Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obsługa systemu teleinformatycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obsługa systemu teleinformatycznego"— Zapis prezentacji:

1 Obsługa systemu teleinformatycznego www.e-sad.gov.pl
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu Obsługa systemu teleinformatycznego Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet 1 1

2 PROGRAM SZKOLENIA Założenie konta w systemie e-sąd;
Uzyskanie i wdrożenie bezpłatnego elektronicznego podpisu; Złożenie pozwu w systemie e-sąd; Podpisanie i opłacenie pozwu w e-sądzie.

3 Podstawowe informacje o systemie e - sąd

4 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
400 tys. a 700 tys. 1,25% a 5% 4

5 www.e-sad.gov.pl – dane statystyczne
Podstawowe Informacje o systemie e-sąd – dane statystyczne Stan na – 1,94 mln, Wydano orzeczenia w 1,5 mln spraw, 01.09 – – 100 tys. pozwów, W 3% spraw jest składany sprzeciw, 24 dni – średni czas na wydanie orzeczenia, 20 mln PLN – największa wartość pozwu W 246 spośród 320 sądów rejonowych zanotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. 5

6 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd Przyczyny powstania e-sądu
uproszczenie i przyśpieszenie procesu; obniżenie kosztów procesu; skrócenie czasu wydania nakazu odciążenie sądów rozpatrujących sprawy których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. 6

7 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. 7

8 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest dedykowane powodom masowym tj. wysyłającym dużą ilość pozwów upominawczych. Idea Elektronicznego Postępowania Upominawczego, polega na przyjmowaniu i obsługiwaniu pozwów dotyczących np. nie zapłaconego rachunku. 8

9 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
Powód… Powód składa pozew i prowadzi całą korespondencję z e-sądem poprzez pocztę elektroniczną. Organ nie przyjmie od powoda żadnych dokumentów w formie papierowej. Istnieje tylko jeden sąd przyjmujący e-pozwy tj. sąd rejonowy w Lublinie 9

10 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
Pozwany… Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu. Dzięki temu, bez potrzeby zakładania konta pozwany może sprawdzić wiarygodność kodu. 10

11 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd Informacja dla powoda:
Pozew może złożyć osoba posiadająca aktywne konto w systemie e-sąd; Wszystkie czynności w ramach systemu należy potwierdzać elektronicznym podpisem. 11

12 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd Informacja dla powoda:
Opłaty wnosimy wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemowej aplikacji portalu e-sąd; Wnosząc pozew drogą elektroniczną akceptujemy elektroniczną formę komunikacji. Wszystkie dokumenty elektroniczne w systemie e-sąd mają klauzulę oryginalne. 12

13 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
Statystyki z 2010 roku: Wpłynęło ,00 pozwów, w tym wydano ,00 nakazów zapłaty, W ,00 spraw wniesiono sprzeciw (2,9 %); ,00 nakazom nadano klauzule wykonalności; Średni czas na wydanie nakazu zapłaty to dni. Średnia kwota roszczenia to 1.782,75 PLN 13

14 Podstawowe Informacje o systemie e-sąd
Oszczędności: Brak opłaty za pełnomocnictwo, Opłata sądowa wynosi 1,25 % wartości roszczenia Brak opłat pocztowych; Brak kosztu wydruku. 14

15 Założenie konta w systemie e-sąd
Systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości 15

16 Założenie konta w systemie e-sąd
Preferencje techniczne: System Windows (XP, Vista, 7) Przeglądarka Internetowa: Internet Explorer ( wersja 7, 8 lub 9), Firefox (wersja 3.5), Opera 10 Oprogramowanie java 16

17 Założenie konta w systemie e-sąd
System teleinformatyczny umożliwia założenie konta: Profil podstawowy; Profil powoda masowego; Profil pełnomocnika zawodowego. 17

18 Założenie konta w systemie e-sąd
(zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil podstawowy: Założenie konta wymaga: Podania imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego. Wskazania przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła. System automatycznie dokonuje weryfikacji numeru PESEL, w zbiorze PESEL. 18

19 Założenie konta w systemie e-sąd
(zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil podstawowy: Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji danych zadeklarowanych podczas rejestracji; Użytkownik może swobodnie zmienić hasło w systemie teleinformatycznym. 19

20 Założenie konta w systemie e-sąd
(zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil powoda masowego: Założenie konta wymaga: Podania imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca urodzenia, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego. Wskazania przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła; 20

21 Założenie konta w systemie e-sąd
(zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil powoda masowego: Założenie konta wymaga: Podania danych organizacji: nazwa, NIP, Numer wpisu w rejestrze; Podania danych adresowych organizacji: dane korespondencyjne; 21

22 Założenie konta w systemie e-sąd
(zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Profil pełnomocnika zawodowego: Założenie konta wymaga (ponad dane z profilu podstawowego): Podania funkcji/stanowiska: Adwokat, Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, Radca prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Podania numeru wpisu na listę; 22

23 Założenie konta w systemie e-sąd
(zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1830) Dane zadeklarowane w każdym z profili muszą być potwierdzone poprzez poprawne wpisane kodu z obrazka; Wypełniony wniosek można wydrukować. 23

24 Zakładamy nasze konto oraz wysyłamy wniosek o uzyskanie bezpłatnego elektronicznego podpisu z e-sądu. 24

25 Założenie konta w systemie e-sąd
Certyfikat cyfrowy uzyskany z portalu e-sąd jest aktywny tylko przez 1 rok. Certyfikat bazuje na polityce certyfikacji E-sądu, co oznacza, iż może być używany tylko w ramach e-sądu. Na adres poczty elektronicznej, który podamy na etapie rejestracji, będą przysyłane wszystkie informacje dotyczące e-sądu; doradzam założenie nowego konta tylko na rzecz kontaktu z e – sąd. 25

26 Założenie konta w systemie e-sąd
Każda wiadomość elektroniczna odebrana z e-sądu będzie uznawana na spam – należy wyłączyć funkcję kasowania / nie odbierania tego rodzaju wiadomości 26

27 Urzędowe Systemy Teleinformatyczne
Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Subskrybentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, których określone dane, w tym dane osobowe, zostały zawarte w Certyfikacie; (Certyfikat jest przyporządkowany do numer PESEL) Centrum Certyfikacji nie odpowiada za skutki użycia Certyfikatów do innych celów, niż opisano w Polityce certyfikacji; Wykorzystanie Certyfikatu poza zakresem przewidzianym przez Politykę certyfikacji może skutkować unieważnieniem certyfikatu. 27

28 Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego
Założenie konta w systemie e-sąd Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Centrum Certyfikacji nie kontroluje praw do korzystania z podawanych znaków towarowych i nazw handlowych. Zakłada się, że Subskrybent posiada prawa i upoważnienia do posługiwania się w/w informacjami. 28

29 Założenie konta w systemie e-sąd
Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Działania związane z unieważnieniem Certyfikatu mają charakter jednorazowy, tym samym nie jest możliwe przywrócenie stanu ważności unieważnionemu Certyfikatowi. Zawieszenie Certyfikatu jest czynnością uniemożliwiającą czasowe wykorzystanie Certyfikatu. Po okresie wskazanym w niniejszej Polityce certyfikacji, podmiot upoważniony do zawieszenia Certyfikatu zobowiązany jest do podjęcia decyzji o przywróceniu ważności Certyfikatu, bądź jego unieważnieniu. 29

30 Założenie konta w systemie e-sąd
Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Przyczyny Zawieszenia: Zaszło podejrzenie, że klucz prywatny przyporządkowany do Subskrybenta został ujawniony stronom trzecim; Na skutek zmiany danych związanych z identyfikacją tożsamości Subskrybenta dane zawarte w Certyfikacie przestały być aktualne; Subskrybent zaprzestał wykorzystywania Certyfikatu. 30

31 Założenie konta w systemie e-sąd
Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania podpisu elektronicznego uzyskanego z e - sądu (polityka certyfikacji w zakresie niekwalifikowanych usług certykacyjnych) Centrum Certyfikacji nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych pary kluczy przez Subskrybentów. 31

32 Założenie konta w systemie e-sąd
Aktualizacja danych w systemie Złożenie pozwu 32

33 Założenie konta w systemie e-sąd
Aktualizacja danych w systemie Złożenie pozwu 33

34 Założenie konta w systemie e-sąd
Złożenie pozwu 34

35 Założenie konta w systemie e-sąd
Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć: osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.); posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu  konto użytkownika; dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego. 35

36 Założenie konta w systemie e-sąd
USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 36

37 Założenie konta w systemie e-sąd
PEŁNOMOCNICTWO (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art..89) „Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa ….. Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87” 37

38 Założenie konta w systemie e-sąd
FORMULARZE WNIOSKÓW (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.125) „… pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną) lub na informatycznych nośnikach danych. ” 38

39 Założenie konta w systemie e-sąd
Potwierdzanie wiarygodności pism (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.126) „ § 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym ” 39

40 Założenie konta w systemie e-sąd
ZAŁĄCZNIKI I ODPISY ZAŁĄCZNIKÓW (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.128) „ W elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisu § 1 nie stosuje się ” Art. 128 § 1 : Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. 40

41 Założenie konta w systemie e-sąd
OPŁATY (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.130) „ W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową. Wniesienie pozwu BEZ opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu ” 41

42 Założenie konta w systemie e-sąd
URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU (UPO) (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.131) „ W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną ” 42

43 Założenie konta w systemie e-sąd
SKUTECZNOŚĆ UPO (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.131) „ W przypadku doręczenia elektronicznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym ” 43

44 Założenie konta w systemie e-sąd
USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dział VIII – Postępowanie elektroniczne 44

45 Założenie konta w systemie e-sąd
Elektroniczne postępowanie upominawcze (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) W postępowaniu określonym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z odrębnościami wynikającymi z niniejszego rozdziału. 45

46 Założenie konta w systemie e-sąd
Rejestracja czynności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Czynności sądu są zachowane tylko w systemie teleinformatycznym; Każda zmiana jest opatrywana podpisem elektronicznym; 46

47 Założenie konta w systemie e-sąd
Rejestracja czynności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Pisma procesowe powoda nie wniesione drogą elektroniczną, nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu; 47

48 Założenie konta w systemie e-sąd
Wnoszenie pism (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) Powód wnosi pisma w oparciu o system teleinformatyczny; Pozwany standardowo otrzymuje pisma w formie papierowej, do momentu wniesienia przez niego pisma drogą elektroniczną; Pozwany musi samodzielnie zainicjować to działanie. 48

49 Założenie konta w systemie e-sąd
Data wniesienia pisma (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „§ 5. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego.” Godziny działania e-sądu 8:00 – 17:00 49

50 Założenie konta w systemie e-sąd
Dowody (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu .” 50

51 Założenie konta w systemie e-sąd
Nakaz zapłaty (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej ” Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi. 51

52 Założenie konta w systemie e-sąd
Nakaz zapłaty (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) W przypadkach wskazanych w art. 5021 § 1 i 2 sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. 52

53 Złożenie pozwu Złożenie pozwu 53

54 Złożenie pozwu Złożenie pozwu
(zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1832) Kolejne czynności niezbędne do złożenia pozwu (tożsame dla każdego profilu): Uwierzytelnienie użytkownika; Utworzenie pisma w systemie teleinformatycznym Nieodwracalna zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnionego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę. 54

55 Złożenie pozwu Złożenie pozwu
(zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1832) Kolejne czynności niezbędne do złożenia pozwu (tożsame dla każdego profilu): System niezwłocznie po wniesieniu pisma potwierdza wniesienie pisma (tzw. UPO) i umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy. 55

56 Tryb doręczeń elektronicznych
Złożenie pozwu Tryb doręczeń elektronicznych (zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1831) Doręczenie pisma w e-sądzie, wymaga: Zamieszczenia doręczonego pisma w elektronicznych aktach sprawy oraz, Odbioru korespondencji 56

57 Nadawanie klauzuli wykonalności
Złożenie pozwu Nadawanie klauzuli wykonalności (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1833) Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, oraz łączy się z tytułem egzekucyjnym w systemie teleinformatycznym. 57

58 Nadawanie klauzuli wykonalności
Złożenie pozwu Nadawanie klauzuli wykonalności (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1833) To połączenie gwarantuje, iż każdorazowe udostępnienie klauzuli wykonalności ujawnia zarówno jej treść, jak i treść tytułu egzekucyjnego, któremu została nadana. Każdorazowe zaś udostępnienie tytułu egzekucyjnego ujawnia zarówno treść tego tytułu, jak i fakt nadania oraz treść klauzuli wykonalności. 58

59 Nadawanie klauzuli wykonalności
Złożenie pozwu Nadawanie klauzuli wykonalności (zgodnie z art. 3.1 rozporządzenia z dnia 28.XII.2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w w elektronicznym postępowaniu upominawczym, Dz. U. 226, Poz. 1833) Elektroniczny tytuł wykonawczy, po archiwizacji akt sprawy, składany jest również w repozytorium (archiwum e - sądu). 59

60 Złożenie pozwu w oparciu o profil masowy.
60

61 Treść pełnomocnictwa:
Złożenie pozwu Treść pełnomocnictwa: Data; Zakres Okoliczności Przykład: pełnomocnictwo procesowe szczególne z dnia 12 marca 2010r. do prowadzenia sprawy o zapłatę przeciwko Piotrowi Kowalskiemu 61

62 Treść uzasadnienia: Złożenie pozwu Data zawarcia umowy;
Forma umowy (ustna/pisemna); Rodzaj umowy (np. sprzedaży); Terminy w których strony miały spełnić swoje świadczenia (data wystawienia faktury/data płatności). 62

63 Uzasadnienie pozwu… Złożenie pozwu
Przykład: Dochodzona wierzytelność jest bezsporna, gdyż pozwany nie kwestionował wysokości otrzymanej faktury za świadczoną usługę. W związku z tym, że pozwany nie spełnił świadczenia w wyznaczonym terminie wniesienie pozwu jest konieczne i uzasadnione. 63

64 Złożenie pozwu Inne koszta ??? W treść pozwu można dopisać koszta manipulacyjne, tj. prowizja systemu obsługującego płatności elektroniczne. 64

65 Schemat nakazu zapłaty (przykład).
65

66 Projekt E – podpis E - sąd
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) 66

67 Złożenie pozwu Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu  podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. 67

68 Złożenie pozwu Pozwany bez obowiązku założenia konta, może zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym. 68

69 Złożenie pozwu W pouczeniu towarzyszącym doręczeniu pocztowemu wydruku weryfikacyjnego nakazu pozwany otrzymuje dodatkowo indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Podając indywidualny kod dostępu w systemie teleinformatycznym e-sądu pozwany uzyskuje wgląd do elektronicznych akt sprawy bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. 69

70 Złożenie pozwu Uzyskanie elektronicznego dostępu do sprawy przez pełnomocnika procesowego działającego w imieniu pozwanego wymaga podania przez pełnomocnika indywidualnego kodu dostępu pozwanego (będącego potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa). 70

71 z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) 71

72 Pozwany może wybrać formę komunikacji.
Złożenie pozwu Skorzystanie z możliwości zapoznania się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty lub aktami elektronicznymi nie jest tożsame z wniesieniem pisma procesowego droga elektroniczną. Pozwany będzie w stanie komunikować się z sądem elektronicznym w formie tradycyjnej dopóki nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej. Pozwany może wybrać formę komunikacji. 72

73 Złożenie pozwu Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w formie papierowego dokumentu oznaczonego sygnaturą sprawy umieszczoną w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego, przesyłanego na adres Sąd Rejonowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 78, LUBLIN nie wymaga zakładania konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu. Pozwany może komunikować się z sądem za pośrednictwem dokumentów papierowych przesyłanych pocztą. 73

74 Złożenie pozwu Sprzeciw
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. 74

75 Złożenie pozwu Sprzeciw
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej” 75

76 Złożenie pozwu Sprzeciw
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „Po przekazaniu sprawy przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nie usunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie” 76

77 Złożenie pozwu Sprzeciw
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.505) „Jeżeli powód uzupełni pozew zgodnie z wymogami, przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania”. 77

78 Opłata Opłata 78

79 Opłata OPŁATY (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.130) „ W elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową. Wniesienie pozwu BEZ opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu” 79

80 System przekierowuje na stronę operatora płatności elektronicznych.
Opłata W ramach e – sądu, jedyną możliwością wniesienia opłaty skarbowej od składanych pozwów jest płatność elektroniczna. System przekierowuje na stronę operatora płatności elektronicznych. 80

81 Opłata Należy zwrócić uwagę, iż kwota transakcji (opłaty sądowej) jest powiększona o prowizję operatora. 81

82 Opłata Wniesienie opłaty musi być poprzedzone złożeniem podpisu elektronicznego pod poprawnie wypełnionym formularzem wniosku. Pozwy mogą być dostarczone na portal w postaci zbioru XML. Wówczas przedmiotem opłaty są wszystkie pozwy zawarte w zbiorze. Opłata sądowa od zbioru pozwów obliczana jest jako suma opłat od każdego pozwu zawartego w zbiorze. 82

83 Opłata Pomyślne zakończenie operacji opłacania pozwu (zbioru pozwów) jest potwierdzane następującym komunikatem: „Twój pozew został skutecznie złożony do Sądu. Dalszy bieg sprawy z nim związanej możesz śledzić korzystając z funkcji "Moje sprawy". 83

84 Urzędowe Systemy Teleinformatyczne
E-card wystawia faktury w formie elektronicznej, opiewające wyłącznie na wartość prowizji za pojedynczą transakcję ( pozew bądź zbiór pozwów). Brak jest możliwości wystawiania faktur zbiorczych, np. z tyt. łącznej prowizji za wnioski złożone w danym miesiącu kalendarzowym. 84

85 W celu otrzymania faktury w formie elektronicznej, należy:
Opłata W celu otrzymania faktury w formie elektronicznej, należy: wypełnić formularz, podając dane adresowe i identyfikacyjne odbiorcy faktury. System eCard wygeneruje elektroniczny obraz faktury i udostępnia ją klientowi na stronie www z możliwością wydrukowania. 85

86 Opłata W ramach zwrotu opłaty sądowej, opłata manipulacyjna stanowiąca prowizję operatora płatności elektronicznych nie podlega zwrotowi. Operacja transferu środków wpłacanych przez powoda korzystającego z systemu płatności, nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. 86

87 Egzekucja Egzekucja 87

88 Egzekucja Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego. 88

89 Nadanie klauzuli wykonalności
Egzekucja Nadanie klauzuli wykonalności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.781) Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, o którym mowa w § 12, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie teleinformatycznym. 89

90 Nadanie klauzuli wykonalności
Egzekucja Nadanie klauzuli wykonalności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.783) Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, klauzulę wykonalności pozostawia się wyłącznie w systemie teleinformatycznym. 90

91 Nadanie klauzuli wykonalności
Egzekucja Nadanie klauzuli wykonalności (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.795) W przypadku postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w art. 783 § 4, termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty doręczenia mu tego postanowienia. 91

92 Egzekucja Wszczęcie egzekucji
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.797) Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, może być złożony do komornika także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. 92

93 Urzędowe Systemy Teleinformatyczne
Wszczęcie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.797) Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 783 § 4, do wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tego tytułu, a w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy. 93

94 Egzekucja Wszczęcie egzekucji
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.797) Wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, komornik jest zobowiązany do zweryfikowania treści przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego oraz zaznaczenia w tym systemie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tego tytułu. 94

95 Egzekucja Wszczęcie egzekucji
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.805) W przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, obowiązek okazania oryginału tytułu wykonawczego, o którym mowa w § 2, polega na okazaniu dłużnikowi zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. 95

96 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art. 6.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805) Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego NIE został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik podejmuje następujące czynności: w systemie teleinformatycznym podaje sygnaturę sprawy egzekucyjnej i dane dotyczące egzekwowanej wierzytelności; sprawdza zgodność wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym. 96

97 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art. 6.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805) sprawdzenie zgodności wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym, polega na sporządzeniu przez komornika adnotacji o zgodności lub braku zgodności. 97

98 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art. 6.1 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805) Jeżeli został złożony elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik dokonuje wydruku wniosku o wszczęcie egzekucji oraz wydruku weryfikacyjnego. Na wydruku weryfikacyjnym komornik dokonuje adnotacji o zgodności weryfikacji. 98

99 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805)  Po stwierdzeniu zgodności wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, a po zakończeniu egzekucji - datę jej zakończenia i wynik. 99

100 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art. 10 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805) Komornik zgłasza niezwłocznie nieprawidłowość działania systemu teleinformatycznego prezesowi tego sądu rejonowego, przy którym działa. 100

101 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art. 10 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805) W przypadku omyłkowego odnotowania, iż na podstawie danego elektronicznego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja, komornik dokumentuje stwierdzoną omyłkę, sporządzając notatkę urzędową (treść w rozporządzeniu). 101

102 Egzekucja Egzekucja (zgodnie z art. 10 rozporządzenia z dnia 23.XII.2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego , Dz. U. 224, Poz. 1805) Komornik zgłasza niezwłocznie fakt omyłkowego odnotowania, iż na podstawie danego elektronicznego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja, prezesowi tego sądu rejonowego, przy którym działa. 102

103 Prowadzenie egzekucji
Egzekucja Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, wynik egzekucji odnotowuje się w systemie teleinformatycznym. 103

104 Prowadzenie egzekucji
Egzekucja Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku czynności komornika wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816 § 2 opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 104

105 Urzędowe Systemy Teleinformatyczne
Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) 105

106 Urzędowe Systemy Teleinformatyczne
Prowadzenie egzekucji (Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) 106

107 Prowadzenie egzekucji
(Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw – art.816) 107

108 kontakt pomoctechniczna@e-sad.gov.pl
W przypadku zaistniałych problemów, system E-sądu, udziela pomocy w oparciu o Pomoc techniczną; kontakt Telefon ogólny: Informacja EPU: (0-81) Dodatkowe telefony kontaktowe: (0-81) (0-81) 108

109 Pomoc techniczna 109

110 Informatyzacji ma podlegać:
E - administracja E – administracja … Informatyzacji ma podlegać: Europejskie postępowanie nakazowe, Procedura nadania klauzuli wykonalności, bankowemu tytułowi egzekucyjnemu + zajęcie konta bankowego, Doręczenia elektroniczne dla pełnomocników zawodowych. Potwierdzenia odbioru korespondencji z poczty tzw. zwrotek 110

111 Najczęściej zadawane pytania:
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: W jaki sposób zlikwidować konto użytkownika: W takiej sytuacji należy skierować pisemny wniosek do e-sądu z kserokopią (dwustronną) dowodu osobistego. Wniosek o likwidację konta należy przesłać na adres Sądu Rejonowego w Lublinie, XVI Wydział Cywilny, ul. Krakowskie Przedmieście 78, Lublin. 111

112 Najczęściej zadawane pytania: Najczęstsze problemy w założeniem konta:
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Najczęstsze problemy w założeniem konta: Użytkownik podał niewłaściwy adres . Serwer skrzynki blokuje wiadomości spam; korespondencja z E – sąd ma taki charakter. 112

113 Najczęściej zadawane pytania:
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Czy osoba posiadająca certyfikat kwalifikowany może ubiegać się o certyfikat w EPU o certyfikat niekwalifikowany (darmowy): Tak. Może się ubiegać. 113

114 Najczęściej zadawane pytania:
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Jak długo system e-Card może potwierdzać transakcję ? Zgodnie z Regulaminem Płatności nie powinno to trwać dłużej, niż 20 min od czasu zaksięgowania środków na koncie e-Card. W sytuacji gdy potwierdzenie będzie trwało dłużej niż 4 dni robocze, należy przesłać potwierdzenie dokonania transakcji (wraz z numerem transakcji) na adres: 114

115 Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie ?
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie ? Powód może cofnąć pozew do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W tym celu należy złożyć pismo procesowe po wejściu do danej sprawy z zakładki „Pismo procesowe”. Pismo to powinno zawierać oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu ze wskazaniem numeru konta bankowego. Powód może cofnąć pozew w całości – wtedy rezygnuje z ochrony prawnej wszystkich (i w całej wysokości) roszczeń zgłoszonych w pozwie. 115

116 Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie ? c.d.
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Jak cofnąć pozew złożony elektronicznie ? c.d. Cofnięcie pozwu może także dotyczyć tylko jego części, tzw. częściowe cofnięcie pozwu. Powód może także równocześnie z cofnięciem pozwu zrzec się (zrezygnować) dochodzonego w nim roszczenia. W piśmie cofającym pozew należy wskazać numer konta bankowego do zwrotu opłaty sądowej. Opłata zostanie zwrócona, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed wydaniem nakazu zapłaty. 116

117 Czy po cofnięciu pozwu zwracana jest opłata za pozew ?
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Czy po cofnięciu pozwu zwracana jest opłata za pozew ? Zwrot opłaty jest jednak uzależniony od chwili, w której złożono pismo cofające pozew. Powód, który złożył w sądzie pismo cofające pozew przed wydaniem nakazu zapłaty (z czym wiąże się zarządzenie niezwłocznego doręczenia pozwanemu odpisu pozwu z nakazem zapłaty) otrzymuje z urzędu zwrot całej uiszczonej przez siebie opłaty sądowej. Sąd dokonuje zwrotu opłaty wyłącznie drogą elektronicznego przelewu na wskazany przez stronę numer konta bankowego. 117

118 Najczęściej zadawane pytania:
Pomoc techniczna Najczęściej zadawane pytania: Czy istnieje góra granica kwoty objętej żądaniem pozwu ? Akty prawne nie wyznaczają górnej granicy roszczenia, jednak system EPU ma ograniczenie techniczne, które wynosi PLN. 118

119 Specjalista ds. windykacji przez Internet.
Dziękuję za uwagę Michał Proszczuk Specjalista ds. windykacji przez Internet. 119


Pobierz ppt "Obsługa systemu teleinformatycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google