Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy w naszej szkole Welcome in our school.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy w naszej szkole Welcome in our school."— Zapis prezentacji:

1 Witamy w naszej szkole Welcome in our school

2 Ekonomiczno-Gastronomicznych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
O szkole / About School Szkoła nasza usytuowana jest w centrum Cieszyna, który znajduje się w okolicach Bielska-Białej i Wisły. W szkole uczy się ponad 1000 uczniów oraz pracuje około 100 nauczycieli. Uczniowie pochodzą z Cieszyna i okolicznych miejscowości. Our School is situated in the center of Cieszyn. Cieszyn is located near Bielsko-Biała and Wisła. Over 1000 students learn in our school and 100 teacher work here. Students come from Cieszyn and surrounding towns and villages. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

4 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
O szkole / About School Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

5 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
O szkole / About School Każdego roku otwieramy w szkole średnio 8-10 nowych klas pierwszych. Nasi uczniowie mają lat. W naszej szkole nauczane są trzy języki obce : j. ang., j. niemiecki i j. francuski. Szkoła posiada oprócz sal przedmiotowych i informatycznych, kuchnię ze stołówką oraz pracownie gastronomiczne. Every year we open about 8-10 new first classes. Our students are years old. In our school we teach 3 languages: English, German and French. Our school has classrooms for different subjects and several computer labs. We also have a kitchen, canteen and gastronomic laboratories. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

6 Trochę historii / A Little history
Dn. 1 października 1918r. otwarto pierwszą szkołę średnią w Cieszynie pod nazwą Polska Szkoła Handlowa. Pierwsza klasa liczyła 43 uczniów. W ciągu następnych lat coraz więcej uczniów interesowało się tą szkołą. Wielu młodych ludzi miało potrzebę kształcenia się w zakresie ekonomii czy polityki. On 1st October 1918 first high school in Cieszyn was opened. It was called Polish School of Commerce. First class had 43 students. In the following years more students became interested in going to this school. A lot of young people had the need to be educated in range of economics and politics. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

7 Trochę historii / A Little history
W tamtym czasie szkoła stała się prawdziwym symbolem wolności narodowej po wojnie. Otwierano wtedy klasy dla ekonomistów i handlowców, kucharzy i kelnerów, piekarzy i cukierników. Obecnie jest to zespół szkół ekonomicznych, handlowych, gastronomicznych oraz informatycznych. At that time the school became a real symbol of national freedom after WW II. Then classes for economists and traders, cooks and waiters, bakers were opened. Now there are economic, trade, gastronomy and IT profiles. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

8 Trochę historii / A Little history
Nasza szkoła została ufundowana i stworzona przez trzy osobistości tamtych czasów: Pawła Stalmacha, ks. Ignacego Świeżego i Hilarego Filasiewicza. Tablice z ich wizerunkiem znajdują się we wnętrzu naszej szkoły. Our school was founded by three important personalities of those times: Paweł Stalmach, Reverend Ignacy Świeży and Hilary Filasiewicz. There are images of these men inside the school. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

9 Trochę historii / A Little history
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

10 Święto Szkoły / School Anniversary
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

11 Święto Szkoły / School Anniversary
W listopadzie każdego roku obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły, w którym przywołujemy pamięć jej założycieli. W tym dniu odbywa się ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz liczne konkursy, pokazy, wystawy i kiermasze. Jest to coroczne święto szkoły. Every year in November we celebrate the Patron’s Day in order to remember about school’s founders. On this particular day first year pupils take their oath. We also organise many contests, displays, shows and fêtes. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

12 Święto szkoły/School Anniversary

13 Kierunki Kształcenia / Specializations
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

14 Kierunki Kształcenia / Specializations
TECHNIKUM (4 lata) - Technik ekonomista - Technik handlowiec - Technik informatyk - Technik żywienia i gospodarstwa domowego - Kucharz - Kelner TECHNICAL COLLEGE (4 years) - Economist - Trade technician - IT technician - Nutrition and gastronomy technician - Cook - Waiter Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

15 Kierunki Kształcenia / Specializations
W czwartej klasie technikum uczniowie zdają egzamin maturalny, a cały cykl kształcenia kończy się egzaminem zawodowym. Po ukończeniu technikum uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub podjąć pracę w swoim zawodzie. In fourth class of technical college pupils take a final exam called Matura. Four years of education end also with a final vocational exam. After graduating from our school students can continue education at colleges and universities. They can go to work in their own profession. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

16 Kierunki Kształcenia / Specializations
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 lata) - Kucharz małej gastronomii - Sprzedawca VOCATIONAL SCHOOL (2 years) - Gastronomy cook - Sales assistant Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

17 Kierunki Kształcenia / Specializations
Po szkole zawodowej uczniowie podejmują pracę lub uzupełniają edukację w szkołach zaocznych. After vocational school students go to work or continue education in external courses. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

18 Kierunki Kształcenia / Specializations
W naszej szkole istnieje również Wydział Zaoczny oraz Szkoła Policealna, w których dorośli już uczniowie mogą kontynuować bądź uzupełniać swoją edukację. There is also an external school where the adult students can continue their education. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

19 Wybitni uczniowie / Ingenious students
Do naszej szkoły uczęszcza wielu uzdolnionych uczniów. Biorą oni udział w wielu konkursach, a są to konkursy z zakresu wiedzy ekonomicznej, matematycznej, konkursy językowe, barmańskie i gastronomiczne. A lot of clever students attend to our school. They take part in many kind of competitions like economic knowledge, Maths, languages, gastronomic and bartender competition. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

20 Konkursy gastronomiczne i barmańskie /Gastronomic and Bartender Competition

21 Wybitni uczniowie / Ingenious students
Poza różnymi konkursami i olimpiadami w szkole odbywają się również liczne zawody sportowe między innymi: zawody lekkoatletyczne, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy. W wielu konkursach i zawodach nasi uczniowie zdobywają wysokie miejsca. There are also many sport competitions and matches like athletic, volleyball, basketball, table tennis. Students from our school win a lot of prizes and capture high places. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie

22 Zawody Dziewcząt w Siatkówce Girls Volleyball Competition

23 Zawody w piłce nożnej chłopców Boys Football Competition

24 Firmy Symulacyjne Od kilku już lat w naszej szkole uczniowie wraz z opiekunami pracują w ramach tzw. Firm Symulacyjnych. Uczniowie zakładając swoją firmę przygotowują dokumenty aplikacyjne, prowadzą księgowość, handlują, dokonują operacji bankowych, prowadzą sklepy, biura podróży, a także uczą się negocjować. Praca uczniów jest oceniana podczas zajęć z tzw. specjalizacji, w czasie organizowanych (również poza szkołą - w zaprzyjaźnionych Czechach) Targach Firm Symulacyjnych oraz podczas prezentacji firm w szkole. W ten sposób młodzież ma okazję wykazać się swoją pomysłowością oraz umiejętnością pracy w grupie. Poznają też zasady zakładania i funkcjonowania firmy w swoim kraju oraz w innych krajach europejskich. Podejmowanie takich właśnie działań ułatwia uczniom wkraczanie w życie zawodowe.

25 Virtual Companies For many years students with their teachers have been working in so-called Virtual Companies. Students set up their own company, prepare documents, keep accounts, trade, make bank transactions, run shops and travel agencies, and they learn to negotiate. Students’ work is assessed during the Specialization classes, during Virtual Companies Fair (which take place outside our school in the Czech Republic) and during Virtual Companies presentations in our school. This is the way in which students can show off their creativity and ability to work in a team. They get to know the rules of setting up a company, and how it works in Poland and in other European countries. Taking up such activity gives students an opportunity to start their own professional life.

26 Dziękujemy ! Thank you !


Pobierz ppt "Witamy w naszej szkole Welcome in our school."

Podobne prezentacje


Reklamy Google