Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POWTÓRZENIE Własności relacji; Klucz główny, klucz obcy; Integralność danych; Schemat relacyjnej bazy danych; Algebra relacji: - operacje unarne (selekcja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POWTÓRZENIE Własności relacji; Klucz główny, klucz obcy; Integralność danych; Schemat relacyjnej bazy danych; Algebra relacji: - operacje unarne (selekcja,"— Zapis prezentacji:

1 1 POWTÓRZENIE Własności relacji; Klucz główny, klucz obcy; Integralność danych; Schemat relacyjnej bazy danych; Algebra relacji: - operacje unarne (selekcja, rzut); - operacje binarne (suma, różnica, przecięcie, złączenie); SQL: - formułowanie poleceń; - operowanie na danych: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

2 2 Główne elementy składni SQL: Zasady ogólne: 1) Język SQL nie rozróżnia małych i wielkich liter w słowach kluczowych i nazwach (baz danych, tabel, indeksów i kolumn); często dotyczy to też wartości napisowych (np. we wzorcach). Legalne są nazwy zbudowane ze znaków alfanumerycznych, nie zaczynające się od cyfry (w MySQL jest to wprawdzie dozwolone, lecz nie zalecane). Nie są dozwolone nazwy składające się wyłącznie z cyfr. Nie należy w nazwach stosować znaków przestankowych "." i

3 3 2) Każda komenda w MySQL kończy się średnikiem (;) i może składać się z wielu linii tekstu. 3)Wartości napisowe podaje się tak: "napis", lub tak: 'napis'. Znaki "%" i "_" są metaznakami, służącymi do tworzenia wzorców do porównań; oznaczają odpowiednio dowolny ciąg znaków i dowolny jeden znak. Aby zostały przekazane dosłownie, należy je poprzedzać metaznakiem "\". 4)Wartości liczbowe z kropką dziesiętną lub w notacji wykładniczej (np e+10 ).

4 4 Start MySQL Okno startowe PuTTy

5 5 Start MySQL Zgłoszenie się serwera w trybie okna komend:

6 6 Help:

7 7 Zgłoszenie się serwera w MySQL Administrator:

8 8 Po połączeniu z serwerem:

9 9 Bazy danych:

10 10 Wybrana baza:

11 11 Lista indeksów:

12 12 Lista perspektyw:

13 13 Edytor tabel:

14 14 Przejście do okna zapytań:

15 15 mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE; | VERSION() | CURRENT_DATE | | ~bpo50+1 | | row in set (0.00 sec) mysql> Równoważne zapisy: mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE; mysql> select version(), current_date; mysql> SeLeCt vErSiOn(), current_DATE; Wyświetlenie używanej wersji MySQL i aktualnej daty:

16 16 mysql> SELECT VERSION(); SELECT NOW(); | VERSION() | | ~bpo50+1 | row in set (0.00 sec) | NOW() | | :24:13 | row in set (0.00 sec) mysql> Wyświetlanie wersji i daty z czasem w osobnych tabelach:

17 17 mysql> SELECT -> USER() ->, -> CURRENT_DATE; | user() | current_date | | | | row in set (0.00 sec) mysql> W celu wycofania wykonania komendy wstawiamy na końcu zapis \c : Wpis komendy w wielu liniach: mysql> SELECT -> USER() -> \c mysql>

18 18 mysql> SELECT SIN(PI()/4), (4+1)*5; | SIN(PI()/4) | (4+1)*5 | | | 25 | row in set (0.31 sec) mysql> W celu wycofania wykonania komendy wstawiamy na końcu zapis \c : Obliczenia: mysql> SELECT -> USER() -> \c mysql>

19 19 Znaczenie znaków zachęty: znak zachętyZnaczenie mysql> gotowość do wykonania nowej komendy -> oczekiwanie na następną linię kontynuacji komendy > oczekiwanie na następną linię kończącą wpis łańcucha w pojedynczym cudzysłowie ( ) > oczekiwanie na następną linię kończącą wpis łańcucha w podwójnym cudzysłowie ( ) `> oczekiwanie na następną linię kończącą wpis kończącą wpis identyfikatora wpisywanego od znaczka ( ` ) /*> oczekiwanie na następną linię kończącą wpis komentarza rozpoczętego znakiem /*

20 20 SHOW DATABASES [LIKE wzorzec]; – wyświetla listę baz danych [według wzorca] Komendy startowe i ogólne: mysql> SHOW DATABASES LIKE 'te%'; | Database (te%) | | test | row in set (0.06 sec) mysql> SHOW DATABASES LIKE 'te_'; Empty set (0.00 sec) mysql> SHOW DATABASES LIKE 'te__'; | Database (te__) | | test | row in set (0.00 sec) mysql>

21 21 mysql> SHOW DATABASES LIKE '%st'; | Database (%st) | | test | row in set (0.00 sec) mysql> SHOW DATABASES LIKE 't%t'; | Database (t%t) | | test | row in set (0.00 sec) mysql> SHOW DATABASES LIKE 't__t'; | Database (t__t) | | test | row in set (0.00 sec)

22 22 mysql> SHOW DATABASES; | Database | | information_schema | | gilg | | test | rows in set (0.06 sec) mysql> Wyświetlanie całej listy baz danych:

23 23 Podstawowe polecenia definicji danych SQL: CREATE SCHEMADROP SCHEMA CREATE DOMAINALTER DOMAINDROP DOMAIN CREATE TABLEALTER TABLEDROP TABLE CREATE VIEWDROP VIEW CREATE CHARACTER SETDROP CHARACTER SET CREATE COLLATIONDROP COLLATION Wykorzystywane są one do tworzenia, modyfikacji oraz usuwania struktur tworzących schemat konceptualny.

24 24 W wielu SZBD istnieją także polecenia: CREATE INDEXDROP INDEX Chociaż standard SQL tego nie opisuje. Według standardu ISO relacje i inne obiekty bazy danych istnieją w środowisku, które zawiera przynajmniej jeden katalog, a każdy katalog składa się ze zbioru schematów. Schemat zaś to nazwa obejmująca zespół obiektów bazy danych (tabele, perspektywy, dziedziny, zestawienia), które są ze sobą w pewien sposób powiązane. Standard pozostawia poszczególnym implementacjom realizację mechanizmu tworzenia i likwidowania katalogów.

25 25 Podaje jedynie polecenie definiowania schematu: CREATE SCHEMA nazwa [AUTHORIZATION nazwa_właściciela] Szczegóły dotyczące określenia zakresu uprawnień dla użytkowników schematu pozostają zależne od implementacji. Polecenie usuwania schematu: DROP SCHEMA nazwa [RESTRICT CASCADE] Słowo RESTRICT oznacza, że schemat musi być pusty – w przeciwnym razie nie zostanie usunięty, zaś słowo CASCADE oznacza, że operacja kaskadowo usuwa wszystkie obiekty związane ze schematem.

26 26 CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] nazwa_bazy [[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name | [DEFAULT] COLLATE collation_name]; Tworzenie nowej bazy w MySQL: CREATE SCHEMA synonim CREATE DATABASE Przy braku specyfikacji IF NOT EXISTS wystąpi błąd jeżeli baza danych o podanej nazwie istnieje. Wszystkie opcje bazy danych są zapisywane w pliku db.opt, który znajduje się w katalogu bazy danych (np. C:\MySQL\data\biuro ). CHARACTER SET - wyszczególnia domyślny dla bazy danych zbiór znaków. COLLATE - wyszczególnia domyślne dla bazy danych zestawienie.

27 27 Serwer MySQL może równocześnie zarządzać wieloma bazami danych (zbiorami tabel - database), każdą z nich identyfikuje jej nazwa i mogą one posiadać oddzielnie zdefiniowane prawa dostępu. W danej chwili (w trakcie trwania połączenia z serwerem MySQL), jest jedna bieżąca baza danych, do której domyślnie odnoszą się komendy adresujące tabele. Odniesienia do kolumn mogą być postaci: nazwa_kolumny tabela.nazwa_kolumny bazadanych.tabela.nazwa_kolumny

28 28 mysql> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biuro DEFAULT CHARACTER SET cp1250 DEFAULT COLLATE cp1250_polish_ci; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) mysql> SHOW DATABASES; | Database | | information_schema | | biuro | | test | rows in set (0.00 sec) mysql>

29 29 Wyświetlanie zapisu tworzenia bazy: Inny sposób prezentacji wyniku: mysql> SHOW CREATE DATABASE biuro; | Database | Create Database | | biuro | CREATE DATABASE `biuro` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_polish_ci */ | row in set (0.00 sec) mysql> SHOW CREATE DATABASE biuro\G ************************* 1. row ************************* Database: biuro Create Database: CREATE DATABASE `biuro` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1250 COLLATE cp1250_polish_ci */ 1 row in set (0.01 sec) mysql>

30 30 Zbiory znaków i zestawienia w MySQL: mysql> SHOW CHARACTER SET; | Charset | Description | Default collation | Maxlen | | big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci | 2 | | dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci | 1 | | cp850 | DOS West European | cp850_general_ci | 1 | | hp8 | HP West European | hp8_english_ci | 1 | | koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci | 1 | | latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci | 1 | | latin2 | ISO Central European | latin2_general_ci | 1 | | swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci | 1 | | ascii | US ASCII | ascii_general_ci | 1 | | ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci | 3 | | sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci | 2 | | hebrew | ISO Hebrew | hebrew_general_ci | 1 | | tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci | 1 | | euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci | 2 | | koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci | 1 | | gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci | 2 | | greek | ISO Greek | greek_general_ci | 1 | | cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci | 1 |...

31 31 cd:... | gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci | 2 | | latin5 | ISO Turkish | latin5_turkish_ci | 1 | | armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci | 1 | | utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci | 3 | | ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci | 2 | | cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci | 1 | | keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci | 1 | | macce | Mac Central European | macce_general_ci | 1 | | macroman | Mac West European | macroman_general_ci | 1 | | cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci | 1 | | latin7 | ISO Baltic | latin7_general_ci | 1 | | cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci | 1 | | cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci | 1 | | cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci | 1 | | binary | Binary pseudo charset | binary | 1 | | geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci | 1 | | cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci | 2 | | eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci | 3 | rows in set (0.00 sec) mysql> Domyślną czcionką jest latin1, natomiast ustawienie domyślne to latin1_swedish_ci

32 32 Zestawienia: mysql> SHOW COLLATION; | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | | big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | | big5_bin | big5 | 84 | | Yes | 1 | | dec8_swedish_ci | dec8 | 3 | Yes | | 0 | | dec8_bin | dec8 | 69 | | | 0 | | cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | | 0 | | cp850_bin | cp850 | 80 | | | 0 | | hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | | 0 | | hp8_bin | hp8 | 72 | | | 0 | | koi8r_general_ci | koi8r | 7 | Yes | | 0 | | koi8r_bin | koi8r | 74 | | | 0 | | latin1_german1_ci | latin1 | 5 | | Yes | 1 | | latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | | latin1_danish_ci | latin1 | 15 | | Yes | 1 | | latin1_german2_ci | latin1 | 31 | | Yes | 2 | | latin1_bin | latin1 | 47 | | Yes | 1 | | latin1_general_ci | latin1 | 48 | | Yes | 1 | | latin1_general_cs | latin1 | 49 | | Yes | 1 | | latin1_spanish_ci | latin1 | 94 | | Yes | 1 | | latin2_czech_cs | latin2 | 2 | | Yes | 4 | | latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 | | latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | | Yes | 1 | | latin2_croatian_ci | latin2 | 27 | | Yes | 1 | | latin2_bin | latin2 | 77 | | Yes | 1 |...

33 33... | swe7_swedish_ci | swe7 | 10 | Yes | | 0 | | swe7_bin | swe7 | 82 | | | 0 | | ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | | 0 | | ascii_bin | ascii | 65 | | | 0 | | ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 | | ujis_bin | ujis | 91 | | Yes | 1 | | sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 | | sjis_bin | sjis | 88 | | Yes | 1 | | hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | | 0 | | hebrew_bin | hebrew | 71 | | | 0 | | tis620_thai_ci | tis620 | 18 | Yes | Yes | 4 | | tis620_bin | tis620 | 89 | | Yes | 1 | | euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | | euckr_bin | euckr | 85 | | Yes | 1 | | koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | | 0 | | koi8u_bin | koi8u | 75 | | | 0 | | gb2312_chinese_ci | gb2312 | 24 | Yes | Yes | 1 | | gb2312_bin | gb2312 | 86 | | Yes | 1 | | greek_general_ci | greek | 25 | Yes | | 0 | | greek_bin | greek | 70 | | | 0 | | cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 | | cp1250_czech_cs | cp1250 | 34 | | Yes | 2 | | cp1250_croatian_ci | cp1250 | 44 | | Yes | 1 | | cp1250_bin | cp1250 | 66 | | Yes | 1 | | cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | | Yes | 1 |...

34 34... | gbk_chinese_ci | gbk | 28 | Yes | Yes | 1 | | gbk_bin | gbk | 87 | | Yes | 1 | | latin5_turkish_ci | latin5 | 30 | Yes | | 0 | | latin5_bin | latin5 | 78 | | | 0 | | armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | | 0 | | armscii8_bin | armscii8 | 64 | | | 0 | | utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | | utf8_bin | utf8 | 83 | | Yes | 1 | | utf8_unicode_ci | utf8 | 192 | | Yes | 8 | | utf8_icelandic_ci | utf8 | 193 | | Yes | 8 | | utf8_latvian_ci | utf8 | 194 | | Yes | 8 | | utf8_romanian_ci | utf8 | 195 | | Yes | 8 | | utf8_slovenian_ci | utf8 | 196 | | Yes | 8 | | utf8_polish_ci | utf8 | 197 | | Yes | 8 | | utf8_estonian_ci | utf8 | 198 | | Yes | 8 | | utf8_spanish_ci | utf8 | 199 | | Yes | 8 | | utf8_swedish_ci | utf8 | 200 | | Yes | 8 | | utf8_turkish_ci | utf8 | 201 | | Yes | 8 | | utf8_czech_ci | utf8 | 202 | | Yes | 8 | | utf8_danish_ci | utf8 | 203 | | Yes | 8 | | utf8_lithuanian_ci | utf8 | 204 | | Yes | 8 | | utf8_slovak_ci | utf8 | 205 | | Yes | 8 | | utf8_spanish2_ci | utf8 | 206 | | Yes | 8 | | utf8_roman_ci | utf8 | 207 | | Yes | 8 | | utf8_persian_ci | utf8 | 208 | | Yes | 8 | | utf8_esperanto_ci | utf8 | 209 | | Yes | 8 | | utf8_hungarian_ci | utf8 | 210 | | Yes | 8 |...

35 35... | ucs2_general_ci | ucs2 | 35 | Yes | Yes | 1 | | ucs2_bin | ucs2 | 90 | | Yes | 1 | | ucs2_unicode_ci | ucs2 | 128 | | Yes | 8 | | ucs2_icelandic_ci | ucs2 | 129 | | Yes | 8 | | ucs2_latvian_ci | ucs2 | 130 | | Yes | 8 | | ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | | Yes | 8 | | ucs2_slovenian_ci | ucs2 | 132 | | Yes | 8 | | ucs2_polish_ci | ucs2 | 133 | | Yes | 8 | | ucs2_estonian_ci | ucs2 | 134 | | Yes | 8 | | ucs2_spanish_ci | ucs2 | 135 | | Yes | 8 | | ucs2_swedish_ci | ucs2 | 136 | | Yes | 8 | | ucs2_turkish_ci | ucs2 | 137 | | Yes | 8 | | ucs2_czech_ci | ucs2 | 138 | | Yes | 8 | | ucs2_danish_ci | ucs2 | 139 | | Yes | 8 | | ucs2_lithuanian_ci | ucs2 | 140 | | Yes | 8 | | ucs2_slovak_ci | ucs2 | 141 | | Yes | 8 | | ucs2_spanish2_ci | ucs2 | 142 | | Yes | 8 | | ucs2_roman_ci | ucs2 | 143 | | Yes | 8 | | ucs2_persian_ci | ucs2 | 144 | | Yes | 8 | | ucs2_esperanto_ci | ucs2 | 145 | | Yes | 8 | | ucs2_hungarian_ci | ucs2 | 146 | | Yes | 8 | | cp866_general_ci | cp866 | 36 | Yes | | 0 | | cp866_bin | cp866 | 68 | | | 0 | | keybcs2_general_ci | keybcs2 | 37 | Yes | | 0 | | keybcs2_bin | keybcs2 | 73 | | | 0 | | macce_general_ci | macce | 38 | Yes | | 0 | | macce_bin | macce | 43 | | | 0 |...

36 36... | macroman_general_ci | macroman | 39 | Yes | | 0 | | macroman_bin | macroman | 53 | | | 0 | | cp852_general_ci | cp852 | 40 | Yes | | 0 | | cp852_bin | cp852 | 81 | | | 0 | | latin7_estonian_cs | latin7 | 20 | | | 0 | | latin7_general_ci | latin7 | 41 | Yes | | 0 | | latin7_general_cs | latin7 | 42 | | | 0 | | latin7_bin | latin7 | 79 | | | 0 | | cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | | | 0 | | cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | | | 0 | | cp1251_bin | cp1251 | 50 | | | 0 | | cp1251_general_ci | cp1251 | 51 | Yes | | 0 | | cp1251_general_cs | cp1251 | 52 | | | 0 | | cp1256_general_ci | cp1256 | 57 | Yes | | 0 | | cp1256_bin | cp1256 | 67 | | | 0 | | cp1257_lithuanian_ci | cp1257 | 29 | | | 0 | | cp1257_bin | cp1257 | 58 | | | 0 | | cp1257_general_ci | cp1257 | 59 | Yes | | 0 | | binary | binary | 63 | Yes | Yes | 1 | | geostd8_general_ci | geostd8 | 92 | Yes | | 0 | | geostd8_bin | geostd8 | 93 | | | 0 | | cp932_japanese_ci | cp932 | 95 | Yes | Yes | 1 | | cp932_bin | cp932 | 96 | | Yes | 1 | | eucjpms_japanese_ci | eucjpms | 97 | Yes | Yes | 1 | | eucjpms_bin | eucjpms | 98 | | Yes | 1 | rows in set (0.00 sec) mysql>

37 37 Zestawienia dla wybranych znaków: mysql> SHOW COLLATION LIKE 'latin1%'; | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | | latin1_german1_ci | latin1 | 5 | | Yes | 1 | | latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | | latin1_danish_ci | latin1 | 15 | | Yes | 1 | | latin1_german2_ci | latin1 | 31 | | Yes | 2 | | latin1_bin | latin1 | 47 | | Yes | 1 | | latin1_general_ci | latin1 | 48 | | Yes | 1 | | latin1_general_cs | latin1 | 49 | | Yes | 1 | | latin1_spanish_ci | latin1 | 94 | | Yes | 1 | rows in set (0.00 sec) mysql> SHOW COLLATION LIKE 'cp1250%'; | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | | cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 | | cp1250_czech_cs | cp1250 | 34 | | Yes | 2 | | cp1250_croatian_ci | cp1250 | 44 | | Yes | 1 | | cp1250_bin | cp1250 | 66 | | Yes | 1 | | cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | | Yes | 1 | rows in set (0.00 sec)

38 38 mysql> SHOW COLLATION LIKE 'utf8%'; | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | | utf8_general_ci | utf8 | 33 | Yes | Yes | 1 | | utf8_bin | utf8 | 83 | | Yes | 1 | | utf8_unicode_ci | utf8 | 192 | | Yes | 8 | | utf8_icelandic_ci | utf8 | 193 | | Yes | 8 | | utf8_latvian_ci | utf8 | 194 | | Yes | 8 | | utf8_romanian_ci | utf8 | 195 | | Yes | 8 | | utf8_slovenian_ci | utf8 | 196 | | Yes | 8 | | utf8_polish_ci | utf8 | 197 | | Yes | 8 | | utf8_estonian_ci | utf8 | 198 | | Yes | 8 | | utf8_spanish_ci | utf8 | 199 | | Yes | 8 | | utf8_swedish_ci | utf8 | 200 | | Yes | 8 | | utf8_turkish_ci | utf8 | 201 | | Yes | 8 | | utf8_czech_ci | utf8 | 202 | | Yes | 8 | | utf8_danish_ci | utf8 | 203 | | Yes | 8 | | utf8_lithuanian_ci | utf8 | 204 | | Yes | 8 | | utf8_slovak_ci | utf8 | 205 | | Yes | 8 | | utf8_spanish2_ci | utf8 | 206 | | Yes | 8 | | utf8_roman_ci | utf8 | 207 | | Yes | 8 | | utf8_persian_ci | utf8 | 208 | | Yes | 8 | | utf8_esperanto_ci | utf8 | 209 | | Yes | 8 | | utf8_hungarian_ci | utf8 | 210 | | Yes | 8 | rows in set (0.00 sec)

39 39 mysql> SHOW COLLATION LIKE 'ucs2%'; | Collation | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen | | ucs2_general_ci | ucs2 | 35 | Yes | Yes | 1 | | ucs2_bin | ucs2 | 90 | | Yes | 1 | | ucs2_unicode_ci | ucs2 | 128 | | Yes | 8 | | ucs2_icelandic_ci | ucs2 | 129 | | Yes | 8 | | ucs2_latvian_ci | ucs2 | 130 | | Yes | 8 | | ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | | Yes | 8 | | ucs2_slovenian_ci | ucs2 | 132 | | Yes | 8 | | ucs2_polish_ci | ucs2 | 133 | | Yes | 8 | | ucs2_estonian_ci | ucs2 | 134 | | Yes | 8 | | ucs2_spanish_ci | ucs2 | 135 | | Yes | 8 | | ucs2_swedish_ci | ucs2 | 136 | | Yes | 8 | | ucs2_turkish_ci | ucs2 | 137 | | Yes | 8 | | ucs2_czech_ci | ucs2 | 138 | | Yes | 8 | | ucs2_danish_ci | ucs2 | 139 | | Yes | 8 | | ucs2_lithuanian_ci | ucs2 | 140 | | Yes | 8 | | ucs2_slovak_ci | ucs2 | 141 | | Yes | 8 | | ucs2_spanish2_ci | ucs2 | 142 | | Yes | 8 | | ucs2_roman_ci | ucs2 | 143 | | Yes | 8 | | ucs2_persian_ci | ucs2 | 144 | | Yes | 8 | | ucs2_esperanto_ci | ucs2 | 145 | | Yes | 8 | | ucs2_hungarian_ci | ucs2 | 146 | | Yes | 8 | rows in set (0.00 sec) mysql>

40 40 Równoważne polecenie: CONNECT nazwa_bazy; – połączenie z bazą, która będzie wykorzystywana w MySQL USE nazwa_bazy; – wybór bazy, która będzie wykorzystywana w MySQL mysql> CONNECT biuro; Connection id: 1 Current database: biuro mysql> mysql> USE biuro; Database changed mysql> Wybór używanej bazy:

41 41 ALTER {DATABASE | SCHEMA} [nazwa_bazy] [[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name | [DEFAULT] COLLATE collation_name]; Nazwa bazy danych może być pominięta, jeżeli dotyczy domyślnej (używanej) bazy. Modyfikacja bazy: Zmiana nazwy bazy: RENAME {DATABASE | SCHEMA} nazwa_bazy TO nowa_nazwa_bazy; Dodane w MySQL ale usunięte w MySQL

42 42 Usuwanie bazy: DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] nazwa_bazy; mysql> DROP DATABASE biuro; Query OK, 0 rows affected (0.13 sec) mysql> CREATE SCHEMA, ALTER SCHEMA, DROP SCHEMA wprowadzone od MySQL

43 43 Kontrola dostępu: Utworzenie nowego użytkownika: CREATE USER user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'][, user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']]... mysql> CREATE USER test; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> SET PASSWORD [FOR user] = PASSWORD('s_password') RENAME USER old_user TO new_user [, old_user TO new_user]... DROP USER user [, user]...

44 44 Nadawanie praw dostępu: GRANT priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]]... ON [object_type] {tbl_name | * | *.* | db_name.* | db_name.routine_name} TO user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password'] [, user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']]... [WITH with_option [with_option]...]; Gdzie: object_type = TABLE | FUNCTION | PROCEDURE with_option = GRANT OPTION | MAX_QUERIES_PER_HOUR count | MAX_UPDATES_PER_HOUR count | MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count | MAX_USER_CONNECTIONS count priv_type dla tabeli = SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, GRANT OPTION, INDEX, ALTER, CREATE VIEW, SHOW VIEW dla kolumn = SELECT, INSERT, UPDATE

45 45 GRANT SELECT ON biuro TO test; GRANT ALL [PRIVILEGES] ON biuro.* TO test; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO test; Wyświetlanie praw dostępu: SHOW GRANTS; SHOW GRANTS FOR SHOW GRANTS FOR test; mysql> SHOW GRANTS; | Grants for | | GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO IDENTIFIED BY PASSWORD '*3F0B2389FD4B1BA E313603A2C022057D0' WITH GRANT OPTION | row in set (0.00 sec)

46 46 REVOKE priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)]]... ON [object_type] {tbl_name | * | *.* | db_name.*} FROM user [, user]...; Odbieranie wszystkich praw dostępu: REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM user [, user]...; Odbieranie praw dostępu innym użytkownikom:

47 47 Definicja danych: Do utworzenia tabeli służy instrukcja CREATE TABLE, wymagająca podania nazwy tworzonej tabeli, nazwy każdej kolumny w tej tabeli, typu danych kolumn oraz maksymalnej długości danych w kolumnie. Składnia polecenia: CREATE TABLE nazwa_tabeli ( nazwa_kolumny typ_danych[(długość)opcje], nazwa_kolumny typ_danych[(długość) opcje,]...) [opcje_tabeli]; (nawiasami kwadratowymi obejmujemy elementy opcjonalne).

48 48 W MySQL większość typów danych ma domyślne lub ustalone długości ( DATE, TIME, YEAR,... ) lub długości maksymalne ( TEXT, BLOB,... ), parametr długości można więc często pominąć. Opcje, które mogą wystąpić po określeniu typu i długości danych to np. NULL, NOT NULL, PRIMARY KEY, UNIQUE, DEFAULT wartość_domyślna.

49 49 Typy danych: Standard ISO SQL (1992) przewiduje kilkanaście typów danych, podzielonych na grupy: 1.Typ logiczny: BOOLEAN 2.Typy znakowe: np. CHAR(N), VARCHAR(N) 3.Typ bitowy: BIT[(M)] 4.Typy liczbowe: dokładny np. INT, BIGINT, SMALLINT, DECIMAL lub przybliżony, np. FLOAT, DOUBLE PRECISION

50 50 3.Typy daty i godziny (Datetime): np. DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, YEAR 4.Typ przedziałowy: INTERVAL – opisujący przedział czasu 5.Typ znakowy i bitowy dużych obiektów o zmiennej długości odpowiednio TEXT i BLOB oraz ich odmiany ( TINYTEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT, TINYBLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB ) różniące się limitem długości (nie dopuszczają one dodatkowego określenia długości i przechowują informację o długości faktycznie wprowadzonych danych). Kolumny BLOB i TEXT nie mogą posiadać wartości DEFAULT.

51 51 6.Innym częstym rozszerzeniem repertuaru typów są (np. w MySQL) ENUM i SET ; są to typy napisowe przyjmujące jedną lub odpowiednio kilka spośród z góry określonych (w definicji typu kolumny) wartości, np.:... kolor ENUM('niebieski', 'biały', 'czarny') NOT NULL... Różnorodność dostępnych typów danych i możliwość określania długości należy wykorzystywać do optymalizowania definicji tabeli pod kątem zużycia miejsca i do kontroli integralności wprowadzanych (bądź wynikających z operacji na danych) wartości.

52 52 Typy danych w MySQL: BOOL, BOOLEAN może przechowywać tylko dwie wartości: TRUE lub FALSE CHAR(N) definiuje pole napisowe o stałej długości (ew. uzupełniane spacjami) VARCHAR(N) jest polem o zmiennej długości nie przekraczającej N, ale maksymalnie 255 BIT[(M)]M oznacza liczbę bitów na wartość, od 1 do 64 (domyślnie 1). W wersjach przed 5.0.3, BIT jest synonimem do TINYINT(1)

53 53 INT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] pole liczb całkowitych, przechowuje liczby z zakresu od do (z parametrem UNSIGNED - od 0 do ). DECIMAL(M,D) Pole liczbowe (ułamek dziesiętny o ustalonej liczbie cyfr dziesiętnych w części całkowitej i ułamkowej, gdzie M to maksymalna ilość cyfr w tej kolumnie, a D to maksymalna ilość cyfr w części ułamkowej). DATE pole daty przechowuje daty z zakresu od ' ' do ' '. BLOB/TEXT pole tekstowe, przechowuje dłuższe, wielowierszowe teksty do znaków.

54 54 Wymagana pamięć dla typów znakowych : CHAR(M)M bajtów, 0 <= M <= 255 VARCHAR(M)L +l bajtów, gdzie L <= M i 0<= M <= 255 TINYBLOB, TINYTEXT L +l bajtów, gdzie L < 2^8 (255 znaków) BLOB, TEXTL +2 bajtów, gdzie L < 2^16 ( znaków) MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT L +3 bajtów, gdzie L < 2^24 ( znaków) LONGBLOB, LONGTEXT L +4 bajtów, gdzie L < 2^32 ( znaków)

55 55 Od MySQL 4.0 maksymalna dopuszczalna długość kolumn LONGBLOB lub LONGTEXT zależy od skonfigurowanego maksymalnego rozmiaru pakietów w protokole klient/serwer i dostępnej pamięci. ENUM ( 'value1', 'value2',...) 1 or 2 bajtów, zależnie od liczby wyliczeniowych wartości (maksymalnie ) SET ( 'value1', 'value2',...) 1, 2, 3, 4, lub 8 bajtów, zależnie od liczby elementów zbioru (maksymalnie 64)

56 56 Odmiany typów liczbowych: TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] DECIMAL[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] FLOAT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL] DOUBLE[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] DOUBLE PRECISION[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL] REAL[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]

57 57 Wymagana pamięć dla typów liczbowych: TypbajtyWartość minimalnaWartość maksymalna (Signed / Unsigned) TINYINT1-128 / 0127 (2 7 -1) / 255 (2 8 -1) SMALLINT / ( ) / ( ) MEDIUMINT / ( ) / ( ) INT / ( ) / ( ) BIGINT / ( ) / ( )

58 58 Wymagana pamięć dla typów liczbowych cd: FLOAT (p) 4 bajtów jeżeli 0<= p <=24, 8 bajtów jeżeli 25<= p <=53 FLOAT 4 bajtów DOUBLE [PRECISION], pozycja REAL 8 bajtów DECIMAL(M,D), NUMERIC(M,D) M +2 bajtów jeżeli D > 0, M +1 bajtów jeżeli D = 0 ( D +2, jeżeli M < D )

59 59 Wymagana pamięć dla typów daty i czasu: TypWymagana pamięć DATE 3 bytes DATETIME 8 bytes TIMESTAMP 4 bytes TIME 3 bytes YEAR 1 byte

60 60 Odmiany typów daty: Typ DATE jest stosowany dla dat i zawiera pola 'YYYY-MM-DD' w zakresie od ' ' do ' '. Typ DATETIME jest stosowany dla dat z czasem i zawiera pola 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' w zakresie od ' :00:00' do ' :59:59'. Niewłaściwe wartości DATETIME, DATE, TIMESTAMP, TIME lub YEAR są zamieniane na ``zera'' odpowiednio: Typ kolumnyWartości "zerowe" DATETIME :00:00 DATE TIMESTAMP TIME00:00:00' YEAR0000

61 61 Typ kolumnyFormat wyświetlania TIMESTAMP (14)YYYYMMDDHHMMSS TIMESTAMP (12)YYMMDDHHMMSS TIMESTAMP (10)YYMMDDHHMM TIMESTAMP (8)YYYYMMDD TIMESTAMP (6)YYMMDD TIMESTAMP (4)YYMM TIMESTAMP (2)YY

62 62 Funkcje dotyczące daty bieżącej: mysql> select CURDATE(); | CURDATE() | | | mysql> select CURTIME(); | CURTIME() | | 10:04:06 | CURDATE() – podaje datę bieżącą w formatach: 'YYYY-MM- DD' lub YYYYMMDD CURTIME() – podaje czas bieżący w formatach: 'HH:MM:SS' lub HHMMSS w zależności od kontekstu użycia znakowym lub numerycznym:

63 63 mysql> select CURDATE()+0; | CURDATE()+0 | | | mysql> select Now(); | Now() | | :10:21 | UTC_DATE() – synonim CURDATE() UTC_TIME() – synonim CURTIME() CURRENT_TIMESTAMP i CURRENT_TIMESTAMP() są synonimami NOW()


Pobierz ppt "1 POWTÓRZENIE Własności relacji; Klucz główny, klucz obcy; Integralność danych; Schemat relacyjnej bazy danych; Algebra relacji: - operacje unarne (selekcja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google