Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

181 JAVA – JSP Java EE training: JAVA SERVER PAGES PODSTAWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "181 JAVA – JSP Java EE training: JAVA SERVER PAGES PODSTAWY."— Zapis prezentacji:

1 181 JAVA – JSP Java EE training: http://courses.coreservlets.com JAVA SERVER PAGES PODSTAWY

2 182 Źródło strony JSP <%-- Document : index Created on : 2008-12-15, 15:47:11 Author : Paolo --%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> JSP Page Hello World!

3 183 Wygenerowany servlet package org.apache.jsp; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import javax.servlet.jsp.*; public final class index_jsp extends org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase implements org.apache.jasper.runtime.JspSourceDependent { private static final JspFactory _jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory(); private static java.util.Vector _jspx_dependants; private org.apache.jasper.runtime.ResourceInjector _jspx_resourceInjector; public Object getDependants() { return _jspx_dependants; } public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws java.io.IOException, ServletException {...... }

4 184 Metoda _jspService standardowe zmienne lokalne.... PageContext pageContext = null; HttpSession session = null; ServletContext application = null; ServletConfig config = null; JspWriter out = null; Object page = this; JspWriter _jspx_out = null; PageContext _jspx_page_context = null; try { response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); response.setHeader("X-Powered-By", "JSP/2.1"); pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response, null, true, 8192, true); _jspx_page_context = pageContext; application = pageContext.getServletContext(); config = pageContext.getServletConfig(); session = pageContext.getSession(); out = pageContext.getOut(); _jspx_out = out; _jspx_resourceInjector = (org.apache.jasper.runtime.ResourceInjector) application.getAttribute("com.sun.appserv.jsp.resource.injector");...... }

5 185 Metoda _jspService cd..... out.write("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"\n"); out.write(" \"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\">\n"); out.write("\n"); out.write(" JSP Page \n"); out.write(" \n"); out.write(" Hello World! \n"); out.write(" \n"); } catch (Throwable t) { if (!(t instanceof SkipPageException)){ out = _jspx_out; if (out != null && out.getBufferSize() != 0) out.clearBuffer(); if (_jspx_page_context != null) _jspx_page_context.handlePageException(t); } } finally { _jspxFactory.releasePageContext(_jspx_page_context); } }......

6 186 Predefiniowane zmienne request – Pierwszy argument metody do obsługi parametrów żądania(typ obiektu HttpServletRequest) response – Drugi argument metody do obsługi odpowiedzi (typ obiektu HttpServletResponse ) out – Obiekt do generowania odpowiedzi przez servlet,(typ obiektu JspWriter) wykorzystuje buforowanie session – Obiekt do obsługi mechanizmu sesji związanej z żądaniem (typ obiektu HttpSession) Mechanizm sesji może być wyłączony przez dyrektywę page application – obiekt do obsługi zmiennych dostępnych w całej aplikacji webowej (typ obiektu ServletContext) Dostęp uzyskany jest przez metodę getServletContext().

7 187 Elementy stron jsp Skryptlety Komentarze Dyrektywy Deklaracje Wyrażenia Akcje

8 188 Wyrażenia (Expressions) out.print( MyElements.JSPElement.Add(2, 3) ); out.print( new MyElements.JSPElement().Subtract(2, 3) ); public class JSPElement { public static double Add(double a, double b) { return a+b; } public double Subtract(double a, double b) { return a-b; }

9 189 Wyrażenia cd (Składnia XML) Uwaga nie można mieszać znaczników XML ze standardowymi na jednej stronie Java Expression

10 190 Skryplety Format – Wynik Kod zostaje wstawiony Bezpośrednio do metody _jspService Przykład <% String queryData = request.getQueryString(); out.println(" Parametry zadania GET " + queryData); %> Składnia w formacie XML Java Code

11 191 Skryplety przykład Color Testing <% String bgColor = request.getParameter("bgColor"); if ((bgColor == null)||(bgColor.trim().equals(""))){ bgColor = "WHITE"; } %> "> Test zmiany koloru tła " ".

12 192 Skryplety właściwości Skryplety są wstawiane w servlet dokładnie tak jak zostały napisane, Niekoniecznie muszą tworzyć pełne wyrażenia w języku Java, Jednak pełne wyrażenia są barziej przejżyste łatwiejsze do analizy Przykład: Have a nice day! Have a lousy day! Kod wynikowy w servlecie – if (Math.random() < 0.5) { out.println("Have a nice day!"); } else { out.println("Have a lousy day!"); }

13 193 Deklaracje Format Wynik Kod jest wstawiany do definicji klasy servletu poza istniejącymi metodami Przykład Składnia w formacie XML Java Code Uwagi: Pola są użyteczne. Deklaracje metod lepiej jest definiować w osobnych klasach

14 194 Deklaracje: przykład Kod strony JSP Some Heading <%! private String randomHeading() { return(" " + Math.random() + " "); } %>

15 195 Deklaracje: Przykład Kod Servletu public class xxxx implements HttpJspPage { private String randomHeading() { return(" " + Math.random() + " "); } public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); HttpSession session = request.getSession(); JspWriter out = response.getWriter(); out.println(" Some Heading "); out.println(randomHeading());... }... } // koniec servletu

16 196 Delklaracje Przykład 2 JSP Declarations <LINK REL=STYLESHEET HREF="JSP-Styles.css" TYPE="text/css"> JSP Declarations Accesses to page since server reboot:

17 197 Metody init i destroy w stronach JSP Strony JSP mogą wymagać wywołania metod init i destroy Servlet wygenerowny ze strony JSP może już wykorzystywać te funkcje Nie można więc wykorzystać deklaracji do ich zdefiniowania, gdyż spowoduje to problemy Rozwiązanie: Przeładwać funkcje jspInit i jspDestroy. Automatycznie generowane servlety wywołują te funkcje, których ciało w wersji podstawowej jest puste

18 198 Dyrektywy

19 199 Dyrektywa page import Format Wynik Dodaje instrukcje import do definicji servletu Uwagi Klasy wykorzystywane przez strony JSP muszą być zawarte w pakietach (czyli umieszczoene w odpowiednich katalogach np..: …/WEB-INF/classes Przykład

20 200 Dyrektywa page contentType Format Wynik Określa tym MIME strony generowanej przez servlet utworzony na podstawie definicji strony JSP Uwagi – Wartość atrybutu nie może być określona podczas obsługi żądania Przykład

21 201 Dyrektywa page contentType cd Ustawienie atrybutu contentType nie może być wyrażeniem warunkowycm Poniższy kod powoduje ustawienie typu MIME ( application/vnd.ms- excel) niezależnie od parametrów żądania Trzeba wykorzystać skryplet i wywołać metodę response.setContentType <% String format = request.getParameter("format"); if ((format != null) && (format.equals("excel"))) { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); } %>

22 202 Dyrektywa page session Format Wynik Określa czy na dana strona implementuje mechanizm Sesji Uwagi Domyślnie ustawiona na true Wyłącznie pozwala zaoszczędzić pamięć w przypadku bardzo obciążonego serwera 16

23 203 Dyrektywa page buffer Format Wynik Określa rozmiar bufora wykorzystywanego przez zmienną out Uwagi Buforowanie umożliwia ustawienie nagłówków HTTP nawet jeśli pewna część strony została już wygenerowana (dopuki buffor nie został zapełniony lub celowo opróżniony) Serwer może zastosować większy buffor niż zdefiniowano (nie mniejszy)

24 204 Dyrektywa page errorPage Format Wynik Określa stronę JSP przeznaczonej do obsługi wyjątku wygenerowanego leczni nie przechwyconego przez bierzącą stronę. Uwagi Wygenerowany wyjątek jest dosteępny automatycznie dla docelowej strony JSP prze zmienną exception Plik konfiguracyjny web.xml pozwala na zdefniowanie wielu stron do obsługi konkretnych wyjątków bądź błędów HTTP

25 205 Dyrektywa page isErrorPage Format Wynik Określa że bierząca strona bezie stroną przeznaczoną do obsługi błędów generowanych przez inną stronę JSP Uwagi Tworzona jest dodatkowo zmienna o nazwie exception Należy przechwytywać jak najwięcej wyjątków mechanizm stron do obsługi błędów stosować w sytuacjach wyjątkowych

26 206 Dyrektywa page extends Format Wynik Określa klasę bazową dla wygenerowanego na podstawie strony JSP servletu Uwagi Stosować rozważnie Typowe zastosowanie to wykorzystanie klas dostarczonych przez producenta serwera, na którym uruchamiana jest aplikacja (np.. Identyfikacja użytkownika itp.)

27 207 Inne dyrektywy Format Wynik Informacja dla systemu, że kod nie jest bezpieczny (threadsafe), więc sysem powinien wyłączyć wspólny dostęp do zasobów dla innych wątków Zazwyczaj oznacza to że servlet impelmentuje SingleThreadModel Uwagi Unikać, Powoduje degradację wydajności Format Wynik Włącza bądź wyłącza JSP 2.0 Expression Language

28 208

29 209 JSP Expressions – Format: – Wrapped in out.print and inserted into _jspService JSP Scriptlets – Format: – Inserted verbatim into the servlets _jspService method JSP Declarations – Format: –Inserted verbatim into the body of the servlet class Predefined variables – request, response, out, session, application Limit the Java code that is directly in page – Use helper classes, beans, servlet/JSP combo (MVC), JSP expression language, custom tags XML Syntax – There is alternative JSP syntax that is sometimes useful when generating XML-compliant documents. But is more trouble than it is worth for most HTML applications


Pobierz ppt "181 JAVA – JSP Java EE training: JAVA SERVER PAGES PODSTAWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google