Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan ewakuacji TZN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan ewakuacji TZN."— Zapis prezentacji:

1 Plan ewakuacji TZN

2 Charakterystyka obiektu szkolnego.
Techniczne Zakłady Naukowe zlokalizowane są na terenie osiedla Reden. Szkoła posiada 24 oddziały klasowe, w których w przedziale czasowym od godz. 8:00 do godz. 15:00 przebywa średnio 800 uczennic, uczniów, nauczycieli, oraz personelu pomocniczego. Obiekt szkolny to kompleks budynków, których konstrukcja: ściany, stropy i stropodach wykonane są z materiałów niepalnych. Pokrycie stropodachu wykonane jest z materiału palnego - papa na podłożu lepikowym. Poszczególne obiekty to: - pawilon "A" - dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w którym usytuowane są dwie klatki schodowe zakończone wyjściami prowadzącymi na otwartą przestrzeń, - pawilon "B" - dwukondygnacyjny z dwoma klatkami schodowymi, zakończone wyjściami prowadzącymi na otwartą przestrzeń, - tzw. przewiązka, łącząca oba pawilony.

3 Zasady i sposób prowadzenia ewakuacji.
l. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków Dz. U. Nr 80 poz. 563 paragraf 4 niedopuszczalne jest: - składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji, - zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie, - lokalizowanie instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych, - uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych. Zarządca zobowiązany jest oznakować znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych. Zarządca opracowuje sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi. Zarządca obiektu powinien co najmniej raz na dwa lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, o czym powiadamia komendanta miejskiego PSP nie później niż tydzień przed ich przeprowadzeniem.

4 Sygnałem alarmowym są:
Alarm ewakuacyjny zarządza Dyrektor szkoły, lub osoba przez niego upoważniona. Sygnałem alarmowym są: a/ seria krótkich dzwonków ( 7 do 9 ), zakończona dzwonkiem długim, b/ w przypadku braku energii elektrycznej alarm ewakuacyjny ogłasza się przy użyciu dzwonka ręcznego uzupełnionego przez informację głosową ALARM !!! (ewentualnie przez ręczną syrenę alarmową).

5 przy klatce schodowej do warsztatów
W okresie od momentu powiadomienia o konieczności przeprowadzenia ewakuacji do chwili podjęcia decyzji przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną o jego ogłoszeniu: - pracownik portierni usytuowanej w segmencie "A" otwiera drzwi ewakuacyjne prowadzące na teren za warsztatem odlewni: przy klatce schodowej do warsztatów portier z pawilonu "B" otwiera drzwi ewakuacyjne usytuowane przy klatkach schodowych. - nauczyciele WF uczący w pawilonie "A" otwierają drzwi ewakuacyjne przy sali gimnastycznej, - nauczyciele WF uczący w pawilonie "B" otwierają drzwi ewakuacyjne przy sali gimnastycznej i basenie,

6 PAWILON A Klucze do wyjść ewakuacyjnych: na sali gimnastycznej, przy sali gimnastycznej, na przewiązce warsztatów, i przewiązce do pawilonu „B” znajdują się na portierni w Pawilonie „A”. Przed rozpoczęciem ewakuacji na poziom 1 piętra udaje się pracownica administracji Pani Anna Jakubczyk prowadząca ewakuację na klatce bocznej, oraz pracownik biblioteki mgr Paweł Omirski prowadzący ewakuację na głównej klatce schodowej. Na poziomie drugim na klatce bocznej, kieruje ewakuacją mgr Ryszard Świętek, oraz mgr Krzysztof Sulej przy klatce schodowej głównej.

7 PAWILON B Klucze od wyjść ewakuacyjnych przy klatce schodowej bocznej i z auli znajdują się na portierni. Klucze od wyjść ewakuacyjnych przy sali gimnastycznej i basenie znajdują się w pokoju nauczycieli WF i na portierni. Przed rozpoczęciem ewakuacji na poziom 1 piętra udaje się pedagog szkolny mgr Agnieszka Bystra prowadząca ewakuację na głównej klatce schodowej oraz prac administracji Pani Lidia Cicha prowadząca ewakuację na bocznej klatce schodowej. Na poziomie drugim na klatce bocznej, kieruje ewakuacją mgr Grzegorz Koza, oraz mgr Marta Wiltosińska przy klatce schodowej głównej.

8 Kierunki ewakuacji

9 Pawilon A

10

11 - nauczyciele prowadzący zajęcia na parterze wraz z uczniami z sal:
nr 108; 109; sali gimnastycznej, oraz uczniowie przebywający w sklepiku i osoby z pomieszczeń od nr 94 do 107 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej.

12

13 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 1 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 200; 202; 203; 204 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej klatką schodową boczną.

14 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 1 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 206; 207; 208; 210; 213, biblioteki i czytelni kierują się do wyjścia ewakuacyjnego przy schodach na Warsztaty Szkolne główną klatką schodową.

15

16 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 2 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 300; 301; 302; 304; 306; 307; 309; 310 oraz uczniowie przebywający w radiowęźle i pomieszczeniach Samorządu Uczniowskiego kierują się do wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej klatką schodową boczną.

17 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 2 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego przy schodach na Warsztaty Szkolne główną klatką schodową.

18 Miejscem zbiórki dla wszystkich ewakuujących się uczniów i osób
przebywających w czasie ewakuacji w szkole (dla pawilonu A i B) jest parking za halą odlewni od strony Urzędu Miasta.

19 Pawilon B

20

21 - nauczyciele prowadzący zajęcia na parterze wraz z uczniami z sal:
nr 9; 10 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego klatką schodową boczną.

22 - nauczyciele prowadzący zajęcia na parterze wraz z uczniami z sali nr 12, oraz uczniowie przebywający w klubie "JAKAR" kierują się do głównych wyjść ewakuacyjnych.

23 - osoby prowadzący zajęcia na auli wraz z przebywającymi tam osobami
ewakuują się wyjściami z tyłu auli.

24 UWAGA: osoby organizujące imprezy i inne zajęcia w auli zobowiązane są
otworzyć drzwi ewakuacyjne z tyłu auli. Drzwi winny być otwarte przez cały czas trwania imprezy.

25 - nauczyciel prowadzący zajęcia na sali gimnastycznej z uczniami
kierują się do wyjścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej. - nauczyciel prowadzący zajęcia na basenie z uczniami kierują się do wyjścia ewakuacyjnego na basenie.

26

27 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 1 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 102; 103; 105 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego klatką schodową boczną.

28 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 1 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 108; 109; 111; 113; 115; 116 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego klatką schodową główną.

29

30 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 2 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 202; 203; 205 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego klatką schodową boczną.

31 - nauczyciele prowadzący zajęcia na 2 piętrze wraz z uczniami z sal:
nr 200; 208; 209; 211; 213; 214; 215 kierują się do wyjścia ewakuacyjnego główną klatką schodową.

32 parking za halą odlewni
Miejscem zbiórki dla wszystkich ewakuujących się uczniów i osób przebywających w czasie ewakuacji w szkole (dla pawilonu A i B) jest parking za halą odlewni od strony Urzędu Miasta.

33 Obowiązki nauczycieli prowadzących zajęcia w poszczególnych klasach:
w chwili ogłoszenia alarmu nauczyciel wydaje uczniom polecenie zabrania wszystkich rzeczy osobistych i ustawienia się w kolumnę dwójkową w kierunku wyjścia z klasy. po przeliczeniu uczniów nauczyciel wyprowadza klasę na korytarz i kieruje się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami lub według wskazówek nauczycieli tzw. "kierunkowych" odpowiedzialnych za ewakuację. po wyprowadzeniu uczniów na zewnątrz budynku w rejon ewakuacji należy ich przeliczyć ponownie, sprawdzając czy ilość uczniów biorących udział w zajęciach jest identyczna z ilością ewakuowanych. Powyższą informację nauczyciele przekazują kierownikowi rejonu ewakuacyjnego.

34 Na kierownika rejonu ewakuacyjnego paw. "A"
wyznaczony został kierownik inż. Grzegorz Skorupka, a na zastępcę mgr Iwona Novak. Na kierownika rejonu ewakuacyjnego paw. "B" dr Zbigniew Lorkiewicz, a na zastępcę mgr Grzegorz Koza.

35 Do zadań osób kierujących ewakuacją na piętrach należy :
nadzorowanie ewakuacji na przydzielonych im kondygnacjach, koordynowanie kierunków ewakuacji w zależności od rozwoju sytuacji tj. drożności lub niedrożności dróg, lub ich części ewakuacyjnych, oraz wyjść ewakuacyjnych, po zakończeniu ewakuacji w nadzorowanych kondygnacjach sprawdzenie czy w pomieszczeniach klasowych, sanitariatach lub w innych pomieszczeniach nie pozostali uczniowie.

36 Zadania kierowników rejonów ewakuacji i ich zastępców:
przejmowanie młodzieży od nauczycieli (z raportem pisemnym), zapewnienie ładu i porządku, przeciwdziałanie wszelkim objawom paniki, organizowanie dyżurów, wystawienie obserwatorów, całkowite panowanie nad powierzoną młodzieżą.

37 Zadania dla uczniów po ogłoszeniu alarmu zachowują spokój, zabierają swoje rzeczy osobiste, ustawiają się w szyku zwartym, na polecenie nauczyciela i pod jego opieką wychodzą wyznaczonym wyjściem do rejonu ewakuacyjnego, przewodniczący klasy przekazuje nauczycielowi napisaną na kartce informację o liczbowym stanie klasy, w rejonie ewakuacji dostosowują się do poleceń i wskazówek kierownika, nauczycieli i uczniów dyżurujących, za porządek w grupie odpowiada samorząd klasowy, pod żadnym pozorem nie oddalają się od swojej grupy, wyznaczone grupy uczniów pod kierunkiem nauczycieli zgłaszają się do kierowników rejonów, którzy kierują ich (w zależności od potrzeb) do akcji ratunkowej, umożliwiają sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej, ratunkowej, gaśniczej, dając wyraz swej powagi i godności ucznia.

38 Zadania dla pracowników administracyjnych:
w przypadku pożaru zabezpieczają dokumentację szkolną. Zadania dla pracowników gospodarczych (konserwatorów) zgłaszają się do kierownika technicznego szkoły i w miarę potrzeby kierowani są do akcji ratunkowej lub gaśniczej.

39

40 Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przedstawione tu informacje wykorzystamy jedynie na szkoleniach i że nigdy w naszej szkole nie zaistnieje sytuacja rzeczywistego zagrożenia.

41

42


Pobierz ppt "Plan ewakuacji TZN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google