Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dysleksja i dysortografia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dysleksja i dysortografia"— Zapis prezentacji:

1 Dysleksja i dysortografia
Diagnoza i sposoby rozpoznawania Czas realizacji projektu: ok. 30 minut.

2 Dysleksja zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.

3 Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilku-kilkunastu procent populacji. Nie jest to choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym.

4 (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne). Im wcześniej terapia się zacznie,
Powinna w tym pomóc terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne). Im wcześniej terapia się zacznie, tym lepiej dla dziecka.

5 Dysleksja to termin stosowany zwykle w stosunku do osób dorosłych, a przynajmniej nastolatków. W przypadku dzieci poniżej dziesiątego roku życia mówimy raczej o dysleksji rozwojowej. Dysleksja rozwojowa może - choć nie musi - przekształcić się w dysleksję.

6 Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
Dysleksja - rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści. Używanie terminu "dysleksja" do określenia kłopotów z czytaniem zwiększa bałagan w terminologii, jednak tak się niezbyt szczęśliwie przyjęło. Dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii.

7 Jak rozpoznać dysleksję
Czy moje dziecko jest dyslektykiem? Jak rozpoznać dysleksję u dziecka?

8 Jak rozpoznać trudności z czytaniem u gimnazjalisty?
Po pierwsze sięgnij pamięcią do okresu, gdy Twoje dziecko uczyło się czytać. Odpowiedz na pytania: Czy długo głoskowało wyrazy (miało kłopoty z łączeniem głosek w wyraz)? 2. Czy odczytywało wyrazy, skupiając się na samym ich odczytaniu? 3. Czy kończąc klasę I szkoły podstawowej nie opanowało płynnego czytania? Jak czyta teraz? 1. Nie chce głośno czytać? 2. Przeraża je sama myśl o przeczytaniu grubej książki? 3. Twierdzi, że książki to nuda?

9 Jak rozpoznać dysgrafię? Obejrzyj zeszyt swojego dziecka.
A oto jak wygląda zeszyt dysgrafika: • zwykle nieco wymięty i niezbyt estetyczny; • pismo często nie daje się odczytać; • litery kanciaste, często o zmienionym kształcie, źle łączone, często wychodzą    poza liniaturę.

10 •Dysgraficy zwykle piszą powoli.
•Częstą przyczyną dysgrafii jest nieprawidłowy sposób trzymania długopisu.

11

12 Jak rozpoznać problemy dyslektyczno - dysortograficzne w pisaniu?
Błędy występują często, a nie sporadycznie. Dziecko popełnia błędy typu: • zamiany liter podobnych graficznie p-b, b-d, m-n, a-o, a-ą w-m; • mylenie głosek dżwięcznych i bezdżwięcznych p-b (babka - bapka),    g-k (kogut - kokut); • różnicowanie zmiękczeń np. ś-si (siano - śano), ć-ci (ćma - cima); • przestawianie liter w wyrazie; • gubienie lub dodawanie liter; • ortografia (różnicowanie pisowni u-ó, rz-ż, ch-h, pisownia łączno-rozdzielna itp.).

13

14 Elementy diagnozy: Wywiad z rodzicami - dostarcza informacji dotyczących rozwoju dziecka od najwcześniejszego okresu życia, warunków rozwoju, kariery szkolnej, motywacji do nauki, stanu zdrowia np. wad wzroku, słuchu. Badanie psychologiczne - ustala poziom rozwoju umysłowego, poziom rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych zaangażowanych w procesy czytania i pisania, takich jak percepcja i pamięć wzrokowa, słuchowa, motoryka. Badanie pedagogiczne - obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania oraz szczegółową analizę błędów w pisaniu i czytaniu.

15 Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

16 Rozdział 2 § 6 punkt 1 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

17 Rozdział 4 § 32 punkt 1 Uczniowie (słuchacze) z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

18 Rozdział 5 § 44 punkt 1 Absolwenci z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż na 6 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.

19 Jak rozpoznać dysleksję???
- wyraźna rozbieżność między poziomem czytania a rezultatami w nauce innych przedmiotów ( na niekorzyść czytania); - wyraźna rozbieżność między poziomem rozwoju umysłowego a poziomem czytania; - często występujące błędy w pisaniu, niekiedy obniżony poziom graficzny pisma; - trudności w opanowaniu języków obcych; - zaburzenia w rozwoju mowy, artykulacji; - zaburzenia rozwoju ruchowego, sprawności manualnej; - współwystępujące z trudnościami w czytaniu i pisaniu objawy nerwowości i zaburzenia zachowania;

20 Ważne! Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się,
których skutki można znacznie zniwelować, a często zlikwidować poprzez pracę reedukacyjną. • Zaniedbane problemy dyslektyczne odbijają się na rozwoju umysłowym i emocjonalnym dziecka. • O dysleksji mówimy tylko wówczas, gdy są to wybiórcze problemy w uczeniu się (obejmujące głównie czytanie i pisanie), a ogólny rozwój umysłowy dziecka nie odbiega od normy. • Badanie pod kątem dysleksji wykonywane w poradni psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i nie wymaga skierowania ze szkoły. • Adres rejonowej poradni można uzyskać w szkole.

21 „Światełko w tunelu” dla dyslektyków
Auguste Rodin ( ) słynny rzeżbiarz w dzieciństwie postrzegany był jako idiota i absolutnie niezdolny. Przez całe życie nie mógł opanować wiedzy z zakresu ortografii i arytmetyki.    Thomas Alva Edison ( ) światowej sławy naukowiec, fizyki wynalazca, nigdy nie przyswoił sobie ortografii, miał też problemy z arytmetyką.    Winston Churchill ( ) wielki angielski polityk, historyk, w szkole był chłopcem, któremu ciągle się coś nie udawało. W swoich wspomnieniach napisał: "...czas szkoły to czas ciemności, czarna dziura na mapie mojej życiowej podróży".    Albert Einstein ( ) jeden z największych uczonych XX w., miał wielkie trudności w nauce czytania. Zaczął czytać, mając 9 lat. Trudności z pisaniem miał zawsze.

22 Dziękuję za uwagę. Prezentację przygotował mgr Maciej Polanowski


Pobierz ppt "Dysleksja i dysortografia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google