Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język PHP Wprowadzenie. Wykonanie skryptu javascript W javascript kod jest pobierany z serwera i wykonywany przez przeglądarkę klienta, mającą wbudowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język PHP Wprowadzenie. Wykonanie skryptu javascript W javascript kod jest pobierany z serwera i wykonywany przez przeglądarkę klienta, mającą wbudowany."— Zapis prezentacji:

1 Język PHP Wprowadzenie

2 Wykonanie skryptu javascript W javascript kod jest pobierany z serwera i wykonywany przez przeglądarkę klienta, mającą wbudowany interpreter danego języka skryptowego. PHP W PHP kod nie jest przesyłany do przeglądarki klienta ale wykonywany przez serwer WWW (np. Apache, Xitami, IIS) a wyniki działania skryptu są przesyłane do przeglądarki już w kodzie języka HTML.

3 Co jest niezbędne do wykonania skryptu PHP? 1.Przeglądarka internetowa, 2.Zainstalowany jeden z serwerów WWW, np. Apache, Xitami, IIS, 3.Zainstalowany interpreter języka PHP (ang. parser) 4.Uwaga: Najlepiej zainstalować cały pakiet KRASNAL ver. 2.7, posiada wszystko, co potrzeba do uruchomienia, przetestowania skryptów.

4 Jakie możliwości posiada język PHP? 1.Dynamicznie generuje strony WWW, grafikę, pliki.pdf, 2.Komunikuje się z serwerami zdalnymi różnych usług, zapis i odczyt plików, 3.Dobra integracja z serwerami baz danych jak MySQL, Sybase, itp. 4.Obsługuje sklepy internetowe, banki elektroniczne, giełdy, 5.Rozprowadzany na licencji GNU GPL, bezpłatnie, sprawdza się w różnych systemach operacyjnych…jego kod jest przenośny.

5 Skrypty PHP – cz. I interpreteraSkrypty są tworzone w językach programowania. Następnie ich kod jest przekazywany przed wykonaniem do specjalnego oprogramowania – interpretera (parsera), który tłumaczy go na postać zrozumiałą w danym systemie operacyjnym, po czym skrypt ten jest wykonywany..php.html,Pliki PHP powinny mieć domyślne rozszerzenie.php lub.html,

6 Skrypty PHP – cz. II Skrypty PHP mogą być umieszczane w odrębnych plikach, mogą też być zawarte w treści kodu strony w języku HTML, podobnie jak kod Java Script. Przeglądarka stron WWW potrafi zinterpretować poprawnie tylko kod języka HTML i skryptów client side, np. JavaScript. Interpretacją kodu skryptów server side zajmuje się serwer WWW z wbudowanym interpreterem danego języka skryptowego. Zwraca on do przeglądarki wynik w postaci kodu HTML.

7 Dozwolone schematy skryptu PHP 1. lub w wersji skróconej Wówczas musi być zapisany jako oddzielny plik skryptowy o rozszerzeniu.php lub 2. Instrukcja skryptu lub w kodzie języka HTML 3.

8 Mój pierwszy skrypt PHP Ćwiczenie 1. index.php Zapisz plik pod nazwą index.php i umieść w katalogu WWW serwera. printfecho printf lub echo – funkcja, która powoduje wyświetlenie argumentu w oknie przeglądarki, ; ; - średnikiem kończymy każdą linię w skrypcie php inaczej interpreter zwróci błąd

9 Składnia języka PHP Każdy język programowania ma swoją własną składnię (budowę).. Stanowią go elementy: Stałe, Zmienne, Operatory, Funkcje i struktury danych,

10 Identyfikatory To ciągi znaków służące do definiowania nazw zmiennych, stałych, funkcji, itp. Identyfikator musi spełniać zasady: Składać się z liter, cyfr, znaku podkreślenia, znaku dolara ($) ale nie może zaczynać się cyfrą lub zawierać polskich znaków diakrytycznych. $imie $ImiePHP rozróżnia wielkość liter, więc np. zmienna $imie nie oznacza tego co zmienna $Imie.

11 Słowa kluczowe printf/echodefine Nie wolno stosować jako identyfikatory nazw zastrzeżonych, np. nazw funkcji standardowych – printf/echo, define, itp.Komentarze To fragmenty tekstu pomijane przez interpretatory // (max. dla jednej linii komentarza) ta funkcja wyświetli czas systemowy lub /* dziś zaczynam swoją przygodę z PHP */ (dla komentarzy dłuższych niż jedna linia).

12 Stałe Przechowują dane, które nie będą modyfikowane podczas pracy programu. define() Definiuje się je za pomocą funkcji define(). Ćwiczenie 2. Pamiętaj!!! Pamiętaj!!! O wielkości liter w zdefiniowanych stałych. index.php Zapisz plik w nowym katalogu jako index.php

13 printfecho Zastosowania instrukcji printf i echo lub Obie instrukcje przetwarzają tekst i wyświetlają ten sam efekt.

14 Zmienne Zmienne Zmienne są jednym z najważniejszych elementów języka programowania. Umożliwiają przechowywa- nie danych w pamięci komputera i wykonywanie na nich różnego rodzaju operacji. Zmienne są przechowywane przez nazwę poprzedzo- ną znakiem $, np. $nazwisko, $z, $imie_i_nazwisko, $X21, itp..

15 Typy zmiennej Reprezentuje typ danych, jakie będzie ona przechowywać i automatycznie jest dostosowywany do jej wartości. Od typu zależy też ile będzie zajmować miejsca w pamięci. Typy zmiennych integer – przechowuje liczby całkowite, np. 33; double – przechowuje liczby rzeczywiste, np. 7,45; string - przechowuje ciągi znakowe, np. tekst; array – tablice (zmienne wielokrotne); boolean – zmienne logiczne o wartości TRUE lub FALSE.

16 Przykłady wykorzystania zmiennych

17 Sekwencje unikowe \n – przejście do nowej linii (tylko w źródle), \r – powrót karetki do nowej linii, \t – odpowiednik klawisza Tab (tabulacja), \\ - wyświetla znak \, \* - wyświetla znak *, \$ - wyświetla znak $.

18 Podstawowe operatory arytmetyczne w PHP + (dodawanie) $x+$y Suma $x i $y -(odejmowanie) $x-$y Różnica $x i $y * (mnożenie) $x*$y Iloczyn $x i $y / (dzielenie) $x/$y Iloraz $x i $y % (modulo) $x%$y Reszta z dzielenia $x i $y

19 Operatory arytmetyczne w PHP Zadanie 6. Zapisz jako zadanie006.php i przetestuj skrypt.

20 Kolejność wykonywania działań w PHP Zadanie 7. Zapisz jako zadanie007.php i przetestuj skrypt.

21 Inne operatory przypisania w PHP $x += liczba – zwiększenie wartości zmiennej $x o liczba; $x -= liczba – zmniejszenie wartości zmiennej $x o liczba; $x *= liczba – mnożenie wartości zmiennej $x o liczba; $x /= liczba – dzielenie wartości zmiennej $x o liczba; Są one stosowane w celu uproszczenia budowy skryptów Zadanie 8. Napisz skrypt obrazujący działanie wymienionych operatorów przypisania. Pokaż efekt jego działania.

22 Przykład skryptu – operatory przypisania

23 Operator ciągu – łączenia łańcucha znaków Zadanie 8. Zapisz i przetestuj skrypt. Wykonaj teraz Ćwiczenie 1.4 str. 20 podręcznika.

24 Skrypt wyświetla datę systemową PAMIĘTAJ !!! Coś praktycznego na stronkę

25 Tablice Zapisz jako zadanie009.php i przetestuj skrypt.

26 zadanie010.php Zapisz jako zadanie010.php i przetestuj skrypt

27 Zapisz skrypt jako zadanie011.php i przetestuj skrypt

28 Operatory Inkrementacji i Dekrementacji PHP obsługuje te operatory w stylu języka C. PrzykładNazwaOpis ++$aPre-inkrementacja Najpierw zwiększa wartość $a o jeden, potem zwraca $a. $a++Post-inkrementacja Najpierw zwraca $a, potem zwiększa $a o jeden. --$aPre-dekrementacja Najpierw zmniejsza wartość $a o jeden, potem zwraca $a. $a--Post-dekrementacja Najpierw zwraca $a, potem zmniejsza $a o jeden.

29

30 Operatory przypisania OperatorOpis = Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość liczby stojącej po prawej stronie operatora += Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą sumą jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora -= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą różnicą jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora *= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą iloczynem jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora /= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą ilorazem jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora %= Liczba stojąca po lewej stronie operatora przyjmuje wartość będącą resztą z dzielenia (modulo) jej samej i liczby stojącej po prawej stronie operatora

31 Operatory przypisania Przykład:

32 Przykład Powyższy przykład zwraca:

33 elseif / else if Instrukcje warunkowe $b) //pierwszy warunek { echo ("a jest większe niż b"); //jeśli spełniony wykonuje kod } elseif ($a==$b) //drugi warunek { echo ("a jest równe b"); //jeśli spełniony wykonuje kod } else //w przeciwnym przypadku wykonuje poniższą linijkę { echo ("a jest mniejsze niż b"); } ?>

34 Instrukcje warunkowe switch Instrukcja switch jest podobna do serii instrukcji if z warunkiem na to samo wyrażenie. W wielu przypadkach istnieje potrzeba porównania jednej zmiennej (lub wyrażenia) z wieloma różnymi wartościami i wykonania różnych fragmentów kodu, w zależności od wyniku porównania tej zmiennej z różnymi wartościami. Do tego właśnie służy instrukcja switch. Poniżej znajdują się dwa przykłady wykonujące dokładnie to samo, przy czym jeden z nich wykorzystuje serię instrukcji if, zaś drugi używa instrukcji switch: $i==0; switch ($i) { case 0: print "i jest równe 0"; break; case 1: print "i jest równe 1"; break; case 2: print "i jest równe 2"; break; } if ($i == 0) { print "i jest równe 0"; } elseif ($i == 1) { print "i jest równe 1"; } elseif ($i == 2) { print "i jest równe 2"; }

35 cd. switch W tym przypadku, jeśli $i jest równe 0, to PHP wykona wszystkie trzy instrukcje print. Jeśli natomiast będzie równe jeden - wtedy tylko dwie ostatnie. Zachowanie zgodne z oczekiwaniami będzie wtedy, kiedy $i będzie równe 2 - wtedy wykonane będzie tylko ostatnia instrukcja print. Trzeba zatem pamiętać o umieszczaniu na końcu instrukcji break, chyba że planuje się wykorzystać jakieś specjalne możliwości instrukcji switch, o czym dalej. W instrukcji switch wartość wyrażenia jest obliczana tylko raz, a następnie jest porównywana z każdym z wyrażeń przy etykiecie case. Natomiast w instrukcji elseif wartość wyrażenia jest obliczana ponownie. Dlatego, jeśli twoje wyrażenie jest bardziej skomplikowane od zwykłego porównania, lub znajduje się w zwartej pętli (tight loop), switch może być szybszy.


Pobierz ppt "Język PHP Wprowadzenie. Wykonanie skryptu javascript W javascript kod jest pobierany z serwera i wykonywany przez przeglądarkę klienta, mającą wbudowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google