Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polanie zjednoczyli plemiona i stworzyli państwo pod dziedziczną władzą Piastów. Pierwszym księciem był Mieszko I, który to w 966 doprowadził do przyjęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polanie zjednoczyli plemiona i stworzyli państwo pod dziedziczną władzą Piastów. Pierwszym księciem był Mieszko I, który to w 966 doprowadził do przyjęcia."— Zapis prezentacji:

1

2 Polanie zjednoczyli plemiona i stworzyli państwo pod dziedziczną władzą Piastów. Pierwszym księciem był Mieszko I, który to w 966 doprowadził do przyjęcia przez państwo polskie chrztu. W IX-X w. na ziemiach polskich istniało kilka wczesnopaństwowych organizacji terytorialnych, największe z nich to Wiślanie wokół Krakowa i Polanie wokół Gniezna. U schyłku jego rządów państwo polskie obejmowało tereny Pomorza Wielkopolski, Śląsku, Małopolski, Mazowsza oraz Lubelszczyzny.

3 W 1000 roku podczas zjazdu w Gnieźnie Bolesław Chrobry uzyskał potwierdzenie pełnej suwerenności Polski. Utworzono arcybiskupstwo gnieźnieńskie, które potwierdziło, że Polska jest krajem chrześcijańskim W 1025 roku Bolesław Chrobry zostaje pierwszym królem państwa polskiego.

4 Umocnienie szlachty nastąpiło wraz z wejściem na tron dynastii Jagiellonów. Zapewnienie sukcesji tronu polskiego dla swoich synów uzyskał Jagiełło poprzez zapewnienie szlachcie wielu przywilejów. W rezultacie szlachta zyskała przewagę w państwie.

5 Szlachta w Polsce była uprzywilejowanym stanem społecznym. Ukształtował się on w XIV-XV. Jej dominująca pozycja w społeczeństwie odznaczała się m.in. dziedzicznym posiadaniem ziemi, nietykalnością osobistą, prawem sprawowania urzędów, swobodami podatkowymi i stopniowo rozszerzającymi się przywilejami stanowymi wydawanymi przez króla. Głównym obowiązkiem szlachty była służba wojskowa w pospolitym ruszeniu. Szlachtę tworzyli właściciele ziemscy, którzy otrzymali ziemię na prawie rycerskim.

6 W XV w. ukształtował się dwuizbowy sejm walny, powiększyło się znaczenie sejmików ziemskich; nastąpił okres zwany demokracją szlachecką W 1569 roku doszło do powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów (unia realna Polski z Litwą).

7 Bezpośrednim i wygodnym uzasadnieniem dokonania rozbioru stał się zamach i porwanie 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozpętały kampanię, jakoby był to dowód na niezdolność Rzeczypospolitej do utrzymania porządku i jedności wewnętrznej oraz że jej stan anarchii jest zagrożeniem dla trzech sąsiednich państw. Podpisanie traktatów, dotyczących pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej nastąpiło w Petersburgu 5 sierpnia 1772 r. Zaś w dniu 30 września 1773 r. zatwierdził je Sejm Rozbiorowy, zwołany w Warszawie przez zaborców

8

9 Wykorzystując kapitulację Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji i przejęcia rządów w kraju przez targowiczan – 25 października 1792 król pruski Fryderyk Wilhelm II zażądał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus. Miała być ona ekwiwalentem za niepowodzenia armii pruskich w wojnie przeciwko rewolucyjnej Francji, prowadzonej w koalicji absolutystycznych monarchii europejskich. 23 stycznia 1793 doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II, po podpisaniu wojska pruskie weszły do Wielkopolski, a rosyjskie do wschodniej Polski.

10 Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 11 lipca 1794 roku poseł pruski w Petersburgu Leopold Heinrich von Goltz pisał w swej depeszy, że cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego. Niecały rok po upadku insurekcji, 24 października 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii (a właściwie Imperium Habsburgów) uzgodnili wzajemnie traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny, III rozbiór Rzeczypospolitej. Trzeci rozbiór był rezultatem m.in. kryzysu wewnętrznego i ekspansywnych działań mocarstw ościennych, bezpośrednio jednak wynikiem nieudanego powstania kościuszkowskiego i przegranej wojny Polski z Rosją i Prusami. Zielony- Rosja Niebieski- Prusy Żółty - Austria

11 W 1918 roku, bitwie nad Sommą 8 sierpnia Niemcy ponieśli klęskę. W dniu 3 listopada 1918 roku doszło do podpisania zawieszenia broni przez Austro- Węgry, a 11 listopada rozejm podpisały Niemcy w lasach Compiegne. Traktat pokojowy w Wersalu przywrócił częściowe granice Polsce. Rozpoczyna się odbudowa naszej Ojczyzny po 123 latach nieobecności na mapie. Data 11 Listopada 1918 jest dziś dniem, w którym świętujemy odzyskanie wolności.

12 Bitwa stoczona w dniach sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uznana za 18 na liście przełomowych bitew w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

13 1867 – Józef Piłsudski urodził się I aresztowanie i zesłanie na pięć lat na Syberię początek działalności politycznej walki Legionów na froncie przeciwko Rosji "Kryzys Przysięgowy"; więziony w Magdeburgu objęcie stanowiska Tymczasowego Naczelnika Państwa dowodzenie działaniami w wojnie polsko-bolszewickiej jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa nominacja na Pierwszego Marszałka Polski wycofanie się z życia politycznego kierowanie polityką państwa i wojskiem; 12 V śmierć Józefa Piłsudskiego w wyniku choroby nowotworowej.

14

15

16

17 Konferencja jałtańska- spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej : przywódcy ZSRR - Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii - Winstona Churchilla i prezydenta USA - Franklina Roosevelta. Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Polski. Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego. Granica na wschodzie przebiegała wzdłuż tzw. linii Curzona.

18 Dzień 20 lipca 1944 rok. Z inicjatywy samego Stalina utworzono w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Oficjalnie PKWN został utworzony w Chełmie. Główną rolę stanowili w nim komuniści z ZPP i przybyli z kraju działacze KRN. Przewodniczącym PKWN został Edward Osóbka-Morawski. Wydano Manifest lipcowy. Jego wydanie faktycznie oznaczało, przejęcie władzy w Polsce przez komunistów. Manifest lipcowy odmawiał rządowi na emigracji prawa reprezentowania narodu i państwa polskiego. W dniu 31 grudnia 1944 zniknął PKWN. Ale nie dlatego, że komuniści zrezygnowali z chęci przejęcia władzy w Polsce. PKWN został przekształcony w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. W ten sposób komuniści stali się oficjalnym rządem w Polsce. Co prawda na razie tymczasowym, ale... 4 dni później ZSRR łaskawie uznał Rząd Tymczasowy RP.

19 Komuniści budowali sobie cały czas swój polski raj. Granica na wschodzie została ustalona tak, jak pasowało to Stalinowi. ZSRR było na tyle mocne, że reszta świata nie chciała się mu narażać w tak błahej sprawie. Komuniści centralizowali w Polsce gospodarkę, rozwijali organizacje terroru, wprowadzali do władzy nawet na najniższych szczeblach swoich ludzi. Po 1948 roku nastąpiło nasilenie się stalinizacji w metodach budowy socjalizmu w Polsce i eliminację,,wrogów socjalizmu. Metody rządzenia oparte były na terrorze. Brak wolności słowa, sumienia i wyznania, kartki żywieniowe, kolejki do pustych sklepów i powszechnie panujący strach.

20 Ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw socjalistycznym rządom Polski Ludowej. "Solidarność" powstała na bazie licznych komitetów strajkowych (w tym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku), które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". NSZZ "Solidarność" został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

21 Lech Wałęsa działacz związkowy, polityk, przywódca opozycji demokratycznej w PRL w latach 80. W grudniu 1970 został członkiem stoczniowego Komitetu Strajkowego, zwolniony z pracy za krytykę działalności związków zawodowych w kwietniu W sierpniu 1980 stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej. Na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" (września-października 1981) wybrany na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W 1986 utworzył Tymczasową Radę NSZZ "Solidarność", od 1987 kierował Krajową Komisją Wykonawczą NSZZ "Solidarność". W maju i sierpniu 1988 inspirował strajki robotnicze w Stoczni Gdańskiej.

22 Anna Walentynowicz działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ "Solidarność", Dama Orderu Orła Białego. W listopadzie 1950 Anna Walentynowicz zapisała się na kurs spawacza i trafiła do Stoczni Gdańskiej. Szybko stała się przodowniczką pracy. Wyrabiała 270% normy. W-3, gdzie pracowała. 8 sierpnia 1980, pięć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, Annę Walentynowicz dyscyplinarnie zwolniono z pracy. Decyzja dyrekcji wywołała 14 sierpnia strajk, w czasie którego powstał NSZZ Solidarność. Pierwszym postulatem protestujących robotników było przywrócenie Walentynowicz do pracy. Władza uległa ich żądaniom i wkrótce przywróciła ją do pracy. Zginęła 10 Kwietnia br. w katastrofie pod Smoleńskiem

23

24 Pod koniec 1988 w wielu miejscach Polski wybuchły strajki, których osłabione władze komunistyczne nie były w stanie stłumić. W tej sytuacji podjęły rozmowy z Lechem Wałęsą i innymi działaczami "Solidarności", w wyniku których strajki zostały zakończone, natomiast władze zezwoliły na legalizację NSZZ "Solidarność" i na rozmowy o częściowym dopuszczeniu tej organizacji do władzy. Rozmowy te, znane jako obrady Okrągłego Stołu, zostały przeprowadzone w pierwszej połowie W trakcie rozmów ustalono, że zostaną przeprowadzone wybory parlamentarne, w których kandydaci opozycji będą mogli otrzymać maksymalnie 35% miejsc w Sejmie oraz dowolną liczbę miejsc w Senacie. Władze komunistyczne zobowiązały się również do dopuszczenia do utworzenia wolnych mediów oraz do zakończenia represji wobec opozycjonistów. Pierwsze częściowo wolne wybory odbyły się 4 i 18 czerwca w ich wyniku Komitet Obywatelski "Solidarność" otrzymał maksymalną dopuszczoną liczbę miejsc w Sejmie. 24 sierpnia 1989 powstał pierwszy demokratyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Rok później przeprowadzono wybory prezydenckie, które wygrał Lech Wałęsa. Wolna, Suwerenna i Niepodległa

25 Demokratyczne władze Polski przeprowadziły w czasie pierwszych lat III Rzeczypospolitej wiele istotnych zmian i reform. Początkowo wprowadzono zmiany do Konstytucji PRL zmieniające nazwę państwa na Rzeczpospolita Polska, przywracające do godła orła w koronie i odrzucające zasady komunistycznego systemu jednopartyjnego. W 1997 roku przyjęto nową Konstytucję RP, określającą zasady działania państwa funkcjonujące do dzisiaj. Kolejni prezydenci Polski to: Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski (od 2010). Od ukształtowania III RP w 1989 w kraju istniało 15 rządów, których działania doprowadziły do znacznego rozwoju państwa i wzrostu poziomu życia jego mieszkańców. Strategicznym celem rządów pierwszego dwudziestolecia III RP było wejście do NATO i Unii Europejskiej, co zostało osiągnięte odpowiednio w 1999 i 2004 roku. Polska odgrywa istotna rolę w rozszerzonej Unii Europejskiej, czego znakiem było objęcie przez Jerzego Buzka w 2009 roku stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. III Rzeczpospolita Polska

26

27 Bóg Honor Ojczyzna


Pobierz ppt "Polanie zjednoczyli plemiona i stworzyli państwo pod dziedziczną władzą Piastów. Pierwszym księciem był Mieszko I, który to w 966 doprowadził do przyjęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google