Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model – View - Controler

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model – View - Controler"— Zapis prezentacji:

1 Model – View - Controler
STRUTS

2 Co to jest MVC ? MVC to model rozdzielający aplikację na trzy odzielne warstwy. Logiki Prezencji Kontroli/Sterowania

3 Co nam daje MVC? Odzielenie logiki systemu od warstwy prezencji
Zmniejsza powtarzanie się kodu Centralizuje kontrole Pozwala na łatwiejsze wprowadzanie zmian

4 Na czym polega MVC (Model1) ?

5 Na czym polega MVC (Model2) ?

6 Struts Warstwa Model Warstwa View Warstwa Controller

7 Struts Warstwa Model

8 Struts – warstwa Model Logika systemu Java Beans Enterprise Java Beans
public class Book { private String title = ""; private int pages = 0; public void setTitle(String title) { this.title = title; }

9 Struts – warstwa Model Cd.
public String getTitle() { return this.title; } public void setPages(int pages) { this.pages = pages; } public int getPages() { return this.pages; } }

10 Struts – warstwa Model Obiekt ActionForm
Jest tworzona na każdy formularz w aplikacji Jest odpowiedzialna za: Sprawdzenie czy odpowiedni JavaBean jest stworzony, jeśli nie tworzy nową instancję Sprawdzenie wprowadzonych danych (validate) Controller aplikacji, przekazuje obiekt do funckji perform() klasy Action

11 Struts Warstwa View

12 Struts – warstwa View Internacjionalizacja
ApplicationResources.properties main.title=Hello ApplicationResources_pl.properties main.title=Witam Struts-config.xml : <message-resources parameter="ApplicationResources" null="false" />

13 Struts – warstwa View Custom Tags
taglib uri="/WEB-INF/struts- bean.tld" prefix=" bean" %> taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> <bean:message key=„mian.title”/> <html:form action="createBook.do" method="GET"> Title:<html:text property="title" /> <br> Pages:<html:text property="pages" /> <br> <html:submit property="submit" /> </html:form>

14 Struts Warstwa Controller

15 Struts – warstwa Controller
Obsłużenie akcji wymaga Napisanie klasy rozszeżającej klase Action Klasa Action zawiera fukncje perform(), którą należy nadpisać Skonfigurowanie akcji w pliku konfiguracyjnym Struts`a struts-config.xml Dodanie odpowiednich dodatkowych komponentów wymaganych podczas akcji

16 Struts – warstwa Controller
Elementy mapowania akcji Path – adres żądania, które wyzwala akcje Type – nazwa klasy Action obsługującej tą akcje Name – JavaBean wykorzystany przy akcji Scope – Zasięg zmiennych Input – w razie błędu, na ten adres ma być przekierowana akcja

17 Struts – warstwa Controller
Przykład pliku struts-config.xml <struts-config> <form-beans> <form-bean name="bookForm" type="books.Book"/> </form-beans> <global-forwards> <forward name="bookCreated" path="/BookView.jsp"/> </global-forwards>

18 Struts – warstwa Controller
Cd. <action-mappings> <action path="/createBook.do" type="books.BookAction" name="bookForm" scope="request" input="/CreateBook.jsp"> </action> </action-mappings> </struts-config>

19 Struts – warstwa Controller
Przykład klasy Action public final class BookAction extends Action{ public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { String title = (String)req.getParameter("title"); int pages = Integer.parseInt((String)req.getParameter("pages")); Book book = new Book();

20 Struts – warstwa Controller
Cd. book.setTitle(title); book.setPages(pages); req.setAttribute("BOOK",book); return mapping.findForward("bookCreated"); }

21 Wykorzystane materiały
Introduction to struts. Roger W Barnes of Project Refinery, Inc.


Pobierz ppt "Model – View - Controler"

Podobne prezentacje


Reklamy Google