Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja słowa Policjant Organizacja Policji Statut Społeczny ! Predyspozycje Zadania Policji Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policjęŚrodki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja słowa Policjant Organizacja Policji Statut Społeczny ! Predyspozycje Zadania Policji Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policjęŚrodki."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Definicja słowa Policjant Organizacja Policji Statut Społeczny ! Predyspozycje Zadania Policji Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policjęŚrodki przymusu bezpośredniego stosowane przez policję Uprawnienia Policji Jak zostać policjantem? Gdzie do pracy? Zarobki Zakończenie

4 Najkrótsza definicja brzmi: policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Jednak zróżnicowanie stanowisk jest tu bardzo znaczne. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy, analitycy czy specjaliści informatycy. Wszystkich łączy działanie o podobnym charakterze, czyli zapobieganie i walka z przestępczością oraz ochrona tzw. porządku publicznego.

5 Policja składa się z następujących służb: kryminalnej prewencyjnej wspomagającej (logistyka) policji sądowej Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych wyodrębnionych oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych jednostek badawczo-rozwojowych

6 Policja w Polsce cieszy się sporym zaufaniem obywateli, choć nie jest ono tak duże jak zaufanie do wojska. W ostatnich latach policjant znalazł się w czołówce grup zawodowych, do których społeczeństwo ma zaufanie. Jego autorytet, mimo afer korupcyjnych, jest znaczący.

7 Wymaga się też pewnego poziomu wykształcenia: obecnie wymogiem jest ukończenie studiów wyższych, zwłaszcza w przypadku stopnia oficerskiego. Najlepiej jeśli jest to wykształcenie prawnicze bądź administracyjne, ale do pracy w policji może być przyjęty absolwent każdej uczelni pod warunkiem, że spełnia wymogi formalne i zaliczy testy psychofizyczne. Niezależnie od wykształcenia, trzeba później ukończyć liczne wewnętrzne szkolenia lub studia policyjne. Nie ma tu jednolitej recepty i wszystko zależy od wymogów związanych z danym stanowiskiem, ponieważ w policji można należeć do różnych pionów: oddziałów prewencji, antyterrorystycznych, do policji kryminalnej, policji ruchu drogowego lub policji specjalistycznej (np. wodnej, kolejowej czy gospodarczej). Najważniejsze są predyspozycje, a raczej wymogi formalne: obywatelstwo polskie, nieskazitelna postawa moralna i patriotyczna, posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność. Nie można być członkiem partii politycznej. Kandydat do pracy w policji musi być sprawny fizycznie i zdolny psychicznie do służby w formacjach uzbrojonych.

8 ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach; wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami; kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną; zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danym Systemu Informacyjnego Schengen SIS, DNA; współpraca z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów; nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

9 kajdanki pałka policyjna kaftan bezpieczeństwa gaz drażniący

10 Kajdanki - przyrząd składający się z dwóch otwieranych obręczy oraz łańcucha lub sznura łączącego je. Kajdanki służą do obezwładniania drugiej osoby poprzez zamykanie jednej z obręczy na jednej ręce, a drugiej obręczy na drugiej.

11 Pałka policyjna - podłużny owalny przedmiot (o typowym rozmiarze: długość ok. 60 cm, średnica ok. 3 cm), zwykle wykonany z elastycznego materiału z rękojeścią, używany przez służby policyjne do obrony lub ataku. Pałka policyjna jest jedną z najprostszych broni i wywodzi swój "rodowód" od zwykłego drewnianego kija. Można ją uznać za nieinwazyjną, ręczną broń białą. Jest to jeden ze środków przymusu bezpośredniego.

12 Kaftan bezpieczeństwa - specjalny typ ubioru wykonany z mocnej i wytrzymałej tkaniny z rozpięciem z tyłu oraz długimi rękawami (o wiele dłuższymi niż ręce "użytkownika"), które zawija się wokół osoby krępowanej i wiąże z tyłu w supeł (lub mocuje za pomocą specjalnych pasów). Jest to jeden ze środków przymusu bezpośredniego.

13 Wykonując wymienione czynności policjanci mają prawo do: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego; zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia; dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku, kontrolowanie rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu; żądania pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, oraz zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. Itp..

14 Kolejny etap to test z języka obcego. Do wyboru jest angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Po nim kandydaci będący policjantami muszą zdać test z wiedzy policyjnej, uwzględniający deklarowaną specjalizację studiów z zakresu programu szkoły podoficerskiej. Dla kandydatów, którzy nie są policjantami, jest test z historii powszechnej i języka polskiego, a na końcu rozmowa kwalifikacyjna, w której omawia się wyniki egzaminu i przedstawia predyspozycje i motywacje do służby na stanowisku oficerskim. Kandydat ma przed sobą dwie ścieżki. Może najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Każda z dróg ma swoje wady i zalety. Ale policjant może też ukończyć studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i dzięki temu zająć eksponowane stanowisko w służbie. WSP kształci głównie specjalistów w różnych zakresach, jednak studia - jak każde inne - dają też wykształcenie ogólne. Każdy kandydat musi oczywiście posiadać świadectwo dojrzałości, mieć pozytywną opinię służbową, a w roku ubiegania się o przyjęcie na studia nie przekroczyć 36 roku życia. Dla policjantów istnieje też inny warunek: odbycie przeszkolenia na poziomie przynajmniej podoficerskim albo złożenie egzaminu podoficerskiego. Z licznych warunków wstępnych obowiązujących policjantów wymienić też warto ten, że muszą oni pisemnie poprosić o skierowanie na takie studia, określić w nim specjalizację, dołączyć świadectwo lekarskie, stwierdzające zdolność do podjęcia studiów, i wreszcie zdać pomyślnie niełatwe egzaminy wstępne. Egzamin wstępny nie zmienia się od lat i dzieli się na dwa etapy. Zaczyna się od testu sprawności fizycznej, czyli rzutu piłką lekarską, wyskoku dosiężnego, biegu z przewrotem, biegu na 60 m i biegu na 300 m. Jest to egzamin konkursowy - kto będzie lepszy, ten przejdzie dalej. Ciąg dalszy Najważniejszą rolę w programie studiów odgrywają dziedziny wiedzy i umiejętności niezbędne w służbie oficera policji na różnych stanowiskach. Można je umownie określić jako zawodowe lub specjalistyczne.

15 Ale policjant musi też poznać procedury administracyjne i prawne. Dlatego spora część programu, rozłożona na 3 lata, to dyscypliny prawnicze: prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo wykroczeń, prawo administracyjne, tzw. prawo policyjne (obejmuje ono zagadnienia organizacji i zadań policji, uprawnień policjanta oraz stosunku służbowego), prawo konstytucyjne, organizacja ochrony prawnej, prawo cywilne i gospodarcze, prawo międzynarodowe czy ochrona praw człowieka. Warto także wymienić dziedziny prowadzone równolegle ze specjalistycznymi, od I roku - tzw. ogólne, np. socjologię, psychologię, etykę, logikę czy współczesne doktryny polityczne. Dla policjanta są one bardzo ważne, bo w ich ramach uwzględnia się problematykę służby w policji - np. socjologię policji, psychologię policji czy etykę policyjną. Dodatkiem do studiów policyjnych są tzw. dyscypliny pomocnicze, m.in. informatyka i statystyka, komunikacja społeczna, języki obce, wychowanie fizyczne, udzielanie pierwszej pomocy, budowa i obsługa pojazdów wraz z nauką jazdy czy organizacja pracy biurowej. Nieodłączną częścią studiów zawodowych są cztero-miesięczne praktyki, polegające na pełnieniu służby pod nadzorem opiekuna w jednostkach terenowych policji. Po ukończeniu szkoły wykształcony policjant, w zależności od stanowiska i pionu, ma przed sobą zadania polegające na ochranianiu życia, zdrowia i mienia obywateli. Musi dążyć do wykrycia przestępstw, zapobiegać im, poszukiwać osób zaginionych i ścigać poszukiwanych, a wreszcie wykonywać zadania zapewniające utrzymanie bezpieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych (np. zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe lub katastrofy, terroryzm). Policjant wykonuje również czynności procesowe, żeby ustalić, czy popełniono przestępstwo, oraz ustala sprawcę, dokonuje jego zatrzymania lub aresztowania. W utrzymywaniu porządku współdziała z samorządem lokalnym i z władzami państwowymi. Wykonuje także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych. Należą do nich przede wszystkim techniki kryminalistyczne, teoria pracy operacyjno--rozpoznawczej, techniki operacyjne, taktyka zwalczania przestępczości pospolitej, gospodarczej oraz zorganizowanej, kryminologia, prewencja, prewencja kryminalna, bezpieczeństwo ruchu drogowego, łączność, organizacja i kierowanie w policji, organizacja działań specjalnych policji oraz szkolenie strzeleckie.

16 Policjant ma tylko jednego pracodawcę: policję państwową. Ale przecież możliwości samorealizacji jest znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Nie chodzi nawet o awans w stopniach służbowych (istnieją 4 grupy stopni - szeregowi, podoficerowie, aspiranci i oficerowie), ale o rodzaje stanowisk i wykonywanej pracy. Policja posiada bowiem różne piony, do których przyporządkowani są różni specjaliści. Wymaga się od nich bardzo różnych umiejętności. W pionie kryminalnym są np. stanowiska dochodzeniowo-śledcze, operacyjno- rozpoznawcze, techniczno-kryminalistyczne czy techniczno- operacyjne. W policji gospodarczej trzeba się zająć zupełnie innym rodzajem przestępstw, co wymaga wiedzy ekonomicznej, gospodarczej i bankowej.

17 Policjanci niższego szczebla zarabiają około 1500-1600 zł, oficerowie - około 1700 zł (na początku pracy). Komendanci najniższych szczebli - około 3500-4500 zł, a średnich - około 5500-6000 zł. Dostają też raz w roku dodatek mundurowy (około 2000 zł).

18 Mam nadzieję, że w jakimś stopniu ukazałam zalety postaci policjanta oraz opisałam w miarę możliwości dlaczego właśnie POLICJANT JEST MOIM WYMARZONYM ZAWODEM. Bardzo dziękuję za uwagę i cierpliwość. :):):) (:(:(: Powrót Marlena Piróg IIIf


Pobierz ppt "Definicja słowa Policjant Organizacja Policji Statut Społeczny ! Predyspozycje Zadania Policji Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policjęŚrodki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google