Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
ZNAKI DROGOWE - ZNAKI NAKAZU, ZNAKI INFORMACYJNE

2 Z N A K I N A K A Z U Znaki : 1) C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem 2) C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 3) C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem 4) C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem 5) C-5 Nakaz jazdy prosto

3 6) C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo
7) C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo 8) C-8 Nakaz jazdy w prawo lub lewo 9) C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku 10) C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku 11) C-11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami. Znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

4 Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7
Znaki o których była mowa wcześniej czyli od C-1 do C-11 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. C-12 ruch okrężny Znak C-12 oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. C-13 droga dla rowerów Znak C-13 oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

5 C-13a koniec drogi dla rowerów
C-14 prędkość minimalna Znak C-14 oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. C-15 koniec prędkości minimalnej Znak C-15 oznacza miejsce w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

6 C-16 droga dla pieszych Znak C-16 oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są zobowiązani z niej korzystać. C-16a koniec drogi dla pieszych C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi C-18 nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych Znak C-18 oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.

7 Umieszczone pod znakiem C-18 tabliczki T-23a – T23j oznaczają, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce. C-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciw- poślizgowych Znak C-19 oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przeztaje obowiązywać. Kompilacje znaków C-13 ("droga dla rowerów") i C-16 ("droga dla pieszych") droga pieszo- rowerowa (piesi idą prawą stroną a rowerzyści jadą lewą stroną drogi) droga pieszo- rowerowa (piesi idą lewą stroną a rowerzyści jadą prawą stroną drogi)

8 droga pieszo- rowerowa (piesi i rowerzyści poruszają się dowolną stroną drogi)
konsekwencją wprowadzonych znakami nakazu podziałów drogi pieszo- rowerowej, są znaki odwołujące te nakazy Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciw- poślizgowych" Zgodnie z opisem w Rozporządzeniu – dotyczy pojazdów silnikowych. Zawarta w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym definicja pojazdu silnikowego mówi: ,, pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego ‘’. Co więc ma zrobić motocyklista widząc taki znak? Jak ma zamontować łańcuchy na dwóch kołach napędowych? Jedyna nadzieja, że pod znakiem będzie umieszczona tabliczka jakich pojazdów znak dotyczy. A można przecież było napisać w definicji znaku – dotyczy pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli.

9 ZNAKI INFORMACYJNE Dotyczące prowadzenia pojazdów: D-1 droga z pierwszeństwem Znak D-1 oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczone pod znakiem D-1 tabliczki T-6a albo T-6b wskazują odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych. D-2 koniec drogi z pierwszeństwem

10 D-3 droga jednokierunkowa
Znak D-3 oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku. D-4a droga bez przejazdu Znak D-4a oznacza początek drogi bez przejazdu.

11 D-4b wjazd na drogę bez przejazdu
Znak D-4b oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu. D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni Znak D-5 oznacza, że kierujący przejeżdżają przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Biała, dłuższa strzałka oznacza pierwszeństwo przejazdu. D-6 przejście dla pieszych Znak D-6 oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek jezdni.

12 D-6a przejazd dla rowerzystów
Znak D-6a oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D6a lub D-6b jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

13 D-7 droga ekspresowa Znak D-7 oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. D-8 koniec drogi ekspresowej D-9 autostrada Znak D-9 oznacza początek lub kontynuację autostrady. D-10 koniec autostrady

14 Znaki : D-11 początek pasa ruchu dla autobusów D-12 pas ruchu dla autobusów oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczone na znakach D-11 lub D-12 napis ,,TAXI’’ oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek. D-13 początek pasa ruchu powolnego Znak D-13 oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

15 D-13a początek pasa ruchu
Znak D-13a oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. D-14 koniec pasa ruchu Znak D-14 oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.

16 D-15 przystanek autobusowy
D-16 przystanek trolejbusowy D-17 przystanek tramwajowy Znaki : D-15, D-16, D-17 oznaczają miejsce zatrzymania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Znak D-15 oznacza ponadto miejsce do zatrzymania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

17 Oznaczające obiekty znajdujące się przy drodze lub w jej pobliżu
D-18 parking Znak D-18 oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e T-23e oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a znaczające T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

18 D-18a parking - miejsce zastrzeżone
Znak D-18a oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. D-18b parking zadaszony Znak D-18b oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

19 D-19 postój taksówek Znak D-19 oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. D-20 koniec postoju taksówek Znak D-20 oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19 Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis ,,Bagażowe’’ wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. D-21 szpital D-21a policja

20 D-22 punkt opatrunkowy D-23 stacja paliwowa Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis ,,LPG GAZ’’ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów D-24 telefon

21 D-25 poczta Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. D-26 stacja obsługi technicznej D-26a wulkanizacja D-26b myjnia

22 D-26c toaleta publiczna Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis ,,BUS’’ informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. D-26d natrysk D-27 bufet lub kawiarnia D-28 restauracja D-29 hotel (motel)

23 D-30 obozowisko (kemping)
D-31 obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep D-32 pole biwakowe D-33 schronisko młodzieżowe D-34 punkt informacji turystycznej

24 D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym
Znak D-34a informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego. D-35 przejście podziemne dla pieszych D-35a schody ruchome w dół D-36 przejście nadziemne dla pieszych D-36a schody ruchome w górę

25 D-37 tunel D-38 koniec tunelu Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b T-1b wskazuje rzeczywistą długość tunelu – w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napisu i symboli odpowiadających treści tabliczki T-1b. W przypadku tuneli o długości przekraczającej 3000 m pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazana co 1000 m tabliczka T-1b. Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-32 T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

26 D-39 dopuszczalne prędkości na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej D-39a opłaty drogowe

27 D-40 strefa zamieszkania
D-41 koniec strefy zamieszkania Odpowiednio znak D-40 oznacza wjazd do strefy zamieszkania, znak D-41 wyjazd ze strefy zamieszkania. Ponadto znak D-40 informuje, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. D-42 obszar zabudowany Znak D-42 oznacza wjazd na obszar zabudowany. D-43 koniec obszaru zabudowanego Znak D-43 oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

28 D-44 strefa parkowania Znak D-44 oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. D-45 koniec strefy parkowania Znak D-45 oznacza wyjazd ze strefy parkowania. D-46 droga wewnętrzna Znak D-46 oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej. Napis umieszczony na znaku może wskazywać zarządcę tej drogi. D-47 koniec drogi wewnętrznej

29 D-48 zmiana pierwszeństwa
Znak D-48 uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu. Pod znakiem może być umieszczony napis określający wprowadzenie nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 ( jak na powyższym znaku) lub A-7. D-49 pobór opłat Znak D-49 uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd. D-50 zatoka Znak D-50 informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis ,,SOS’’ informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.

30 D-51 automatyczna kontrola prędkości
Znak D-51 uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.


Pobierz ppt "PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google