Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL. być sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych; zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL. być sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych; zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej;"— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL

2 być sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych; zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej; być podpisany przez osobę do tego upoważnioną; być sporządzony zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o płatność zawierać wszystkie wymagane załączniki poprawnie sporządzone. Wniosek o płatność powinien:

3 Rozliczając wydatki Beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikających z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu; Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu; Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu. Rozliczenie wydatków

4 Co do zasady Beneficjent nie musi dołączać kserokopii dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki do wniosku o płatność; powinny być one archiwizowane w siedzibie Beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli. Wszystkie dokumenty księgowe (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem (WYJĄTEK – koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). Zasadą jest to, aby we wniosku o płatność na bieżąco rozliczać poniesione wydatki w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczenie wydatków

5 Wniosek powinien zostać złożony z następującymi załącznikami Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub wydruk z komputerowego systemu księgowego projektu potwierdzony przez osoby upoważnione (przed podpisaniem umowy Beneficjent decyduje się na którąś z podanych form) Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia – sprawozdania z realizacji projektu Załącznik nr 3 – wyciąg bankowy z rachunku otworzonego na potrzeby realizacji projektu Załącznik nr 4 – formularz danych osobowych beneficjentów ostatecznych - PEFS.

6 Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Końcowy wniosek o płatność składany jest nie później niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu.

7 Rejestracja wniosku o płatność w sekretariacie DEFS Weryfikacja wniosku o płatność zgodnie z listą Kontrolną przez opiekuna projektu Zatwierdzenie listy kontrolnej zweryfikowanego wniosku o płatność zgodnie z zasada 2 par oczu przez Kierownika referatu obsługi projektów W przypadku stwierdzenia błędów sporządzenie pisma z uwagami do beneficjenta w celu naniesienia poprawek lub uzupełnienia ze wskazaniem terminu na złożenie poprawnej wersji W przypadku pozytywnej weryfikacji sporządzenie informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność i przekazanie do akceptacji i zatwierdzenia przez Kierownika referatu obsługi projektów i Dyrektora DEFS Przekazanie kopii pisma do referatu finansów a następnie do Departamentu Finansów w celu wypłaty kolejnej transzy - w ciągu 20 dni Wpływ poprawionego wniosku o płatność do sekretariatu DEFS Weryfikacja wniosku o płatność zgodnie z listą Kontrolną przez opiekuna projektu Zatwierdzenie listy Kontrolnej zweryfikowanego wniosku o płatność zgodnie z zasada 2 par oczu przez Kierownika referatu obsługi projektów 20 dni 20 dni

8 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczeg ó łowa charakterystyka udzielonego wsparcia M – Mężczyźni, K – Kobiety Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu) Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Okres Liczba os ó b, kt ó re: rozpoczęły udział w projekcie zakończyły udział w projekcieprzerwały udział w projekcie kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego KM Og ó łem KM KM KM 12345678910111213 Mr5510 55 Mp5510 Komentarz

9 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

10 3. Osoby, kt ó re rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dw ó ch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata L.p.Przedział wiekowy MrMp KM Og ó łem KM 12345678 1osoby młode (15-24 lata) 213213 2 osoby w wieku starszym (55-64 lata) 112112 w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) Komentarz

11 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 4. Osoby, kt ó re rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie L.p.Wykształcenie MrMp KM Og ó łem KM 12345678 1 podstawowe, gimnazjalne i niższe 347347 2ponadgimnazjalne 213213 3pomaturalne 4wyższe Komentarz

12 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 5.Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie Lp.Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba przedsiębiorstw określonego rodzaju objętych wsparciem MrMp 1234 1Mikroprzedsiębiorstwa 2Małe przedsiębiorstwa 3Średnie przedsiębiorstwa 4Duże przedsiębiorstwa 5Ogółem Komentarz

13 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 6. Osiągnięte wartości wskaźnik ó w Wartość docelowa wskaźnika - wartość określona we wniosku o dofin. ( jeżeli nie określono wartości docelowej we wniosku o dofinansowanie wpisać "nie dotyczy") Mr - wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym Mp - wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu K - kobiety, M- mężczyźni (wypełnić tylko w przypadku wsparcia dla os ó b) L.p.Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnik a MrMp Stopień realizacji wskaźnika KM Og ó łem KM 1 2345678910=(9/3)*100 PRIORYTET VII 1 Liczba klient ó w instytucji pomocy społecznej, kt ó rzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji - w tym osoby z teren ó w wiejskich 2 Liczba klient ó w instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projekt ó w 1055 55 100% 3 Liczba pracownik ó w instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, kt ó rzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 4 Liczba os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym, kt ó re zakończyły udział w projekcie 5 Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, kt ó re otrzymały wsparcie w ramach projektu 6 Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 7 Liczba os ó b, kt ó re otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej.. Inne wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie

14 Załącznik nr 3 do wniosku o płatność Załącznik nr 3 do wniosku o płatność stanowią wyciągi z rachunku bankowego. Kopie wyciągów bankowych powinny być opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.

15 Przykładowy opis wyciągu bankowego BANK Wyciąg 11nr rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx data operacjiopis operacjikwota operacjisaldo 93 245,00 2008-10-29 nr i adr. rachunku 34 3456 3456 3456 3456 3456 3456 Wynagrodzenie Julia R.- 2 000,00 91 245,00 poz. 21 2008-10-29 nr i adr. rachunku przeciws. 23 2345 2345 2345 2345 2345 2345 dodatek do wynagrodzenia Piotr J.- 415,00 90 830,00 poz.7 2008-10-29 nr i adr. rachunku przeciws 12 1234 1234 1234 1234 1234 1234 dodatek do wynagrodzenia Krystyna Z.- 415,00 90 415,00 poz.7

16 BANK Wyciąg 11 nr rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx data operacjiopis operacjikwota operacjisaldo, 87 253,00 2008-10-05 nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 78- 200,00 86 253,00 poz7 -50zł poz21 -150zł 2008-10-05 nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 91- 400,00 85 853,00 poz7 -150zł poz21 -250zł 2008-10-05 nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 93- 215,00 85 638,00 poz7 -100zł poz21 -115zł 2008-10-05 opłata za prowadzenie rachunku- 25,00 85 613,00 poz. 19 Przykładowy opis wyciągu bankowego c.d.

17 Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki poniesione w całości, np. w przypadku wynagrodzeń - gdy wynagrodzenie netto zostanie przelane na konto pracownika, kwota podatku dochodowego do US i kwota składek na ubezpieczenia społeczne ZUS Postęp rzeczowy = postęp finansowy Korekty finansowe dotyczą wydatków niekwalifikowanych rozliczonych w ramach wcześniej złożonych i zatwierdzonych przez IP wniosków o płatność Co warto zapamiętać:

18 Odsetki narosłe na rachunku bankowym pomniejszają kwotę kolejnej transzy (nie dotyczy jst) W załączniku nr 1 ważna jest data poniesienia wydatku, a nie tylko refundacji, dlatego jeżeli wydatki były ponoszone przed otrzymaniem pierwszej transzy dotacji rozwojowej, należy załączyć także wyciągi z konta podstawowego. Co warto zapamiętać:

19 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pldefs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Wniosek o płatność Działanie 7.1 i 7.2 PO KL. być sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych; zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google