Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna Akademia Nauk w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Logistyka Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

2 e-mail: dziekanat_wawa@san.edu.pl
ul. Łucka Warszawa tel./fax: tel

3 Poniedziałek Wtorek - Czwartek Piątek Sobota - Niedziela

4 Kierunki Logistyka handlu i dystrybucji
Logistyka przedsiębiorstw przemysłowych Zarządzanie jakością w logistyce Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) Informatyka w logistyce

5 Studia stacjonarne Czas trwania: 6 semestrów Limit miejsc: 30 miejsc Dyplom uzyskany: licencjat logistyki

6 Studia niestacjonarne
Czas trwania: 6 semestrów Limit miejsc: 150 miejsc Dyplom uzyskany: licencjat logistyki

7 Zjazdy

8 Studia stacjonarne Semestr zimowy trwa od 1 października 2012 roku do 15 lutego 2013 roku. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października 2012 r. i trwają do 25 stycznia 2013 r. Dni Rektorskie – 2 listopada 2012 r. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 28 stycznia do 8 lutego 2013 r. Sesja poprawkowa [w tym przerwa międzysemestralna] - od 11 do 15 lutego 2013 r.

9 Semestr letni trwa od 18 lutego do 30 września 2013 r
Semestr letni trwa od 18 lutego do 30 września 2013 r. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 18 lutego 2013 r. i trwają do 7 czerwca 2013 r. Wakacje wiosenne - od 28 marca do 3 kwietnia 2013 r. Dni Rektorskie - 2 i 31 maja 2013 r. Letnia sesja egzaminacyjna - od 10 czerwca do 21 czerwca 2013 r. Przerwa letnia (przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki) - od 24 czerwca do 13 września 2013 r. Sesja poprawkowa - od 16 do 27 września 2013 r.

10 Studia niestacjonarne
W każdym semestrze zjazdy odbywają się co 2 tygodnie.

11 Koszty Tryb stacjonarny Płatność w 10 ratach – 480 zł Płatność z 2 ratach – 2350 zł Tryb niestacjonarny Płatność w 10 ratach – 460 zł Płatność w 2 ratach – 2250 zł

12 Opłata rekrutacyjna – 100 zł Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską - 20 zł

13 Obowiązujące przedmioty
Przedmioty kształcenia ogólnego: socjologia / psychologia podstawy globalizacji etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej BHP i ergonomia technologia informacyjna język obcy

14 Przedmioty podstawowe i kierunkowe:
podstawy zarządzania towaroznawstwo inżynieria systemów i analiza systemowa prawo w gospodarce metody ilościowe w zarządzaniu ekonomia finanse projektowanie procesów podstawy logistyki

15 logistyka zaopatrzenia
logistyka produkcji logistyka dystrybucji usługi logistyczne podstawy marketingu podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstw infrastruktura logistyczna podstawy zarządzania łańcuchem dostaw ekologistyka

16 zamówienia publiczne w logistyce
gospodarka magazynowa podstawy informatyki w logistyce

17 Przedmioty do wyboru: logistyka miejska transport miejski outsourcing logistyczny strategie logistyczne centra logistyczne systemy logistyczne podstawy logistyki międzynarodowej wprowadzenie do biznesu międzynarodowego

18 wdrążenie i certyfikacja systemów zarządzania jakością w logistyce
normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce

19 Przedmioty specjalnościowe
podstawy badań naukowych w logistyce wsparcie informatyczne zarządzania procesami logistycznymi gospodarka zapasami ryzyko w systemach logistycznych system GS1 ekonomika przedsiębiorstwa zarządzanie produkcją i usługami logistyka zwrotna

20 podstawy projektowania elementów infrastruktury logistycznej
podstawy marketingu w logistyce obsługa logistyczna logistyka w handlu elektronicznym podstawy projektowania procesów logistycznych analiza procesów biznesowych w logistyce systemy informatyczne w zarządzaniu transportem

21 systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
systemy informatyczne w zarządzaniu magazynem systemy mobilne w logistyce internetowy system wspomagający zarządzanie oraz wymianę danych i dokumentów logistycznych projektowanie internetowych rozwiązań informatycznych dla logistyki obsługa celna

22 ekonomika transportu spedycja europejskie systemy transportowe

23 Absolwent Absolwenci logistyki będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze menedżera oraz specjalisty ds. zarządzania logistycznego w firmach zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

24 Po ukończeniu studiów możesz zostać:
pracownikiem przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem pracownikiem firm spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych menedżerem odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach

25 specjalistą ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów
kierownikiem magazynu pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna

26 Rekrutacja Wymagane dokumenty:
świadectwo dojrzałości w oryginale (oryginał lub odpis wydany przez CKE) 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2) dowód wpłaty wpisowego książeczka wojskowa do wglądu (dotyczy tylko mężczyzn) formularz aplikacyjny

27 Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

28

29 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
(SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.

30

31 LEGENDA 1. Budynek G (Gmach główny) - al. Niepodległości 162 2
LEGENDA 1. Budynek G (Gmach główny) - al. Niepodległości 162  2. Budynek A - ul. Rakowiecka 24  3. Budynek F - al. Niepodległości 164  4. Budynek S - ul. Batorego 8  5. Biblioteka - ul. Rakowiecka 22 B  6. Budynek W - ul. Wiśniowa 41  7. Dom Studenta nr 1 Sabinki - al. Niepodległości 147  8. Budynek M (dawny Dom Studenta nr 2 Hermes) - ul. Madalińskiego 6/8  9. Dom Studenta nr 3 Grosik - ul. Madalińskiego 31/33  10. Klub Studencki SGH "Park" - al. Niepodległości 196  11. Budynek C - al. Niepodległości 128  12. Kwestura SGH - ul. Kielecka 43

32 Studenci i absolwenci Co roku studentami studiów stacjonarnych staje się ponad 2000 kandydatów. Obecnie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kształci się ponad  osób - w tym 6000 na studiach stacjonarnych (dziennych). Oprócz tego SGH kształci ponad 5 000 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1 400 słuchaczy na studiach doktoranckich.

33 Każdego roku Uczelnia wydaje ponad 2,5 tys
Każdego roku Uczelnia wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Szacuje się, iż od początku istnienia uczelnia wykształciła już ponad 70 000 absolwentów wszystkich typów studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych).  Potwierdzeniem faktu, że SGH należy do grona wiodących uniwersytetów ekonomi i zarządzania jest m.in. członkostwo w elitarnej organizacji CEMS – Global Alliance in Management Education , do której SGH została przyjęta w 1998 roku. CEMS jest stowarzyszeniem, które zrzesza 27 wiodących uczelni zarządzania z całego świata, a także ponad 60 globalnych korporacji i przedsiębiorstw.

34 Rektor prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Najwyższą godność w szkole piastuje Rektor, który kieruje uczelnią, reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów. Rektor prof. dr hab. Tomasz Szapiro                                 Insygnia Rektorskie

35 Prorektor ds. zarządzania prof. dr hab. Marek
W realizacji swoich zadań Rektor współpracuje z trzema zastępcami - prorektorami: prorektorem ds. zarządzania, prorektorem ds. dydaktyki i studentów oraz prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. Prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Piotr Ostaszewski, prof. SGH Prorektor ds. nauki i współpracy  z zagranicą dr hab. Marek Gruszczyński, prof. SGH Prorektor ds. zarządzania prof. dr hab. Marek                               

36 Naczelnym ciałem uchwałodawczym jest Senat, który ustala ogólne kierunki rozwoju uczelni, monitoruje działalność innych organów kolegialnych, a także podejmuje działania i uchwały wiążące wszystkich członków społeczności akademickiej.

37 Katedry i instytuty naukowo-badawcze zgrupowane zostały w dobrowolnych zrzeszeniach zwanych kolegiami. Stanowią one korporacje naukowców związanych wspólnymi zainteresowaniami badawczymi i realizujących ofertę dydaktyczną skierowaną do studentów wszystkich typów studiów prowadzonych w SGH  W SGH działa 5 kolegiów: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Zarządzania i Finansów. Kolegia kierowane są przez Dziekanów, którzy z racji pełnionego urzędu są członkami Senatu Akademickiego.

38 REFORMA Od czasu przeprowadzenia w 2006 r. reformy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oferuje trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), dwuletnie studia II stopnia(magisterskie) oraz studia doktoranckie. W ofercie SGH znajduje się także ponad 120 studiów podyplomowych, program MBA, kursy, szkolenia, a od 2006 r. również Uniwersytet Trzeciego Wieku.

39 Rekrutacja w pigułce Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego lub oceny z egzaminu dojrzałości, lub oceny końcowe na świadectwie dojrzałości wydanym za granicą. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

40

41 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE DLA OBCOKRAJOWCÓW
Formy studiów Stacjonarne i niestacjonarne studia w języku polski Przyjmowanie zgłoszeń Około kwietnia-czerwca 2013 Składanie odpowiednich dokumentów Około czerwca-lipca 2013 sierpnia-września 2013

42 Wymagane dokumenty wydrukowany i podpisany formularz internetowy z Systemu Rekrutacyjnego Cudzoziemców kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokument tożsamości kserokopia wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kserokopia polisy ubezpieczeniowej polskie świadectwo dojrzałości lub zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach

43 Biuro Rekrutacji SGH W związku z rosnącym zainteresowaniem studiami w Szkole Głównej Handlowej, władze uczelni postanowiły ułatwić dostęp do informacji związanych z procesem rekrutacji oraz sprawić, by był on jeszcze bardziej profesjonalny i przyjazny przyszłym kandydatom. Biuro rekrutacji powstało właśnie w tym celu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami w SGH do odwiedzenia naszego biura oraz  do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie. Godziny otwarcia - pon-pt w godzinach 8:00-17:00 Al. Niepodległości 162 pok. 37, budynek G tel.   telefax: Zainteresowani studiami w języku angielskim i polskim I i II stopnia na SGH na zasadach innych niż obowiązujących Polaków prosimy o wizytę w biurze lub kontakt w godzinach 9:00-17:00 na numer:  lub mailowo:

44 Płaty za studia Czesne za semestr 1900 EUR
Czesne za rok studiów (opłata jednorazowa)  3800 EUR Czesne za cały okres studiów (opłata jednorazowa) EUR Opłata dodatkowa w pierwszym roku studiów pobierana od studentów rekrutujących się na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich  200 EUR

45 Ania Nowińska Klaudia Olas Łukasz Marcinkiewicz Paweł Umowski
AUTORZY Ania Nowińska Klaudia Olas Łukasz Marcinkiewicz Paweł Umowski


Pobierz ppt "Społeczna Akademia Nauk w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google