Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język definicji danych (Data Definition Language)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język definicji danych (Data Definition Language)"— Zapis prezentacji:

1 Język definicji danych (Data Definition Language)
SQL – JDD (DDL) Język definicji danych (Data Definition Language)

2 SQL - język definicji danych
Elementy bazy danych Dziedziny Tabele, perspektywy Indeksy Więzy ogólne (asercje) Wyzwalacze i procedury użytkownika Użytkownicy, role, uprawnienia Zbiory znaków, zestawienia, translacje 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

3 Dziedzina standardowa
Logiczna (TRUE, FALSE, UNKNOWN); Znakowe: char(n) lub character(n), varchar(n) lub character varying(n); Bitowe: bit(n), bit varying(n); Liczowe dokładne: int lub integer, shortint, numeric(n,p), decimal(n,p); Liczbowe zmiennopozycyjne: float(p), real, double; Daty i czasu: date, time, timestamp [WITH TIME ZONE] Przedziały czasu: interval p to k; Inne: text lub clob, blob. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

4 Dziedzina użytkownika
CREATE DOMAIN <NAZWA> AS <dziedzina zdef.> [DEFAULT <wartość domyślna>][<więzy dziedzinowe>] <wartość domyślna>::= <stała> | NULL | <f. bez arg.> <więzy dziedzinowe>::= [CONSTRAINT <nazwa więzu>] CHECK ( VALUE { IN (v1,v2,...,vk) | IS NOT NULL | <operator porównania> <wartość>| BETWEEN <w1> AND <w2> | IN (<zapytanie SELECT>) }) 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

5 SQL - język definicji danych
Tabela CREATE TABLE <nazwa tabeli> ( <kolumna1> <dziedzina1> [<więzy kolumny 1>], <kolumna2> <dziedzina2> [<więzy kolumny 2>],... [<więzy relacji>],... ) 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

6 SQL - język definicji danych
Więzy kolumny [CONSTRAINT <nazwa więzu>] NOT NULL | DEFAULT <wartość domyślna> | PRIMARY KEY | UNIQUE | REFERENCES <tabela>(<kolumna>) [<akcja referencyjna>] [<integralność referencyjna>] | CHECK <warunek> 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

7 SQL - język definicji danych
Akcja referencyjna ON { DELETE | UPDATE } { RESTRICT | NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT } 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

8 Integralność referencyjna
Domyślnie – jeżeli jakaś kolumna klucza obcego jest pusta, to integralność referencyjna nie jest kontrolowana; MATCH FULL – jeśli wszystkie kolumny klucza obcego są puste, to integralność referencyjna nie jest kontrolowana; przeciwnie – musi istnieć odpowiedni rekord w tabeli nadrzędnej; MATCH PARTIAL – rekord podrzędny pasuje do rekordu nadrzędnego, jeśli zgadza się z nim na niepustych polach klucza obcego. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

9 SQL - język definicji danych
Więzy relacji [CONSTRAINT <nazwa więzu>] PRIMARY KEY (<lista kolumn>) | UNIQUE (<lista kolumn>) | FOREIGN KEY (<lista kolumn>) REFERENCES <tabela>(<lista kolumn>) [<akcja referencyjna>][<integralność referencyjna>]| CHECK <warunek> 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

10 Więzy – moment kontroli
Spełnienie więzu może być kontrolowane natychmiast po wprowadzeniu, aktualizacji rekordu z tabeli (IMMEDIATE) Może być jednak odroczone do momentu wypełnienia transakcji (DEFERRED) 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

11 Perspektywa (tabela wirtualna)
CREATE VIEW <nazwa perspektywy> [<nazwa kolumny>,...] AS <zapytanie SELECT definiujące perspektywę> [ WITH [CASCADED|LOCAL] CHECK OPTION] 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

12 Perspektywa - implementacja
Perspektywa materializowana – zapytanie definiujące perspektywę jest wyliczane i przechowywane jako tabela przez SZBD. Zapytania do perspektywy są realizowane przez wgląd w tę tabelę. Modyfikacje perspektywy mogą być przeprowadzane przez: ponowne obliczenie zapytania; aktualizację tylko tych rekordów, które dotknęła modyfikacja. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

13 Perspektywa – implementacja
Rozkład – jest metodą polegającą na przekształceniu zapytania dotyczącego perspektywy tak, by dotyczyło tabel bazowych, a warunki wyboru pochodzące z definicji perspektywy zostały włączone w definicję tabeli. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

14 Perspektywa - modyfikacje
Perspektywa jest modyfikowalna, gdy dotyczy jednej tabeli i występują w niej wszystkie kolumny niepuste (z nałożonym warunkiem NOT NULL lub PRIMARY KEY) z tej tabeli. Własność modyfikowalności można rozciągnąć na perspektywy powstałe z kilku tabel, o ile w tabeli wynikowej występują kolumny kluczy i kolumny niepuste z wszystkich tabel, które są złączane w celu utworzenia perspektywy. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

15 Perspektywa - modyfikacje
Perspektywa nie może być modyfikowalna, gdy: zawiera operator DISTINCT; zwraca kolumnę wyliczaną; jest definiowana przez zapytanie grupujące; jest definiowana przez zapytanie zawierające UNION, EXCEPT lub INTERSECT; w warunku WHERE zapytania definiującego występuje odwołanie do tabeli występującej w klauzuli FROM. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

16 Perspektywa – WITH CHECK OPTION
rekord wstawiony poprzez perspektywę musi należeć do perspektywy; rekord zmodyfikowany poprzez perspektywę nadal musi należeć do perspektywy. CASCADED – wstawienie lub modyfikacja rekordu do perspektywy lub perspektywy na jej podstawie zdefiniowanej, nie może spowodować zniknięcia rekordu z danej perspektywy; LOCAL – rekord może zniknąć po modyfikacji z perspektywy, o ile zniknie z tabeli, na podstawie której jest zdefiniowana perspektywa. 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

17 SQL - język definicji danych
Indeks CREATE [UNIQUE] INDEX <nazwa indeksu> ON <nazwa tabeli> (<lista atrybutów>) [USING { HASH | BTREE | RTREE }] 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

18 SQL - język definicji danych
Zmiany w schemacie BD DROP – usunięcie danego obiektu (DOMAIN, TABLE, VIEW, INDEX) z opcją RESTRICT lub CASCADE ALTER – modyfikacja definicji; możliwe operacje, to: [DROP | ADD ] COLUMN] [DROP | ADD ] CONSTRAINT [DROP | SET ] [DEFAULT...][CHECK...] 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

19 SQL - język definicji danych
Więzy ogólne – asercje CREATE ASSERTION <nazwa więzu> CHECK <warunek> 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

20 SQL - język definicji danych
Przykład CREATE DOMAIN TNazwa AS VARCHAR(20) DEFAULT ‘???’; CREATE DOMAIN TPłeć AS CHAR DEFAULT ‘?’ CHECK VALUE IN (‘K’, ‘M’); 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

21 SQL - język definicji danych
Przykład cd. CREATE TABLE Osoba ( nazwisko Tnazwa NOT NULL, imię Tnazwa, KM Tpłeć, PESEL CHAR(11) UNIQUE NOT NULL, PRIMARY KEY (nazwisko, imię)); 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

22 SQL - język definicji danych
Przykład cd.2 CREATE TABLE Samochód (nrRej VARCHAR(10) PRIMARY KEY, marka Tnazwa, właściciel CHAR(11) REFERENCES Osoba(pesel) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE); 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych

23 SQL - język definicji danych
Przykład cd.3 CREATE VIEW WW AS SELECT nazwisko, imię FROM Osoba JOIN Samochód ON pesel=właściciel; CREATE VIEW WX AS FROM WW WHERE marka IN (‘BMW’,’Opel’); CREATE INDEX samWgWłaściciel ON Samochód(Właściciel) 18 marzec 2004 SQL - język definicji danych


Pobierz ppt "Język definicji danych (Data Definition Language)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google