Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SZB, L.Banachowski Obiektowość w obiektowo- relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle Wyk ł ad 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SZB, L.Banachowski Obiektowość w obiektowo- relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle Wyk ł ad 4."— Zapis prezentacji:

1 1 SZB, L.Banachowski Obiektowość w obiektowo- relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle Wyk ł ad 4

2 2 SZB, L.Banachowski Rodzaje obiektów 1.Obiekty typ ów obiektowych 2.Duże obiekty LOB 3.Java składowana w bazie danych

3 3 SZB, L.Banachowski Zasadnicze pytanie Bazy danych są na ogół relacyjne, a aplikacje klienckie obiektowe. Dlaczego nie przejść na bazy danych obiektowe? 1.Prawe wszystkie dane są aktualnie przechowywane w tabelach relacyjnych. 2.Obiektowe bazy danych wydają się być mniej wydajne. 3.Relacyjne bazy danych mogą być projektowane i używane przez osoby, które nie są programistami. Jak zbliżyć do siebie oba niespójne względem siebie modele danych?

4 4 SZB, L.Banachowski Atrybut Metoda Id_zam Info_klient PozycjeStatus Zatrzymaj Wyśw_Status Anuluj Wyślij Typ obiektowy Złożony typ danych definiowany przez użytkownika. Hermetyzuje strukturę danych łącznie z metodami potrzebnymi do operowania na strukturze danych.

5 5 SZB, L.Banachowski Ciała metod Publiczny interfejs Prywatna implementacja Deklaracje atrybutów Specyfikacje metod Specyfikacja typu Ciało typu Struktura typu obiektowego

6 6 SZB, L.Banachowski CREATE TYPE nazwa_typu AS OBJECT [(atrybut1 typdanych, atrybut2 typdanych,...] [MEMBER procedura1 | funkcja1 spec, procedura2 | funkcja2 spec,...)] CREATE TYPE nazwa_typu AS OBJECT [(atrybut1 typdanych, atrybut2 typdanych,...] [MEMBER procedura1 | funkcja1 spec, procedura2 | funkcja2 spec,...)] Składnia Tworzenie specyfikacji typu obiektowego

7 7 SZB, L.Banachowski Składnia CREATE TYPE BODY nazwa_typu AS [MEMBER procedura1 | funkcja1 body, procedura2 | funkcja2 body,...] END CREATE TYPE BODY nazwa_typu AS [MEMBER procedura1 | funkcja1 body, procedura2 | funkcja2 body,...] END Tworzenie ciała typu obiektowego

8 8 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TYPE name_typ AS OBJECT( f_name VARCHAR2(25), l_name VARCHAR2(25), initials VARCHAR2(7), MEMBER FUNCTION full_name RETURN VARCHAR2, PRAGMA RESTRICT_REFERENCES( full_name, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS )); Przykład

9 9 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TYPE BODY name_typ AS MEMBER FUNCTION full_name RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN (l_name || ' ' || f_name ); END full_name; END; Przykład

10 10 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TYPE emp_typ AS OBJECT( emp_id NUMBER(7), name name_typ, -- typ obiektowy street VARCHAR2(25), city VARCHAR2(15), state CHAR(2), zip INTEGER, MEMBER FUNCTION get_name RETURN VARCHAR2, PRAGMA RESTRICT_REFERENCES(get_name, WNDS, RNDS, WNPS, RNPS), MEMBER PROCEDURE set_l_name (v_name VARCHAR2)); Przykład

11 11 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TYPE BODY emp_typ AS MEMBER FUNCTION get_name RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN (name.l_name ||' '|| name.f_name); END; MEMBER PROCEDURE set_l_name (v_name VARCHAR2) IS BEGIN name.l_name := v_name; END; Przykład

12 12 SZB, L.Banachowski Rodzaje metod v MEMBER – z niejawnym pierwszym parametrem SELF – definiowanego typu danych. –Metody służące do porównywania obiektów. v STATIC – bez SELF; wywoływane type_name.method (np. metody konstruktorów obiektów definiowane przez użytkowników). v Implementowane w PL/SQL, Java, C.

13 13 SZB, L.Banachowski Rodzaje metod v Metody konstruktorów obiektów – jeden zdefiniowany przez system (parametrami są atrybuty obiektu), inne przez użytkownika. v Metody porównywania: –MAP – przez odwzorowanie układu wartości atrybutów na liczbę; –ORDER – bezpośrednio wylicza wynik porównania dwóch obiektów to 1.

14 14 SZB, L.Banachowski MAP CREATE TYPE rectangle_typ AS OBJECT ( len NUMBER, wid NUMBER, MAP MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER); CREATE TYPE BODY rectangle_typ AS MAP MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN len * wid; END area; END;

15 15 SZB, L.Banachowski ORDER CREATE TYPE location_typ AS OBJECT ( building_no NUMBER, city VARCHAR2(40), ORDER MEMBER FUNCTION match (l location_typ) RETURN INTEGER ); CREATE TYPE BODY location_typ AS ORDER MEMBER FUNCTION match (l location_typ) RETURN INTEGER IS BEGIN IF building_no l.building_no THEN RETURN 1; ELSE RETURN 0; END IF; END; END;

16 16 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TYPE Person AS OBJECT ( first VARCHAR2(50), last VARCHAR2(50)) NOT FINAL; SQL> CREATE TYPE Emp UNDER Person ( salary NUMBER) FINAL; SQL> DECLARE x Emp:=Emp('Jan','Kowalski',10000); BEGIN DBMS_OUTPUT.Put_line(x.first||' '||x.last ||' '||x.salary); END; Dziedziczenie (jednokrotne) NOT FINAL – wymagane aby móc definiować podtypy.

17 17 SZB, L.Banachowski Typ bez instancji NOT INSTANTIABLE Nie posiada konstruktora. Nie można tworzyć obiektów tego typu. v CREATE TYPE Address_t AS OBJECT(...) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL; v CREATE TYPE USAddress_t UNDER Address_t(...); v CREATE TYPE IntlAddress_t UNDER Address_t(...);

18 18 SZB, L.Banachowski Metoda bez instancji NOT INSTANTIABLE v Typ nie dostarcza implementacji metody. v Typ, który zawiera metody bez instancji, musi sam być NOT INSTANTIABLE. v Typ bez instancji może być definiowany jako podtyp typu z instancjami. v Typ bez instancji nie może być FINAL.

19 19 SZB, L.Banachowski Polimorfizm Przedefiniując dziedziczone metody w podtypie mamy możliwość zdefiniowania innego sposobu wykonania metod na obiektach podtypu. Obiekt podtypu może być użyty w kodzie w miejsce obiektu nadtypu – definiując dla różnych podtypów różne działania.

20 20 SZB, L.Banachowski CREATE TYPE Figure AS OBJECT ( NOT INSTANTIABLE MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER ) NOT INSTANTIABLE NOT FINAL; CREATE TYPE Rect UNDER Figure ( x NUMBER, y NUMBER, OVERRIDING MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER); CREATE TYPE BODY Rect AS OVERRIDING MEMBER FUNCTION area RETURN NUMBER IS BEGIN RETURN x*y; END; END; Przesłanianie

21 21 SZB, L.Banachowski Informacje o typach obiektowych znajdują się w USER_OBJECTS Informacje o metodach typów obiektowych znajdują się w USER_METHOD_PARAMS, USER_METHOD_RESULTS, USER_TYPE_METHODS Informacje w słowniku danych Oracle

22 22 SZB, L.Banachowski SQL>CREATE TABLE name_table OF name_typ; SQL>INSERT INTO name_table VALUES('Marilyn','Monroe','MM'); SQL>SELECT nt.f_name, nt.full_name() FROM name_table nt; Tworzenie tabeli obiektowej i wywoływanie metod

23 23 SZB, L.Banachowski Widoki tabeli obiektowej v Tabela jedno-kolumnowa: każdy wiersz jest obiektem; można wykonywać operacje obiektowe. v Tabela wielokolumnowa: każdemu atrybutowi obiektu odpowiada jedna kolumna. Rodzaje obiektów 1. wierszowe 2. kolumnowe

24 24 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TYPE tv_type AS OBJECT ( tv_category VARCHAR2(20), screen_size NUMBER(4)); DECLARE v_new_tv tv_type := tv_type('WEB tv', 32); v_alt_tv tv_type; BEGIN v_alt_tv := tv_type('Big Screen', 72); END; Metoda konstruktora obiektu SQL> CREATE TABLE tv OF tv_type; SQL> INSERT INTO tv VALUES(tv_type('Color tv', '28'));

25 25 SZB, L.Banachowski SELECT VALUE(p) FROM name_table p WHERE p.l_name LIKE 'M%'; SELECT * FROM name_table p WHERE p.l_name LIKE 'M%'; SELECT na tabeli obiektowej Wynikiem zbiór wierszy: Wynikiem zbiór obiektów: Kanoniczna reprezentacja obiektu w SQL*Plus: -- NAME_TYP('Marilyn','Monroe','MM')

26 26 SZB, L.Banachowski BEGIN INSERT INTO name_table VALUES(name_typ('Marilyn','Monroe','MM')); END; BEGIN INSERT INTO name_table VALUES('Marilyn','Monroe','MM'); END; INSERT do tabeli obiektowej Z u ż yciem konstruktora typu obiektowego Z u ż yciem konstruktora typu obiektowego : Bezpo ś rednio:

27 27 SZB, L.Banachowski BEGIN UPDATE name_table p SET p = name_typ('Janusz','Kowalski','JK') WHERE p.l_name = 'Jan'; END; BEGIN UPDATE name_table p SET p.l_name = 'Janusz' WHERE p.l_name = 'Jan'; END; UPDATE na tabeli obiektowej Z u ż yciem konstruktora typu obiektowego Z u ż yciem konstruktora typu obiektowego :

28 28 SZB, L.Banachowski BEGIN DELETE FROM name_table p WHERE p.l_name = 'Janusz'; END; DELETE na tabeli obiektowej

29 29 SZB, L.Banachowski Funkcja VALUE i pseudokolumna OBJECT_VALUE SELECT VALUE(p) SELECT OBJECT_VALUE FROM person_obj_table p; FROM person_obj_table; Można ograniczyć do obiektów z podtypu: SELECT VALUE(p) FROM person_obj_table p WHERE VALUE(p) IS OF (part_time_student_typ); -- lub SELECT VALUE(p) FROM person_obj_table p WHERE VALUE(p) IS OF (ONLY part_time_student_typ); Można użyć do UPDATE: UPDATE person_obj_table p SET VALUE(p) = person_typ(12, 'Bob Jones', '1-800-555-1243') WHERE p.idno = 12;

30 30 SZB, L.Banachowski Tabela relacyjna v CREATE TABLE Emp1( Empno NUMBER PRIMARY KEY, Name Name_typ, -- kolumna typu obiektowego Sal NUMBER, Kier REFERENCES Emp1);

31 31 SZB, L.Banachowski OID, REF v Każdy obiekt wierszowy jest jednoznacznie identyfikowany przez swój systemowy, obiektowy identyfikator OID, 16 bajtowy – stanowiący dodatkową, indeksowaną, jednoznaczną kolumnę w tabeli obiektowej (opcja OBJECT IDENTIFIER IS SYSTEM GENERATED w CREATE TABLE) – opcja domyślna. v Gdy istnieje klucz główny, można jego wartości użyć jako OID (opcja OBJECT IDENTIFIER IS PRIMARY KEY w CREATE TABLE). v Referencja REF – logiczny wskaźnik do obiektu wierszowego konstruowany z OID obiektu i metadanych.

32 32 SZB, L.Banachowski Typ referencyjny CREATE TYPE Dept_Type AS OBJECT( Name VARCHAR2(10), Loc VARCHAR2(50)); CREATE TYPE Emp_Type AS OBJECT( Name VARCHAR2(20), Sal Number, Dept_ref REF Dept_Type ); CREATE TABLE Obj_Emp OF Emp_Type (Dept_ref SCOPE IS Obj_Dept); CREATE TABLE Rel_emp( Id NUMBER PRIMARY KEY, Name VARCHAR2(20), Sal Number, Dept_ref REF Dept_Type SCOPE IS Obj_Dept); CREATE TABLE Obj_Dept OF Dept_Type;

33 33 SZB, L.Banachowski Użycie referencji SELECT o.name, o.Dept_Ref.name FROM obj_emp o NAME DEPT_REF.NAME -------------------- ------------------------- KOWALSKI KADRY

34 34 SZB, L.Banachowski Użycie referencji DECLARE x REF Dept_Type; BEGIN SELECT REF(o) INTO x FROM obj_dept o WHERE o.name='KADRY'; INSERT INTO obj_emp VALUES('KOWALSKI',2000,x); END; Operatory: REF(o) – referencja do obiektu o DEREF(x) – obiekt o referencji x.

35 35 SZB, L.Banachowski Tworzenie tabeli obiektowej z obiektami różnych podtypów CREATE TABLE person_obj_table OF person_typ; INSERT INTO person_obj_table VALUES (person_typ(12, 'Bob Jones', '111-555-121')); INSERT INTO person_obj_table VALUES (student_typ(5, 'Joe Lan', 6555-131', 12, 'HISTORY')); INSERT INTO person_obj_table VALUES (employee_typ(55, 'Jane Smith', 6555-776', 100, 'Jennifer Nelson')); INSERT INTO person_obj_table VALUES (part_time_student_typ(52, 'Kim Patel', '1555-1232', 14, 'PHYSICS', 20));

36 36 SZB, L.Banachowski Ograniczanie wartości w kolumnie tabeli obiektowej CREATE TYPE office_typ AS OBJECT (office_id VARCHAR(10), location location_typ, occupant person_typ ) NOT FINAL; CREATE TABLE office_tab OF office_typ COLUMN occupant IS OF (ONLY employee_typ);

37 37 SZB, L.Banachowski Kolekcje Atrybut typu obiektowego lub kolumna tabeli mo ż e by ć typu kolekcji: 1. VARRAY – typ tablicy jednowymiarowej (jak wektor) o ustalonym maksymalnym rozmiarze; 2. TABLE – typ tabeli zagnie ż d ż onej o nie ustalonym maksymalnym rozmiarze.

38 38 SZB, L.Banachowski Przykład v CREATE TYPE Projekt AS OBJECT ( Num_proj NUMBER(3), Tytuł VARCHAR2(35), Koszt NUMBER(7,2)); v CREATE TYPE Lista AS VARRAY(3) OF Projekt; v CREATE TABLE Wydziały ( Id_wydz NUMBER(2), Nazwa VARCHAR2(15), Budżet NUMBER(11,2), Projekty Lista);

39 39 SZB, L.Banachowski Przykład c.d. v INSERT INTO Wydziały VALUES(1,'Informatyka',100000, Lista(Projekt(1,'Analiza',123), Projekt(2,'Projekt',456))); v SELECT w.Projekty FROM Wydziały w WHERE w.Nazwa = Informatyka; v Projekty ------------------------------------------------------------------------------- LISTA(PROJEKT(1,'Analiza',123),PROJEKT(2,'Projekt',456))

40 40 SZB, L.Banachowski Kolekcje w PL/SQL v CREATE OR REPLACE PROCEDURE Wypisz AS lis Lista; BEGIN FOR z IN (SELECT * FROM Wydzialy) LOOP DBMS_OUTPUT.Put_line('Proj. Wydziału: '||z.Nazwa); lis:=z.Projekty; FOR i IN 1..lis.Count LOOP DBMS_OUTPUT.Put_line(lis(i).Num_proj||' '||lis(i).Tytul); END LOOP; END LOOP; END;

41 41 SZB, L.Banachowski Cykliczność powiązań v CREATE TYPE Dept_Type; -- niepełna specyfikacja typu Dept_Type v CREATE TYPE Emp_Type AS OBJECT( Name VARCHAR2(20), Sal NUMBER, Dept_ref REF Dept_Type); v CREATE TYPE Pracownicy AS VARRAY(100) OF REF Emp_Type;

42 42 SZB, L.Banachowski v CREATE TYPE Dept_Type -- powtórna, pełna specyfikacja typu Dept_Type AS OBJECT( Name VARCHAR2(10), Loc VARCHAR2(50), Kadra Pracownicy); v CREATE TABLE Obj_Dept OF Dept_Type; v CREATE TABLE Obj_Emp OF Emp_Type (Dept_ref SCOPE IS Obj_Dept);

43 43 SZB, L.Banachowski Składowanie obiektów Każdy obiektowy typ danych określa drzewo, w którego liściach znajdują się: atrybuty prostych typów danych jak NUMBER, VARCHAR2 lub REF; atrybuty typów kolekcji; atrybuty typów obiektowych rozwijają się w poddrzewa odpowiadające ich typom, jak również w poddrzewa wszystkich podtypów ich typów. Tabela obiektowa jest reprezentowana przez tabelę relacyjną, której kolumny odpowiadają atrybutom tego drzewa plus kolumny odpowiadające atrybutom drzew wszystkich podtypów danego typu.

44 44 SZB, L.Banachowski Składowanie obiektów Oracle dodaje dodatkowe kolumny do tworzonej tabeli relacyjnej: dla generowanego przez system OID obiektu; dla każdego reprezentowanego typu – wartość logiczna czy NULL; dla każdego reprezentowanego typu posiadającego podtypy kolumnę określającą podtyp aktualnego obiektu (typeid). VARRAY jest zapisywane jako pojedyncza wartość INLINE lub BLOB. Dla kolumny typu tabeli zagnieżdżonej jest określona jedna tabela relacyjna z wierszami wszystkich tabel zagnieżdżonych zapisywanej w tej kolumnie.

45 45 SZB, L.Banachowski Perspektywy obiektowe Alternatywnie, można samemu zdefiniować relacyjną bazę danych i udostępniać ją jako obiektową za pomocą perspektyw obiektowych. 1. Zdefiniowanie typu obiektowego: atrybuty odpowiadają istniejącym kolumnom tabel relacyjnych. 2. Zapisanie zapytania określającego jak wydobywać dane z tabel relacyjnych – kolumny w takiej kolejności jak atrybuty typu obiektowego. 3. Określenie jednoznacznego identyfikatora umożliwiającego tworzenie wskaźników do obiektów w perspektywie (np. istniejący klucz główny). 4. W przypadku złożonej perspektywy można użyć wyzwalaczy INSTEAD OF do przeprowadzania modyfikacji danych w perspektywie obiektowej.

46 46 SZB, L.Banachowski Przykład 1. CREATE TABLE emp_table (empnum NUMBER (5), ename VARCHAR2 (20), salary NUMBER (9,2), job VARCHAR2 (20)); 2. CREATE TYPE employee_t AS OBJECT (empno NUMBER (5), ename VARCHAR2 (20), salary NUMBER (9,2), job VARCHAR2 (20)); 3. CREATE VIEW emp_view OF employee_t WITH OBJECT IDENTIFIER (empno) AS SELECT e.empnum, e.ename, e.salary, e.job FROM emp_table e WHERE e.job = 'Developer';

47 47 SZB, L.Banachowski REFERENCJE w perspektywie obiektowej CREATE TYPE dept_t AS OBJECT ( deptno NUMBER, deptname VARCHAR2(20), address address_t); CREATE VIEW dept_view OF dept_t WITH OBJECT IDENTIFIER (deptno) AS SELECT d.deptno, d.deptname, address_t(d.deptstreet,d.deptcity,d.deptstate,d.deptzip) AS deptaddr FROM dept d; CREATE TYPE emp_t AS OBJECT ( empno NUMBER, ename VARCHAR2(20), salary NUMBER, deptref REF dept_t); CREATE OR REPLACE VIEW emp_view OF emp_t WITH OBJECT IDENTIFIER(empno) AS SELECT e.empno, e.empname, e.salary, MAKE_REF(dept_view, e.deptno) FROM emp e;

48 48 SZB, L.Banachowski Podtabela (nie w Oracle) CREATE TABLE demo_table ( id INTEGER PRIMARY KEY, txtdata VARCHAR(20)) ; CREATE TABLE demo_sub_table ( new_col VARCHAR(10), UNDER demo_table ) ; Wiersze wstawione do nad-tabeli demo_table, nie są widoczne przez select na pod-tabeli. Wiersze wstawione do pod-tabeli są widoczne przez select na nad- tabeli. W oparciu o: http://docs.openlinksw.com/virtuoso/CREATETABLE.html#under

49 49 SZB, L.Banachowski Przepis (CLOB) Foto (BLOB) Film(BFILE) Duże obiekty LOB Atrybut typu obiektowego Kolumna w tabeli Wartość zmiennej w PL/SQL

50 50 SZB, L.Banachowski DECLARE lobloc BLOB; BEGIN SELECT col1 INTO lobloc FROM LOB_Table WHERE col2=123; END; Wartość LOB Lokator LOB Anatomia obiektu LOB

51 51 SZB, L.Banachowski Przepis (CLOB) Foto (BLOB) Wewnętrzne obiekty LOB

52 52 SZB, L.Banachowski SQL> CREATE TABLE employee 2 (emp_id NUMBER, 3 emp_name VARCHAR2(35), 4 resume CLOB, 5 picture BLOB); Tabela z obiektami LOB

53 53 SZB, L.Banachowski Film (BFILE) Zewnętrzne obiekty LOB - zapisywane w pliku systemu operacyjnego

54 54 SZB, L.Banachowski Film (BFILE) DIRECTORY lob_path = '/oracle/lob/' Obiekt bazy danych - katalog DIRECTORY

55 55 SZB, L.Banachowski Posługiwanie się obiektami LOB Pakiet DBMS_LOB Wsparcie SQL - tabele, funkcje EMPTY_CLOB(),... Katalog DIRECTORY, funkcja BFILENAME

56 56 SZB, L.Banachowski SQL> UPDATE employee SET resume = 2> (SELECT resume FROM employee 3> WHERE emp_name='Default') 4> WHERE emp_id = 4508; Wstawianie obiektów LOB SQL> INSERT INTO employee VALUES 2> (7897,'Jan Kowalski','Znakomity aktor', NULL); SQL> INSERT INTO employee VALUES 2> (7898,'Marilyn Monroe', EMPTY_CLOB(), 3> BFILENAME('IMG','MARILYN.IMG')); SQL> INSERT INTO employee VALUES 2> (7898,'Marilyn Monroe', EMPTY_CLOB(), 3> BFILENAME('IMG','MARILYN.IMG'));

57 57 SZB, L.Banachowski DECLARE lobloc CLOB; -- lokator LOB text VARCHAR2(2000); amount NUMBER; offset INTEGER; BEGIN text := 'tekst do wpisania do CLOB'; SELECT resume INTO lobloc -- lokator LOB FROM employee WHERE emp_id = 5887 FOR UPDATE; offset := DBMS_LOB.GETLENGTH(lobloc) + 1; amount := length(text); DBMS_LOB.WRITE (lobloc, amount, offset, text); COMMIT; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Wpisano ' || to_char(amount) ||' znaków'); END; Dopisywanie do obiektów LOB w PL/SQL

58 58 SZB, L.Banachowski SQL>DELETE FROM person_tab 2 WHERE pname = 'Opie Griffith'; SQL>UPDATE person_tab SET resume = EMPTY_CLOB() 2 WHERE pname = 'Laura Roshto'; Usuwanie obiektów LOB Usuni ę cie wiersza z obiektem LOB: Usuni ę cie obiektu LOB w wierszu:

59 59 SZB, L.Banachowski COMPARE FILEGETNAME INSTR GETLENGTH READ SUBSTR FILEEXISTS FILEISOPEN APPEND COPY ERASE TRIM WRITE FILECLOSE FILECLOSEALL FILEOPEN ModyfikacjeTylko-odczyt Pakiet DBMS_LOB

60 60 SZB, L.Banachowski PROCEDURE READ ( lobsrc IN BFILE|BLOB|CLOB, amount IN OUT BINARY_INTEGER, offset IN INTEGER, buffer OUT RAW|VARCHAR2 ) PROCEDURE WRITE ( lobdst IN OUT BLOB|CLOB, amount IN OUT BINARY_INTEGER, offset IN INTEGER := 1, buffer IN RAW|VARCHAR2 ) -- RAW dla BLOB READ i WRITE

61 61 SZB, L.Banachowski Programowanie obiektowe w bazie danych - Java składowana w bazie danych Kod Javy może być zapisywany w bazie danych oraz może być realizowany na serwerze bazy danych tak jak kod języka SQL – w ramach tej samej sesji i tej samej transakcji. Obiekty Javy tworzone przy wykonywaniu kodu nie są składowane w bazie danych (tylko kod). Na serwerze bazy danych można wywołać tylko metody statyczne klas Javy.

62 62 SZB, L.Banachowski import java.sql.*; import java.io.*; import oracle.jdbc.driver.*; public class GenericDrop { public static void dropIt (String object_type, String object_name) throws SQLException { // Połącz się z bazą danych Oracle używając sterownika JDBC Connection conn = new OracleDriver().defaultConnection(); // Zbuduj instrukcję SQL String sql = "DROP " + object_type + " " + object_name; try { Statement stmt = conn.createStatement(); stmt.executeUpdate(sql); stmt.close(); } catch (SQLException e) {System.err.println(e.getMessage());} } }

63 63 SZB, L.Banachowski Pierwsza metoda loadjava -user scott/tiger GenericDrop W SQL*Plus: CREATE OR REPLACE PROCEDURE DropIt( obj_type VARCHAR2, obj_name VARCHAR2) AS LANGUAGE JAVA NAME 'GenericDrop.dropIt(java.lang.String, java.lang.String)'; CALL DropIt('TABLE', 'Emp');

64 64 SZB, L.Banachowski Druga metoda CREATE AND COMPILE JAVA SOURCE NAMED "Hello" AS public class hello { public static String world() { return "Hello World"; } }; CREATE OR REPLACE FUNCTION HelloWorld RETURN VARCHAR2 AS LANGUAGE JAVA NAME 'hello.world() return java.lang.string'; myString VARCHAR2; CALL HelloWorld() INTO :myString; PRINT myString;


Pobierz ppt "1 SZB, L.Banachowski Obiektowość w obiektowo- relacyjnych bazach danych na przykładzie Oracle Wyk ł ad 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google