00 – 11.15) w terminie od 7 do 17 stycznia. Obowiązkowo należy przynieść papierową kopię deklaracji wstępnej.

29 Egzamin maturalny w 2014 roku.29 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracje należy wypełnić DRUKOWANĄ CZCIONKĄ - WIELKIMI LITERAMI korzystając z witryny internetowej: http://maturzysta.vulcan.plmaturzysta.vulcan.pl

30 Egzamin maturalny w 2014 roku.30 Kod szkoły: 247501-A3325 Symbol oddziału: litera klasy np. A (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Nr w dz: własny numer w dzienniku lekcyjnym (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Rok ukończenia szkoły: 2014 Nazwisko rodowe: to nazwisko własne o ile nie było zmienione kiedyś, wówczas wpisujemy poprzednie nazwisko w tej rubryce Telefon: podajemy same cyfry bez odstępów, myślników, nawiasów Temat z języka polskiego należy skopiować wraz z jego numerem z listy tematów dostępnej na stronie internetowej szkoły Wpisy do deklaracji mają być następujące:

31 Egzamin maturalny w 2014 roku.31 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe uczniów są zbierane dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia. Odbiorcami danych są: Dyrektor szkoły OKE w Jaworznie Wybrane przez absolwenta uczelnie wyższe Każdy uczeń ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Każdy uczeń musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisując X na samym dole drugiej strony deklaracji.

32 Egzamin maturalny w 2014 roku.32 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Po zaakceptowaniu poprawności wprowadzonych danych należy pobrać 2 pliki o nazwach będących nazwiskiem maturzysty i o rozszerzeniach: deklaracja oraz pdf.deklaracjapdf. Plik z rozszerzeniem *.deklaracja należy zapisać na płycie CD (jednej dla całej klasy) Plik z rozszerzeniem *.pdf należy wydrukować, podpisać długopisem tylko w jednym miejscu dla deklaracji wstępnej Wydrukowaną deklarację i plik należy przekazać do wychowawcy klasy do 27 września

33 Egzamin maturalny w 2014 roku.33 Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

34 Egzamin maturalny w 2014 roku.34 opinii poradni psychologiczno pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego zaświadczenia lekarskiego wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną ABSOLWENCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb na podstawie:

35 Egzamin maturalny w 2014 roku.35 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 27 września. Dokumentacja ta może być uzupełniona ostatecznie do 7 lutego 2014 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

36 Egzamin maturalny w 2014 roku.36 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU Jeżeli dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zostały przekazane do pedagoga szkolnego to zdający składa pisemne oświadczenie (wraz z deklaracją) w którym wskazuje rodzaj dokumentu na podstawie którego ubiega się o dostosowanie warunków i form egzaminu

37 Egzamin maturalny w 2014 roku.37 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Chorzy lub niepełnosprawni czasowo mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

38 Egzamin maturalny w 2014 roku.38 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowej, a ogłaszana jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie www.cke.edu.pl nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.www.cke.edu.pl

39 Egzamin maturalny w 2014 roku.39 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

40 Egzamin maturalny w 2014 roku.40 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego dyrektor szkoły stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

41 Egzamin maturalny w 2014 roku.41 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.

42 Egzamin maturalny w 2014 roku.42 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

43 Egzamin maturalny w 2014 roku.43 DOKUMENTACJA Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Informatory do każdego przedmiotu Wnioski, oświadczenia Komunikaty dotyczące matury są dostępne: na szkolnej stronie internetowej w bibliotece szkolnej na witrynach CKE i OKE

44 Egzamin maturalny w 2014 roku.44 Szkolna strona internetowa Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : www.szkola.zse.edu.pl oraz witryn: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.jaworzno.pl

45 Egzamin maturalny w 2014 roku.45 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w 2014 roku Aktualizacja: 12 wrzesień 2013 r.

46 Egzamin maturalny w 2014 roku.46 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

47 Egzamin maturalny w 2014 roku.47 EGZAMIN ZAWODOWY przeprowadzany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne jeden raz w ciągu roku szkolnego - w czerwcu i Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu – około grudnia

48 Egzamin maturalny w 2014 roku.48 Gdzie odbywa się egzamin zawodowy ? Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych jest upoważnionym ośrodkiem egzaminacyjnym

49 Egzamin maturalny w 2014 roku.49 Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy. Każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie. Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły w terminie do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu,

50 Egzamin maturalny w 2014 roku.50 INFORMATOR Zawiera: opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, kryteria oceniania, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne.

51 Egzamin maturalny w 2014 roku.51 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

52 Egzamin maturalny w 2014 roku.52 Wykonanie zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym jest uzależnione od zawodu i polega na: Etap praktyczny egzaminu zawodowego Technik informatyk Technik teleinformatyk opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym w komputer zgodnie ze standardami wymagań Technik elektronik opracowanie projektu realizacji określonych prac bez wykonania

53 Egzamin maturalny w 2014 roku.53 ZESPOŁY NADZORUJĄCE ETAP PRAKTYCZNY Przewodniczący: * powołany przez przez dyrektora OKE * egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji Członkowie: * powołani przez przez dyrektora OKE * co najmniej dwóch nauczycieli posiadających przygotowanie z zakresu danego zawodu, przy czym nie mogą to być nauczyciele, którzy uczyli zdających

54 Egzamin maturalny w 2014 roku.54 ZDAJ Ą CY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego n na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni specjalistycznej

55 Egzamin maturalny w 2014 roku.55 Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego/ kierownik ośrodka egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. ZDAJ Ą CY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

56 Egzamin maturalny w 2014 roku.56 Czas trwania egzaminu dla zdających z dysfunkcjami Czas trwania egzaminu może być przedłużony, zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, Dyrektor CKE umieszcza tę informację na stronie internetowej, nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy.

57 Egzamin maturalny w 2014 roku.57 Warunki zdania egzaminu zawodowego Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY

58 Egzamin maturalny w 2014 roku.58 Wynik egzaminu zawodowego INFORMACJA O STOPNIU SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

59 Egzamin maturalny w 2014 roku.59 Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass Europass - nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Europass posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

60 Egzamin maturalny w 2014 roku.60 !!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin

61 Egzamin maturalny w 2014 roku.61 PONOWNEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Przysługuje osobie, która : nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy nie uzyskała wymaganej liczby punktów do zdania egzaminu zawodowego z danego etapu tego egzaminu, Osoba ta ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych sesjach. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego zaliczenie egzaminu zawodowego odbywa się w pełnym zakresie.

62 Egzamin maturalny w 2014 roku.62 LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie laureata lub finalisty dotyczy tylko etapu pisemnego egzaminu zawodowego i jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej oraz z części drugiej etapu pisemnego najwyższego wyniku. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronie internetowej CKE

63 Egzamin maturalny w 2014 roku.63 DOKUMENTACJA Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego Informatory, Deklaracje Wnioski Komunikaty są dostępne: na szkolnej stronie internetowej w bibliotece szkolnej na witrynach CKE i OKE

64 Egzamin maturalny w 2014 roku.64 Szkolna strona internetowa Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : www.szkola.zse.edu.plzse.edu.pl oraz witryn: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.jaworzno.pl


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2014 roku.1 Egzamin maturalny w 2014 roku podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r. Aktualizowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google