Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 1 Relacyjne Bazy Danych wykład XIII.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 1 Relacyjne Bazy Danych wykład XIII."— Zapis prezentacji:

1

2 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 1 Relacyjne Bazy Danych wykład XIII

3 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 2 JDBC - programistyczny interfejs do bazy danych Na tym wykładzie, dla porównania, przedstawimy tak samo popularny jak ADO interfejs programistyczny do bazy danych – mianowicie JDBC. Należy on do środowiska języka programowania Java i będzie używany na zajęciach dotyczących Javy. Nas interesuje tutaj przede wszystkim porównanie ADO z JDBC - jak bardzo są do siebie podobne, co nie powinno stanowić niespodzianki bo oba są oparte na tym samym standardzie interfejsu poziomu wywołań (CLI) języka SQL.

4 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 3 JDBC W związku z popularnością języka Java w dziedzinie aplikacji bazodanowych zostały opracowane dwie wersje: języka SQL osadzonego w Javie o nazwie SQLJ ; interfejsu programistycznego SQL z języka Java o nazwie JDBC.

5 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 4 Interfejs JDBC stał się popularny i jest używany między innymi w: programach aplikacyjnych napisanych w Javie - po stronie klienta; apletach czyli małych programach Javy realizowanych na przeglądarce użytkownika; serwletach czyli programach Javy spełniających rolę małych serwerów aplikacyjnych to jest programów realizujących przez sieć zlecenia użytkowników; procedurach i funkcjach zakodowanych w Javie składowanych w bazie danych.

6 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 5 JDBC jest zbiorem klas i interfejsów w Javie, które umożliwiają dostęp do bazy danych z programów napisanych w Javie. Klasy te i interfejsy tworzą pakiet java.sql. Na początku programu zamieszcza się zwykle dyrektywę importu: import java.sql.*;

7 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 6 Do określenia sposobu łączenia się z bazą danych służy napis połączenia URL ( jdbc oznacza nazwę głównego protokołu połączenia): jdbc: : np. jdbc:odbc:moja_baza jdbc:oracle:thin:@xeon.pjwstk.waw.pl:1521:ORCL

8 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 7 Sterownik JDBC - zestaw klas, które implementują interfejsy pakietu java.sql dla konkretnego systemu baz danych. Aby połączyć się z bazą danych należy wykonać dwie instrukcje: Krok 1: załadowanie odpowiedniego sterownika JDBC do pamięci: - albo za pomocą mechanizmu Javy dynamicznego ładowania klas: Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); - albo używając statycznej metody registerDriver klasy DriverManager: DriverManager.registerDriver(new sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver());

9 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 8 Krok 2: użycie metody getConnection klasy DriverManager do otwarcia połączenia z bazą danych, która zwraca referencję do obiektu klasy Connection. String URL = "jdbc:odbc:moja_baza" Connection con = DriverManager.getConnection(URL, "użytkownik", "hasło");

10 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 9 Obiekty JDBC Zasady korzystania z podstawowych obiektów klas interfejsu JDBC są następujące: Sesja z bazą danych rozpoczyna się od utworzenia obiektu klasy Connection (odpowiednik klasy Connection w ADO). Obiekt klasy Statement reprezentuje wykonywaną instrukcję SQL (odpowiednik klasy Command w ADO). Podstawowe dwie metody to: executeQuery - jako parametr bierze tekst zapytania SQL a zwraca obiekt typu ResultSet – z danymi. executeUpdate – jako parametr bierze instrukcję SQL i zwraca liczbę przetworzonych przez nią w bazie danych rekordów.

11 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 10 Obiekt klasy ResultSet reprezentuje zbiór rekordów zwracanych przez zapytanie - przy czym dokładnie jeden rekord jest dostępny w danej chwili (odpowiednik klasy RecordSet w ADO). Kolejne rekordy uzyskuje się stosując metodę next, która zwraca wartość logiczną, przy czym: false oznacza, że doszliśmy do końca zbioru wynikowego rekordów. Poszczególne wartości pól uzyskuje się stosując metody takie jak getString i getFloat, które mając daną nazwę pola (odpowiedniego typu) zwracają wartość tego pola w bieżącym rekordzie. Obiekt klasy SQLException reprezentuje błąd (wyjątek) związany z wykonywaniem instrukcji SQL na bazie danych.

12 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 11 Przykład zastosowania interfejsu JDBC do bazy danych określonej przez połączenie ODBC o nazwie oras z logowaniem na konto "scott" z hasłem "tiger". Zakładamy, że w bazie danych znajduje się tabela Emp mająca kolumny: Ename typu napisowego oraz Sal typu numerycznego. //połącz się z bazą danych try{Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");} catch(ClassNotFoundException ex) { System.out.println(ex.getMessage ()); } try { Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:oras", "scott", "tiger");

13 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 12 //zbuduj obiekt reprezentujący instrukcję SQL i wykonaj ją Statement stmt = con.createStatement(); String query = "SELECT Ename, Sal FROM Emp"; ResultSet rs = stmt.executeQuery(query); //przejdź w pętli po wszystkich wierszach wynikowych while (rs.next()) { String s = rs.getString("Ename"); float z = rs.getFloat("Sal"); System.out.println(s + ": " + z); } } catch(SQLException ex) {// obsłuż wyjątki System.out.println(ex.getMessage () + ex.getSQLState () + ex.getErrorCode ()); } }

14 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 13 W przykładzie został użyty sterownik typu most między JDBC a ODBC. Można byłoby użyć innego sterownika, na przykład sterownika firmy Oracle. Wtedy przykładowo URL = "jdbc:oracle:thin:@elektron.pjwstk.edu.pl:1521:ORCL". Jako ćwiczenie, można sprawdzić działanie załączonego pełnego programu w Javie - obejmującego powyższy przykład dla bazy danych MS Access.załączonego

15 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 14 Modyfikowanie danych w bazie danych Statement stm = con.createStatement(); int liczba = stm.executeUpdate( "UPDATE Emp SET Sal = Sal*1.1"); System.out.println( "Podniesiono zarobki o 10%: "+ liczba+" osobom."); stm.close(); Wywołanie stm.executeUpdate zwraca pojedynczą liczbę, określającą liczbę wierszy tabeli, których dotyczyło zapytanie (tzn. które zostały zaktualizowane). Metoda stm.executeUpdate używana jest do wykonywania operacji: INSERT, UPDATE, DELETE, a także operacji definiowania danych takich jak: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.

16 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 15 Modyfikowanie danych w bazie danych przy użyciu obiektu ResultSet Statement stm = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIV E, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE) String sql = "SELECT * FROM Emp"; ResultSet rs = stm.executeQuery(sql); rs.first(); rs.updateString("Ename","Kowalski"); rs.updateFloat("Sal",10000); rs.updateRow(); Należy zdawać sobie sprawę, że nie każdy system obsługuje modyfikowalne obiekty ResultSet (podobnie jest dla obiektów RecordSet w ADO).

17 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 16 Usunięcie bieżącego rekordu rs.deleteRow(); Dodanie nowego rekordu rs.moveToInsertRow(); rs.updateString("Ename","Kowalski"); rs.updateFloat("Sal", 10000); rs.insertRow();

18 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 17 Obsługa transakcji Domyślnie w JDBC każda instrukcja SQL kończy się automatycznym zatwierdzeniem (auto-commit). Poniżej zmieniamy to domyślne ustawienie. Gdy wykonywanie wszystkich instrukcji SQL kończy się pomyślnie, explicite wykonujemy zatwierdzanie przy pomocy metody commit obiektu Connection. Gdy w trakcie wykonywania instrukcji SQL powstanie błąd, wykonujemy wycofanie transakcji przy pomocy metody rollback obiektu Connection.

19 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 18 try { con.setAutoCommit(false); Statement stm=con.createStatement(); stm.executeUpdate("....."); stm.executeUpdate(".....");..... con.commit(); } catch(Exception e){ con.rollback(); }

20 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 19 Obsługa NULL - funkcja wasNull() float Sal = rs.getFloat("Sal"); if (rs.wasNull(){ Sal = 0; }

21 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 20 Przygotowanie instrukcji - PreparedStatement Gdy wielokrotnie wykonuje się tę samą instrukcję, warto ją wcześniej raz przygotować dokonując analizy składniowej, a potem wykonywać wielokrotnie. Co więcej, taka instrukcja może mieć parametry zmieniane przy każdym wywołaniu. W miejsce klasy Statement korzystamy w tym przypadku z klasy PreparedStatement. Parametry formalne są w treści instrukcji oznaczone przez znaki zapytania: PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("UPDATE Emp SET Deptno = ? WHERE Deptno = ?");

22 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 21 Następujące metody służą do nadania wartości parametrom: setInt(), setString(), setDate() etc. Każda z nich ma dwa argumenty: numer parametru i jego wartość. Po przygotowaniu można wielokrotnie nadawać różne wartości temu samemu parametrowi. Oto przykładowy fragment kodu, który przenosi wszystkich pracowników z działu numer 10 do działu nr 50. PreparedStatement stmt = con.prepareStatement( "UPDATE Emp SET Deptno = ? WHERE Deptno = ?"); stmt.setInt(1, 50); stmt.setInt(2, 10); System.out.println(stmt.executeUpdate()+" przeniesionych"); stmt.close();

23 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 22 Podsumowanie Na dwóch ostatnich wykładach czytelnik zaznajomił się z programistycznym interfejsem poziomu wywołań czyli ze sposobem wykonywania w programie konwencjonalnego języka programowania instrukcji SQL na bazie danych. Sposób ten polega na zainicjowaniu połączenia z bazą danych przy pomocy obiektu klasy Connection. Następnie korzystając z odpowiednich metod albo samego obiektu klasy Connection albo obiektu reprezentującego instrukcję SQL czyli obiektu klasy Command w VBA i Statement w Javie następuje wykonanie instrukcji SQL. W przypadku wykonywania instrukcji SELECT otrzymywane z bazy danych wiersze są zapisywane i przetwarzane przy pomocy metod obiektu RecordSet w VBA i ResultSet w Javie.

24 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 23 JDBC - zbiór klas i interfejsów w Javie, które umożliwiają dostęp do bazy danych z programów napisanych w Javie. Klasy te i interfejsy tworzą pakiet java.sql.* sterownik JDBC - zestaw klas, które implementują interfejsy pakietu java.sql dla konkretnej bazy danych. Connection - klasa, której obiekty reprezentują połączenie z bazą danych w celu wykonania ciągu instrukcji SQL. Statement - klasa, której obiekty reprezentują instukcję SQL.

25 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 24 ResultSet - klasa, której obiekty reprezentują zbiór rekordów zwracanych przez zapytanie – przy czym jeden rekord jest dostępny w danej chwili. przygotowanie instrukcji - gdy wielokrotnie wykonuje się tę samą instrukcję, warto ją wcześniej raz przygotować (zanalizować składniowo), a potem wykonywać wielokrotnie. Co więcej, taka instrukcja może mieć parametry zmieniane przy każdym wywołaniu.

26 opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 25 Koniec Wykładu XIII


Pobierz ppt "opr. Lech Banachowski, Jan Wierzbicki 1 Relacyjne Bazy Danych wykład XIII."

Podobne prezentacje


Reklamy Google