Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w 2014 roku
podstawowe informacje Opracowała: Halina Sitko Warszawa,20 sierpnia 2007 r. Aktualizowała: Edyta Łyczko-Siller Sosnowiec, 12 września 2013 r. Egzamin maturalny w 2014 roku.

2 Egzamin maturalny w 2014 roku.
jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Egzamin maturalny w 2014 roku.

3 Egzamin maturalny w 2014 roku.
Egzamin maturalny przeprowadza się jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Egzamin maturalny w 2014 roku.

4 Egzamin maturalny w 2014 roku.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny. Egzamin maturalny w 2014 roku.

5 Egzamin maturalny w 2014 roku.
Matura odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzany może być w innym miejscu, wskazanym przez OKE. Egzamin maturalny w 2014 roku.

6 Egzamin maturalny składa się z dwóch części:
CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji Egzamin maturalny w 2014 roku.

7 CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO 2 osoby w zespole -
nauczyciele danego przedmiotu, w tym: co najmniej jeden egzaminator co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. Egzamin maturalny w 2014 roku.

8 Egzamin maturalny w 2014 roku.
CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala CKE i są one jednakowe w całej Polsce. Egzamin maturalny w 2014 roku.

9 CZĘŚĆ PISEMNA SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO
przewodniczący (odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu) członkowie (co najmniej 3 nauczycieli) co najmniej jedna osoba zatrudniona w innej szkole. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu i wychowawcy Egzamin maturalny w 2014 roku.

10 Egzamin maturalny w 2014 roku.

11 Przedmioty obowiązkowe
!!! POZIOM PODSTAWOWY !!! Egzamin maturalny w 2014 roku.

12 które można zdawać na egzaminie maturalnym to:
Języki nowożytne, które można zdawać na egzaminie maturalnym to: Egzamin maturalny w 2014 roku.

13 w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej i części pisemnej zdawany jest z tego samego języka. Egzamin maturalny w 2014 roku.

14 PRZEDMIOTY DODATKOWE:
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. od 0 do 6 Egzamin maturalny w 2014 roku.

15 Przedmioty dodatkowe zdawane są na dowolnym poziomie:
podstawowym lub rozszerzonym. Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Egzamin maturalny w 2014 roku.

16 PRZEDMIOTY DODATKOWE:
CZĘŚĆ PISEMNA biologii chemii filozofii fizyki i astronomii geografii historii historii muzyki historii sztuki informatyki języka łacińskiego i kultury antycznej języka mniejszości etnicznej języka mniejszości narodowej języka obcego nowożytnego języka polskiego języka regionalnego – języka kaszubskiego matematyki wiedzy o społeczeństwie wiedzy o tańcu CZĘŚĆ USTNA języka obcego nowożytnego jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy Egzamin maturalny w 2014 roku.

17 Język polski, matematyka, język obcy nowożytny
W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy to zdaje go na poziomie rozszerzonym. W przypadku języka obcego nowożytnego absolwent zdaje go tylko w części pisemnej. Egzamin maturalny w 2014 roku.

18 STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO OD 2010 ROKU
OBOWIĄZKOWE DODATKOWE Język polski Język obcy Język obcy (jeżeli wybrano jako przedmiot dodatkowy drugi język obcy) CZĘŚĆ USTNA Język polski Język obcy Matematyka Przedmiot dodatkowy (0-6) CZĘŚĆ PISEMNA Egzamin maturalny w 2014 roku.

19 Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać
WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać W części ustnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. W części pisemnej – co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotów obowiązkowych. Egzamin maturalny w 2014 roku.

20 Egzamin maturalny w 2014 roku.
WYNIKI Wyniki otrzymane w części dodatkowej nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości. Wyniki ustalone przez komisję są ostateczne. Egzamin maturalny w 2014 roku.

21 Egzamin maturalny w 2014 roku.
CZĘŚĆ USTNA Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole i jest dostępna na szkolnej stronie internetowej Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin maturalny w 2014 roku.

22 Egzamin maturalny z JĘZYKA POLSKIEGO
składa się z dwóch części: prezentacji wybranego tematu rozmowy zdającego z egzaminującymi – związanej z prezentacją tematu zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematu nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej – do 4 kwietnia 2014r. Egzamin maturalny w 2014 roku.

23 Egzamin maturalny w 2014 roku.
Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: Środowisko Język programowania (kompilator) * Program użytkowy * Windows z systemem plików NTFS - Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy, darmowy) - MS Visual Studio C++ - Dev C Code Blocks lub nowszy Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy -MS Office 2003 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -MS Office 2007 ( w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy (darmowy3 * tylko jeden dla wybranego środowiska Egzamin maturalny w 2014 roku.

24 Egzamin maturalny w 2014 roku.
Matura z INFORMATYKI Lista programów dostępnych w szkole: Środowisko Język programowania (kompilator) * Program użytkowy * Linux z KDE -Free Pascal (FPC 2.0 lub nowszy, darmowy) -GCC/G lub nowszy Code Blocks lub nowszy Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.6 lub nowszy -OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy (darmowy) * tylko jeden dla wybranego środowiska Egzamin maturalny w 2014 roku.

25 telefon komórkowy = unieważniony egzamin
!!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin Egzamin maturalny w 2014 roku.

26 Egzamin maturalny w 2014 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Zdający składa deklarację pisemną do dnia 27 września, dotyczącą wyboru: Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. Poziomu egzaminu. Tematu z języka polskiego w części ustnej wybranego z listy tematów dostępnej na stronie internetowej szkoły Zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Egzamin maturalny w 2014 roku.

27 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Deklaracja złożona do 27 września jest deklaracją wstępną, w której można jeszcze dokonać zmian najpóźniej do 17 stycznia Po tym terminie : nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji Deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej (w przypadku braku zmian w deklaracji wstępnej) deklaracja wstępna staje się automatycznie deklaracją ostateczną Egzamin maturalny w 2014 roku.

28 Egzamin maturalny w 2014 roku.
ZMIANY W DEKLARACJI Wszelkie zmiany w deklaracji wstępnej dokonuje się na pisemny wniosek do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w dwóch kopiach. Zmiany w deklaracji zgodnie z wnioskiem dokonuje się u nauczyciela Edyty Łyczko-Siller w sali 306, na długiej przerwie (11.00 – 11.15) w terminie od 7 do 17 stycznia. Obowiązkowo należy przynieść papierową kopię deklaracji wstępnej. Egzamin maturalny w 2014 roku.

29 DEKLARACJE ZDAJĄCYCH http://maturzysta.vulcan.pl
Deklaracje należy wypełnić DRUKOWANĄ CZCIONKĄ - WIELKIMI LITERAMI korzystając z witryny internetowej: Egzamin maturalny w 2014 roku.

30 Wpisy do deklaracji mają być następujące:
Kod szkoły: A3325 Symbol oddziału: litera klasy np. A (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Nr w dz: własny numer w dzienniku lekcyjnym (wpis ten jest niewidoczny na wydruku deklaracji) Rok ukończenia szkoły: 2014 Nazwisko rodowe: to nazwisko własne o ile nie było zmienione kiedyś, wówczas wpisujemy poprzednie nazwisko w tej rubryce Telefon: podajemy same cyfry bez odstępów, myślników, nawiasów Temat z języka polskiego należy skopiować wraz z jego numerem z listy tematów dostępnej na stronie internetowej szkoły Egzamin maturalny w 2014 roku.

31 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczniów są zbierane dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia. Odbiorcami danych są: Dyrektor szkoły OKE w Jaworznie Wybrane przez absolwenta uczelnie wyższe Każdy uczeń ma prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Każdy uczeń musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisując X na samym dole drugiej strony deklaracji. Egzamin maturalny w 2014 roku.

32 Egzamin maturalny w 2014 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Po zaakceptowaniu poprawności wprowadzonych danych należy pobrać 2 pliki o nazwach będących nazwiskiem maturzysty i o rozszerzeniach: deklaracja oraz pdf. Plik z rozszerzeniem *.deklaracja należy zapisać na płycie CD (jednej dla całej klasy) Plik z rozszerzeniem *.pdf należy wydrukować, podpisać długopisem tylko w jednym miejscu dla deklaracji wstępnej Wydrukowaną deklarację i plik należy przekazać do wychowawcy klasy do 27 września Egzamin maturalny w 2014 roku.

33 Absolwent niesłyszący
jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Egzamin maturalny w 2014 roku.

34 ABSOLWENCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb na podstawie: opinii poradni psychologiczno pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego zaświadczenia lekarskiego wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wniosku rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną Egzamin maturalny w 2014 roku.

35 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 27 września. Dokumentacja ta może być uzupełniona ostatecznie do 7 lutego 2014 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym. Egzamin maturalny w 2014 roku.

36 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINU
Jeżeli dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zostały przekazane do pedagoga szkolnego to zdający składa pisemne oświadczenie (wraz z deklaracją) w którym wskazuje rodzaj dokumentu na podstawie którego ubiega się o dostosowanie warunków i form egzaminu Egzamin maturalny w 2014 roku.

37 Egzamin maturalny w 2014 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Chorzy lub niepełnosprawni czasowo mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty. Zdający, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. Egzamin maturalny w 2014 roku.

38 Egzamin maturalny w 2014 roku.
DEKLARACJE ZDAJĄCYCH Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowej, a ogłaszana jest przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. Egzamin maturalny w 2014 roku.

39 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole. Egzamin maturalny w 2014 roku.

40 ZWOLNIENIA Z EGZAMINU MATURALNEGO
Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie którego dyrektor szkoły stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Egzamin maturalny w 2014 roku.

41 PONOWNIE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Zdający ma prawo, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli: zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie. Egzamin maturalny w 2014 roku.

42 Egzamin maturalny w 2014 roku.
PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową. Egzamin maturalny w 2014 roku.

43 DOKUMENTACJA Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Informatory do każdego przedmiotu Wnioski, oświadczenia Komunikaty dotyczące matury są dostępne: na szkolnej stronie internetowej w bibliotece szkolnej na witrynach CKE i OKE Egzamin maturalny w 2014 roku.

44 Szkolna strona internetowa
Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : oraz witryn: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin maturalny w 2014 roku.

45 w 2014 roku EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Aktualizacja: 12 wrzesień 2013 r. Egzamin maturalny w 2014 roku.

46 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Egzamin maturalny w 2014 roku.

47 EGZAMIN ZAWODOWY jeden raz w ciągu roku szkolnego - w czerwcu
przeprowadzany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne jeden raz w ciągu roku szkolnego - w czerwcu Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu – około grudnia Egzamin maturalny w 2014 roku.

48 Gdzie odbywa się egzamin zawodowy ?
Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych jest upoważnionym ośrodkiem egzaminacyjnym   Egzamin maturalny w 2014 roku.

49 Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy.
Każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie. Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły w terminie do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu, Egzamin maturalny w 2014 roku.

50 Egzamin maturalny w 2014 roku.
INFORMATOR Zawiera: opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, kryteria oceniania, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne. Egzamin maturalny w 2014 roku.

51 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Czas trwania 120 minut ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 240 min ETAP PRAKTYCZNY Egzamin maturalny w 2014 roku.

52 Etap praktyczny egzaminu zawodowego
Wykonanie zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym jest uzależnione od zawodu i polega na: Technik informatyk Technik teleinformatyk opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym w komputer zgodnie ze standardami wymagań Technik elektronik opracowanie projektu realizacji określonych prac bez wykonania Egzamin maturalny w 2014 roku.

53 ZESPOŁY NADZORUJĄCE ETAP PRAKTYCZNY
Przewodniczący: * powołany przez przez dyrektora OKE * egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji Członkowie: * powołani przez przez dyrektora OKE * co najmniej dwóch nauczycieli posiadających przygotowanie z zakresu danego zawodu, przy czym nie mogą to być nauczyciele, którzy uczyli zdających Egzamin maturalny w 2014 roku.

54 ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub poradni specjalistycznej Egzamin maturalny w 2014 roku.

55 ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego/ kierownik ośrodka egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający, który nie zamierza skorzystać z przyznanych mu dostosowań, składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Egzamin maturalny w 2014 roku.

56 Czas trwania egzaminu dla zdających z dysfunkcjami
Czas trwania egzaminu może być przedłużony, zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego, Dyrektor CKE umieszcza tę informację na stronie internetowej, nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy. Egzamin maturalny w 2014 roku.

57 Warunki zdania egzaminu zawodowego
Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PISEMNY Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin maturalny w 2014 roku.

58 SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
Wynik egzaminu zawodowego INFORMACJA O STOPNIU SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin i otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin maturalny w 2014 roku.

59 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
Na wniosek absolwenta do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass Europass - nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Europass posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin maturalny w 2014 roku.

60 telefon komórkowy = unieważniony egzamin
!!! Uwaga !!! Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali telefon komórkowy = unieważniony egzamin Egzamin maturalny w 2014 roku.

61 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
Przysługuje osobie, która : nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy nie uzyskała wymaganej liczby punktów do zdania egzaminu zawodowego z danego etapu tego egzaminu, Osoba ta ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych sesjach. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego zaliczenie egzaminu zawodowego odbywa się w pełnym zakresie. Egzamin maturalny w 2014 roku.

62 LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH
Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie laureata lub finalisty dotyczy tylko etapu pisemnego egzaminu zawodowego i jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej oraz z części drugiej etapu pisemnego najwyższego wyniku. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronie internetowej CKE Egzamin maturalny w 2014 roku.

63 DOKUMENTACJA Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego Informatory, Deklaracje Wnioski Komunikaty są dostępne: na szkolnej stronie internetowej w bibliotece szkolnej na witrynach CKE i OKE Egzamin maturalny w 2014 roku.

64 Szkolna strona internetowa
Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej szkolnej strony internetowej : oraz witryn: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin maturalny w 2014 roku.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google