Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia

2 W VI w p.n.e. – powstaje głównie filozofia przyrody, podstawowym pytaniem jest skąd pochodzi świat?, rzadko zdarzają się zagadnienia związane z człowiekiem. Filozofia ta rozwijała się głównie na terenie wysp jońskich oraz na Sycylii (filozofia bardziej mitologiczna). Historia

3 Pośród rozmaitych problemów tej epoki na pierwszy plan wysunięta została kwestia tzw. arche czyli pierwszej zasady wszystkich rzeczy, będącej zarazem ich źródłem i tworzywem. Arche rozumiano jako: a. początek b. pierwsza przyczyna c. racja d. zasada e. władza GŁÓWNE ZAGADNIENIA I POJĘCIA

4 Filozofowie przyrody formułowali swoje poglądy na temat podstawowych składników materii, czasu, przestrzeni, dynamiki ruchu i wszechświata jako całości na podstawie bezpośredniego doświadczenia zmysłowego, opierając się zwykle na pewnych założeniach metafizycznych. Cel filozofii przyrody - refleksja nad filozoficznymi założeniami nauk przyrodniczych, analiza pojęć, twierdzeń, metod badawczych, sposobów dochodzenia do twierdzeń, sposobów ich uzasadniania, weryfikowania. C. D.

5 1. Tales z Miletu 2. Heraklit 3. Eleaci 4. Pitagorejczycy 5. Atomiści 6. Epikur Grupy filozoficzne w pierwszych okresach greckiej filozofii przyrody

6 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Tales z Miletu (625- 545 p.n.e.) historycznie pierwszy mędrzec grecki, któremu przyznaje się miano filozofa matematyk, astronom, polityk woda jako archre argumentacja – woda niezbędna do życia, woda przybiera różne stany skupienia; wszelki pokarm jest wilgotny, wszystko jest wilgotne, wiec wzięło się z wody i do wody wraca Tales zmierzył piramidy, jako pierwszy przepowiedział zaćmienie Słońca

7 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom ANAKSYMANDER (610-545 p.n.e.) uczeń Talesa z Miletu świat wyłania się z bezkresu (apeiron) początkiem i pierwszą przyczyną istniejących rzeczy jest bezkresne i nieokreślone pierwotne tworzywo z którego powstały przeciwstawne formy materii pierwotnie materia nie miała granic i przeciwieństw, dzięki procesowi łamania symetrii powstał świat

8 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom ANAKSYMENES (?-525 p.n.e.) uczeń Anaksymandra zafascynowany Talesem próbuje pogodzić poglądy Talesa oraz Anaksymandra na temat rozwoju świata powietrze jako arche, gdyż jest ono bezkresne (Anaksymander) i niezbędne (Tales)

9 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom HERAKLIT Z EFEZU (ok. 540-480 p.n.e) jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii presokratejskiej arche utożsamione zostało z ogniem i logosem (rozumem) wariabilizm (zmienność wszelkich rzeczy) nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, ponieważ świat ciągle ulega przemianom a rządzić nim musi rozum panta rhei - wszystko płynie

10 relatywizm (względność) świat materialny składa się z przeciwnych stanów i tendencji, które są przez ukrytą harmonię utrzymywane w jedności: To, co przeciwstawne dąży do jedności, z tego, co różne powstaje najpiękniejsza harmonia C.D.

11 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom PARMENIDES Z ELEI (ok. 540-470 p.n.e.) najważniejszy przedstawiciel eleatów pierwszy zajął się teorią bytu, a byt definiuje jako kulę (idealny kształt), ponieważ nie ma ona ani początku ani końca głosił: należy mówić i myśleć, że tylko byt istnieje. To bowiem, co jest, istnieje, a to, co nie jest, nie istnieje. istnieją 3 drogi życia: prawdy, mniemania oraz fałszu. Drogi fałszu powinniśmy się wystrzegać

12 Nic nie jest próżne. Próżnia jest nicością, a to, co jest nicością, nie istnieje. ELEACI O PRÓŻNI

13 wygłosił 4 paradoksy dotyczące ruchu: Achilles i żółw, Strzała, Dychotomia, Stadion Achilles i żółw: jeśli żółw wyprzedza trochę Achillesa, to w czasie wyścigu Achilles nigdy go nie dogoni, gdyż musi przebiec najpierw połowę odległości, która go dzieli od żółwia, a przedtem połowę tej połowy strzała: strzała w ruchu tak naprawdę nie jest w ruchu bo suma bezruchu (poszczególnych pozycji ruchu strzały) nie może się równać ruchowi PARADOKSY ZENONA Z ELEI

14 Paradoks przeciwko wielości: wszystko, co istnieje, ma jakąś wielkość. Jeżeli byt jest nieskończenie podzielny, to składa się z nieskończonej ilości części. Jeżeli części te nie mają wielkości, to również całość, złożona z części nieposiadających wielkości, musiałaby nie mieć wielkości. C.D.

15 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom PITAGORAS Z SAMOS (ok.570-497 p.n.e.) stworzył związek pitagorejski w Krotonie jego szkoła ma charakter naukowo- religijny, która koncentruje się na przybliżeniu człowieka do boga Pitagorejczycy dostrzegali w nauce (gł. matematyce i filozofii) drogę prowadzącą do zbawienia pojmowanego w duchu religii orfickiej, a więc wyzwolenia z cyklu reinkarnacyjnego, zaś za zasadę wszechrzeczy uważali liczbę i relacje matematyczne

16 świat wg pitagorejczyków pochodzi z liczby jako byt realny liczba jest tu pewnego rodzaju symbolem: 1. punkt, 2. linia, 3. figura geometryczna, 4. bryła, 5. własności ciał, 6. życie, 7. duch, 8. miłość, 9. roztropność, sprawiedliwość, 10. doskonałość wszechświata konstruowane w ten sposób obiekty mają charakter dyskretny, a poszczególne punkty oddzielone są od siebie próżnią, utożsamianą zwykle przez pitagorejczyków z nieskończonym powietrzem. Atomizm arytmetyczny

17 Pitagorejczycy uważali monadę za zasadę i początek ( arché) - wszystkiego. Punkt bowiem uważali za początek linii, tę zaś za początek powierzchni, a tę za początek bryły, to jest ciała; zaś jeszcze przed punktem rozpatrywali monadę. Dlatego początkiem i zasadą ciał jest monada. Dlatego wszystkie ciała powstają z monady. EWOLUCJA KONCEPCJI PITAGOREJCZYKÓW

18 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Atomiści: DEMOKRYT Z ABDERY (ok. 460-360 p.n.e.) uczeń Leucypa autor dzieł z zakresu medycyny, fizyki, matematyki, architektury Początkiem wszechrzeczy są atomy i próżnia. Wszystko inne jest tylko mniemaniem posłużył się pojęciem atomu dla opisania najmniejszych, niepodzielnych cząstek rzeczywistości przyrodniczej

19 Cel dociekań Leukipposa – sformułowanie teorii przyrody zgodnej z tezą Parmenidesa o niezmienności bytu i zachowanie zjawisk Leukippos wpadł na pomysł atomistycznej budowy materii, obserwując w silnym świetle słonecznym poruszające się cząstki kurzu Leukippos: jeżeli jest podział, wielość i ruch, to jest próżnia; jest podział, wielość i ruch, więc jest próżnia atomy są bardzo małe i dzięki ich maleńkim objętością są niewidoczne Atomiści: LEUKIPPOS (V e. p.n.e)

20 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Drugi poziom Trzeci poziom Czwarty poziom Piąty poziom Epikur ( ok. 341 p.n.e) Epikur utrzymuje, że jest samoukiem, który nie miał innych nauczycieli prócz natury i osobistego doświadczenia głosił, że nasz świat jest tylko jednym z nieskończonej liczby światów, stanowiąc cząstkę nieskończonego Wszechświata znajdującego się w nieskończonej pustce całość Wszechświata nie zwiększa się i nie zmniejsza, nic w niej nowego nie zachodzi, a wszystko jest wynikiem wewnętrznej przemiany

21 jedynym źródłem i kryterium poznania jest wrażenie istnieć to doznawać istnienia sprowadza całą rzeczywistość do kombinacji atomów, teoria ta ma nam dostarczyć argumentów pozwalających znaleźć spokój w życiu C.D.

22 Empedokles z Akragas: lekarz i polityk, za podstawowe zasady wszechrzeczy uznawał cztery żywioły, których zmieszaniem kierowały dwie siły: Miłość i Nienawiść Anaksagoras z Kladzomen: matematyk i astronom, za siłę kierującą podstawowymi zarodkami przyrody uznał Boski Umysł. Wszystkie rzeczy w przyrodzie składają się z jakościowo zróżnicowanych cząstek, które nazywał nasionami. Filozofowie greccy V w. p.n.e.

23 W wieku V p.n.e. zaszła w filozofii istotna przemiana związana z pojawieniem się w greckich miastach wędrownych nauczycieli zwanych sofistami. Dzięki ich działalności zainteresowanie filozofów przyrodą ustąpiło miejsca refleksji nad człowiekiem, jego postępowaniem, cnotą i szczęściem. Spośród sofistów najsłynniejszą postacią był Protagoras z Abdery. Wiek V p. n. e.


Pobierz ppt "Grecka filozofia przyrody Prezentacja wykonana w ramach realizacji samokształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google