Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura wniosku w 7. Programie Ramowym. Przewodnik dla wnioskodawców. Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura wniosku w 7. Programie Ramowym. Przewodnik dla wnioskodawców. Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE."— Zapis prezentacji:

1 Struktura wniosku w 7. Programie Ramowym. Przewodnik dla wnioskodawców. Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

2 Dokumentacja konkursowa COOPERATION http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm - Dokument programowy (Work Programme) - Odpowiedni Przewodnik dla aplikantów (Guide for applicants) - Tekst konkursu (Call fiche) - Broszura o 7. Programie Ramowym (FP7 Factsheets)

3 Kilka rad na początek Mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie, o co chodzi w projekcie Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, należy wykonać badania Powtórzenie – to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości) Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika jak idiotę

4 1. Scientific and/or technological excellence, relevant to the topics/activities addressed by the call 1.1. Koncepcja i cele projektu - opisać koncepcję projektu i jego cel główny - opisać cele naukowo-technologiczne – cele pośrednie - wykazać, że wniosek odnosi się do jednego z zagadnień (topics) konkursu - wykazać, że cele będą osiągane w ramach realizacji projektu - wyniki powinny być przedstawione w mierzalnej formie (milestones) 1. Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu

5 1.2. Aspekt innowacyjny w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy - opisać aktualny stan wiedzy w w danej dziedzinie w miarę możliwości odnieść się do istniejących patentów, osiągnięć w tej dziedzinie, co projekt wnosi do aktualnego stanu wiedzy 1.3. Wkład w rozwój wiedzy/postęp technologiczny - opisać innowacyjny charakter projektu i w jaki sposób jego realizacja spowoduje znaczący rozwój aktualnego stanu wiedzy. - adaptacja istniejących technologii do potrzeb konkretnych MSP 1. Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu

6 1.4. Metodologia i plan pracy - opisać proponowane działania w rozbiciu na pakiety zadaniowe (Workpackage) stanowiące logiczną strukturę projektu, zarządzanie projektem, weryfikacja postępów i rezultatów. a) opisać ogólną strategię i plan pracy: - działania badawcze, rozwój technologiczny i innowacyjny - działania demonstracyjne - inne działania b) przedstawić plan pracy w formie wykresu Gantta, czas podejmowanych działań 1. Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu

7 1.4. Naukowa i technologiczna metodologia i plan pracy c) przygotować szczegółowy opis pakietów pracy (work packages) Tabela 1.3 a – lista pakietów pracy Tabela 1.3 b – lista deliverable (rezultaty projektu) Tabela 1.3 c – opis pakietów pracy Tabela 1.3 d – zestawienie osobomiesięcy Tabela 1.3 e – lista punktów zwrotnych d) Przygotować graficzną prezentację poszczególnych części projektu ukazującą współzależności pomiędzy poszczególnymi WP (np.: Pert diagram) Liczba pakietów pracy musi być dostosowana do pracy i całkowitej wartości proponowanego projektu. Maxymalna objętość dla sekcji 1 – 15 stron, + tabele 1. Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu

8 1.3 a – lista pakietów pracy

9 1.3 b – lista deliverable

10 1.3 c – opis pakietów pracy

11 1.3 d – zestawienie osobomiesięcy

12 1.3 e – kamienie milowe

13 2. Wdrożenie 2. Implementation 2.1 Jakość konsorcjum jako całości 2.1.1 Zarządzanie projektem i procedury –opisać strukturę organizacyjną; –mechanizm podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów; –podział obowiązków w konsorcjum pomiędzy partnerów; –należy ukazać jak proponowana struktura pasuje do skali projektu i realizowanych zadań; –w jaki sposób zarządzanie umożliwi realizację zadań projektu; –przedstawić koordynatora jako wykwalifikowanego i doświadczonego w sprawach zarządzania. Maxymalna objętość dla punktu 2.1.1 – 4 strony

14 2. Wdrożenie 2.1.2 Opis konsorcjum –przedstawić profil każdego z partnerów, krótki opis organizacji –szkic każdego z partnerów pod względem jego udziału w projekcie z uwzględnieniem korzyści jakie odniesie w ramach jego realizacji –opisać kompetencje jednostek naukowo – badawczych, zidentyfikować personel zaangażowany w działania projektu, zdobyte doświadczenia – pomagające w realizacji projektu –jeśli są inne MSP czy odbiorcy końcowi zaangażowani w konsorcjum, opisać ich związek z projektem i jaką z tego korzyść odniosą MSP – partnerzy konsorcjum –wyjaśnić w jaki sposób kompozycja konsorcjum jest zbalansowana w stosunku do celów projektu

15 2. Wdrożenie 2.1.2 Opis konsorcjum –opisać zadania partnerów projektu, ich wspólną rolę w osiąganiu celów, pokazać komplementarność partnerów –przedstawić jakość konsorcjum jako całości, MSP powinny pełnić rolę wiodącą, jednostki naukowo – badawcze muszą demonstrować wysoki poziom doskonałości naukowej i być komplementarne względem siebie –dodatkowo: przemysłowe /komercyjne zaangażowanie w celu zagwarantowania wykorzystania wyników badań, możliwości zaangażowania MSP Maksymalna objętość dla punktu 2.1.2 - 3 strony dodatkowo ½ na partnera

16 2. Wdrożenie 2.2. Opis budżetu projektu -środki i zasoby wykorzystane do realizacji projektu (budżet, personel, sprzęt) -w jaki sposób środki finansowe i zasoby są spójne z projektem, opisać ogólny plan finansowy adekwatny do projektu -w jaki sposób budżet odnosi się do zadań określonych w planie pracy i realizacji projektu -budżet musi mieć odpowiednią strukturę i odpowiadać zadaniom przypisanym poszczególnym partnerom

17 2. Wdrożenie 2.2. Opis budżetu projektu -MSP mają na uwadze koszty podwykonawstwa -MSP wykazują wkład własny do projektu -w jaki sposób nastąpi dystrybucja środków otrzymanych z KE w ramach konsorcjum oraz poza nim -jak jednostki badawczo – naukowe będą współfinansowały projekt w przypadku gdy będą chciały zatrzymać wiedzę wniesioną do projektu -czy MSP mają odpowiednie zasoby do wykorzystania rezultatów projektu po zakończeniu projektu

18 2. Wdrożenie 2.2. Opis budżetu projektu -Sub-contracting – jeżeli planujemy część pracy podzlecić – opisać rodzaj pracy i wyjaśnić dlaczego to ma być sub-contracting -Other countries – wyjaśnienie, jeżeli jeden z partnerów jest spoza UE lub krajów Stowarzyszonych i nie jest na liście International Cooperation Partner Countries -Additional partners – jeżeli planujemy dołączyć partnerów do projektu, ale teraz nie są oni jasno określeni, należy opisać ich rolę oraz integrację z toczącym się projektem Maksymalna objętość dla punktu 2.2 - 4 strony

19 3. Wpływ 3.Impact 3.1. Oczekiwane rezultaty wymienione w programie pracy -wyjaśnić jak rezultaty projektu poprawią konkurencyjność MSP, uzasadnić gospodarcze znaczenie projektu -jak projekt będzie wpływał na rozwój, wzrost działalności MSP na rynku międzynarodowym -opisać wpływ projektu na rozwój życia społecznego -wyjaśnić ponadnarodowy charakter projektu, jak zwiększy się międzynarodowa współpraca technologiczna pomiędzy MSP oraz pomiędzy MSP a organizacjami badawczymi lub innymi na europejskim poziomie -uzasadnić dlaczego projekt ma wymiar europejski, a nie lokalny/regionalny

20 3. Wpływ 3.2. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu, zarządzanie własnością intelektualną 3.2.1. Rezultaty projektu i prawa własności intelektualnej (IPR) -jak partnerzy projektu zorganizują IPR, podział własności intelektualnej pomiędzy partnerów -możliwość zawarcia umowy w ramach konsorcjum regulującej IPR -jak konsorcjum zamierza chronić, dzielić, zarządzać oraz upowszechniać IPR

21 3. Wpływ 3.2.2. Rozpowszechnianie i praktyczne zastosowanie -innowacyjne komponenty z uwzględnieniem planu rozpowszechniania i praktycznego zastosowania wyników projektu (wiedza i IPR) -przemysłowe i komercyjne sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu -zidentyfikować rezultaty projektu, pokazać jak one będą wykorzystywane przez MSP, zidentyfikować kwotę jaka będzie zwrócona jednostkom badawczo – naukowym w celu stworzenia nowej wiedzy Maksymalna objętość dla punktu 3 – 10 stron 4. Kwestie etyczne (Ethical issues) - opisać kwestie etyczne, jeśli pojawią się w projekcie. 5. Równość szans (Consideration of gender aspects) - nie podlega ocenie ekspertów, ważne na etapie negocjacji projektu Maksymalna objętość dla punktu 5 – 1 strona

22 - Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku zapoznać się z przewodnikiem dla wnioskodawców (Guide for Applicants) - Wnioski składa się tylko elektronicznie (EPSS) - Niektóre konkursy przewidują 2 stopniową procedurę oceny Wniosek skrócony (idea projektu) - Ocena 1 Pełna wersja projektu - Ocena 2 - Ważne są terminy konkursów określone w Programie Pracy i Ogłoszeniu o konkursie (Call fische) Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Zasady uczestnictwa (Rules for participation) http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html Dokumenty KE dotyczące 7PR i jego programów szczegółowych http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html Poszukiwanie partnerów do projektu http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html System EPSS http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposalPage Pamiętaj …

23 Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279745; e-mail: is@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Struktura wniosku w 7. Programie Ramowym. Przewodnik dla wnioskodawców. Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google